அபிதான சிந்தாமணி

கோட்டை 517 கோண்மா நெடுங்கோட்டனார் இவர்கள் தலைவன் கோட்டைப் பிள்ளை ண்டு திரும்பினர். இவ்வகை இவர்செல்ல (தர்ஸ்ட ன்.) வும் பஞ்சம் வந்தது. சுற்றத்தார் நாயனார் கோட்டை -1. (அரண்) இது மலையுங்காடும் திரும்புமுன் நாம் கூட்டில் நெல்லைச் நீருமல்லாத அகநாட்டுச்செய்த அருமதில், சேர்த்து விடுவோமென்ற எண்ணத்தால் இது வஞ்சனை பலவும் வாய்த்துத், தோட்டி கட்டளை கடந்து நெல்லெடுத்துப் பஞ்சத் முள் முதலியன பதித்த காவற்காடு புறம் தைத் தீர்த்துக் கொண்டனர். இவற்றை சூழ்ந்து யவனர் இயற்றிய பல பொறிக யறிந்த நாயனார் திரும்பி யெதிர்கொண்ட ளும், ஏனைய பொறிகளும், பதணமும், 'சுற்றத்தவர்க்குப் பரிசு தருகிறேனென்று மெய்ப்புழை ஞாயிலும் ஏனைய பிறவும் வீட்டில் வருவித்துக் கோட்புலி யெனுஞ் அமைந்து எழுவுஞ்சீப்பும் முதலியவற்றால் சேவகனை வாயிற்காவலாக்கி அனைவரை வமுவின் றமைந்த வாயிற்கோபுரமும், பிற யும் கொலை புரிந்தனர். கடைசியில் ஒரு சிசு எந்திரங்களும் பொருந்த இயற்றப்பட் நிற்க அதனையும் கொல்ல எடுக்கையில் டது. (தொல்காட் மலையாணும் நில அர காவலாளி இது குற்றமற்றது கொலை செ ணும் சென்று சூழ்ந்து நேர்தலில்லா ஆர ய்யலாகாதென இது அந்த அன்னமுண் சர் அமைந்தனவும் இடத்தியற்றிய மதில் ட தாைலாகிய பாலுண்டது எனக் கொலை போல வடிச்சிலம்பின் அரணமைந்தன புரிந்தனர். சிவமூர்த்தி அன்பின் உறுதிக் வும், மீதிருந்து கணை சொரியுமிடமும், பிற குத் தரிசனந்தந்து முத்தி அளித்தனர். யந்திரங்களும் அமைந்தனவும், அன்றிக் (பெ - புராணம்.) காட்டணும் நீரரணும் அவ்வாறே வேண் | கோட்புலியார் - சிங்கடி வனப்பதை யென் டுவன அமைந்தனவாம். னும் தம் மிரண்டு பெண்களைச் சுந்தர 2. தன்னையும், தன்பொருள் முதலிய மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு அடிமையாகக் வற்றையும் காத்துக்கொள்ளும் அரசன், கொடுத்த சிவனடியவர். கோட்புலி நாயனார் பன்னிரண்டு முழமுள்ள கற்கோட்டை ரிவரின் வேறு தல் வேண்டுமென நினைக் யையாவது, மிகுந்த ஆழமுள்ள ஜலக் கின்றேன். அவர் சரித்திரத்தில் சுந்தர கோட்டையையாவது, ஒரு யோசனை மூர்த்திகளைக் குறித்துச் சொல்லாததினா விசாலம் உள்ள தாய்ப் பிராணிகளால் சஞ் லும் திருத்தொண்டத் தொகையில் துதித் சரிக்கப்படும் வனக்கோட்டையையாவது திருத்தலானும் என்க. சதுரங்கபலக் கோட்டையை யாவது, கோணங்கி - 1. தேவாங்கசாதியில் ஒரு மலைக் கோட்டையையாவது, சுற்றிலும் வகை, நீரற்ற பூமிக் கோட்டையையாவது ஏற் 2. விஷ்ணு மூர்த்தி சிவனையெண்ணித் படுத்தி அதனுள் வாள் முதலிய ஆயுதங்கள், தவமியற்றிச் சக்கரம் பெற்று அச் சக்கரத் மிக்க பொருள், தானியங்கள், குதிரை, தைத் திருவடியில் வைத்து