அபிதான சிந்தாமணி

கோப்பாலைவனம் 522 கோமட்டிகள டத்தவருள் ஒருவராகிய பிரமிட்டன் என் கோமட்டிகள் - இவர்கள் சென்னை ராஜ பவராற் குட்டநோய்கொள்ளச் சபிக்கப் தானியிலுள்ள பல பாகங்களில் பரவிய பட்டவன். வர்த்தக சாதியர். இந்தக் கோமட்டியென் கோபி பாலைவனம் - இது மத்ய ஆசியா னுஞ் சொற்கீராணம் பலவிதமாக கூறு வில் உள்ள ஒரு பெரிய பாலைவனம். கின்றனர், கோமதி - நரிபோல் தந்திரம் இதன் நடுவில் ஷாமு என்னும் மணல் வாய்ந்தவர் எனவும், பசுக்களைக் காத்தலி வெளி உண்டு, அதனை மணற்கடல் என் னால் வந்த பெயர் எனவும், பசுப்போன்ற பர். இதனீளம் 1200 மைல், அகலம் அறிவினர் எனவும், இவர்கள் விஷ்ணுவை 250 மைல். இன்னும் இந்தியா அமெ நோக்கித் தவஞ்செய்ய அவர் இவர்களுக் ரிக்கா முதலிய இடங்களில் மலைச்சரிவுக குத் தம் உலகம் தந்தனர். இவர்களில்லா ளையும் நதிகளையுஞ் சார்ந்து பல வெளிக ததால் பூமி துன்பமடைய விஷ்ணு பூலோ ளிருக்கின்றன. கம் செல்லக் கூறினர். இவர்கள் அதை கோபிரதாரம் - ஒரு புண்ணிய க்ஷேத்திரம். மறுத்தனர். விஷ்ணு சிவனிட மிவர்கள் A place of pilgrimage on the bank of செய்திகூறச் சிவன் ஒரு பசுக்கொணர்ந்து the Saraju at Fyzabad. அதின் காதின் வழிச் செல்கவென அவ் கோபிலகோப்பிரளய மகாமுனி - இவர் வாறே யிவர்கள் சென்று அதின் வயிற்றில் இராசமன்னார்கோயிலில் திருமால் அருள் பெரிய பட்டணாதிகளைக் கண்டு களித்து பெற்றவர். அவ்விடத்தில் வசிக்க வேண்டினர். அவ் கோபிலமகாமுனி - ஒரு இருடி, இவாது வாறிருக்கையில் பெருந் தீ தோன்றி யிவர் பாரி, விசித்திரகன் என்னும் காந்தருவனை களைப் பயப்படுத்தியது. இவர்கள் பழை ஆயிரம் வருஷம் மீனாக இருக்கச் சபிக் யிடமே போகச் சிவபெருமானை வேண்ட தனள். இவர்கள் பூமியிலே யிருப்பதாக வாக் கோபிலர் - சத்தியவிரதனைக் காண்க. களித்துப் பசுவின் வயிற்றிலிருந்து நீங்கி போப்பிராமணன் - சுரபியினிடம் ஆதியில் னர். ஆதலால் இவர்களுக்குக் கோமட்டி பிறந்த பிராமணன். (பார-அது) கள் என்று பெயர் எனவும், இவர்கள் சுற் பேப்பியரேக்கம் காசியில் பசுவினால் றத்தவரின் முன்னோர் பசுத்தொழுவத் ' பூசிக்கப்பட்ட க்ஷேத்ரம். திருக்கையில் கருப்பிணியாகிய தங்கள் கோப்பெருஞ்சோழன் ஒரு சோழன், இவ வம்சத்தவர்களைப் பசு முட்டியதால் கோ ன்காலத்துப் பிசிராந்தையார், கண்ணகனார் பட்டி எனவும், கோமட்டிகள் கோதாவரி முதலிய புலவர்கள் இருந்தனர். இவன் நதியாகிய கோமதியாற்றை யடுத்த பூமி தன்னாடுது றந்து வடக்கிருந்தது கண்டு இர யில் வசித்தவர்களான தால் கோமட்டிகள் ங்கிக் கருவூர்ப்பெருஞ்சதுக்கத்துப் பூதநா எனவும் கூறுவர். இவர்கள் கவரவர் தனாரிவனைப் பாடினர். இவனது நண்பர் கலிங்கர் என்றும் இரண்டு பிரிவினராகப் பொத்தியார், இவர் இச்சோழனது பிரிவு பிரிக்கப்பட் டிருக்கின்றனர். இவர்கள் ஆற்றுது