அபிதான சிந்தாமணி

கோசிகன் 545 கோடர் ந்தராசிப் பலனைக் கொடுப்பான். கக, க, பெயரிட்டுச் சென்றனர். அரசன் சிவப் எ, டு, உ-ல் குருவிருக்க முறையே அ, 10, பணி செய்வித்துச் சிவபதம் அடைந்த க, ச, கஉ-ல் கிரகமில்லாமலிருந்தால் னன். (பெரியபுராணம்.) தானிருந் சராசிப் பலனைக் கொடுப்பான். கோச்செங்குட்டுவன் - ஒரு சேரன், இவ கக, கஉ, உ, அ, க, ச, ட, ரு, க-ல் சுக்கிர 'னைப் பரணர் பாடி உம்பற்காட்டுவாரியை னிருக்க முறையே கூ, சு, எ, ரு, அ, 10, யும் அவன் மகன் குட்டுவன் சோலையும் க, க, க்க-ல் கிரகமில்லாமலிருந்தால் தானி பரிசில் பெற்றனர். ருந்தார்சிப் பலனைக் கொடுப்பான். கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தான் கோசிகன்-1. ஒருவேதியன் வேதவொழுக் சேரலிரும்பொறை - கொல்லி மலைக்குத் கந்தவறிப் புலைச்சியை மணந்து களவொ தலைவன், விளங்கிலென்னுமூர்க்குப் பகை முக்கத்தால் பிடிபட்டிறந்து யமபடரால் வரால் வந்த துன்பந் தீர்த்தவன், கடற பிடிபட்டுத் தாய் தந்தையர் இவனுக்கிட்ட கரையிலுள்ள தொண்டியென்னு நகராளி, சம்புப்பெயரால் முத்தியடைந்தவன். கபிலருக்கு நண்பன், பாண்டியன் தலையா 2, இவன் கோசம்பி நகரத்திருந்த லங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழி ஒரு நிமித்திகன். வருங்காலச் செய்திகளை யனாற் கட்டுண்டு விடுபட்டவன். சோழன் அறிந்து சொல்லு தவில் மிக்க ஆற்றல் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியுடன் வாய்ந்தவன். இதுபற்றியே நன்மதிப்புற் போர்செய்தவன், கூடலூர் கிழாரால் றுச் சேனைக்கணிமகனென்றும் பட்டமும் பாடல் பெற்றவன். இவனைச் சோன் பெற்றவன். யமுனையில் வீழ்த்துவதற்குக் மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை யெனவும், கொண்டுபோகப்பட்ட சாங்கியத் தாயைக் யானைக்கட் சேய்மாந்தரஞ்சோலிரும்பொ காப்பாற்ற நினைந்த உதயணன் வினவிய றை யெனவுங் கூறுவர். ஐங்குறு நூறு பொழுது அவளுடைய வருங்காலச் செய் தொகுப்பித்தோ னிவனே. (புறநா.) தியை நன்குகூறியவன். (பெ - கதை) | கோடகழகாசுரன் - தேவரை வருத்திக் கோசுருங்கம்-பிஷாதபூமிக்கு அருகிலுள்ள கொண்டிருந்த அசுரன இவனைச சிவ பர்வதம். | மூர்த்தி சூலத்தாற் கொன்றனர் கோச்சடை - கோச்சடில வருமரால் அந்த கோடகாசுரன் - இவன் குதிரை முகங்கொ ணர்களுக்குத் தானம் செய்யப்பெற்ற ண்ட அசுரன், இவன் தேவர்களைத் துன் தயார். (பயகரமாலையுரை.) புறுத்திய காரணத்தால் தேவர்கள் சிவ கோச்சிங்கப்பல்லவன்-சுந்தரமூர்த்தி பிரானைப் பிரார்த்திக்க விநாயகமூர்த்தி சுவாமிகள் காலத்து அரசாண்ட பல்லவன். சிவபிரான் எவலா லிவனைக் கொன்ற , கோச்செங்கட்சோழன் - சிலம்பி ஒன்று (திருவோத்தூர் புராணம்) திருஆனைக்காவில் சிவமூர்த்திக்கு நூலால் கோடபதி- இஃது உதயணனுடைய யாழ். பந்தலிழைத்துப் பூசித்து