வணங்குகையில் யானை, பிராமணர், யந்திரம் அறிந்தவன், தலைமாலையிலொன்று அச்சக்கரத்தைக் கவ் புல், வைக்கோல், தண்னீர் முதலியவை விக்கொண்டு இவர் இழுக்கவும் அது தா களை அமைத்தல் வேண்டும். இவ்வகை அர வில்லை. பின் விஷ்ணு சிவபெருமானிடம் ணுள்ள கோட்டைமீது நிற்கின்ற ஒரு கூறச் சிவபெருமான் அதற்கு நகைவரச் வில்லாளி தன்னை எதிர்க்க வந்த நூறு சத் செய்தால் சக்கரம் கீழ்விழுமென அவ் துருக்களோடும், போரிடவல்லவன் ஆவ வாறே கோணங்கிக் கூத்தாடிய உருவம். னாதலால் அரசன் அரணைக் கட்டல் (காஞ்சிபுரா.) வேண்டும். | கோணாதித்தியன் - ஒரு சூரியன். (பிரம கோட்டலிநாயனார்-சோழநாட்டு நாட்டியத் புராணம்.) தான் குடிவேளாளர். சோழனிடத்தில் கோண்மா நெடுங்கோட்டனர் -- இவரைப் சேனாபதியாயிருந்து தமக்கு வரும் வருவா பற்றி யாதும் விளங்கவில்லை, இவர் மரு யெல்லாம் சிவாலயங்களுக்குச் சம்பா தத்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். நெல் வாங்கிக் கூடு கட்டிவைத்து அரசனே பரத்தையிற் பிரிந்த தலைமசன் தனக்குப் வலால் பகைவர்மீது யுத்ததற்குச் செல் புதல்வன் பிறந்தானென்பதறிந்து பகலில் லுசையில் சுற்றத்தாரை யழைத்து நெற் வரவெள்கி இரவிற் கள்வன் போல வந்தா கூட்டைக் காட்டித் தொடாதிருக்கச் சிவா னென்று வியக்குமாறு கூறாநிற்பர்; இவர் ஞ்ஞையிட்டு யுத்தஞ்செய்து வெற்றிகொ பாடியது, நற். 10-ம் பாட்டு.
கோட்டை 517 கோண்மா நெடுங்கோட்டனார் இவர்கள் தலைவன் கோட்டைப் பிள்ளை ண்டு திரும்பினர் . இவ்வகை இவர்செல்ல ( தர்ஸ்ட ன் . ) வும் பஞ்சம் வந்தது . சுற்றத்தார் நாயனார் கோட்டை - 1 . ( அரண் ) இது மலையுங்காடும் திரும்புமுன் நாம் கூட்டில் நெல்லைச் நீருமல்லாத அகநாட்டுச்செய்த அருமதில் சேர்த்து விடுவோமென்ற எண்ணத்தால் இது வஞ்சனை பலவும் வாய்த்துத் தோட்டி கட்டளை கடந்து நெல்லெடுத்துப் பஞ்சத் முள் முதலியன பதித்த காவற்காடு புறம் தைத் தீர்த்துக் கொண்டனர் . இவற்றை சூழ்ந்து யவனர் இயற்றிய பல பொறிக யறிந்த நாயனார் திரும்பி யெதிர்கொண்ட ளும் ஏனைய பொறிகளும் பதணமும் ' சுற்றத்தவர்க்குப் பரிசு தருகிறேனென்று மெய்ப்புழை ஞாயிலும் ஏனைய பிறவும் வீட்டில் வருவித்துக் கோட்புலி யெனுஞ் அமைந்து எழுவுஞ்சீப்பும் முதலியவற்றால் சேவகனை வாயிற்காவலாக்கி அனைவரை வமுவின் றமைந்த வாயிற்கோபுரமும் பிற யும் கொலை புரிந்தனர் . கடைசியில் ஒரு சிசு எந்திரங்களும் பொருந்த இயற்றப்பட் நிற்க அதனையும் கொல்ல எடுக்கையில் டது . ( தொல்காட் மலையாணும் நில அர காவலாளி இது குற்றமற்றது கொலை செ ணும் சென்று சூழ்ந்து நேர்தலில்லா ஆர ய்யலாகாதென இது அந்த அன்னமுண் சர் அமைந்தனவும் இடத்தியற்றிய மதில் தாைலாகிய பாலுண்டது எனக் கொலை போல வடிச்சிலம்பின் அரணமைந்தன