அபிதான சிந்தாமணி

கோகர்ணசிதலம் 513 கோங்குவேளாளர் சோகர்ணசிதலம் - ஒரு விரதம், இதை கையில் இத்தலத்தில் அவ்வுரு கழிந்த அநுஷ்டித்தவர்களுக்குப் பக்ஷ பாதங் தால் தலம் இப்பெயர் பெற்றது. (வீர கூறிய பாவம் நீங்கும் சிங் - பு.) கோகர்ணம் - 1. கோகர்ணதேசத்திலிருக் கோகாதேவி -ஜீவ இம்சை டாபமென விஷ் கும் சிவக்ஷேத்ரம், இதில் திருக்கைலையிலி | ணுவால் உபதேசிக்கப்பட்டவள். (வராக ருந்து சிவலிங்கம் பெற்று இலங்கை கோக் புராணம் ) | கிச் செல்லும் இராவணன், தேவர் வஞ்ச கோகிலாதேவி - பாஞ்சாலன் மனைவி. னையால் சிவலிங்கத்தைப் பிரமசரிய வருக் கோகினி - சத்தியவதி, கோகினியாற்றில் கொண்டு வந்த விநாயகரிடங் கொடுத்து மீன்வயிற் றுதித்ததால் வந்தபெயர். நீரின் பொருட்டு நீங்க விநாயகர் சிவலிங்கத் | கோதலம் - யமுனை நதி தீரத்திலுள்ள தைப் பூமியில் எழுந்தருளச் செய்தனர். | இடைச்சேரி, கிருஷ்ணன் பிறந்த இடம். இராவணன் தன் காரிய முடித்து வந்து கோகோ - இது ஒரு மரம், இது 10 அடி சிவலிங்கத்தைப் போக்க அது பசுவின் முதல் 30 அடி வரை வளரும். இலைகள் காதுபோல் குழைந்தது ; ஆதலால் இப் பசுமையாய்ப் பளபளப்பாயிருக்கும், பூக் பெயர் பெற்றது. இது கோளதேசத்தி சள் சிறியவை. இது அடிமரத்திலும் கிளை விருப்பது களிலும் கொத்துக் கொத்தாய்ப் பூத்து 2. கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு நீண்டு அகன்ற காய்கள் விடும். காய் முதி என்னும் நாற்றிசையிலும் முப்பது கோலள சப் பழமாகும், மேல்தோல் தடித்திருக் வு அளக்கப்பட்ட பூமி. நாளை யுடனும் கன் கும், காய்க்குள் பல அறைகள் உண்டு, அவ் றுகளுடனும் கூடின நூறு கோக்கள் சுக வறைகளில் விதைகள் 30, 40 உண்டு, மாகத் தங்குமிடம். இவ்வளவு பூமிதானம் இவ் விதைகளை யெடுத்து 2, 3 நாள் ஈர செய்தவன் புண்யலோக மடைவான். மான இடத்தில் புதைத்துப் பிறகு வெயி (பார் - அச்.) | லில் காயவைத்து வறுத்துச் சிறு துண்டுக கோகலன் - ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் ளாக நறுக்கி யுபயோகிப்பார்கள். இருந்த ஒரு ரிஷி. கோக்தளழற்றனார் - இஃது - ஊர்பற்றி கோகன்விகோகன் - பிரமனிடத்தில் வரம் வந்த பெயர். குளமுற்றம் என்பது ஒரூர், பெற்ற இரண்டரசர்கள். கலியின் முடி குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் வில் கல்கியினுடன் யுத்தஞ்செய்யக், கல் எனப் புறப்பாட்டின் கண் வருதலானும் கியால் தனித்தனியாய்க் கொல்லப்படாத இவ்வூருண்மை தெளிக. இவர், கோவென் வர்களாய்க் கலியின் குதிரை சேனை முத னும் உரிமைபெற்ற உழுவித் துண்ணும் லியவைகளை அதப்படுத்தப் பிரமனால் இவ் வேளாண் மாபினர்; நெய்தலையும், முல்லை விருவரையும் ஒன்முகக் கொல்லவேண்டும் யையும் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். தலை என்று கூறக்கேட்டுக் கல்கியினால் ஒன்றா மகன் இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்த இட கக் கொல்லப்பட்டவர்கள், (கல்கி-4) மும் அவனுடன் தலைவி கடலாடிய துறை கோகன்னம் - ஒரு தீர்த்தம். ஒரு பட்டணம், யும் முதலியவற்றை நினைந்து தலைமகள் A towa in the Province of North புலம்புவதாக இவர் சுவைபடப் பாடியுள் Kana", 30 iniles from Goa. ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பாசன்ன ன் -!. சதரு குமான், நாகன். கசும் பாடலொன்றும், குறுந்தொகையில் 2 சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன். ஒன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் கோல்லியா - சாகல்லியர் மாணாக்கர். திருக்கின் றன. கோகம்மை ஒரு சற்பத்தில் திருமாலை கோங்கணம் -கோளத்திற்கு வடக்கிலுள்ள கால் வைத்துகவாடுவாயில் பிராட் | தேசம். டியின் பெரும் தங்கண் சிய பிரான், கோங்கன் - சோனைக் காண்க கோ உருவாக எனச் பித்தனர். வளை கோங்குவேளாளர் - இவர்கள் கோங்குநாட் நோக்கிக் கொசு எங்கு எத்தலத் மலிருந்து வந்து தென்னாட்டில் பரவிய சில் டக்கண் துடித்தல் முதலிய உண் வர்கள். இவர்கள் வேளாளர் எனப்பட் டாகின் கன்யா அக்கலன் இத்தக டனரேயன்றி வேளாண்டன்மை சிறிது கோவன் அவனாறே கோவருக் மிலாத சிறு தொழிலாளர். இவர்கள் சொண் பல கலங்களையும் பூசித்து வரும் ஆசாரங்கள் நடையுடை பாவனை வேறு. 05
கோகர்ணசிதலம் 513 கோங்குவேளாளர் சோகர்ணசிதலம் - ஒரு விரதம் இதை கையில் இத்தலத்தில் அவ்வுரு கழிந்த அநுஷ்டித்தவர்களுக்குப் பக்ஷ பாதங் தால் தலம் இப்பெயர் பெற்றது . ( வீர கூறிய பாவம் நீங்கும் சிங் - பு . ) கோகர்ணம் - 1 . கோகர்ணதேசத்திலிருக் கோகாதேவி - ஜீவ இம்சை டாபமென விஷ் கும் சிவக்ஷேத்ரம் இதில் திருக்கைலையிலி | ணுவால் உபதேசிக்கப்பட்டவள் . ( வராக ருந்து சிவலிங்கம் பெற்று இலங்கை கோக் புராணம் ) | கிச் செல்லும் இராவணன் தேவர் வஞ்ச கோகிலாதேவி - பாஞ்சாலன் மனைவி . னையால் சிவலிங்கத்தைப் பிரமசரிய வருக் கோகினி - சத்தியவதி கோகினியாற்றில் கொண்டு வந்த விநாயகரிடங் கொடுத்து மீன்வயிற் றுதித்ததால் வந்தபெயர் . நீரின் பொருட்டு நீங்க விநாயகர் சிவலிங்கத் | கோதலம் - யமுனை நதி தீரத்திலுள்ள தைப் பூமியில் எழுந்தருளச் செய்தனர் . | இடைச்சேரி கிருஷ்ணன் பிறந்த இடம் . இராவணன் தன் காரிய முடித்து வந்து கோகோ - இது ஒரு மரம் இது 10 அடி சிவலிங்கத்தைப் போக்க அது பசுவின் முதல் 30 அடி வரை வளரும் . இலைகள் காதுபோல் குழைந்தது ; ஆதலால் இப் பசுமையாய்ப் பளபளப்பாயிருக்கும் பூக் பெயர் பெற்றது . இது கோளதேசத்தி சள் சிறியவை . இது அடிமரத்திலும் கிளை விருப்பது களிலும் கொத்துக் கொத்தாய்ப் பூத்து 2 . கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு நீண்டு அகன்ற