அபிதான சிந்தாமணி

சோழிகள 580 காளகள - நிலை கும். இவ்வினத்தில் மற்றொன்று ஏழ கோழி, கானாங்கோழி, சம்பங்கோழி, என்பர். இது, 67 அடிகள் உயாம். இதன் வான்கோழி, முதலியவுண்டு. உடல் பருத்து அழகிய சிறகால் மூடப் கோழி -- உறையூர்க்கொரு பெயர், அரசர் பட்டிருக்கிறது, இவை, கூட்டமாக வரும். சூளாமணிச் சோழனைக் காண்க. இதிலி இவைகளும் பூமியில் முட்டையிட்டுக் ருந்த ஒரு கோழி யானையைப் போரில் குஞ்சு பொரிக்கும், வென்றமையால் இதற்கு இப்பெயர் வந் நீலக்கோழி (Sand Grouse) இது, தது. (சிலப்பதிகா.) கோழியினத்தில் விசித்ரவுருவ முள்ளது. கோழிவேந்தன்-அரசர் சூளாமணி சோழ இது பூர்வம் மத்ய ஆசியாவிலிருந்து மதய ஆசியாவிலிருந்து னைக் காண்க. ஐரோப்பாவில் பரவியது. இது, பல நிறங் கோளகன் - 1. கைம்மையாகிய பார்ப்பினி கொண்ட சிறகுகள் கொண்டது. இதன் ' சோரவேதியனைக் கூடிப்பெற்ற குமரன், கால்கள் முழுதும் மயிரடர்ந்திருக்கிறது. 2, சாகல்யன் மாணாக்கன். சிறகுகள் நீண்டு கடையில் முட்கொண் 3. காசுமீர தேசத்து வேதியன், இவன் டிருக்கும். இது, நிலத்தைக் கிளறிப் பூச் குமரி குணநிதி, இவளைத் தந்தை கபிச்ச சுப் புழுக்களைத் தின்னும் இது, தன்னி முனிவருக்கு மணம்புரிவித்தான். கபிச்ச நத்தை விரோதிகளிடம் வேறுபடுத்துகிற முனிவர் விஷந் தீண்டி இறக்க மனைவி தாம். இது, புதர்களில் முட்டையிட்டுக் - தேவி உபாசனையால் சுவர்க்கம் பெற்ற குஞ்சு பொரிக்கும். னள். - இவ்வினத்தில் பலவகை இருக்கினும் கோளியூர்கிழார் மகனார் செழியனார்- இவர் சிலவற்றின் பெயர் மாத்திரம் கூறுகிறேன். வேளாண்மரபினர் ஏனைய வெளிப்படை, அவை ஆங்கிலப் பெயர்களாம். 1. ஹவு இவர் பிறயாதுஞ் செய்ததாக இதுவரை டன்ஸ், 2, ஸாலமன் பெவிகொலெஸ், வில் தெரியவில்லை, இவர் குறிஞ்சித் 3-பப் ஆர்பில்டன், 4. டார்க்டார் கிங்க்ஸ், திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். 5. வில்வர் கிரேடார்கிங்ஹென், 6. ஸில் ' இவர் பாடியது, நற். ங. அங-ம் பாட்டு வர் டக்விங்யா கோஹாமாகாக், 7. வில் கோள்கள் இராசிகளில் நிற்கும் நிலை - வர் காம்பைன்ஸ், 8. பிரவுன் லெக்ஹா ஜன்மராசிமுதல் கஉ ராசிகளிலும் (சூரிய பன்ஸ், 9. கோல்டன் பிரைட் லேஸ்ட் னிருக்குங்காலத்தில்) முறையே ஸ்தான காக் 10. ஸ்பாங்கில்ட் ஒல்ட் இங்கிலிஷ் மாறுதல், தனம், ஸம்பத்து, மானஹானி, கேம், 11. மாடான் லாங்ஷான்ஸ். 