அபிதான சிந்தாமணி

கோனாடு 531 கௌசிகன் வஸ்திரலாபம், சோகம், லாபம், தனம் | கௌசவி -துரவபதராஜன் மனைவி. இவ இவைகளும் ; (சனிநிற்கில்) பயம், தன | ளுக்குச் சவுத்தராமணியென்றும் பெயர். ஹானி, மனதிற்பீடை, லாபம், விரயம், சௌசாம்பி - குசாம்பன் கட்டின பட்டி துக்கம், லாபம், தேகபீடை, விரயம், னம். மனோவ்யாதி, திரவியலாபம், திரவ்யநாசம் (கௌசிகம் - உபபுராணத் தொன்று. இவைகளும் ; (பாகுகேதுக்கள் நிற்கில்) கௌசிகர்வாலாறு - தமக்கையும் தங்கையு குஜன் நிற்கும் பலமு முண்டாகும். மாகிய இருவரும் ஒருத்தி இருடிக்கும் கோனுடு-சோழனாட்டின் உள்நாட்டுள் மற்றொருத்தி அரசனுக்கும் வாழ்க்கைப் ஒன்று (புற. நா.) பட்டனர். இவ்விருவரும் புத்திரப்பேறு கோனுட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக் வேண்டி ருஷியைக் கேட்க ருஷி அவ் குமரனர் - ஒரு புலவர், இவராற் பாடப் விருவர்க்கும் இரண்டு மரங்களைக் காட்டி பட்டோர் சேரமான் குட்டுவன் கோதை ருதுஸ்நான மாயினபின் நீங்கள் நான் காட் முதலியோர். (புற. நா.) டிய மரங்களை உங்களுக்குக் காட்டிய கோனார் - இடையரில் ஒருவகையர். வகைக் கட்டி யணைவீராயின் புத்திரப்பே கோனேரியப்ப முதலியார் - ஸ்காந்த மகா றுண்டா மென்றனர். அவ்வகையே யிரு புராணத்தில் உபதேசகாண்டத்தைத் தமி வரும் ஸ்நானஞ்செய்து ருஷி கூறியவகை ழாக்கிய புலவர். தொண்டமண்டலத்திலே செய்யப்போகையில் மறதியால் ருஷி பத் காஞ்சிமாநகரின் கண்ணே ஏறக்குறைய தினி அரசன்தேவிக்குக் கூறிய மாத்தி ஆயிரத்தொருநூறு வருடங்களுக்கு முன் னையும், அரசன்தேவி ருஷிபத்தினிக்குக் னே செங்குந்தர் மரபில் அவதரித்தவர். கூறிய மரத்தினையும் தழுவினர். இதனால் கோஷன் - இவன் சூர்யவம்சத்தாசன். முறை பிறழ்ந்து புத்திரர் பிறந்து அரசன் இவன் விரல்களில் புழுச்சொரிந்து கொ) வேதியனாகவும், வேதியன் அரசனாகவும் ண்டிருந்தது. இவன் ஒருநாள் அயோத் ஆயினர். | திக்கருகிலுள்ள சூர்ய தீர்த்தத்தில் நீராடிப் கௌசிகன்-1. காதிராசன் புத்ரன், இவன் புழுநீங்கிச் சுத்தமடைந்தனன். தாய், உடன் பிறந்தாள் கணவனாகிய பிருகு கோஷமணி - பாண்டு புத்திரனாகிய நகுல முனிவர் கட்டளை கடந்து முருக்கமாத் ராசன் சங்கம். தைத் தழுவப் பிறந்தவன். பிறப்பாலா சனும் செயலால் இருடியும் ஆயினான், இவன் வேட்டைக்குவந்து வசிட்ட காம கேள தேனுவைக் கவர்ந்து வசிட்டருடன் மாறு கொண்டு தவமேற்கொண்டு இராசருஷி கௌண்டிவ்யர் - ஐந்தாவது புத்தர். யாய் விச்வாமித்ரன் ஆனவன். திருடர், கௌசலன் - அம்சத்து