அபிதான சிந்தாமணி

காரல் 525 கோராகும்ப மூலி எனப் பெயர். இவர் செய்த வைத் பக்கத்திற் சென்று துயின் றனர். கோரா திய நூல் கோரக்கர் வைப்பு. மச்சேந்திர கும்பார் தூக்கத்தால் தம் கைகளிரண்டி ரைக் காண்க. னையும் இரண்டு மனை வியர்பேரிலுமிட்டுத் 3. உமை அன்னமிட அதை உண்ண தூங்கி விழித்துத் தம் கை மனைவியர் மீதி எண்ணிய தத்தாத்திரியரொடு மாறுகொ ருக்கக்கண்டு தமது இரண்டு காங்களையும் ண்டு பலவுருவாய்ச் சண்டை செய்யத் வெட்டிக் கொண்டனர். மனைவியரிருவ தத்தாத்திரியர் மீன் குத்தியாய்த் தொடா ரும் பெருமாளை நோக்கித் துதித்து அழு இவர் மீனாய்த் தீர்த்தத்திலொளித்தனர். தல்கண்ட கோராகும்பார் அவர்களைத் அதற்கு மச்சதீர்த்தமென்று பெயர். பழ தேற்றி ஆடிமாதம் ஏகாதசியில் பாண்ரெல் னிக் கருகிலுள்ளது. (பழனி-பு.) கனைத் தரிசிக்கப் பண்டரியை அடைந்த கோரல்-ஆட்டிற்கும் மானிற்கும் ஒப்பான னர். அங்குப் பெருமாளை வணங்கிப் பஜனை 'மிருகம். ஆட்டைப்போல் குறுகிய கொம் செய்வதற்குக் கையிலாமல் வருந்தியிருத் பினையுடையது. இரண்டடி உயரம் உள் தலைக் கண்ட பெருமாள் கைகள் வளா ளது. இமயமலைகளில் உள்ளது. (Goral.) அனுக்கிரகித்தனர். அதனால் தேவியர் கோரன் - 1. வீரமாயேந்திரத்தின் காவ கள் களிப்புற்றுப் பிள்ளை வேண்ட முன்பு லாளி. | இறந்த பிள்ளையுந் தவழ்ந்துவரப் பெரு 2. ஒரு அசுரன், பகீரதனை வென்று மாள் தரிசனந் தந்து இன்று முத லுன் காட்டிற்றுரத்தினவன். இவன் கந்தமூர்த் மனைவியருடன் களித்திருக்கவெனக் கட் தியின் வேலால் கொல்லப்பட்டான். டளையிட்டனர். பின் கோராகும்பார் பாக 3 சுநந்தன் குமான், இவன் குமரன் வதர்களுக்கு விருந்து செய்ய அனைவரை வடகன். யும் வருவித்துப் போஜனம் அருத்திய 4. ஆங்கீரச புத்திரன். பின்னர், ஞானதேவர் இருக்கிற பாண்டங் கோராதம்பார் - தோடோகியெனுமூரில் களுட் சுட்டதும் சுடாததும் அறியவே மனைவியுடன் இவர் வாழ்ந்து கொண்டு வரு ண்டுமென்னக் கோராகும்பார் தம் கையி நாளில் எக்காலத்தும் பெருமாளை இடை லிருந்த தண்டத்தால் ஒவ்வொருவரையும் விடாது தியானித்து வருவர். ஒருநாள் ஒவ்வொரு அடி அடித்துக்கொண்வெந்து மனைவியார் தன் குழந்தையை விட்டுத் நாமதேவர் சிரத்திலும் ஒரு அடி அடிக்கநாம தண்ணீர் கொண்டுவரச் செல்ல, நகர்ந்து தேவர் தாங்கா தவராய்க் கையால் மறிக்கக் கொண்டுவந்த குழந்தையை அறியாமல் கண்டு இது பச்சைப்பாண்டமென அனை மண்மிதித்திருந்த கோராகும்பார் மிதித் வரும் பரிகசித்தனர். இதனால் நாமதேவர் துக் கொன்றனர். நீர் கொண்டு வந்த துன்பமடைந்து பெருமாளிடஞ் சென்று மனைவி குழந்தையைக் காணாமல் தேடி கூறப் பெருமாளும் நீ ஆசாரியனிடத்து மிதிக்கும் மண்ணுடன் குழந்தை யிருக்கக் உபதேசம் பெற ததால் இவ்வாறு