புரிந்தனர் . சிவமூர்த்தி அன்பின் உறுதிக் வும் மீதிருந்து கணை சொரியுமிடமும் பிற குத் தரிசனந்தந்து முத்தி அளித்தனர் . யந்திரங்களும் அமைந்தனவும் அன்றிக் ( பெ - புராணம் . ) காட்டணும் நீரரணும் அவ்வாறே வேண் | கோட்புலியார் - சிங்கடி வனப்பதை யென் டுவன அமைந்தனவாம் . னும் தம் மிரண்டு பெண்களைச் சுந்தர 2 . தன்னையும் தன்பொருள் முதலிய மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு அடிமையாகக் வற்றையும் காத்துக்கொள்ளும் அரசன் கொடுத்த சிவனடியவர் . கோட்புலி நாயனார் பன்னிரண்டு முழமுள்ள கற்கோட்டை ரிவரின் வேறு தல் வேண்டுமென நினைக் யையாவது மிகுந்த ஆழமுள்ள ஜலக் கின்றேன் . அவர் சரித்திரத்தில் சுந்தர கோட்டையையாவது ஒரு யோசனை மூர்த்திகளைக் குறித்துச் சொல்லாததினா விசாலம் உள்ள தாய்ப் பிராணிகளால் சஞ் லும் திருத்தொண்டத் தொகையில் துதித் சரிக்கப்படும் வனக்கோட்டையையாவது திருத்தலானும் என்க . சதுரங்கபலக் கோட்டையை யாவது கோணங்கி - 1 . தேவாங்கசாதியில் ஒரு மலைக் கோட்டையையாவது சுற்றிலும் வகை நீரற்ற பூமிக் கோட்டையையாவது ஏற் 2 . விஷ்ணு மூர்த்தி சிவனையெண்ணித் படுத்தி அதனுள் வாள் முதலிய ஆயுதங்கள் தவமியற்றிச் சக்கரம் பெற்று அச் சக்கரத் மிக்க பொருள் தானியங்கள் குதிரை தைத் திருவடியில் வைத்து வணங்குகையில் யானை பிராமணர் யந்திரம் அறிந்தவன் தலைமாலையிலொன்று அச்சக்கரத்தைக் கவ் புல் வைக்கோல் தண்னீர் முதலியவை விக்கொண்டு இவர் இழுக்கவும் அது தா களை அமைத்தல் வேண்டும் . இவ்வகை அர வில்லை . பின் விஷ்ணு சிவபெருமானிடம் ணுள்ள கோட்டைமீது நிற்கின்ற ஒரு கூறச் சிவபெருமான் அதற்கு நகைவரச் வில்லாளி தன்னை எதிர்க்க வந்த நூறு சத் செய்தால் சக்கரம் கீழ்விழுமென அவ் துருக்களோடும் போரிடவல்லவன் ஆவ வாறே கோணங்கிக் கூத்தாடிய உருவம் . னாதலால் அரசன் அரணைக் கட்டல் ( காஞ்சிபுரா . ) வேண்டும் . | கோணாதித்தியன் - ஒரு சூரியன் . ( பிரம கோட்டலிநாயனார் - சோழநாட்டு நாட்டியத் புராணம் . ) தான் குடிவேளாளர் . சோழனிடத்தில் கோண்மா நெடுங்கோட்டனர் - - இவரைப் சேனாபதியாயிருந்து தமக்கு வரும் வருவா பற்றி யாதும் விளங்கவில்லை இவர் மரு யெல்லாம் சிவாலயங்களுக்குச் சம்பா தத்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . நெல் வாங்கிக் கூடு கட்டிவைத்து அரசனே பரத்தையிற் பிரிந்த தலைமசன் தனக்குப் வலால் பகைவர்மீது யுத்ததற்குச் செல் புதல்வன் பிறந்தானென்பதறிந்து பகலில் லுசையில் சுற்றத்தாரை யழைத்து நெற் வரவெள்கி இரவிற் கள்வன் போல வந்தா கூட்டைக் காட்டித் தொடாதிருக்கச் சிவா னென்று வியக்குமாறு கூறாநிற்பர் ; இவர் ஞ்ஞையிட்டு யுத்தஞ்செய்து வெற்றிகொ பாடியது நற் . 10 - ம் பாட்டு .