12. விசாரம், சத்ருநாசம், பிரயாணம், தேக வ்யான்டாட்ஸ் பிளாக்காக், 13. ஹாம்பர்க் ஜாட்யம், துவேஷம், தாம்மானுஷ்டானம், ப்ளாக்காக் அண்ட்பென் ஸில்ட்ஹென், தனலாபம், தனஹானி இவைகளும் ; 14. அன்கோனாஸ், 15. வ்யான்டாட்ஸ் (சந்திரனிற்கில்) நல்லபோஜனம், திரவிய வில்வர் லேஸ்ட்காக் அண்டகோல்டன் நாசம், தனலாபம், வயிற்று நோய், காரியக் லேஸ்ட்ஹென், 16. பார்டிரிட்ஜ் கொசி கேடு, தனலாபம், ஸ்திரீலாபம், மாணம், ன்ஸ், 17. ஆண்டலூஷியன்ஸ், 18. லெக் பயம், சவுக்கியம், தனம்விரயம் முறையே ஹாரன்ஸ் ஒயிட்காக் அண்ட்பப்ஹென், இவைகளும்; (குஜன்நிற்கில்)சத்துருபயம், 19. பாலிஷ்ஸில்வர் ஸ்பாங்கில்ட், 20. டக் தனநாசம், லாபம், சத்துருபயம், விரயம் விங்கேம்காக், 21. பாரெட் பிளெமத்ராக்ஸ் லாபம், துக்கம், மரணம், தேகாபிமானம், அண்ட் ஒயிட்ராக்ஹென், 22. ரோட் அய தேகசுத்தி, பூலாபம், வியாதியால் நஷ்டம் லண்ட்ரெட்ஸ், 23. இண்டியன் கேம் இவைகளும் ; (புதனிற்கில்) பந்தனம், பவுல்ஸ், 24. ஸ்பெகில்ட் ஸஸ்ஸெக்ஸ், லாபம், ஸம்பத்து, புத்திவிருத்தி, சவுக்கி 25, ஹாம்பர்க்ஸ் வில்வர் ஸ்பாங்கில்ட் யம், தைரியம், அபிமானம், தனம், ரோகம், காக், 26, பிளாக் மைனார்காஸ், 27, ஸ்பா புத்திரலாபம், லாபம்விரயம் இவைகளும் ; னிஷ் பவுல்ஸ், 28. பிளாக்பெட் பான் (தருநிற்கில்) பயம், மேன்மை , ரோகம், டாம்கேம், 29. லயிட்பிரம்மாஸ், 30. டார்க் விரயம், சுகம், சுத்தி, சம்பத்துஹானி, பிரம்மாஸ், 31. வில்கீஸ், 32. ஆர்பிங் தனம், இடம் மாறுதல், ஸ் தானப்பிராப்தி, டன்ஸ் பிளாக்காக் அண்ட ஜூபிளிஹென் பீடை இவைகளும் ; (சுக்கிரனிற்கில்) மற்றும்பல. இந்தியாவில் சாதாரண கோழி சந்தோஷம், தனம், சுகம், தனம், சந்தோ சண்டைக்கோழி, காட்டுக்கோழி, குறுங் ஷம், சத்துருபயம், சுத்தி, திர்வ்யலாபம்,
சோழிகள 580 காளகள - நிலை கும் . இவ்வினத்தில் மற்றொன்று ஏழ கோழி கானாங்கோழி சம்பங்கோழி என்பர் . இது 67 அடிகள் உயாம் . இதன் வான்கோழி முதலியவுண்டு . உடல் பருத்து அழகிய சிறகால் மூடப் கோழி - - உறையூர்க்கொரு பெயர் அரசர் பட்டிருக்கிறது இவை கூட்டமாக வரும் . சூளாமணிச் சோழனைக் காண்க . இதிலி இவைகளும் பூமியில் முட்டையிட்டுக் ருந்த ஒரு கோழி யானையைப் போரில் குஞ்சு பொரிக்கும் வென்றமையால் இதற்கு இப்பெயர் வந் நீலக்கோழி ( Sand Grouse ) இது தது . ( சிலப்பதிகா . ) கோழியினத்தில் விசித்ரவுருவ முள்ளது . கோழிவேந்தன் - அரசர் சூளாமணி சோழ இது பூர்வம் மத்ய ஆசியாவிலிருந்து மதய ஆசியாவிலிருந்து னைக் காண்க . ஐரோப்பாவில் பரவியது . இது பல நிறங் கோளகன் - 1 . கைம்மையாகிய பார்ப்பினி கொண்ட சிறகுகள் கொண்டது . இதன் ' சோரவேதியனைக் கூடிப்பெற்ற குமரன் கால்கள் முழுதும் மயிரடர்ந்திருக்கிறது . 2 சாகல்யன் மாணாக்கன் . சிறகுகள் நீண்டு கடையில் முட்கொண் 3 . காசுமீர தேசத்து வேதியன் இவன் டிருக்கும் . இது நிலத்தைக் கிளறிப் பூச் குமரி குணநிதி இவளைத் தந்தை கபிச்ச சுப் புழுக்களைத் தின்னும் இது தன்னி முனிவருக்கு மணம்புரிவித்தான் . கபிச்ச நத்தை விரோதிகளிடம் வேறுபடுத்துகிற முனிவர் விஷந் தீண்டி இறக்க மனைவி தாம் . இது புதர்களில் முட்டையிட்டுக் - தேவி உபாசனையால் சுவர்க்கம் பெற்ற குஞ்சு பொரிக்கும் . னள் . - இவ்வினத்தில் பலவகை இருக்கினும் கோளியூர்கிழார் மகனார் செழியனார் - இவர் சிலவற்றின் பெயர் மாத்திரம் கூறுகிறேன் . வேளாண்மரபினர் ஏனைய வெளிப்படை அவை ஆங்கிலப் பெயர்களாம் . 