அபிதான சிந்தாமணி

சங் சாரியசுவாமிகள் 546 சங்கல்பன் சென்று குகையிற் றங்கித் தம் முடம்பை நீங்கிச் சிருங்ககிரிக்குச் சென்று ஒரு மடம் மாணாக்கர்வச மொப்புவித்து வேட்டை தாபித்து அவ்விடம் தம்மை வந்து அடை க்குவந்த அமாகன் தேகத்தில் புகுந்து ந்த ஆனந்தகிரி யென்னும் மாணாக்கருக்கு அரசாண்டு காமகலை பயின்று அனுபவித்து அருள் புரிந்து தாய்க்கடன் முடித்துத் திக்கு இருந்தனர். இவர் அரசராக இருக்கை விஜயஞ் செய்து வருகையில் வந்தெதிர்த்த யில் நாடு மிக்க வளங்கொண்டிருத்தலைக் காபாலியாகிய கிரகசனை வென்று, மந்திர குறிப்பாலுணர்ந்த மந்திரியர், இவர் ஓர் சித்திபெற்ற அபிநவகுத்தன் மூலநோய் மகா புருடர் என்று எண்ணித் தம் எவலா எவ அவனை மாணாக்கரால் வெல்வித்துப் ளர்க்கு எங்கேனும் உயிர் ஒழிந்த உடல் பிரமராக்க தனுக்குப் பிரமகத்தி போக்கிச் காணப்படின் அதனை யுடனே தகனஞ் சர்வஞ்ஞபீடமேறி வென்று ஸ்ரீகேதாரஞ் செய்க எனக் கட்டளை பிறப்பித்தனர். சென்று பதரிகாச்சிரமம், துவாரகை, சகந் இது நிற்க, முன் ஆசிரியர் சொற்படி நாதம் முதலிய இடங்களில் மடம் தாபி தேகத்தைக் காத்திருந்த மாணாக்கர் ஆசி த்து ஆனந்தகிரி பதுமபாதர், அத்தாமலகர் ரியர் கூறிய தவணையில் வராதது கண்டு முதலியோர்க்கு அபிடேகஞ் செய்து குரு தாம் ஆசிரியர் தேகத்தை ஒரு மலையில் த்வம் நியமித்துத் தாம் தேவர் புசழச் சமா இட்டுத் தாம் இசைப்புலவர் வேடம் தியில் இருந்து திருக்கைலை யடைந்தனர். பூண்டு ஆசிரியரிடஞ் சென்று தத்வமசி இவர் செய்த நூல்கள் :- கல்யாண விருஷ் வாக்கியத்தைப் பாடினர். இதனை யறிந்த டிஸ் தவம், காருண்யபூர்ணஸ் தவம், மகா சங்கரர் அரசன் தேகத்தை விட்டுத் தமது பகாஸ்தவம், சந்தியா சோத்தாரம், நிரீதி தேகத்தில் செல்ல முயன்றனர். முன் ஸ் தவம், கங்காஷ்டகம், மனிஷாபஞ்சகம், மந்திரியர் கட்டளை பெற்ற ஏவலாளர் சிவாத்மபூர்ணானுபவம், தோத்ரமஞ்சரி, இறந்த உடலினைத் தேடுகையில் மலைமீது பிர்மசூத்ரவியாக்யானம், பஞ்சருத்ரோப சங்கராது உடலினைக் கண்டு எடுத்துத் தீ நிடதவியாக்யானம், நாசிங்கதாபனிவியாக் மூட்டிச் சென்றனர். சங்கார் எரிந்து யானம், கௌஷீதகி பிராம்மணவியாக்யா கொண்டிருந்த வுடலிற் புகுந்து சுவாலா னம், ஸ்ரீருத்ராத்யாயவியாக்யானம், பகவத் நாசிங்கத் தோத்திரஞ் செய்ய அத் தீத் கீதாபாஷ்யவியாக்யானம், சநற்சுதா தீய தணிந்தது. பின் கராவலம்ப மென்னுந் வியாக்யானம், விஷ்ணுசகஸ்திரநாமபா துதிசெய்யத் திருமால் ஸ்ரீதேவியுடன் ஷ்யவியாக்யானம், ஆத்மபோதம், கலா காட்சி தந்து கைகொடுத்துத் தூக்கிவிட் ரோகணம், தத்வாலோகம், அபரோக்ஷாது டனர். பின்னர் சங்கரர் ஆகாய வழியாய்த் பூதி, அத்வை தசகஸ் திரம், உபதேசசகஸ்தி தமது மாணாக்கருடன் மண்டன பண்டி ரம், யுக்திசுலோகாஷ்ட சதி, வாகீச்வரிஸ் தர் மனைக்கண் சென்றனர். அப்போது தவம், அமரகம். ஆதிசங்கராசாரியர்விஜயா உபயபாரதியார் அங்கு வந்து விழுந்த அம லய சோழன் காலத்தவர் என்பது, வி-கனக ரகநூலைக் கண்டு சங்கரருக்கு வெற்றி யரு சபைபிள்ளையவர்களின் கருத்து. 