வசன் குமரன், வர்த்தகன் வீட்டிற் பொருள் திருடிச் சேவ இவன் கன்னிகாரவனத்தில் வேட்டைக் கர் துரத்த இவர் வீட்டில் அடைக்கலம் குச்சென்று அவ்விடம் ஒரு பொன்மானைக் புகுந்தனர். அத்திருடரைக் காவலர்க்குக் கண்டு பின்றொடர்ந்து அது மறைய அவ் காட்டின தால் நரகமடைந்தனர். ஷாம விடம் அற்புதமுள்ள இடமென்று எண் காலத்தில் பசியால் புலையன் வீட்டில் மாமி ணிச் சிவபூசை செய்தவன். (பழனித் சம் புசித்தவர். வசிட்டர் குமாரராகிய தல-பு.) சத்திமுதல் நூற்றுவரை உதிரனென்னு கௌசலை-1. ஸ்ரீ ராமன் தாய், தசரதன் மாக்கனால் கொலைசெய்வித்தவர். அரிச் தேவி, தீயில் விழ வலம் வந்த பரதனுக்கு சந்திரன், வசிட்டரைக் காண்க. நீதிகறித் தடுத்தவள். 2. நாராயணகவசத்தால் சித்திபெற்று '2. பூருவின் தேவி, கேகயராசன் புத்ரி. யோகத்தா லுடல்விட்ட ஒரு வேதியன். 3. வீமராசன் புதல்வி, கணவன் சந்திர ஒருகாலத்துச் சித்திராதன் எனுங் காந் வம்சத்தவனான சுகோதரன். குமான் அஸ் தருவன், இரதாரூடனாய் இவனுடல் டெ திரன். ந்த வழியாய்ச் செல்லக் காந்தருவன் தலை 4. அரசர் மீளியின் பாரி. கீழாய் விழுந்தனன், இதைக்கண்ட வால கௌசல்யன் - தக்ஷணகோசலத்தின் அர கில்லியர் காந்தருவனை நோக்கிக் கௌசி சன். கன் உடலெலும்புகளைக் கங்கையில் விடின்
கோனாடு 531 கௌசிகன் வஸ்திரலாபம் சோகம் லாபம் தனம் | கௌசவி - துரவபதராஜன் மனைவி . இவ இவைகளும் ; ( சனிநிற்கில் ) பயம் தன | ளுக்குச் சவுத்தராமணியென்றும் பெயர் . ஹானி மனதிற்பீடை லாபம் விரயம் சௌசாம்பி - குசாம்பன் கட்டின பட்டி துக்கம் லாபம் தேகபீடை விரயம் னம் . மனோவ்யாதி திரவியலாபம் திரவ்யநாசம் ( கௌசிகம் - உபபுராணத் தொன்று . இவைகளும் ; ( பாகுகேதுக்கள் நிற்கில் ) கௌசிகர்வாலாறு - தமக்கையும் தங்கையு குஜன் நிற்கும் பலமு முண்டாகும் . மாகிய இருவரும் ஒருத்தி இருடிக்கும் கோனுடு - சோழனாட்டின் உள்நாட்டுள் மற்றொருத்தி அரசனுக்கும் வாழ்க்கைப் ஒன்று ( புற . நா . ) பட்டனர் . இவ்விருவரும் புத்திரப்பேறு கோனுட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக் வேண்டி ருஷியைக் கேட்க ருஷி அவ் குமரனர் - ஒரு புலவர் இவராற் பாடப் விருவர்க்கும் இரண்டு மரங்களைக் காட்டி பட்டோர் சேரமான் குட்டுவன் கோதை ருதுஸ்நான மாயினபின் நீங்கள் நான் காட் முதலியோர் . ( புற . நா . ) டிய மரங்களை உங்களுக்குக் காட்டிய கோனார் - இடையரில் ஒருவகையர் . வகைக் கட்டி யணைவீராயின் புத்திரப்பே கோனேரியப்ப முதலியார் - ஸ்காந்த மகா றுண்டா மென்றனர் . அவ்வகையே யிரு