வருகையில், யாழ்வகையில் பேரியாழின்பாற்படும். பர யானையொன்று தானும் பூசிக்க எண்ணி | மசுந்தரரென்னும் முனிவரால் உதயான அப்பந்தலைச் சிதைக்கச் சிலம்பிக் கோபி னுக்கு யாழ்வித்தையுடன் கொடுக்கப்பட் த்து யானையின் துதிக்கையிற் புக யானை டது, தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது, மிக்க துதிக்கையை நிலத்தில் அறையச் சிலப்பி அழகையுடையது, அவன் இதைக் கற் யுடன் யானையுமி றந்தது. சிவாஞ்ஞையால் பிக்கும் பொழுது தான் வாசவதத்தையின் சிலம்பி சுபதேவன் என்னும் சோழன் * அன்பைப் பெற்றான். அவ்விருவருக் மனைவியாகிய கமலவதி வயிற்றில் கோச் கும் இதன்பாலுள்ள அன்பு மிக அதிகம். செங்கண்ணனென உதித்துப் பூர்வசன்ம (பெ - கதை ) முணர்ந்து திரு ஆனைக்காவில் திருமதிலின் கோடர்-இவர்கள் இருளர் எனுஞ் சாதிப் திருப்பணி செய்கையில் ஒரு மதில் ஒழிய பகுப்பு. தோடரும் இவர்கள் வகுப்பைச் மற்றவை செய்க என ஆகாயவாணி கூறக் சேர்ந்தவர். இவர்கள் லேகிரி மலைவாசி கேட்டு அரசனிருக்கச் சிவமூர்த்தி ஒரு கள், முதலில் மைசூருக்கடுத்த கொல்லி நாள் சித்தர் உருக்கொண்டு தோன்றி மலையில் வசித்தனர். பசுக்கொலை செய்பவ விபூதி கூலியாகக் கொடுத்துத் திருமதிலை ராதலால் இப்பெயர் இவர்களுக்கு வர்5 முடிப்பித்து அம் மதிலின் மீதேறி மதி தென்பர். கோடகிரி, தொடநாடு முதலிய லைப்பூமியிலழுத்தித் திருநீற்று மதிலெனப் இடங்களிலுள்ள குடிசைகளில் வசிக்கின்
கோசிகன் 545 கோடர் ந்தராசிப் பலனைக் கொடுப்பான் . கக பெயரிட்டுச் சென்றனர் . அரசன் சிவப் டு - ல் குருவிருக்க முறையே 10 பணி செய்வித்துச் சிவபதம் அடைந்த கஉ - ல் கிரகமில்லாமலிருந்தால் னன் . ( பெரியபுராணம் . ) தானிருந் சராசிப் பலனைக் கொடுப்பான் . கோச்செங்குட்டுவன் - ஒரு சேரன் இவ கக கஉ ரு - ல் சுக்கிர ' னைப் பரணர் பாடி உம்பற்காட்டுவாரியை னிருக்க முறையே கூ சு ரு 10 யும் அவன் மகன் குட்டுவன் சோலையும் க்க - ல் கிரகமில்லாமலிருந்தால் தானி பரிசில் பெற்றனர் . ருந்தார்சிப் பலனைக் கொடுப்பான் . கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தான் கோசிகன் - 1 . ஒருவேதியன் வேதவொழுக் சேரலிரும்பொறை - கொல்லி மலைக்குத் கந்தவறிப் புலைச்சியை மணந்து களவொ தலைவன் விளங்கிலென்னுமூர்க்குப் பகை முக்கத்தால் பிடிபட்டிறந்து யமபடரால் வரால் வந்த துன்பந் தீர்த்தவன் கடற பிடிபட்டுத் தாய் தந்தையர் இவனுக்கிட்ட கரையிலுள்ள தொண்டியென்னு நகராளி சம்புப்பெயரால் முத்தியடைந்தவன் . கபிலருக்கு நண்பன் பாண்டியன் தலையா 2 இவன் கோசம்பி நகரத்திருந்த லங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழி ஒரு நிமித்திகன் . வருங்காலச் செய்திகளை யனாற் கட்டுண்டு விடுபட்டவன் . சோழன் அறிந்து சொல்லு தவில் மிக்க ஆற்றல் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியுடன் வாய்ந்தவன் . இதுபற்றியே நன்மதிப்புற் போர்செய்தவன் கூடலூர் கிழாரால் றுச் சேனைக்கணிமகனென்றும் பட்டமும் பாடல் பெற்றவன் . இவனைச் சோன் பெற்றவன் . யமுனையில் வீழ்த்துவதற்குக் மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை யெனவும் கொண்டுபோகப்பட்ட சாங்கியத் தாயைக் யானைக்கட் சேய்மாந்தரஞ்சோலிரும்பொ காப்பாற்ற நினைந்த உதயணன் வினவிய றை யெனவுங் கூறுவர் . ஐங்குறு நூறு பொழுது அவளுடைய வருங்காலச் செய் தொகுப்பித்தோ னிவனே . ( புறநா . ) தியை நன்குகூறியவன் . ( பெ - கதை ) | கோடகழகாசுரன் - தேவரை வருத்திக் கோசுருங்கம் - பிஷாதபூமிக்கு அருகிலுள்ள கொண்டிருந்த அசுரன இவனைச சிவ பர்வதம் . | மூர்த்தி சூலத்தாற் கொன்றனர் கோச்சடை - கோச்சடில வருமரால் அந்த கோடகாசுரன் - இவன் குதிரை முகங்கொ ணர்களுக்குத் தானம் செய்யப்பெற்ற ண்ட அசுரன் இவன் தேவர்களைத் துன் தயார் . ( பயகரமாலையுரை . ) புறுத்திய காரணத்தால் தேவர்கள் சிவ கோச்சிங்கப்பல்லவன் - சுந்தரமூர்த்தி பிரானைப் பிரார்த்திக்க விநாயகமூர்த்தி சுவாமிகள் காலத்து அரசாண்ட பல்லவன் . சிவபிரான் எவலா லிவனைக் கொன்ற கோச்செங்கட்சோழன் - சிலம்பி ஒன்று ( திருவோத்தூர் புராணம் ) திருஆனைக்காவில் சிவமூர்த்திக்கு நூலால் கோடபதி - இஃது உதயணனுடைய யாழ் . பந்தலிழைத்துப் பூசித்து வருகையில் யாழ்வகையில் பேரியாழின்பாற்படும் . பர யானையொன்று தானும் பூசிக்க எண்ணி | மசுந்தரரென்னும் முனிவரால் உதயான அப்பந்தலைச் சிதைக்கச் சிலம்பிக் கோபி னுக்கு யாழ்வித்தையுடன் கொடுக்கப்பட் த்து யானையின் துதிக்கையிற் புக யானை டது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது மிக்க துதிக்கையை நிலத்தில் அறையச் சிலப்பி அழகையுடையது அவன் இதைக் கற் யுடன் யானையுமி றந்தது . சிவாஞ்ஞையால் பிக்கும் பொழுது தான் வாசவதத்தையின் சிலம்பி சுபதேவன் என்னும் சோழன் * அன்பைப் பெற்றான் . அவ்விருவருக் மனைவியாகிய கமலவதி வயிற்றில் கோச் கும் இதன்பாலுள்ள அன்பு மிக அதிகம் . செங்கண்ணனென உதித்துப் பூர்வசன்ம ( பெ - கதை ) முணர்ந்து திரு ஆனைக்காவில் திருமதிலின் கோடர் - இவர்கள் இருளர் எனுஞ் சாதிப் திருப்பணி செய்கையில் ஒரு மதில் ஒழிய பகுப்பு . தோடரும் இவர்கள் வகுப்பைச் மற்றவை செய்க என ஆகாயவாணி கூறக் சேர்ந்தவர் . இவர்கள் லேகிரி மலைவாசி கேட்டு அரசனிருக்கச் சிவமூர்த்தி ஒரு கள் முதலில் மைசூருக்கடுத்த கொல்லி நாள் சித்தர் உருக்கொண்டு தோன்றி மலையில் வசித்தனர் . பசுக்கொலை செய்பவ விபூதி கூலியாகக் கொடுத்துத் திருமதிலை ராதலால் இப்பெயர் இவர்களுக்கு வர்5 முடிப்பித்து அம் மதிலின் மீதேறி மதி தென்பர் . கோடகிரி தொடநாடு முதலிய லைப்பூமியிலழுத்தித் திருநீற்று மதிலெனப் இடங்களிலுள்ள குடிசைகளில் வசிக்கின்