காய்கள் விடும் . காய் முதி என்னும் நாற்றிசையிலும் முப்பது கோலள சப் பழமாகும் மேல்தோல் தடித்திருக் வு அளக்கப்பட்ட பூமி . நாளை யுடனும் கன் கும் காய்க்குள் பல அறைகள் உண்டு அவ் றுகளுடனும் கூடின நூறு கோக்கள் சுக வறைகளில் விதைகள் 30 40 உண்டு மாகத் தங்குமிடம் . இவ்வளவு பூமிதானம் இவ் விதைகளை யெடுத்து 2 3 நாள் ஈர செய்தவன் புண்யலோக மடைவான் . மான இடத்தில் புதைத்துப் பிறகு வெயி ( பார் - அச் . ) | லில் காயவைத்து வறுத்துச் சிறு துண்டுக கோகலன் - ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் ளாக நறுக்கி யுபயோகிப்பார்கள் . இருந்த ஒரு ரிஷி . கோக்தளழற்றனார் - இஃது - ஊர்பற்றி கோகன்விகோகன் - பிரமனிடத்தில் வரம் வந்த பெயர் . குளமுற்றம் என்பது ஒரூர் பெற்ற இரண்டரசர்கள் . கலியின் முடி குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் வில் கல்கியினுடன் யுத்தஞ்செய்யக் கல் எனப் புறப்பாட்டின் கண் வருதலானும் கியால் தனித்தனியாய்க் கொல்லப்படாத இவ்வூருண்மை தெளிக . இவர் கோவென் வர்களாய்க் கலியின் குதிரை சேனை முத னும் உரிமைபெற்ற உழுவித் துண்ணும் லியவைகளை அதப்படுத்தப் பிரமனால் இவ் வேளாண் மாபினர் ; நெய்தலையும் முல்லை விருவரையும் ஒன்முகக் கொல்லவேண்டும் யையும் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . தலை என்று கூறக்கேட்டுக் கல்கியினால் ஒன்றா மகன் இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்த இட கக் கொல்லப்பட்டவர்கள் ( கல்கி - 4 ) மும் அவனுடன் தலைவி கடலாடிய துறை கோகன்னம் - ஒரு தீர்த்தம் . ஒரு பட்டணம் யும் முதலியவற்றை நினைந்து தலைமகள் A towa in the Province of North புலம்புவதாக இவர் சுவைபடப் பாடியுள் Kana 30 iniles from Goa . ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பாசன்ன ன் - ! . சதரு குமான் நாகன் . கசும் பாடலொன்றும் குறுந்தொகையில் 2 சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் . ஒன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் கோல்லியா - சாகல்லியர் மாணாக்கர் . திருக்கின் றன . கோகம்மை ஒரு சற்பத்தில் திருமாலை கோங்கணம் - கோளத்திற்கு வடக்கிலுள்ள கால் வைத்துகவாடுவாயில் பிராட் | தேசம் . டியின் பெரும் தங்கண் சிய பிரான் கோங்கன் - சோனைக் காண்க கோ உருவாக எனச் பித்தனர் . வளை கோங்குவேளாளர் - இவர்கள் கோங்குநாட் நோக்கிக் கொசு எங்கு எத்தலத் மலிருந்து வந்து தென்னாட்டில் பரவிய சில் டக்கண் துடித்தல் முதலிய உண் வர்கள் . இவர்கள் வேளாளர் எனப்பட் டாகின் கன்யா அக்கலன் இத்தக டனரேயன்றி வேளாண்டன்மை சிறிது கோவன் அவனாறே கோவருக் மிலாத சிறு தொழிலாளர் . இவர்கள் சொண் பல கலங்களையும் பூசித்து வரும் ஆசாரங்கள் நடையுடை பாவனை வேறு . 05