அபிதான சிந்தாமணி

சங்கணன 544 சங்கரன தம்.) | ஒரு சங்கம் விலக் இதனை மாசிமாதம், அபரபக்ஷ செவ்வாய்க் எவன் சங்க தீர்த்தத்தால் ஸ்நானஞ் செய் கிழமையில் அநுஷ்டிப்பர். இது விநாய கிறானோ அவன் சர்வ தீர்த்தத்திலும் ஸ்நா கர்க்கு உரிய விரதம். இதை அநுஷ்டித் னஞ் செய்தவனாகிறான். பிரம்மகைவர்த் தவன் அங்காரகன், சங்கணன் -(சூ.) வச்சிரநாபன் குமான். 2. முதலிடை கடைச் சங்கங்களைக் சங்கதருமன் - சுதமதிக்கும் அவள் தந்தைக் காண்க. கும் தரும உபதேசஞ் செய்த ஒரு பௌ 3. கோபாலவிருத்தர் ஸ்நானஞ்செய்து த்க முனி. (மணிமேகலை) பரிசுத்தம் அடைந்த தீர்த்தம், சங்கதன் - தேசாதனன் குமரன். இவன் சங்கமன் - 1. சௌரிநகரத்து அரசன். குமரன் சாலிலூகன். 2. நீலிக்குக் கணவன், ஒரு செட்டி. சங்கதாவளன் - அத்திரிக்கு அநசூயையி (மணி.) டம் பிறந்தோன். சங்கமங்கை - சாக்கிய நாயனார் முத்தி சங்கதாசுவன் - பர்கிணாசுவனுக்கு ஒரு அடைந்த தலம். | பெயர். சங்கயாப்புடையார் - சங்கயாப்பென்னும் சங்கத்தார் - பாண்டி நாட்டின் தலைநகரா | யாப்பிலக்கண நூலாசிரியர். இவர் பெயர் கிய மதுரையில் தமிழ்ச்சங்கத்திலிருந்த இவ்வாறே யாப்பருங்கலவுரையில் வழங் புலவர்கள். பாண்டியன் வற்கட காலத்து கப்பட்டது. | நம்மை விட்டுப் பிரிந்த நும்மைத் தாங்கி சங்கம் - சமயமாகீர்த்தியைக் காண்க. னோர் யாவர் என 'காலை ஞாயிறு ... இடர் சங்கமர் - இவர்கள் சிலிங்கம் கட்டிகளில் கெடுத்தனனே " எனப் பாடித் தந்தவர்கள். ஒருவகை பிக்ஷகள். இவர்கள் இருவகை சங்கத்தார்களுடைய திருவுருவங்கள் - பொ யினராகப் பிரிக்கப்படுவர். பட்டாதிகா ற்றாமரையின் வடகரை மண்டபத்திலுள்ள ரர்கள், சரமூர்த்திகள் இவர்களில் நிலை தூணப்பத்திகளிலும், ஸ்வாமி கோயிலுள் யான இடமுடையர் சிலர். சிலர் ஊரூ வாயு மூலையிலுள்ள ஆலயத்திலும் சங்கத் ராய்ச் சென்று பிரசங்கஞ் செய்து ஜீவிப் தார்களுடைய திருவுருவங்கள் அமைக்கப் போர் சிலர். (தர்ஸ்டன்) பெற்றுள்ளன. (திருவிளையாடல்) சங்கமராசசோழன் - சோழ அரசர்களில் சங்கத்தார் கோயில் - இது சோமசுந்தரக் ஒருவன். இவன் குமார், நல்லமன், குமார கடவுளுடைய, திருக்கோயிலுள் பெரிய மகீதான், சங்கரன் என மூவர். பிராகாரத்தில் வாயு மூலையிலுள்ளது. சங்காழதலியார் - இவர் திருவெண்ணெய் இதில் முருகக்கடவுள், அகத்திய முனி நல்லூரிலிருந்து ஒட்டக்கூத்தரை முதலில் வர், சங்கப்புலவர் நாற்பத்தொன்பதின்மர் ஆதரித்த பிரபு, வெண்ணைச் சடையப்ப ஆகிய இவர்களுடைய திருவுருவங்கள் முதலியாருக்குத் தந்தையார். கி.பி. 