அபிதான சிந்தாமணி

கோடாகன 516 கோட்டை வேளாளர் றனர். பாஷை தமிழ் கன்னடங் லந்தது, கோட்டழகிய மணவாளதாசர் - கொல்லிக் அழுகிய மாமிசமாயினும் புசிப்பர். (தர்ஸ்) | காவல்நாசருக்கு ஒரு பெயர். கோடாகன் - நாகன். கோட்டான் - 1. இது ஆந்தை இனத்திற் கோடிகாசியன்-பாண்டவர் அரண்யவாசத் பெரிது. இது மரக்கொம்புகளில் தங்கி தில் ஆச்சிரமத்தில் தனித்திருந்த திரௌ வாழ்தலால் இப்பெயர் பெற்றது. இதன் - பதியைக் கண்டு மோகித்த சைந்தவனால் காலடிவரையில் இறகுகள் மூடிக்கொண் அநுப்பப்பட்ட ஒரு இராசகுமரன். டிருக்கின்றன. இதன் கண்கள் பெரிய கோடிசிலை -சுாமைநாட்டிலுள்ள ஒரு மலை. வை. இராக்காலங்களில் இதன் கண் கோடி தீர்த்தம்-1. பண்டில் கண்டில் உள்ள ணொளிகண்ட பிராணிகள் திகைத்து நிற்க ஒரு தீர்த்த ம். அவற்றை இரையாட்கொள்ளும். இவ் 2. கோகரணத்தில் உள்ள ஒரு தீர்த்தம். வினத்திற்குக் கண்ணொளி மயங்கும் கால A tank situated in Kulingar in the த்தில் அவை விரும்பியபோது ஒருவகை District of Bundelkand 2. A sacred ஒளி மார்பிலுண்டாகிறதாம். அவ்வொளி tank in Gokarna 3. In Mustra. யாலவை யிரைதேடுகிற தென்பர். இவை கோடி மங்கலத்து வாதுளிநற்சேந்தனார் - பூச்சி புழுக்களைத் தின்று சீவிக்கும். இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களுள் 2. ஆலமரத்தைக் காண்க ஒருவர். இவரியற்பெயர் நற்சேந்தனார். கோட்டியூர் நல்லந்தையார்-இது நல்லன் வாதுலகோத்திரமாக இருக்கலாம், வேதி தந்தை நல்லந்தையாமென முடியும். யர்போலும், ஊர் கோடிமங்கலம். (அக. (தொல். எழுத்து உச அ-ல்) துவர' என் கஎக, உங.உ.) றதனால் முடிக்க பாண்டி நாட்டகத்ததா கோடை - இது கடிய நெடுவேட்டுவன் மலை கிய திருக்கோட்டியூர் என்பது இதுவே. (புற நா.) | இவர் நெய்தற்றினையைச் சிறப்பித்துப் கோடைபாடிய பெரும் பூதனார் - ஒரு தமி பாடியுள்ளார். இவர் பாடியது நற்றிணை ழ்ப் புலவர். (புற-நா.) உக்க-ம் பாட்டு. கோட்கூச்சவ்வை-சிவதேவசாரணர் குமரி, கோட்டுப்பூ - குங்குமப்பூ, கொன்றைப்பூ, இவள் தந்தையார் சிவதிருப்பணி பொரு மைக்கொன்றைப்பூ, சண்பகப்பூ, பாதிரிப் ட்டு வேற்றூர்க்குப் போக எண்ணித் பூ, மந்தாரப்பூ, புன்னைப்பூ, மகிழம்பூ, பன் தமது குமாரியை அவர் நாடோறுஞ் செய் னீர்ப்பூ குருக்கத்திப்பூ, செந்தாழம்பூ, முரு 4 ம் பால் நிவேதனத்தைச் சிவமூர்த்திக்கு ங்கைப்பூ, அகத்திப்பூ, செவ்வகத்திப்பூ, நிவேதிக்கப் பணித்தனர். ஒளவை பாலை வேப்பம்பூ, மாதுளம்பூ, புளியம்பூ, இலுப் நாடோறும் கறந்து குழந்தையை யுண் பைப்பூ, வாகைப்பூ, தன்னம்பூ, பனம்பூ, பிக்குமாறு உண்பிக்கச் சிவமூர்த்தி யுண் வாழைப்பூ, ஆவாரம்து கருஞ்செம்பைப்பூ, ணாதிருத்தல் கண்டு அழுதனள். சிவமூர் செம்பரத்தம்பூ, அலாப்பூ, செம்பருத் ததி இரங்கி அமுதுண்டனர். இவ்வகை