நடுக்கல்கண்டு இடங்கேட்டு உயிர் தங்கள் குலத்திற் பிறந்த கன்னிகையின் நீத்தனர். இவன் தன்னிரண்டு குமாருடன் கற்பின் கௌரவத்தைக் காத்ததால் கவர பகை கொள்ளப் புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் வர் எனப்பட்டனர். பின்னும் இவர்கள் இவனைச் சமாதானஞ்செய்து பகைநீக்கி கௌரியை வணங்குவோராதலால் கவர னர். (புற - நா.) (குறு - தொ .) வர் என்பர். இவர்கள் பெனுகொண்டா, 'கோப்பெருந்தேவி- நெடுஞ்செழியன் மனை வேகிகாடு, திரைவர்ணிகர், லிங்கதாரிகள் வி. தன் கணவன், கண்ணகையிட்ட வழக் எனப் பல பிரிவினர். இவர்களின் குல கிற்கு இழுக்கி யுயிர்விட்ட தறிந்து வுயிர் தேவதை கன்னிகாதேவி, அவள் தீப் விட்ட கற்புடையாள். (சிலப்பதிகாரம்.) பாய்ந்தபோது மானத்திற்கஞ்சித் தீப்புகுந் கோமடத்தசினியாழ்வான்- எழுபத்தினாலு தவர் வேகிகள் ; பெதிரி ஓடினவர்கள் சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். உடைய பெதிரிகள் எனப்படுவர். கெவேரர் மாம்ச வர்க்குத் திருக்கைச்செம்பும் ஸ்ரீ பாதா பக்ஷணிகள் அல்லர், மற்றவர் மாம்சபக்ஷ ஷையும் தாங்குபவர். (குருபரம்பரை.) ணிகரும் ஆவர். இவர்கள் கோத்திரங்கள் கோமடத்துத் திருவிண்ணகாப்பன் - உய்ப லவகைப்பட்டிருக்கும். இவர்கள் பதி யக்கொண்டார் திருவடிசம்பந்தி, னெட்டுப் பட்டணங்களில் நிலைத்தவர்கள்.
கோப்பாலைவனம் 522 கோமட்டிகள டத்தவருள் ஒருவராகிய பிரமிட்டன் என் கோமட்டிகள் - இவர்கள் சென்னை ராஜ பவராற் குட்டநோய்கொள்ளச் சபிக்கப் தானியிலுள்ள பல பாகங்களில் பரவிய பட்டவன் . வர்த்தக சாதியர் . இந்தக் கோமட்டியென் கோபி பாலைவனம் - இது மத்ய ஆசியா னுஞ் சொற்கீராணம் பலவிதமாக கூறு வில் உள்ள ஒரு பெரிய பாலைவனம் . கின்றனர் கோமதி - நரிபோல் தந்திரம் இதன் நடுவில் ஷாமு என்னும் மணல் வாய்ந்தவர் எனவும் பசுக்களைக் காத்தலி வெளி உண்டு அதனை மணற்கடல் என் னால் வந்த பெயர் எனவும் பசுப்போன்ற பர் . இதனீளம் 1200 மைல் அகலம் அறிவினர் எனவும் இவர்கள் விஷ்ணுவை 250 மைல் . இன்னும் இந்தியா அமெ நோக்கித் தவஞ்செய்ய அவர் இவர்களுக் ரிக்கா முதலிய இடங்களில் மலைச்சரிவுக குத் தம் உலகம் தந்தனர் . இவர்களில்லா ளையும் நதிகளையுஞ் சார்ந்து பல வெளிக ததால் பூமி துன்பமடைய விஷ்ணு பூலோ ளிருக்கின்றன . கம் செல்லக் கூறினர் . இவர்கள் அதை கோபிரதாரம் - ஒரு புண்ணிய க்ஷேத்திரம் . மறுத்தனர் . விஷ்ணு சிவனிட மிவர்கள் A place of pilgrimage on the bank of செய்திகூறச் சிவன் ஒரு பசுக்கொணர்ந்து the Saraju at Fyzabad . அதின் காதின் வழிச் செல்கவென அவ் கோபிலகோப்பிரளய மகாமுனி - இவர் வாறே யிவர்கள் சென்று அதின் வயிற்றில் இராசமன்னார்கோயிலில் திருமால் அருள் பெரிய பட்டணாதிகளைக் கண்டு களித்து பெற்றவர் . அவ்விடத்தில் வசிக்க