அபிதான சிந்தாமணி

சகுனம 541 சகோத்திரன சதனம் - நன்மை தீமைகளை முன்னறிவிக் கண்ணீ ர்விடுதல், கலகம், பன்றி, எருமை, கும் அறிகுறிகள். வித்வான்கள், பத்னிக ஒட்டகம் இவற்றைப் பார்த்தல், தீமை ளோடும் புத்ரர்களோடுங்கூடின பிராமணர் யாம். மேற்கூறிய சகுனங்களில் நலமுள் கள், பலிஷ்டர், ஆபரணம் பூண்டமாதர், ளவை எதிர்ப்படின் காரியங்களைச் செய்க, நல்ல புத்தரை யுடையவள், விசேஷமாகச் பிரதிகூலமாயின் அவற்றை விடுக. புத்தி சந்தோஷமுள்ளவள். ரூபமுள்ளவள், மான் சகுனத்தை மும்முறை பார்த்தும் கருப்பிணி, சன்னிகை, விளையாடுகிற நலமாகாவிடின் அக் கருமத்தை விடுக. குழந்தைகள், விசேஷமான பக்ஷ்யம், | (ஸ்ரீகாமிகம்) போஜ்யம், பானம், மாம்சம், தீபம், சந்த சதனி - 1. திருதராட்டிரன் காந்தாரியை னம், மாலை முதலிய கந்தத்ரவ்யம் நெய், மணந்து அத்தினபுரஞ்செல்கையில் உடன் தயிர், மத்ஸ்ய விசேஷம், பூரணகும்பம், சென்ற இவனுடன் சேர்ந்த தம்பியர் தண்ணீர் நிறைந்த குடம், சங்கு, கோரோ (கூக) மரையும் இவனையும் திருதராட்டி சனம் கண்ணாடி, த்வஜம், கடுகு, பால் ரன் இவர்களால் நமக்கு ஒருகாலத்துத் இன்னும் சிறந்த பொருள்களின் தர்சனம் தீமைவரும் என்று அஞ்சி யிவர்களைச் சுபமாம். இடப்பாக சதனம்- பிரயாண சிறையிட்டு ஆங்கிருந்த புதரின் வழிச் சில த்திலும் எல்லாச் சுபகார்யத்திலும், மூஞ் ர்க்கு ஆகவேண்டிய வுணவளித்துச் சாக சூறு, குள்ள நரி, பல்லி, பிங்களவர்ணமான எதிர்நோக்குகையில், அவர்களெல்லோரும் பன்றி, குயில் இவையாவும் இடப்பக்கத் ஒருமனப்பட்டு இந்தப் பற்றாத ஆகாரத் தில் நன்மையைத் தரும் சிரேஷ்ட சது தை ஒருவர் உண்டு பிழைத்துப் பழிக்குப் னங்கள சீக்ரஞ் செல்வதாயும், சமீபத்தி பழி வாங்குக என்றபடி சகுனி யுண்டு லுள்ளவைகளாயும், தூரத்தி லிருந்தும் பிழைத்துப் பாரத யுத்தத்தில் துரியோத மிகவுயாம் தூரப்போகக் கூடுமானவை னாதிகளைக் கொல்வித்தான். துவாபரயுக யாயும் செல்வமுள்ளோர் வீடுகள், இராஜ புருஷன் அம்சமாய்க் காந்தார தேசாதி மாளிகை, தேவாலயம், சுபஸ்தலம், சம்ய பதியாகிய சுபலன் அல்லது சௌபல மான இடங்களை யடைந்திருக்கிறவையா னுக்குக் குமரன். துரியோதனனுக்கு யுள்ள பறவைகள் சிரேஷ்டம். மதுர நல்லம்மான். இவன் துரியோதனனது மான ரஸம், பால், பழம், புஷ்பம் இவற் மனதை வேறுபடுத்திப் பாண்டவர்களைச் முள் ஏதேனு முள்ள தாகிய மரங்களில் சூதாடத் தூண்டுவித்துத் தருமபுத்திரரு உள்ள பக்ஷிகள் மிகச்சிறந்தன அவச டன் சூதாடி நாடு முதலியவைகளைக் தனங்கள் - கிராமத்தில் காட்டுப்பசு கவர்ந்து காட்டுக்கு அனுப்ப எவுவித்த காட்டில் கிராமப்பசு, பகலிற்பெட்டை வன். நகுலனால் பதினெட்டாநாள் இறந் யுடன் சஞ்சரிக்கிற