திப்பூ, நந்தியாவட்டப்பூ, சந்திப்பூ, செவ் நாடோறும் உண்பித்து வருகையில் வேற் வந்திப்பூ, தும்பைப், வேளப்பூ, சிற்றா றூர்க்குச்சென்ற தந்தையார்வா ஒளவை மரைப்பூ, பளாபழ. முதலிய (பதா.) வெறும் பாத்திரத்துடன் வருதல் கண்டு கோடடைவோளா இவர்கள் திருநெல் பால் எங்கென, ஒளவையார் சிவமூர்த்தி வேல் ஜூல்லா வைகுண்டத்திலுள்ள யமுது செய்தனர் என, வியப்புற்று மறு மண்கோட்டை வார்கள். இவர்கள் தங் நாள் பாலைக் கறந்து அனுப்பி யொளித்து களில் ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தஞ்செய் நோக்கினர். ஒளவை வேண்டச் சிவ வர். பெண்மனாய் பிறர்காண விடார். மற்ற மூர்த்தி சற்றுத தாமதித்திருத்தல் கண்டு வேளாளருடன் இவர்களுக்குக் கலப்பி குமரி வஞ்சம் செய்தனள் எனத் தந்தை ல்லை. இவர்கள் வையைத் தக்கப்பரலிருந்து யடிக்க வருதல் கண்டு சிவமூர்த்தி அந்தப் வந்தவர்கள், இவர்களிருக்கும் இடத்திற்கு பாலை அமுது செய்து ஔவையை மார்பி அந்தியன் போகக்கூடாது. பூ வயதிற்கு லணை ததனர். இந்த லிங்கத்திற்குக் மேற்பட்ட பெண் கோட்டையை விட்டுப் கொப்பலிங்கமெனப் பெயர். போகக்கூடாது சல்யாண மானபின் மண கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சோமான் - மகனும் சுற்றத்தவரும் நீர் மந்தவர்கள் கடைசசங்கமருவிய புலவன. (அக-று.) | பெண்களைக் கண்ணலும் காணமுடியாது,
கோடாகன 516 கோட்டை வேளாளர் றனர் . பாஷை தமிழ் கன்னடங் லந்தது கோட்டழகிய மணவாளதாசர் - கொல்லிக் அழுகிய மாமிசமாயினும் புசிப்பர் . ( தர்ஸ் ) | காவல்நாசருக்கு ஒரு பெயர் . கோடாகன் - நாகன் . கோட்டான் - 1 . இது ஆந்தை இனத்திற் கோடிகாசியன் - பாண்டவர் அரண்யவாசத் பெரிது . இது மரக்கொம்புகளில் தங்கி தில் ஆச்சிரமத்தில் தனித்திருந்த திரௌ வாழ்தலால் இப்பெயர் பெற்றது . இதன் - பதியைக் கண்டு மோகித்த சைந்தவனால் காலடிவரையில் இறகுகள் மூடிக்கொண் அநுப்பப்பட்ட ஒரு இராசகுமரன் . டிருக்கின்றன . இதன் கண்கள் பெரிய கோடிசிலை - சுாமைநாட்டிலுள்ள ஒரு மலை . வை . இராக்காலங்களில் இதன் கண் கோடி தீர்த்தம் - 1 . பண்டில் கண்டில் உள்ள ணொளிகண்ட பிராணிகள் திகைத்து நிற்க ஒரு தீர்த்த ம் . அவற்றை இரையாட்கொள்ளும் . இவ் 2 . கோகரணத்தில் உள்ள ஒரு தீர்த்தம் . வினத்திற்குக் கண்ணொளி மயங்கும் கால A tank situated in Kulingar in the த்தில் அவை விரும்பியபோது ஒருவகை District of Bundelkand 2 . A sacred ஒளி மார்பிலுண்டாகிறதாம் . அவ்வொளி tank in Gokarna 3 . In Mustra . யாலவை யிரைதேடுகிற தென்பர் . இவை கோடி மங்கலத்து வாதுளிநற்சேந்தனார் - பூச்சி புழுக்களைத் தின்று சீவிக்கும் . இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களுள் 2 . ஆலமரத்தைக் காண்க ஒருவர் . இவரியற்பெயர் நற்சேந்தனார் . கோட்டியூர் நல்லந்தையார் - இது