வேண்டினர் . அவ் கோபிலமகாமுனி - ஒரு இருடி இவாது வாறிருக்கையில் பெருந் தீ தோன்றி யிவர் பாரி விசித்திரகன் என்னும் காந்தருவனை களைப் பயப்படுத்தியது . இவர்கள் பழை ஆயிரம் வருஷம் மீனாக இருக்கச் சபிக் யிடமே போகச் சிவபெருமானை வேண்ட தனள் . இவர்கள் பூமியிலே யிருப்பதாக வாக் கோபிலர் - சத்தியவிரதனைக் காண்க . களித்துப் பசுவின் வயிற்றிலிருந்து நீங்கி போப்பிராமணன் - சுரபியினிடம் ஆதியில் னர் . ஆதலால் இவர்களுக்குக் கோமட்டி பிறந்த பிராமணன் . ( பார - அது ) கள் என்று பெயர் எனவும் இவர்கள் சுற் பேப்பியரேக்கம் காசியில் பசுவினால் றத்தவரின் முன்னோர் பசுத்தொழுவத் ' பூசிக்கப்பட்ட க்ஷேத்ரம் . திருக்கையில் கருப்பிணியாகிய தங்கள் கோப்பெருஞ்சோழன் ஒரு சோழன் இவ வம்சத்தவர்களைப் பசு முட்டியதால் கோ ன்காலத்துப் பிசிராந்தையார் கண்ணகனார் பட்டி எனவும் கோமட்டிகள் கோதாவரி முதலிய புலவர்கள் இருந்தனர் . இவன் நதியாகிய கோமதியாற்றை யடுத்த பூமி தன்னாடுது றந்து வடக்கிருந்தது கண்டு இர யில் வசித்தவர்களான தால் கோமட்டிகள் ங்கிக் கருவூர்ப்பெருஞ்சதுக்கத்துப் பூதநா எனவும் கூறுவர் . இவர்கள் கவரவர் தனாரிவனைப் பாடினர் . இவனது நண்பர் கலிங்கர் என்றும் இரண்டு பிரிவினராகப் பொத்தியார் இவர் இச்சோழனது பிரிவு பிரிக்கப்பட் டிருக்கின்றனர் . இவர்கள் ஆற்றுது நடுக்கல்கண்டு இடங்கேட்டு உயிர் தங்கள் குலத்திற் பிறந்த கன்னிகையின் நீத்தனர் . இவன் தன்னிரண்டு குமாருடன் கற்பின் கௌரவத்தைக் காத்ததால் கவர பகை கொள்ளப் புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் வர் எனப்பட்டனர் . பின்னும் இவர்கள் இவனைச் சமாதானஞ்செய்து பகைநீக்கி கௌரியை வணங்குவோராதலால் கவர னர் . ( புற - நா . ) ( குறு - தொ . ) வர் என்பர் . இவர்கள் பெனுகொண்டா ' கோப்பெருந்தேவி - நெடுஞ்செழியன் மனை வேகிகாடு திரைவர்ணிகர் லிங்கதாரிகள் வி . தன் கணவன் கண்ணகையிட்ட வழக் எனப் பல பிரிவினர் . இவர்களின் குல கிற்கு இழுக்கி யுயிர்விட்ட தறிந்து வுயிர் தேவதை கன்னிகாதேவி அவள் தீப் விட்ட கற்புடையாள் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) பாய்ந்தபோது மானத்திற்கஞ்சித் தீப்புகுந் கோமடத்தசினியாழ்வான் - எழுபத்தினாலு தவர் வேகிகள் ; பெதிரி ஓடினவர்கள் சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . உடைய பெதிரிகள் எனப்படுவர் . கெவேரர் மாம்ச வர்க்குத் திருக்கைச்செம்பும் ஸ்ரீ பாதா பக்ஷணிகள் அல்லர் மற்றவர் மாம்சபக்ஷ ஷையும் தாங்குபவர் . ( குருபரம்பரை . ) ணிகரும் ஆவர் . இவர்கள் கோத்திரங்கள் கோமடத்துத் திருவிண்ணகாப்பன் - உய்ப லவகைப்பட்டிருக்கும் . இவர்கள் பதி யக்கொண்டார் திருவடிசம்பந்தி னெட்டுப் பட்டணங்களில் நிலைத்தவர்கள் .