சக்ரவாகம் முதலிய தனன், பக்ஷி - ள் இரவிற்கூடாது. இரவிற் சஞ்ச 2. இரண்யாக்ஷன் குமரன். ரிக்கிற கோட்டான் முதலிய பகலிற் 3 யது வம்சத்துத் தசரதன் குமரன். கூடாது. யாவராலும் பிரார்த்திக்கப்படு 4. சிவே தன் கடை குமான். இவன் கிற பிராணிகள் இரட்டையாய் வருமா குமரன் குந்தி. யின் நலம். அண்டங்காக்கைகள் இஷ்ட 5. விருகாசுரன் தந்தை , பலத்தைத் தரும். நதியைத் தாண்டின 6. ஒரு தேவதை. -ாகம் முதலிய பக்ஷி வையாயும், மெய்ம் மறந்திருப் வையாயு களில் கலந்து நன்மை தீமை அறிவிப்ப மிருக்கிற பணிகள் கூடா. தும்மல் எவ்வி வள் இவள் இடேகை, காகம் முதலிய டத்தும் ஆஷ்டமாக மாட்டாது. பசுவின் வற்றைப் பெற்முள் தும்மல் மரணத்தைக் கொடுக்கும். சோ சதனி கேௗசிசன் - ஆருணி யாசனைச் சார் கத்தைக் காட்டுஞ் சதனம் - வெல்லம், ந்த ஒரு வீரன் எண்ணியதை முடிக்கும் எலும்பு, கறுப்புத்தான்யம், பருத்தி, நெரு திண்டிறல் வாய்ந்தவன் மிக்க நூற்கேள் ப்புண்டாம் பொருள், விறகு, சக்கிலி, வியை யுடையவன். அவனால் அனுப்பப் விரிந்த தலையர், சண்டை , பசி, இளைப்புள் பட்டு மூன்று வீரர்களுடன் ஒன்றாகச் செ ளார், மொட்டைத்தலை, அழுக்கு வஸ்திர ன்று உதயணனுடைய வீரராற் கொல்லப் முடுத்தவன், விகாரமானவன், நாஸ்தி பட்டோன், (பெ. கதை) கன், பௌத்தன், குரற்பாய்ச்சி அழுதல், சகோத்திரன் - பகீரதன் புதல்வன்.
சகுனம 541 சகோத்திரன சதனம் - நன்மை தீமைகளை முன்னறிவிக் கண்ணீ ர்விடுதல் கலகம் பன்றி எருமை கும் அறிகுறிகள் . வித்வான்கள் பத்னிக ஒட்டகம் இவற்றைப் பார்த்தல் தீமை ளோடும் புத்ரர்களோடுங்கூடின பிராமணர் யாம் . மேற்கூறிய சகுனங்களில் நலமுள் கள் பலிஷ்டர் ஆபரணம் பூண்டமாதர் ளவை எதிர்ப்படின் காரியங்களைச் செய்க நல்ல புத்தரை யுடையவள் விசேஷமாகச் பிரதிகூலமாயின் அவற்றை விடுக . புத்தி சந்தோஷமுள்ளவள் . ரூபமுள்ளவள் மான் சகுனத்தை மும்முறை பார்த்தும் கருப்பிணி சன்னிகை விளையாடுகிற நலமாகாவிடின் அக் கருமத்தை விடுக . குழந்தைகள் விசேஷமான பக்ஷ்யம் | ( ஸ்ரீகாமிகம் ) போஜ்யம் பானம் மாம்சம் தீபம் சந்த சதனி - 1 . திருதராட்டிரன் காந்தாரியை னம் மாலை முதலிய கந்தத்ரவ்யம் நெய் மணந்து அத்தினபுரஞ்செல்கையில் உடன் தயிர் மத்ஸ்ய விசேஷம் பூரணகும்பம் சென்ற இவனுடன் சேர்ந்த தம்பியர் தண்ணீர் நிறைந்த குடம் சங்கு கோரோ ( கூக ) மரையும் இவனையும் திருதராட்டி சனம் கண்ணாடி த்வஜம் கடுகு பால் ரன் இவர்களால் நமக்கு ஒருகாலத்துத் இன்னும் சிறந்த பொருள்களின் தர்சனம் தீமைவரும் என்று அஞ்சி யிவர்களைச் சுபமாம் . இடப்பாக சதனம் - பிரயாண சிறையிட்டு ஆங்கிருந்த புதரின் வழிச் சில த்திலும் எல்லாச் சுபகார்யத்திலும் மூஞ் ர்க்கு