நல்லன் வாதுலகோத்திரமாக இருக்கலாம் வேதி தந்தை நல்லந்தையாமென முடியும் . யர்போலும் ஊர் கோடிமங்கலம் . ( அக . ( தொல் . எழுத்து உச - ல் ) துவர ' என் கஎக உங . . ) றதனால் முடிக்க பாண்டி நாட்டகத்ததா கோடை - இது கடிய நெடுவேட்டுவன் மலை கிய திருக்கோட்டியூர் என்பது இதுவே . ( புற நா . ) | இவர் நெய்தற்றினையைச் சிறப்பித்துப் கோடைபாடிய பெரும் பூதனார் - ஒரு தமி பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியது நற்றிணை ழ்ப் புலவர் . ( புற - நா . ) உக்க - ம் பாட்டு . கோட்கூச்சவ்வை - சிவதேவசாரணர் குமரி கோட்டுப்பூ - குங்குமப்பூ கொன்றைப்பூ இவள் தந்தையார் சிவதிருப்பணி பொரு மைக்கொன்றைப்பூ சண்பகப்பூ பாதிரிப் ட்டு வேற்றூர்க்குப் போக எண்ணித் பூ மந்தாரப்பூ புன்னைப்பூ மகிழம்பூ பன் தமது குமாரியை அவர் நாடோறுஞ் செய் னீர்ப்பூ குருக்கத்திப்பூ செந்தாழம்பூ முரு 4 ம் பால் நிவேதனத்தைச் சிவமூர்த்திக்கு ங்கைப்பூ அகத்திப்பூ செவ்வகத்திப்பூ நிவேதிக்கப் பணித்தனர் . ஒளவை பாலை வேப்பம்பூ மாதுளம்பூ புளியம்பூ இலுப் நாடோறும் கறந்து குழந்தையை யுண் பைப்பூ வாகைப்பூ தன்னம்பூ பனம்பூ பிக்குமாறு உண்பிக்கச் சிவமூர்த்தி யுண் வாழைப்பூ ஆவாரம்து கருஞ்செம்பைப்பூ ணாதிருத்தல் கண்டு அழுதனள் . சிவமூர் செம்பரத்தம்பூ அலாப்பூ செம்பருத் ததி இரங்கி அமுதுண்டனர் . இவ்வகை திப்பூ நந்தியாவட்டப்பூ சந்திப்பூ செவ் நாடோறும் உண்பித்து வருகையில் வேற் வந்திப்பூ தும்பைப் வேளப்பூ சிற்றா றூர்க்குச்சென்ற தந்தையார்வா ஒளவை மரைப்பூ பளாபழ . முதலிய ( பதா . ) வெறும் பாத்திரத்துடன் வருதல் கண்டு கோடடைவோளா இவர்கள் திருநெல் பால் எங்கென ஒளவையார் சிவமூர்த்தி வேல் ஜூல்லா வைகுண்டத்திலுள்ள யமுது செய்தனர் என வியப்புற்று மறு மண்கோட்டை வார்கள் . இவர்கள் தங் நாள் பாலைக் கறந்து அனுப்பி யொளித்து களில் ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தஞ்செய் நோக்கினர் . ஒளவை வேண்டச் சிவ வர் . பெண்மனாய் பிறர்காண விடார் . மற்ற மூர்த்தி சற்றுத தாமதித்திருத்தல் கண்டு வேளாளருடன் இவர்களுக்குக் கலப்பி குமரி வஞ்சம் செய்தனள் எனத் தந்தை ல்லை . இவர்கள் வையைத் தக்கப்பரலிருந்து யடிக்க வருதல் கண்டு சிவமூர்த்தி அந்தப் வந்தவர்கள் இவர்களிருக்கும் இடத்திற்கு பாலை அமுது செய்து ஔவையை மார்பி அந்தியன் போகக்கூடாது . பூ வயதிற்கு லணை ததனர் . இந்த லிங்கத்திற்குக் மேற்பட்ட பெண் கோட்டையை விட்டுப் கொப்பலிங்கமெனப் பெயர் . போகக்கூடாது சல்யாண மானபின் மண கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சோமான் - மகனும் சுற்றத்தவரும் நீர் மந்தவர்கள் கடைசசங்கமருவிய புலவன . ( அக - று . ) | பெண்களைக் கண்ணலும் காணமுடியாது