புராணத்தில் உபதேசகாண்டத்தைத் தமி வரும் ஸ்நானஞ்செய்து ருஷி கூறியவகை ழாக்கிய புலவர் . தொண்டமண்டலத்திலே செய்யப்போகையில் மறதியால் ருஷி பத் காஞ்சிமாநகரின் கண்ணே ஏறக்குறைய தினி அரசன்தேவிக்குக் கூறிய மாத்தி ஆயிரத்தொருநூறு வருடங்களுக்கு முன் னையும் அரசன்தேவி ருஷிபத்தினிக்குக் னே செங்குந்தர் மரபில் அவதரித்தவர் . கூறிய மரத்தினையும் தழுவினர் . இதனால் கோஷன் - இவன் சூர்யவம்சத்தாசன் . முறை பிறழ்ந்து புத்திரர் பிறந்து அரசன் இவன் விரல்களில் புழுச்சொரிந்து கொ ) வேதியனாகவும் வேதியன் அரசனாகவும் ண்டிருந்தது . இவன் ஒருநாள் அயோத் ஆயினர் . | திக்கருகிலுள்ள சூர்ய தீர்த்தத்தில் நீராடிப் கௌசிகன் - 1 . காதிராசன் புத்ரன் இவன் புழுநீங்கிச் சுத்தமடைந்தனன் . தாய் உடன் பிறந்தாள் கணவனாகிய பிருகு கோஷமணி - பாண்டு புத்திரனாகிய நகுல முனிவர் கட்டளை கடந்து முருக்கமாத் ராசன் சங்கம் . தைத் தழுவப் பிறந்தவன் . பிறப்பாலா சனும் செயலால் இருடியும் ஆயினான் இவன் வேட்டைக்குவந்து வசிட்ட காம கேள தேனுவைக் கவர்ந்து வசிட்டருடன் மாறு கொண்டு தவமேற்கொண்டு இராசருஷி கௌண்டிவ்யர் - ஐந்தாவது புத்தர் . யாய் விச்வாமித்ரன் ஆனவன் . திருடர் கௌசலன் - அம்சத்து வசன் குமரன் வர்த்தகன் வீட்டிற் பொருள் திருடிச் சேவ இவன் கன்னிகாரவனத்தில் வேட்டைக் கர் துரத்த இவர் வீட்டில் அடைக்கலம் குச்சென்று அவ்விடம் ஒரு பொன்மானைக் புகுந்தனர் . அத்திருடரைக் காவலர்க்குக் கண்டு பின்றொடர்ந்து அது மறைய அவ் காட்டின தால் நரகமடைந்தனர் . ஷாம விடம் அற்புதமுள்ள இடமென்று எண் காலத்தில் பசியால் புலையன் வீட்டில் மாமி ணிச் சிவபூசை செய்தவன் . ( பழனித் சம் புசித்தவர் . வசிட்டர் குமாரராகிய தல - பு . ) சத்திமுதல் நூற்றுவரை உதிரனென்னு கௌசலை - 1 . ஸ்ரீ ராமன் தாய் தசரதன் மாக்கனால் கொலைசெய்வித்தவர் . அரிச் தேவி தீயில் விழ வலம் வந்த பரதனுக்கு சந்திரன் வசிட்டரைக் காண்க . நீதிகறித் தடுத்தவள் . 2 . நாராயணகவசத்தால் சித்திபெற்று ' 2 . பூருவின் தேவி கேகயராசன் புத்ரி . யோகத்தா லுடல்விட்ட ஒரு வேதியன் . 3 . வீமராசன் புதல்வி கணவன் சந்திர ஒருகாலத்துச் சித்திராதன் எனுங் காந் வம்சத்தவனான சுகோதரன் . குமான் அஸ் தருவன் இரதாரூடனாய் இவனுடல் டெ திரன் . ந்த வழியாய்ச் செல்லக் காந்தருவன் தலை 4 . அரசர் மீளியின் பாரி . கீழாய் விழுந்தனன் இதைக்கண்ட வால கௌசல்யன் - தக்ஷணகோசலத்தின் அர கில்லியர் காந்தருவனை நோக்கிக் கௌசி சன் . கன் உடலெலும்புகளைக் கங்கையில் விடின்