அபிதான சிந்தாமணி

கோசத்ரயாகம் 514 கோசாரவேதை விதவாவிவாகம், இளையான் மூத்தாக Ajodhya in Oudh. This was divi- மணத்தல், கணவனுக்கு வயது வருந்துனை ded into two provinces by the river யும் மனப்பெண் மாமனுடனிருத்தல் முத Saraju, uttra, and Dakshina Kogala. லிய ஆசார விரோதங்கொண்ட வகுப்பு. கோசலக்தாசன் - இவனது இயற்பெயர் (தர்ஸ்ட ன்.) தெரியவில்லை. இவன் பிரச்சோதனனு கோசத்ரயாகம் - இது வருஷபர்யந்தம் டையு சகலன். ஒருபொழுது பாஞ்சால செய்யத்தகுந்த யாகம். இதனைப் பசுக்கள் வேந்தன் படையெடுத்து வந்து இவனை தங்களுக்குக் கொம்பு முளையாதிருக்க வென்று அவன் மகள் வாசவதத்தையும், இந்த யாகத்தைச் செய்ய 10 மாதம் கழிந்த அவளுடைய ஆயத்தாசையம் கவர்ந்து பின் சொம்புகளைப் பெற்றன. (பாரதம்.) சென்று தன்னுடைய தேவிமார்களுக்குப் கோசம்பி- (கௌசாம்பிநகரம்) இஃது ஆதி பணிப்பெண்களாக நியமித்தனன். அவனை விற் குசாம்பனென்னும் அரசனா லுண வென்ற உதயணன் அம் மகளிரைத் தன் டாக்கப்பட்ட தென்பர்; இது வத்தாட் தேவியர்க்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்துவிட்டு டின் தலைநகர். யமுனை யாற்றைத் தன்பா வாசவதத்தை யென்பவளை இவன் மக லுடையது. உதயணனுடைய இராசதானி. - ளென் றறிந்தபின் மணஞ்செய்து கொண் அகழியாலும், கொடிகள் கட்டிய பல டான் (பெ - கதை.) பல உறுப்புக்களையுடைய அழியாத மதிலா கோசம் -(ரு) அன்னமயம், பிராணமயம், லும், பலதேசத்தார் வந்து குழுமிய பெரு மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்த முழக்கத்தையுடைய கடைவீதிகளாலும், மயம். இவற்றுள் உடல் அன்னமயகோ பல குடிகள் நெருங்கிய தெருக்களாலும், சம். கருமேந்திரியமும், பிராணனும், பிரா பலவகைச் செல்வத்தாலும் விளங்குவது, ணமய கோசம், கருமேந்திரியமும், மன உதயணனுடைய அநேக நகரங்களுள் மும் மனோமய கோசம். ஞானேந்திரிய முதன்மையானது. இதன்புறத்தே மது மும், புத்தியும் விஞ்ஞானமய கோசம், காம்பீரவனமென்ற ஒரு வனமும், புற அவித்தை ஆனந்தமய கோசம். காட்டி லிருந்து வந்த புதிய மன்னர்கள் கோசம்பி கௌசாம்பி நகரம். (மணிமே.) தங்கி இன்ப நுகர்தற்கு ஒரு பூங்காவும் கோசாயி - இவன் ஜாதியற்றவன், இவன் இருந்தன. இதிலிருந்து அரசாட்சி செய்து ஸ் தலந்தோறும் சென்று பிக்ஷையெடுத் கொண்டிருந்த உதயணன் சிறைப்பட்டு துச் சீவிப்பவன். இவர்களிற் சிலர் உடம் உஞ்சைநகர்க்குச் சென்றபொழுது பகை பெல்லாம் சாம்பற்பூசிச் சடைவளர்த்துத் வனாகிய பாஞ்சால தேசத்தனாற் கைக் துளசிக்கட்டைமண தரித்துத் திரிவர். கொள்ளப்பட்டது. அப்பால் அவனைக் கோசாரவேதை - சந்திரலக்கினத்துக்குச் கொன்ற உதயணனால் ஆளப்பட்டது. சூரியன் ந-லும், சந்திரன் அ-லும், செவ் வாசவதத்தையை