அபிதான சிந்தாமணி

கொட்டரி BUS காப்பரகேசாவனமா அக்காலத்தும் உண்டென்று இவர் பாட குறும்பரசருடனிருந்த பழக்கத்தா லவ் லான் அறியப்படுகிறது. இவர் குறிஞ்சிதி வாறு கொண்டைபெற்றிருந்தார்கள் என் திணையைப் பாடியுள்ளார். தலைமகன் பர். அன்றியும் நாவி தன் தங்கள் சிகை தன்னெஞ்சம் கொடிச்சிகைப்பட்டு விட்ட யைத் தொடாது கொண்டை கட்டிக் தெனவும், அவள் விட்டாலன்றிப் பிறரால் கொண்டிருந்தவரா தலின் இப் பெயர் விடுத்தற் கரியதெனவும், கூறுவதாகப் பல அடைந்தனர் என்பர். படப் புனைந்து கூறியுள்ளார். இவர் பாடி 2. இவர்கள் வேளாளரில் உயர்ந்தா யது நற். கரு -ம் பாட்டு, சென்று தங்களில் மதிப்பு, இவர்கள் கொட்டரி - பாணாசான் தாய், கிருஷ்ண நவாபு அரசாட்சியில் உயர்ந்த உத்யோ னுடன் யுத்தஞ்செய்த தன் குமரன் இறக் கத்தில் இருந்தனர் என்பர். இவர்கள் குந் தருணத்தில் நிர்வாணமாய் மத்தியி தங்கள் சிகையை மேல் முடிந்திருந்ததால் லிருந்து யுத்தத்தைத் தடுத்தவள். இப்பெயரடைந்தனர். இவர்களில் பெரும் கொட்டாரச்சோமேசம் - வாச்சையரைக் பாலார் சைவர். ஆசாரமுள்ளவர்கள். காண்க. | இவர்களில், மேல்நாடு, கீழ்நாடு, தக்ஷிணத் கொட்டாவி - இது முதலில் இந்திரனை தார் தொண்டைமண்டலத்தார் எனப் பிரி விழுங்கிய விருத்திரன் வாயில் ஒட்டிக் வுகள் உண்டு , கொண்டிருந்தது. இந்திரன் வெளிப்படும் கொண்டைலாத்திக்குருவி - இது மீன்குத் படி தேவர் விருத்திரன் மேல் ஏவிய ஜிரு திக் குருவியினத்தைச் சேர்ந்தது. இதன் ம்பி காஸ்திரத்தால் அவன் வாயைத் திறக் - தலையில் அழகிய கொண்டை ஒன்று உண்டு. தச்செய்த அங்க சேஷ்டை, இது தீச்ச அந்தக் கொண்டையை அது களிப்படைடு தனம், இது தவஞ்செய் காலத்திலும், திருக்கையில் விரித்தும் குவித்தும் விளை அநுஷ்டானம், ஜபம், ஈச்வராராதனை யாடும். இது செம்மை கலந்த மஞ்சணிர செய்யும் காலத்திலும் உதவாது. (தே - முள்ளது. இதன் தோகையினும் இறச் பாகவதம்).. கையினும் வெண்மையான வரிகள் இருக் கொட்டைழந்திரி - ஒருவகை தென்னிந்திய கின்றன. இது மரங்களிலும் பூமியிலும் விருக்ஷம். இதன் இலையைத் தைத்து பூச்சிப் புழுக்களைத் தோண்டியுண்ண உண்கலமாக உபயோகிப்பர். இது தன் இதன் மூக்கு நீண்டிருக்கிறது. இப் பழத்தினடியில் கொட்டைகொண்ட மாம். பறவையினம் கோடைகாலத்தில் வெகு இதன் பழத்தின் ரஸத்தில் ஒருவகை தூரம் யாத்திரை செய்து மழைக்காலத் மயக்கமுண்டு. கொட்டையினுள் உள்ள தில் திரும்புகிறது. வித்தினைப் பலகாராதிகளுக்கு உபயோகப் கொத்தப்பியர் - பாதகண்டமாண்ட பூர்வ படுத்துவர். அரசசாதியர். கொண்கானம் - இது ஒரு மலை. (புறநா.) கொத்துமல்லி-(உருளரிசி) இது