11- முதலியன வுள்ளன. (திருவிளையாடல் ) ஆம் நூற்றாண்டு. சங்கநகன்- கதரு குமரன். நாகன். சங்கமன்னர் - தருசகனோடு போர் செய் சங்கநிதி - சங்கின் வடிவினதாகிய நிதி தற்கு வந்த எலிச்செவியாசன் முதலியோர். இது குபேரனிடம் உளது. கேட்டதைத் இவர்கள் இராசகிரிய நகரத்தின் பக்க தரும் வலியுளது. த்தே உதயணனால் தோல்வியுற்றுச் சென் சங்கபாலன் -1. சூரபன்மனுக்கு மந்திரி. றார்கள். பின்பு உதயணன் தன்னோடு 2. உலகபாலகரில் ஒருவன். போர் செய்வதற்கு வந்த காலத்தில் துணை 3. கத்ரு குமான், நாகன். யாக இருத்தற் பொருட்டு ஆருணி யாச 4. சண்முக சேநாவீரன். னால் அழைக்கப்பட்டனர். (பெ. கதை). சங்கமஈசுவரன் - காசியில் பிரமன் தாபி சங்கமித்ரை - அசோகன் குமரி அசோகன் த்துப் பூசித்த சிவமூர்த்தி, சொற்படி புத்த சமயத்தைப் பரவச் செய் சங்கம் - சங்கசூடனைக்காண்க. இச்சங் | வதற்குத் தேச யாத்திரை செய்தவள். கங்கள் சுரார்ச்சி தங்களுக்குப் பரிசுத்தமா சங்கரகவி போஜராஜனிடம் இருந்த வட னவை. தேவதைகளுக்கு மிக்க பிரீதியுள் நூற் புலவன், ளவை. இச்சங்க தீர்ததம் கங்கா தீர்த்தத் சங்கான் - 1. சிவமூர்த்தியின் திருநாமங் திற்குச் சமம். எவ்விடத்தில் சங்கத்வனி களில் ஒன்று. யுண்டாம், அவ்விடம் லக்ஷமி வசிப்பள், 2, ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன்.
சங்கணன 544 சங்கரன தம் . ) | ஒரு சங்கம் விலக் இதனை மாசிமாதம் அபரபக்ஷ செவ்வாய்க் எவன் சங்க தீர்த்தத்தால் ஸ்நானஞ் செய் கிழமையில் அநுஷ்டிப்பர் . இது விநாய கிறானோ அவன் சர்வ தீர்த்தத்திலும் ஸ்நா கர்க்கு உரிய விரதம் . இதை அநுஷ்டித் னஞ் செய்தவனாகிறான் . பிரம்மகைவர்த் தவன் அங்காரகன் சங்கணன் - ( சூ . ) வச்சிரநாபன் குமான் . 2 . முதலிடை கடைச் சங்கங்களைக் சங்கதருமன் - சுதமதிக்கும் அவள் தந்தைக் காண்க . கும் தரும உபதேசஞ் செய்த ஒரு பௌ 3 . கோபாலவிருத்தர் ஸ்நானஞ்செய்து த்க முனி . ( மணிமேகலை ) பரிசுத்தம் அடைந்த தீர்த்தம் சங்கதன் - தேசாதனன் குமரன் . இவன் சங்கமன் - 1 . சௌரிநகரத்து அரசன் . குமரன் சாலிலூகன் . 2 . நீலிக்குக் கணவன் ஒரு செட்டி . சங்கதாவளன் - அத்திரிக்கு அநசூயையி ( மணி . ) டம் பிறந்தோன் . சங்கமங்கை - சாக்கிய நாயனார் முத்தி சங்கதாசுவன் - பர்கிணாசுவனுக்கு ஒரு அடைந்த தலம் . | பெயர் . சங்கயாப்புடையார் - சங்கயாப்பென்னும் சங்கத்தார் - பாண்டி நாட்டின் தலைநகரா | யாப்பிலக்கண நூலாசிரியர் . இவர் பெயர் கிய மதுரையில் தமிழ்ச்சங்கத்திலிருந்த இவ்வாறே யாப்பருங்கலவுரையில் வழங் புலவர்கள் . பாண்டியன் வற்கட காலத்து கப்பட்டது . | நம்மை விட்டுப் பிரிந்த நும்மைத் தாங்கி