உதயணன் மணஞ்செய் வாய் எ-லும், புதன் ச-லும், குரு கூ-லும், துகொண்ட பின்பு உஞ்சை நகரத்தாரும் சுக்கிரன் சு-லும், சனி க-லும், ராகு இந் நகரத்தாரும் மனக்கலப்புடையரா க-லும் இருந்தால், கோசாரத்தில் நல்ல ய்த் தானியங்களையும், நாணயங்களையும் பலனைக் கொடுக்க மாட்டார்கள். இதுவும் வேறுபாடின்றி வழங்குவாராயினர். (பெ சந்திரலக்கினத்துக்கு கக, கூ, ம, சு-ல் கதை .) | சூரியனிருக்க முறையே கு, க, ச, கஉ-ல் 'கோசர் - ஒருவகைச் சாதியர். இவர்கள் கிரகமில்லாதிருந்தால் தானிருந்த ராசிப் தங்கள் நாட்டில் கண்ணகிக்குத் திருவிழாச் பலனைக் கொடுப்பான. க, ங, சு, எ, 50, செய்தவர்கள். (சிலப்பதிகாரம்) கக-ல் சந்திரனிருக்க முறையே கு, க, 'கோசலம் - கங்கா தீரத்துலுள்ள தேசம், கஉ, உ, ச அ-ல் பேமில்லாமலிருந்தால் இதன் தலைநகரம் அயோத்தி. தானிருந்த பாசிப் பலனை கொடுப்பான், கோசலவளநாடு - இந்நாடு செல்வத்திலும், உ, 4, 5-ல, செவ்வாய், சனி, ராகு புகழிலும் சிறந்தது. இதிலுள்ளவர்கள் இருக்க முறையே கு, க, உ-ல் கிரக நடுவுநிலைமையிலும், பாத்திரமறிந்து கொ மிலலாதிருந்தால் தானிருந்த ராசிப் பல டுத்தலிலும் சிறந்தவர்கள். இந்நாட்டுச் னைக் கொடுப்பான். 2, ச, சு, அ, க0, சித்திர வேலைக்காரர் மிகப் புகழ் பெற்ற - 46 விருக்க முறையே கு, கூ, க, க, வர். (பெ- கதை.) - 42-ல் கிரகமில்லாதிருந்தால் தானிரு
கோசத்ரயாகம் 514 கோசாரவேதை விதவாவிவாகம் இளையான் மூத்தாக Ajodhya in Oudh . This was divi மணத்தல் கணவனுக்கு வயது வருந்துனை ded into two provinces by the river யும் மனப்பெண் மாமனுடனிருத்தல் முத Saraju uttra and Dakshina Kogala . லிய ஆசார விரோதங்கொண்ட வகுப்பு . கோசலக்தாசன் - இவனது இயற்பெயர் ( தர்ஸ்ட ன் . ) தெரியவில்லை . இவன் பிரச்சோதனனு கோசத்ரயாகம் - இது வருஷபர்யந்தம் டையு சகலன் . ஒருபொழுது பாஞ்சால செய்யத்தகுந்த யாகம் . இதனைப் பசுக்கள் வேந்தன் படையெடுத்து வந்து இவனை தங்களுக்குக் கொம்பு முளையாதிருக்க வென்று அவன் மகள் வாசவதத்தையும் இந்த யாகத்தைச் செய்ய 10 மாதம் கழிந்த அவளுடைய ஆயத்தாசையம் கவர்ந்து பின் சொம்புகளைப் பெற்றன . ( பாரதம் . ) சென்று தன்னுடைய தேவிமார்களுக்குப் கோசம்பி - ( கௌசாம்பிநகரம் ) இஃது ஆதி பணிப்பெண்களாக நியமித்தனன் . அவனை விற் குசாம்பனென்னும் அரசனா லுண வென்ற உதயணன் அம் மகளிரைத் தன் டாக்கப்பட்ட தென்பர் ; இது வத்தாட் தேவியர்க்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்துவிட்டு டின் தலைநகர் . யமுனை யாற்றைத் தன்பா வாசவதத்தை யென்பவளை இவன் மக லுடையது . உதயணனுடைய இராசதானி . - ளென் றறிந்தபின் மணஞ்செய்து கொண் அகழியாலும் கொடிகள் கட்டிய பல டான் ( பெ - கதை . ) பல உறுப்புக்களையுடைய அழியாத மதிலா கோசம் - ( ரு ) அன்னமயம் பிராணமயம் லும் பலதேசத்தார் வந்து குழுமிய பெரு மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்த முழக்கத்தையுடைய கடைவீதிகளாலும் மயம் . இவற்றுள் உடல் அன்னமயகோ பல குடிகள் நெருங்கிய தெருக்களாலும் சம் . கருமேந்திரியமும் பிராணனும் பிரா பலவகைச் செல்வத்தாலும் விளங்குவது ணமய கோசம் கருமேந்திரியமும் மன உதயணனுடைய அநேக நகரங்களுள் மும் மனோமய கோசம் . ஞானேந்திரிய முதன்மையானது . இதன்புறத்தே மது மும் புத்தியும் விஞ்ஞானமய கோசம் காம்பீரவனமென்ற ஒரு வனமும் புற அவித்தை ஆனந்தமய கோசம் . காட்டி லிருந்து வந்த புதிய மன்னர்கள் கோசம்பி கௌசாம்பி நகரம் . ( மணிமே . ) தங்கி இன்ப நுகர்தற்கு ஒரு பூங்காவும் கோசாயி - இவன் ஜாதியற்றவன் இவன் இருந்தன . இதிலிருந்து அரசாட்சி செய்து ஸ் தலந்தோறும் சென்று பிக்ஷையெடுத் கொண்டிருந்த உதயணன் சிறைப்பட்டு துச் சீவிப்பவன் . இவர்களிற் சிலர் உடம் உஞ்சைநகர்க்குச் சென்றபொழுது பகை பெல்லாம் சாம்பற்பூசிச் சடைவளர்த்துத் வனாகிய பாஞ்சால தேசத்தனாற் கைக் துளசிக்கட்டைமண தரித்துத் திரிவர் . கொள்ளப்பட்டது . அப்பால் அவனைக் கோசாரவேதை - சந்திரலக்கினத்துக்குச் கொன்ற உதயணனால் ஆளப்பட்டது . சூரியன் - லும் சந்திரன் - லும் செவ் வாசவதத்தையை உதயணன் மணஞ்செய் வாய் - லும் புதன் - லும் குரு கூ - லும் துகொண்ட பின்பு உஞ்சை நகரத்தாரும் சுக்கிரன் சு - லும் சனி - லும் ராகு இந் நகரத்தாரும் மனக்கலப்புடையரா - லும் இருந்தால் கோசாரத்தில் நல்ல ய்த் தானியங்களையும் நாணயங்களையும் பலனைக் கொடுக்க மாட்டார்கள் . இதுவும் வேறுபாடின்றி வழங்குவாராயினர் . ( பெ சந்திரலக்கினத்துக்கு கக கூ சு - ல் கதை . ) | சூரியனிருக்க முறையே கு கஉ - ல் ' கோசர் - ஒருவகைச் சாதியர் . இவர்கள் கிரகமில்லாதிருந்தால் தானிருந்த ராசிப் தங்கள் நாட்டில் கண்ணகிக்குத் திருவிழாச் பலனைக் கொடுப்பான . சு 50 செய்தவர்கள் . ( சிலப்பதிகாரம் ) கக - ல் சந்திரனிருக்க முறையே கு ' கோசலம் - கங்கா தீரத்துலுள்ள தேசம் கஉ - ல் பேமில்லாமலிருந்தால் இதன் தலைநகரம் அயோத்தி . தானிருந்த பாசிப் பலனை கொடுப்பான் கோசலவளநாடு - இந்நாடு செல்வத்திலும் 4 5 - செவ்வாய் சனி ராகு புகழிலும் சிறந்தது . இதிலுள்ளவர்கள் இருக்க முறையே கு - ல் கிரக நடுவுநிலைமையிலும் பாத்திரமறிந்து கொ மிலலாதிருந்தால் தானிருந்த ராசிப் பல டுத்தலிலும் சிறந்தவர்கள் . இந்நாட்டுச் னைக் கொடுப்பான் . 2 சு க0 சித்திர வேலைக்காரர் மிகப் புகழ் பெற்ற - 46 விருக்க முறையே கு கூ வர் . ( பெ - கதை . ) - 42 - ல் கிரகமில்லாதிருந்தால் தானிரு