சம்பாரங் கொண்கானங்கிழான் - கொண்கானத் தர களில் சேர்க்கப்படும் பொருள். இது சன், மோசிகீரனாராற் பாடப்பெற்றவன். களிப்பும் கரிசலுமான நிலத்தில் பயிரா (புற-நா). வது. உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும் பொருள். கொண்டகம்புததல் - அன்புமிகக் கொழு இதன் இலை மணமுள்ள தாதலால் கறி நனைக்கண்டு மாலையாற் கட்டி அகத்திலே முதலிய பதார்த்தவகையில் சேர்த்துண்பர். கொண்டு பக்கது. பு. வெ. பெருந்திணை.) கொந்தகக்குலம் - மதுரைக்கு அக்கினி கொண்டாழி - சோழனை உட்கொண்டு ஆழ் மூலையில், ச நாழிகை வழித்தூரத்திற் த்தியதோ ரோடை. (திரு.) கொந்தகையென்று ஒரூருண்டு : அதிற் கொண்டு கூட்டுப்பொருள்கோள் -செய்யு கொந்தக வேளாளரென்று ஒரு வகுப்பின ளடி பலவினும் தொடுக்கப்பட்ட சொற்கருளர். (திருவிளையாடல்) ளைப் பொருளுக்குத் தக்கபடிக் கட்டுவது. கொந்தகை - கொந்தகக்குலம் காண்க. (திரு விளை .) - (நன்னூல்.) கொண்டைகட்டிகள்-1. வேளாளருள் ஒரு | கொப்பரகேசரிவன்மர் - ஒரு சோழ அர வகை வகுப்பினர். இவர்கள் குடுமிக்குப் சர், இவர் மதுரை ஈழம் முதலிய நாசெ பிரதியாகச் சிகையைக் கொண்டைபோற் ளைச்செயித்தவர். இவர் ஆதித்த சோழாது கட்டியிருந்த தாற் பெற்றபெயர், இவர்கள் | சுமார். இவருக்குப் பராந்தகன், வீராநாம்
கொட்டரி BUS காப்பரகேசாவனமா அக்காலத்தும் உண்டென்று இவர் பாட குறும்பரசருடனிருந்த பழக்கத்தா லவ் லான் அறியப்படுகிறது . இவர் குறிஞ்சிதி வாறு கொண்டைபெற்றிருந்தார்கள் என் திணையைப் பாடியுள்ளார் . தலைமகன் பர் . அன்றியும் நாவி தன் தங்கள் சிகை தன்னெஞ்சம் கொடிச்சிகைப்பட்டு விட்ட யைத் தொடாது கொண்டை கட்டிக் தெனவும் அவள் விட்டாலன்றிப் பிறரால் கொண்டிருந்தவரா தலின் இப் பெயர் விடுத்தற் கரியதெனவும் கூறுவதாகப் பல அடைந்தனர் என்பர் . படப் புனைந்து கூறியுள்ளார் . இவர் பாடி 2 . இவர்கள் வேளாளரில் உயர்ந்தா யது நற் . கரு - ம் பாட்டு சென்று தங்களில் மதிப்பு இவர்கள் கொட்டரி - பாணாசான் தாய் கிருஷ்ண நவாபு அரசாட்சியில் உயர்ந்த உத்யோ னுடன் யுத்தஞ்செய்த தன் குமரன் இறக் கத்தில் இருந்தனர் என்பர் . இவர்கள் குந் தருணத்தில் நிர்வாணமாய் மத்தியி தங்கள் சிகையை மேல் முடிந்திருந்ததால் லிருந்து யுத்தத்தைத் தடுத்தவள் . இப்பெயரடைந்தனர் . இவர்களில் பெரும் கொட்டாரச்சோமேசம் - வாச்சையரைக் பாலார் சைவர் . ஆசாரமுள்ளவர்கள் . காண்க . | இவர்களில் மேல்நாடு கீழ்நாடு தக்ஷிணத் கொட்டாவி - இது முதலில் இந்திரனை தார் தொண்டைமண்டலத்தார் எனப் பிரி விழுங்கிய விருத்திரன் வாயில் ஒட்டிக் வுகள் உண்டு கொண்டிருந்தது . இந்திரன் வெளிப்படும் கொண்டைலாத்திக்குருவி - இது மீன்குத் படி தேவர் விருத்திரன் மேல் ஏவிய ஜிரு திக் குருவியினத்தைச் சேர்ந்தது . இதன் ம்பி காஸ்திரத்தால் அவன் வாயைத் திறக் - தலையில் அழகிய கொண்டை ஒன்று உண்டு . தச்செய்த அங்க சேஷ்டை இது தீச்ச அந்தக் கொண்டையை அது களிப்படைடு தனம் இது தவஞ்செய் காலத்திலும் திருக்கையில் விரித்தும் குவித்தும் விளை அநுஷ்டானம் ஜபம் ஈச்வராராதனை யாடும் . இது செம்மை கலந்த மஞ்சணிர செய்யும் காலத்திலும் உதவாது . ( தே - முள்ளது . இதன் தோகையினும் இறச் பாகவதம் ) . . கையினும் வெண்மையான வரிகள் இருக் கொட்டைழந்திரி - ஒருவகை தென்னிந்திய கின்றன . இது மரங்களிலும் பூமியிலும் விருக்ஷம் . இதன் இலையைத் தைத்து பூச்சிப் புழுக்களைத் தோண்டியுண்ண உண்கலமாக உபயோகிப்பர் . இது தன் இதன் மூக்கு நீண்டிருக்கிறது . இப் பழத்தினடியில் கொட்டைகொண்ட மாம் . பறவையினம் கோடைகாலத்தில் வெகு இதன் பழத்தின் ரஸத்தில் ஒருவகை தூரம் யாத்திரை செய்து மழைக்காலத் மயக்கமுண்டு . கொட்டையினுள் உள்ள தில் திரும்புகிறது . வித்தினைப் பலகாராதிகளுக்கு உபயோகப் கொத்தப்பியர் - பாதகண்டமாண்ட பூர்வ படுத்துவர் . அரசசாதியர் . கொண்கானம் - இது ஒரு மலை . ( புறநா . ) கொத்துமல்லி - ( உருளரிசி ) இது சம்பாரங் கொண்கானங்கிழான் - கொண்கானத் தர களில் சேர்க்கப்படும் பொருள் . இது சன் மோசிகீரனாராற் பாடப்பெற்றவன் . களிப்பும் கரிசலுமான நிலத்தில் பயிரா ( புற - நா ) . வது . உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும் பொருள் . கொண்டகம்புததல் - அன்புமிகக் கொழு இதன் இலை மணமுள்ள தாதலால் கறி நனைக்கண்டு மாலையாற் கட்டி அகத்திலே முதலிய பதார்த்தவகையில் சேர்த்துண்பர் . கொண்டு பக்கது . பு . வெ . பெருந்திணை . ) கொந்தகக்குலம் - மதுரைக்கு அக்கினி கொண்டாழி - சோழனை உட்கொண்டு ஆழ் மூலையில் நாழிகை வழித்தூரத்திற் த்தியதோ ரோடை . ( திரு . ) கொந்தகையென்று ஒரூருண்டு : அதிற் கொண்டு கூட்டுப்பொருள்கோள் - செய்யு கொந்தக வேளாளரென்று ஒரு வகுப்பின ளடி பலவினும் தொடுக்கப்பட்ட சொற்கருளர் . ( திருவிளையாடல் ) ளைப் பொருளுக்குத் தக்கபடிக் கட்டுவது . கொந்தகை - கொந்தகக்குலம் காண்க . ( திரு விளை . ) - ( நன்னூல் . ) கொண்டைகட்டிகள் - 1 . வேளாளருள் ஒரு | கொப்பரகேசரிவன்மர் - ஒரு சோழ அர வகை வகுப்பினர் . இவர்கள் குடுமிக்குப் சர் இவர் மதுரை ஈழம் முதலிய நாசெ பிரதியாகச் சிகையைக் கொண்டைபோற் ளைச்செயித்தவர் . இவர் ஆதித்த சோழாது கட்டியிருந்த தாற் பெற்றபெயர் இவர்கள் | சுமார் . இவருக்குப் பராந்தகன் வீராநாம்