சங்கம் - சமயமாகீர்த்தியைக் காண்க . னோர் யாவர் என ' காலை ஞாயிறு . . . இடர் சங்கமர் - இவர்கள் சிலிங்கம் கட்டிகளில் கெடுத்தனனே எனப் பாடித் தந்தவர்கள் . ஒருவகை பிக்ஷகள் . இவர்கள் இருவகை சங்கத்தார்களுடைய திருவுருவங்கள் - பொ யினராகப் பிரிக்கப்படுவர் . பட்டாதிகா ற்றாமரையின் வடகரை மண்டபத்திலுள்ள ரர்கள் சரமூர்த்திகள் இவர்களில் நிலை தூணப்பத்திகளிலும் ஸ்வாமி கோயிலுள் யான இடமுடையர் சிலர் . சிலர் ஊரூ வாயு மூலையிலுள்ள ஆலயத்திலும் சங்கத் ராய்ச் சென்று பிரசங்கஞ் செய்து ஜீவிப் தார்களுடைய திருவுருவங்கள் அமைக்கப் போர் சிலர் . ( தர்ஸ்டன் ) பெற்றுள்ளன . ( திருவிளையாடல் ) சங்கமராசசோழன் - சோழ அரசர்களில் சங்கத்தார் கோயில் - இது சோமசுந்தரக் ஒருவன் . இவன் குமார் நல்லமன் குமார கடவுளுடைய திருக்கோயிலுள் பெரிய மகீதான் சங்கரன் என மூவர் . பிராகாரத்தில் வாயு மூலையிலுள்ளது . சங்காழதலியார் - இவர் திருவெண்ணெய் இதில் முருகக்கடவுள் அகத்திய முனி நல்லூரிலிருந்து ஒட்டக்கூத்தரை முதலில் வர் சங்கப்புலவர் நாற்பத்தொன்பதின்மர் ஆதரித்த பிரபு வெண்ணைச் சடையப்ப ஆகிய இவர்களுடைய திருவுருவங்கள் முதலியாருக்குத் தந்தையார் . கி . பி . 11 முதலியன வுள்ளன . ( திருவிளையாடல் ) ஆம் நூற்றாண்டு . சங்கநகன் - கதரு குமரன் . நாகன் . சங்கமன்னர் - தருசகனோடு போர் செய் சங்கநிதி - சங்கின் வடிவினதாகிய நிதி தற்கு வந்த எலிச்செவியாசன் முதலியோர் . இது குபேரனிடம் உளது . கேட்டதைத் இவர்கள் இராசகிரிய நகரத்தின் பக்க தரும் வலியுளது . த்தே உதயணனால் தோல்வியுற்றுச் சென் சங்கபாலன் - 1 . சூரபன்மனுக்கு மந்திரி . றார்கள் . பின்பு உதயணன் தன்னோடு 2 . உலகபாலகரில் ஒருவன் . போர் செய்வதற்கு வந்த காலத்தில் துணை 3 . கத்ரு குமான் நாகன் . யாக இருத்தற் பொருட்டு ஆருணி யாச 4 . சண்முக சேநாவீரன் . னால் அழைக்கப்பட்டனர் . ( பெ . கதை ) . சங்கமஈசுவரன் - காசியில் பிரமன் தாபி சங்கமித்ரை - அசோகன் குமரி அசோகன் த்துப் பூசித்த சிவமூர்த்தி சொற்படி புத்த சமயத்தைப் பரவச் செய் சங்கம் - சங்கசூடனைக்காண்க . இச்சங் | வதற்குத் தேச யாத்திரை செய்தவள் . கங்கள் சுரார்ச்சி தங்களுக்குப் பரிசுத்தமா சங்கரகவி போஜராஜனிடம் இருந்த வட னவை . தேவதைகளுக்கு மிக்க பிரீதியுள் நூற் புலவன் ளவை . இச்சங்க தீர்ததம் கங்கா தீர்த்தத் சங்கான் - 1 . சிவமூர்த்தியின் திருநாமங் திற்குச் சமம் . எவ்விடத்தில் சங்கத்வனி களில் ஒன்று . யுண்டாம் அவ்விடம் லக்ஷமி வசிப்பள் 2 ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன் .