1 . ஹவு இவர் பிறயாதுஞ் செய்ததாக இதுவரை டன்ஸ் 2 ஸாலமன் பெவிகொலெஸ் வில் தெரியவில்லை இவர் குறிஞ்சித் 3 - பப் ஆர்பில்டன் 4 . டார்க்டார் கிங்க்ஸ் திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . 5 . வில்வர் கிரேடார்கிங்ஹென் 6 . ஸில் ' இவர் பாடியது நற் . . அங - ம் பாட்டு வர் டக்விங்யா கோஹாமாகாக் 7 . வில் கோள்கள் இராசிகளில் நிற்கும் நிலை - வர் காம்பைன்ஸ் 8 . பிரவுன் லெக்ஹா ஜன்மராசிமுதல் கஉ ராசிகளிலும் ( சூரிய பன்ஸ் 9 . கோல்டன் பிரைட் லேஸ்ட் னிருக்குங்காலத்தில் ) முறையே ஸ்தான காக் 10 . ஸ்பாங்கில்ட் ஒல்ட் இங்கிலிஷ் மாறுதல் தனம் ஸம்பத்து மானஹானி கேம் 11 . மாடான் லாங்ஷான்ஸ் . 12 . விசாரம் சத்ருநாசம் பிரயாணம் தேக வ்யான்டாட்ஸ் பிளாக்காக் 13 . ஹாம்பர்க் ஜாட்யம் துவேஷம் தாம்மானுஷ்டானம் ப்ளாக்காக் அண்ட்பென் ஸில்ட்ஹென் தனலாபம் தனஹானி இவைகளும் ; 14 . அன்கோனாஸ் 15 . வ்யான்டாட்ஸ் ( சந்திரனிற்கில் ) நல்லபோஜனம் திரவிய வில்வர் லேஸ்ட்காக் அண்டகோல்டன் நாசம் தனலாபம் வயிற்று நோய் காரியக் லேஸ்ட்ஹென் 16 . பார்டிரிட்ஜ் கொசி கேடு தனலாபம் ஸ்திரீலாபம் மாணம் ன்ஸ் 17 . ஆண்டலூஷியன்ஸ் 18 . லெக் பயம் சவுக்கியம் தனம்விரயம் முறையே ஹாரன்ஸ் ஒயிட்காக் அண்ட்பப்ஹென் இவைகளும் ; ( குஜன்நிற்கில் ) சத்துருபயம் 19 . பாலிஷ்ஸில்வர் ஸ்பாங்கில்ட் 20 . டக் தனநாசம் லாபம் சத்துருபயம் விரயம் விங்கேம்காக் 21 . பாரெட் பிளெமத்ராக்ஸ் லாபம் துக்கம் மரணம் தேகாபிமானம் அண்ட் ஒயிட்ராக்ஹென் 22 . ரோட் அய தேகசுத்தி பூலாபம் வியாதியால் நஷ்டம் லண்ட்ரெட்ஸ் 23 . இண்டியன் கேம் இவைகளும் ; ( புதனிற்கில் ) பந்தனம் பவுல்ஸ் 24 . ஸ்பெகில்ட் ஸஸ்ஸெக்ஸ் லாபம் ஸம்பத்து புத்திவிருத்தி சவுக்கி 25 ஹாம்பர்க்ஸ் வில்வர் ஸ்பாங்கில்ட் யம் தைரியம் அபிமானம் தனம் ரோகம் காக் 26 பிளாக் மைனார்காஸ் 27 ஸ்பா புத்திரலாபம் லாபம்விரயம் இவைகளும் ; னிஷ் பவுல்ஸ் 28 . பிளாக்பெட் பான் ( தருநிற்கில் ) பயம் மேன்மை ரோகம் டாம்கேம் 29 . லயிட்பிரம்மாஸ் 30 . டார்க் விரயம் சுகம் சுத்தி சம்பத்துஹானி பிரம்மாஸ் 31 . வில்கீஸ் 32 . ஆர்பிங் தனம் இடம் மாறுதல் ஸ் தானப்பிராப்தி டன்ஸ் பிளாக்காக் அண்ட ஜூபிளிஹென் பீடை இவைகளும் ; ( சுக்கிரனிற்கில் ) மற்றும்பல . இந்தியாவில் சாதாரண கோழி சந்தோஷம் தனம் சுகம் தனம் சந்தோ சண்டைக்கோழி காட்டுக்கோழி குறுங் ஷம் சத்துருபயம் சுத்தி திர்வ்யலாபம்