ஆகவேண்டிய வுணவளித்துச் சாக சூறு குள்ள நரி பல்லி பிங்களவர்ணமான எதிர்நோக்குகையில் அவர்களெல்லோரும் பன்றி குயில் இவையாவும் இடப்பக்கத் ஒருமனப்பட்டு இந்தப் பற்றாத ஆகாரத் தில் நன்மையைத் தரும் சிரேஷ்ட சது தை ஒருவர் உண்டு பிழைத்துப் பழிக்குப் னங்கள சீக்ரஞ் செல்வதாயும் சமீபத்தி பழி வாங்குக என்றபடி சகுனி யுண்டு லுள்ளவைகளாயும் தூரத்தி லிருந்தும் பிழைத்துப் பாரத யுத்தத்தில் துரியோத மிகவுயாம் தூரப்போகக் கூடுமானவை னாதிகளைக் கொல்வித்தான் . துவாபரயுக யாயும் செல்வமுள்ளோர் வீடுகள் இராஜ புருஷன் அம்சமாய்க் காந்தார தேசாதி மாளிகை தேவாலயம் சுபஸ்தலம் சம்ய பதியாகிய சுபலன் அல்லது சௌபல மான இடங்களை யடைந்திருக்கிறவையா னுக்குக் குமரன் . துரியோதனனுக்கு யுள்ள பறவைகள் சிரேஷ்டம் . மதுர நல்லம்மான் . இவன் துரியோதனனது மான ரஸம் பால் பழம் புஷ்பம் இவற் மனதை வேறுபடுத்திப் பாண்டவர்களைச் முள் ஏதேனு முள்ள தாகிய மரங்களில் சூதாடத் தூண்டுவித்துத் தருமபுத்திரரு உள்ள பக்ஷிகள் மிகச்சிறந்தன அவச டன் சூதாடி நாடு முதலியவைகளைக் தனங்கள் - கிராமத்தில் காட்டுப்பசு கவர்ந்து காட்டுக்கு அனுப்ப எவுவித்த காட்டில் கிராமப்பசு பகலிற்பெட்டை வன் . நகுலனால் பதினெட்டாநாள் இறந் யுடன் சஞ்சரிக்கிற சக்ரவாகம் முதலிய தனன் பக்ஷி - ள் இரவிற்கூடாது . இரவிற் சஞ்ச 2 . இரண்யாக்ஷன் குமரன் . ரிக்கிற கோட்டான் முதலிய பகலிற் 3 யது வம்சத்துத் தசரதன் குமரன் . கூடாது . யாவராலும் பிரார்த்திக்கப்படு 4 . சிவே தன் கடை குமான் . இவன் கிற பிராணிகள் இரட்டையாய் வருமா குமரன் குந்தி . யின் நலம் . அண்டங்காக்கைகள் இஷ்ட 5 . விருகாசுரன் தந்தை பலத்தைத் தரும் . நதியைத் தாண்டின 6 . ஒரு தேவதை . -ாகம் முதலிய பக்ஷி வையாயும் மெய்ம் மறந்திருப் வையாயு களில் கலந்து நன்மை தீமை அறிவிப்ப மிருக்கிற பணிகள் கூடா . தும்மல் எவ்வி வள் இவள் இடேகை காகம் முதலிய டத்தும் ஆஷ்டமாக மாட்டாது . பசுவின் வற்றைப் பெற்முள் தும்மல் மரணத்தைக் கொடுக்கும் . சோ சதனி கேௗசிசன் - ஆருணி யாசனைச் சார் கத்தைக் காட்டுஞ் சதனம் - வெல்லம் ந்த ஒரு வீரன் எண்ணியதை முடிக்கும் எலும்பு கறுப்புத்தான்யம் பருத்தி நெரு திண்டிறல் வாய்ந்தவன் மிக்க நூற்கேள் ப்புண்டாம் பொருள் விறகு சக்கிலி வியை யுடையவன் . அவனால் அனுப்பப் விரிந்த தலையர் சண்டை பசி இளைப்புள் பட்டு மூன்று வீரர்களுடன் ஒன்றாகச் செ ளார் மொட்டைத்தலை அழுக்கு வஸ்திர ன்று உதயணனுடைய வீரராற் கொல்லப் முடுத்தவன் விகாரமானவன் நாஸ்தி பட்டோன் ( பெ . கதை ) கன் பௌத்தன் குரற்பாய்ச்சி அழுதல் சகோத்திரன் - பகீரதன் புதல்வன் .