830-850. ளினர் பின் சங்கார் உபயபாரதியாரை சங்கருஷி - ஒரு முனிவன். இவன் ருஷி ஞானசாரஸ்வத மென்னும் துதியால் களுக்குச் சூர்யனைப் பூசிக்கும் விதியையும் தோத்திரித்து நீங்கினர். பின் ஒருகால் அவனது அர்ச்சனா விசேஷங்களும் கூறிய தம் தலையை யாசித்த கபாலி மதத்தனுக்கு வன். (விஷ் - புரா.) அத் தலை கொடுக்கத் துணிந்து சந்தனாசாரி சங்கருஷணன் -1. வசுதேவருக்குத் தேவ யாரால் காக்கப்பட்டு, கொல்லூரில் இற கியிடம் உதித்த குமரன். சனகருக்குத் ந்த வேதியன் மகனை யெழுப்பி ஸ்ரீமூகாம் தத்துவம் உபதேசித்தவன். (பலராமருக் பாள் தோத்திரமியற்றி ஸ்ரீவல்லிபுரத்தில் கொரு பெயர் ) பிகை செய்துகொண் டிருக்கையில் ஆண் 2. விஷ்ணுவின் வியூகங்களில் சம்மார டிருந்த பிரபாகரபட்டர் தமது ஒரே குழ த்தைச் செய்வது. கதை வாயுங் கேள்வியும் இல்லாமைகண்டு சங்கர்கள் - பர தகண்டம் ஆண்ட பூர்வ இவர் முன் விட்டனர். சங்கரர் அப் பிள் அரசர்களில் ஓர் வகுப்பினர். ளையை நீயார் என அது செய்யுட்களால் சங்கல்பன் - 1. பிரமன் புத்திரன். பிரமவுண்மை கூறியது. சங்கரர் அப் பிள் 2. தருமனுக்குச் சங்கல்பையிடம் உதி ளைக்குத் தீக்ஷை செய்து அவ்விடம் விட்டு த்த குமான்.
சங் சாரியசுவாமிகள் 546 சங்கல்பன் சென்று குகையிற் றங்கித் தம் முடம்பை நீங்கிச் சிருங்ககிரிக்குச் சென்று ஒரு மடம் மாணாக்கர்வச மொப்புவித்து வேட்டை தாபித்து அவ்விடம் தம்மை வந்து அடை க்குவந்த அமாகன் தேகத்தில் புகுந்து ந்த ஆனந்தகிரி யென்னும் மாணாக்கருக்கு அரசாண்டு காமகலை பயின்று அனுபவித்து அருள் புரிந்து தாய்க்கடன் முடித்துத் திக்கு இருந்தனர் . இவர் அரசராக இருக்கை விஜயஞ் செய்து வருகையில் வந்தெதிர்த்த யில் நாடு மிக்க வளங்கொண்டிருத்தலைக் காபாலியாகிய கிரகசனை வென்று மந்திர குறிப்பாலுணர்ந்த மந்திரியர் இவர் ஓர் சித்திபெற்ற அபிநவகுத்தன் மூலநோய் மகா புருடர் என்று எண்ணித் தம் எவலா எவ அவனை மாணாக்கரால் வெல்வித்துப் ளர்க்கு எங்கேனும் உயிர் ஒழிந்த உடல் பிரமராக்க தனுக்குப் பிரமகத்தி போக்கிச் காணப்படின் அதனை யுடனே தகனஞ் சர்வஞ்ஞபீடமேறி வென்று ஸ்ரீகேதாரஞ் செய்க எனக் கட்டளை பிறப்பித்தனர் . சென்று பதரிகாச்சிரமம் துவாரகை சகந் இது நிற்க முன் ஆசிரியர் சொற்படி நாதம் முதலிய இடங்களில் மடம் தாபி தேகத்தைக் காத்திருந்த மாணாக்கர் ஆசி த்து ஆனந்தகிரி பதுமபாதர் அத்தாமலகர் ரியர் கூறிய தவணையில் வராதது கண்டு முதலியோர்க்கு அபிடேகஞ் செய்து குரு தாம் ஆசிரியர் தேகத்தை ஒரு மலையில் த்வம் நியமித்துத் தாம் தேவர் புசழச் சமா இட்டுத் தாம் இசைப்புலவர் வேடம் தியில் இருந்து