நேர்ந் கண்டு கணவனை யிவ்விடம் விட்டு எங்கே தது. இனி நீ பெறுக என்னத் தாங்களே யேனும் அகலுகவெனக் கடுஞ்சொல் கூறக் ஆசாரிய னிருக்குமிடம் தெரிவிக்க வே கோராகும்பார் தடியெடுத் தடிக்கப்போக ண்டுமெனப் பெருமாள் நாகைநாதர் வாழ் மனைவி பெருமாளாணை யென்னைத் தீண் கோவிலில் விசோபாகேசர் என்பவரிடத் டேல் என அவ்வகைநின்றனர். மறுநாள் தில் உபதேசம் பெறுகவென்ன நாமதே மனைவி ஜலங்கொண்டு கோராகும்பார் வரும் அவரிடத்தில் செல்ல விசோபாகே அடிகளை விளக்கச் செல்லக் கோராகும் சர் செருப்புக்காலினை இலிங்கத்தின்மீது பார் நேற்றுக்கூறிய ஆணையால் என்னைத் வைத்து உறங்க நாமதேவர் கண்டு நடுங்கி தொடக்கூடாதென மனைவி புத்திரன் அடாத காரியத்தைக்கண்ட எனக்கு உடல் வேண்டிப் புருஷனுக்கு மற்றோர் மணஞ் நடுங்குகின்ற தெனக் கூற விசோபா யான் செய்ய இசைந்து தனக்குப் பின்னவளை அறியாது தவறிக் கால் விழுந்தது என்னு மணம் புணர்க்கக் கோராகும்பார் அவளை டல் அதிக சோர்வடைந்தது. மற்றோரி யுந் தீண்டாதவாாகி யிருக்கத் தங்கை டத்தில் கால்வைக்க வரவில்லை பாகவத உனக்கு நேர்ந்தது எனக்கும் நேர்ந்த ரே இந்தக்காலை மற்றோரிடத்தில் தூக்கி தென இருவரு மாலோசித்துக் கோராகும் வைப்பீரேல் உபகாரமாகுமென்று சொ பார் தூங்கும்போது இருவரும் இரண்டு ல்ல நாமதேவரும் வேறு இடத்தில் தூக்கி
காரல் 525 கோராகும்ப மூலி எனப் பெயர் . இவர் செய்த வைத் பக்கத்திற் சென்று துயின் றனர் . கோரா திய நூல் கோரக்கர் வைப்பு . மச்சேந்திர கும்பார் தூக்கத்தால் தம் கைகளிரண்டி ரைக் காண்க . னையும் இரண்டு மனை வியர்பேரிலுமிட்டுத் 3 . உமை அன்னமிட அதை உண்ண தூங்கி விழித்துத் தம் கை மனைவியர் மீதி எண்ணிய தத்தாத்திரியரொடு மாறுகொ ருக்கக்கண்டு தமது இரண்டு காங்களையும் ண்டு பலவுருவாய்ச் சண்டை செய்யத் வெட்டிக் கொண்டனர் . மனைவியரிருவ தத்தாத்திரியர் மீன் குத்தியாய்த் தொடா ரும் பெருமாளை நோக்கித் துதித்து அழு இவர் மீனாய்த் தீர்த்தத்திலொளித்தனர் . தல்கண்ட கோராகும்பார் அவர்களைத் அதற்கு மச்சதீர்த்தமென்று பெயர் . பழ தேற்றி ஆடிமாதம் ஏகாதசியில் பாண்ரெல் னிக் கருகிலுள்ளது . ( பழனி - பு . ) கனைத் தரிசிக்கப் பண்டரியை அடைந்த கோரல் - ஆட்டிற்கும் மானிற்கும் ஒப்பான னர் . அங்குப் பெருமாளை வணங்கிப் பஜனை ' மிருகம் . ஆட்டைப்போல் குறுகிய கொம் செய்வதற்குக் கையிலாமல் வருந்தியிருத் பினையுடையது . இரண்டடி உயரம் உள் தலைக் கண்ட பெருமாள் கைகள் வளா ளது . இமயமலைகளில் உள்ளது . ( Goral . ) அனுக்கிரகித்தனர் . அதனால் தேவியர் கோரன் - 1 . வீரமாயேந்திரத்தின் காவ கள் களிப்புற்றுப் பிள்ளை வேண்ட முன்பு லாளி . | இறந்த பிள்ளையுந் தவழ்ந்துவரப் பெரு 2 . ஒரு அசுரன் பகீரதனை வென்று மாள் தரிசனந் தந்து இன்று முத லுன் காட்டிற்றுரத்தினவன் . இவன் கந்தமூர்த் மனைவியருடன் களித்திருக்கவெனக் கட் தியின் வேலால் கொல்லப்பட்டான் . டளையிட்டனர் . பின் கோராகும்பார் பாக 3 சுநந்தன் குமான் இவன் குமரன் வதர்களுக்கு விருந்து செய்ய அனைவரை வடகன் . யும் வருவித்துப் போஜனம் அருத்திய 4 . ஆங்கீரச புத்திரன் . பின்னர் ஞானதேவர் இருக்கிற பாண்டங் கோராதம்பார் - தோடோகியெனுமூரில் களுட் சுட்டதும் சுடாததும் அறியவே மனைவியுடன் இவர் வாழ்ந்து கொண்டு வரு ண்டுமென்னக் கோராகும்பார் தம் கையி நாளில் எக்காலத்தும் பெருமாளை இடை லிருந்த தண்டத்தால் ஒவ்வொருவரையும் விடாது தியானித்து வருவர் . ஒருநாள் ஒவ்வொரு அடி அடித்துக்கொண்வெந்து மனைவியார் தன் குழந்தையை விட்டுத் நாமதேவர் சிரத்திலும் ஒரு அடி அடிக்கநாம தண்ணீர் கொண்டுவரச் செல்ல நகர்ந்து தேவர் தாங்கா தவராய்க் கையால் மறிக்கக் கொண்டுவந்த குழந்தையை அறியாமல் கண்டு இது பச்சைப்பாண்டமென அனை மண்மிதித்திருந்த கோராகும்பார் மிதித் வரும் பரிகசித்தனர் . இதனால் நாமதேவர் துக் கொன்றனர் . நீர் கொண்டு வந்த துன்பமடைந்து பெருமாளிடஞ் சென்று மனைவி குழந்தையைக் காணாமல் தேடி கூறப் பெருமாளும் நீ ஆசாரியனிடத்து மிதிக்கும் மண்ணுடன் குழந்தை யிருக்கக் உபதேசம் பெற ததால் இவ்வாறு நேர்ந் கண்டு கணவனை யிவ்விடம் விட்டு எங்கே தது . இனி நீ பெறுக என்னத் தாங்களே யேனும் அகலுகவெனக் கடுஞ்சொல் கூறக் ஆசாரிய னிருக்குமிடம் தெரிவிக்க வே கோராகும்பார் தடியெடுத் தடிக்கப்போக ண்டுமெனப் பெருமாள் நாகைநாதர் வாழ் மனைவி பெருமாளாணை யென்னைத் தீண் கோவிலில் விசோபாகேசர் என்பவரிடத் டேல் என அவ்வகைநின்றனர் . மறுநாள் தில் உபதேசம் பெறுகவென்ன நாமதே மனைவி ஜலங்கொண்டு கோராகும்பார் வரும் அவரிடத்தில் செல்ல விசோபாகே அடிகளை விளக்கச் செல்லக் கோராகும் சர் செருப்புக்காலினை இலிங்கத்தின்மீது பார் நேற்றுக்கூறிய ஆணையால் என்னைத் வைத்து உறங்க நாமதேவர் கண்டு நடுங்கி தொடக்கூடாதென மனைவி புத்திரன் அடாத காரியத்தைக்கண்ட எனக்கு உடல் வேண்டிப் புருஷனுக்கு மற்றோர் மணஞ் நடுங்குகின்ற தெனக் கூற விசோபா யான் செய்ய இசைந்து தனக்குப் பின்னவளை அறியாது தவறிக் கால் விழுந்தது என்னு மணம் புணர்க்கக் கோராகும்பார் அவளை டல் அதிக சோர்வடைந்தது . மற்றோரி யுந் தீண்டாதவாாகி யிருக்கத் தங்கை டத்தில் கால்வைக்க வரவில்லை பாகவத உனக்கு நேர்ந்தது எனக்கும் நேர்ந்த ரே இந்தக்காலை மற்றோரிடத்தில் தூக்கி தென இருவரு மாலோசித்துக் கோராகும் வைப்பீரேல் உபகாரமாகுமென்று சொ பார் தூங்கும்போது இருவரும் இரண்டு ல்ல நாமதேவரும் வேறு இடத்தில் தூக்கி