திருக்கைலை யடைந்தனர் . பூண்டு ஆசிரியரிடஞ் சென்று தத்வமசி இவர் செய்த நூல்கள் : - கல்யாண விருஷ் வாக்கியத்தைப் பாடினர் . இதனை யறிந்த டிஸ் தவம் காருண்யபூர்ணஸ் தவம் மகா சங்கரர் அரசன் தேகத்தை விட்டுத் தமது பகாஸ்தவம் சந்தியா சோத்தாரம் நிரீதி தேகத்தில் செல்ல முயன்றனர் . முன் ஸ் தவம் கங்காஷ்டகம் மனிஷாபஞ்சகம் மந்திரியர் கட்டளை பெற்ற ஏவலாளர் சிவாத்மபூர்ணானுபவம் தோத்ரமஞ்சரி இறந்த உடலினைத் தேடுகையில் மலைமீது பிர்மசூத்ரவியாக்யானம் பஞ்சருத்ரோப சங்கராது உடலினைக் கண்டு எடுத்துத் தீ நிடதவியாக்யானம் நாசிங்கதாபனிவியாக் மூட்டிச் சென்றனர் . சங்கார் எரிந்து யானம் கௌஷீதகி பிராம்மணவியாக்யா கொண்டிருந்த வுடலிற் புகுந்து சுவாலா னம் ஸ்ரீருத்ராத்யாயவியாக்யானம் பகவத் நாசிங்கத் தோத்திரஞ் செய்ய அத் தீத் கீதாபாஷ்யவியாக்யானம் சநற்சுதா தீய தணிந்தது . பின் கராவலம்ப மென்னுந் வியாக்யானம் விஷ்ணுசகஸ்திரநாமபா துதிசெய்யத் திருமால் ஸ்ரீதேவியுடன் ஷ்யவியாக்யானம் ஆத்மபோதம் கலா காட்சி தந்து கைகொடுத்துத் தூக்கிவிட் ரோகணம் தத்வாலோகம் அபரோக்ஷாது டனர் . பின்னர் சங்கரர் ஆகாய வழியாய்த் பூதி அத்வை தசகஸ் திரம் உபதேசசகஸ்தி தமது மாணாக்கருடன் மண்டன பண்டி ரம் யுக்திசுலோகாஷ்ட சதி வாகீச்வரிஸ் தர் மனைக்கண் சென்றனர் . அப்போது தவம் அமரகம் . ஆதிசங்கராசாரியர்விஜயா உபயபாரதியார் அங்கு வந்து விழுந்த அம லய சோழன் காலத்தவர் என்பது வி - கனக ரகநூலைக் கண்டு சங்கரருக்கு வெற்றி யரு சபைபிள்ளையவர்களின் கருத்து . 830 - 850 . ளினர் பின் சங்கார் உபயபாரதியாரை சங்கருஷி - ஒரு முனிவன் . இவன் ருஷி ஞானசாரஸ்வத மென்னும் துதியால் களுக்குச் சூர்யனைப் பூசிக்கும் விதியையும் தோத்திரித்து நீங்கினர் . பின் ஒருகால் அவனது அர்ச்சனா விசேஷங்களும் கூறிய தம் தலையை யாசித்த கபாலி மதத்தனுக்கு வன் . ( விஷ் - புரா . ) அத் தலை கொடுக்கத் துணிந்து சந்தனாசாரி சங்கருஷணன் - 1 . வசுதேவருக்குத் தேவ யாரால் காக்கப்பட்டு கொல்லூரில் இற கியிடம் உதித்த குமரன் . சனகருக்குத் ந்த வேதியன் மகனை யெழுப்பி ஸ்ரீமூகாம் தத்துவம் உபதேசித்தவன் . ( பலராமருக் பாள் தோத்திரமியற்றி ஸ்ரீவல்லிபுரத்தில் கொரு பெயர் ) பிகை செய்துகொண் டிருக்கையில் ஆண் 2 . விஷ்ணுவின் வியூகங்களில் சம்மார டிருந்த பிரபாகரபட்டர் தமது ஒரே குழ த்தைச் செய்வது . கதை வாயுங் கேள்வியும் இல்லாமைகண்டு சங்கர்கள் - பர தகண்டம் ஆண்ட பூர்வ இவர் முன் விட்டனர் . சங்கரர் அப் பிள் அரசர்களில் ஓர் வகுப்பினர் . ளையை நீயார் என அது செய்யுட்களால் சங்கல்பன் - 1 . பிரமன் புத்திரன் . பிரமவுண்மை கூறியது . சங்கரர் அப் பிள் 2 . தருமனுக்குச் சங்கல்பையிடம் உதி ளைக்குத் தீக்ஷை செய்து அவ்விடம் விட்டு த்த குமான் .