அபிதான சிந்தாமணி

கொடிகள் 307 கொடிகள் பஞ்சவர்ணக்கொடி. வடுகு வேளாளருக்கு குடுகுடுப்பைக்காரருக்குச் சத்திக்கொடி. அம்சக்கொடி. இசெட்டிகளுக்குக் கலப் இருளருக்குச் சில்லாக்கோற்கொடி, பைக்கொடி, கம்மவாருக்கு ருஷபக்கொடி வெளிக்கருமானுக்குத் துருத்தி, சம்மட்டிக் கொந்தளவருக்குச் சகோர பக்ஷிக்கொடி, கொடி. வெளிக்கற்றச்சருக்கு உளிக் நத்தமான்களுக்கு யாளிக்கொடி, மலைய கொடி. கப்பல் தச்சருக்கு வாச்சிக்கொடி, மான்களுக்கு அரிதாளக்கொடி, இடைய கப்பல் வடுகருக்குக் சப்பற்கொடி, பவுனி ருக்குச் சக்காச்கொடி. வடுகிடையருக்குச் யர்க்கு டமாகக்கொடி. பண்டருக்குக் கத் சங்குக்கொடி. பத்மசாலியருக்கு ஆண் திக்கொடி. பஞ்சமர்க்கும் வள்ளுவர்க்கும் புலிக்கொடி, பட்டுச்சாலியருக்கு இருத மாவட்டியற்கும் வெள்ளைக்கொடி, மகம்ம லைப்புக்கொடி, வடுகுசேணியருக்குப் தியருக்குப் பிறையுடுக்கொடி, மேனாட்டா பெண்புலிக்கொடி, சேன் றவர்க்கு முத ருக்குப் பலவகைக் கொடிகள். லைக்கொடி, பட்டு நூற்காரருக்குப் பட் 2. தாவரவகையைச் சேர்ந்த படர் செக்கொடி. சேடருக்குக் கூர்வாள்கொடி, கொடிகள். இவ்வகையில் பலவகைக் கொ கொழிஞ்சிக்கொடி. செக்கு வாணியருக் டிகள் உண்டு, கட்டுக்கொடி, இது நீரை குக் கருடக்கொடி. இலைவாணியருக்குக் தயிர்போல் கட்டிவிடுகிறது. புல்லுருவி, குயிற்கொடி. ஒண்டியெருது வாணிய இது தரையில் வேர் பரவாமல் மரத்தி ருக்குப் பஞ்சவர்ணக்கிளிக்கொடி, சணப் லேயே பயிராய்த் தான் சேர்ந்த மரத்தைப் பருக்குச் சவுரிக்கொடி. முச்சியருக்கு மகர பாழாக்குவது. வெற்றிலைக்கொடி, இது மீன்கொடி, காஞ்சியருக்குப் பொதிக் காரமுள்ள தாய் இந்தியாவில் பலரால் கொடி. செட்டிகளுக்குக் கருடக்கொடி,, உபயோகிக்கப்பட்டு வருவது. இவ்வகை கைக்கோளருக்குச் சிங்கம், மான, கரடி, யில் வெற்றிலைவள்ளி, மிளகு, திப்பிலி மயில் முதலிய கொடிகள். கம்மாளருக்கும் சேர்ந்தவை. காஞ்சொறி, இதன் கொடி கிளிக்கொடி, கழுகுக்கொடி, வன்னியருக்கு யில் சணையுள்ள முட்களுண்டு. இவை அக்கினிக்கொடி, சேவற்கொடி, சிலைக் உடம்பில் படின் தினவுண்டாம். புதினா கொடி, மாலக்கொடி, கழுகுக்கொடி, வைக்கோலை வெல்லத் தண்ணீரில் நனை போத்துக்கொடி, நரிக்கொடி பள்ளருக்கு த்துப் பாத்தியிலிட்டு மேல்மண் தூவி தன் அலவங்கொடி, வேதகாரர்களுக்குச் கிச்சி ணீர் நனைத்தால் முளைப்பது. கருடன் லிக்கொடி, கத்திக்கொடி, நரிசோகிகளு கிழங்குக்கொடி, இது நீர் வேண்டாது க்கு நாய்க் கொடி, குசவர்க்குக் குசக்கணக் அந்தரத்தில் நெடுநாள் தளிர்ப்பது. மற் கர்க்குந் தாளவிருஷபக்கொடி, மேளகார றும் பல விநோதக் கொடிகளுண்டு. ருக்கு டமாரக்கொடி, நட்வெர்க்குத் தாளக் அவை அப்பைக்கோவை, அம்மான்பச் கொடி. தாசிகளுக்கு மன்மதக்கொடி சரிசி, அவரை, ஆதொண்டை , இலைக் சாணாருக்குச் சிங்கக்கொடி. குறவருக்குக் கொடி, உப்பிலாங்கொடி, ஊசிமல்லிவக, கழுதைக்கொடி, சுக்காசெட்டி, லம்பாடி கற்கோவை, காசனாங்கண்ணி, கர்ப்பூர களுக்குச் சித்திரக்கொடி, வேட்டைக்கார வள்ளி, கருங்கோவை, கழற்கொடி, களிப் ருக்குக் கவுண்டுக்கொடி பட்டணவருக்கு பிரண்டை, காக்கட்டான், கானாம்வாழை, ஆமைக்கொடி. கரையாருக்கு மச்சக் கொடிவேலி, கொட்டைப்பாசி, கொத் கொடி. ஒட்டருக்கு மண்வெட்டிக்கொடி. தான், கொல்லங்கோவை, கோழி அவரை, உப்புரவருக்குப் பன்றிக்கொடி. போயி சத்திக்கொடி, சிறு அம்மான் பச்சரிசி, சிறு களுக்குப் பல்லக்குக்கொடி, பணிசெய் கட்டுக்கொடி, சிறுகுறிஞ்சான் கொடி, சிறு வாருக்குத் தாரைக்கொடி, வண்ணார்க்கு புள்ளடி, சிவப்பு அம்மான்பச்சரிசி, சீந் வெள்ளை யானைக் கொடி, நாவிதர்க்குப் திற்கொடி, சுரைக்கொடி, செங்கோவை, புருஷாமிருகக்கொடி, தொம்பரவருக்குக் செப்பு நெருஞ்சல், தீம்பிரண்டை, தொட் கெடைக்கொடி மாரியம்மைக்காரருக்கு டாற்சுதுங்கி, நற்பாகல், நறுந்தாளி, நஞ்சு உடுக்கைக்கொடி. பூசாரிக்குச் சிலம்புக் முரித்தான், நாளை, நிர்ப்பயற்றன், என் கொடி, 'எனாதிகளுக்கு முயற்கொடி. னாரி, நன்மல்லி, நன்னெருஞ்சல், நாய்ப் அரிப்புக்காரர்களுக்குத் தாமரைச்கொடி. பாகல், நீர்மேனெருப்பு, பவளக்குன்றி வடுகு பண்டாரங்களுக்குச் சூலக்கொடி, கொடி, பம்பந்தராய், பாகல், பிரம்மிய வஞ்சூராருக்கு முத்துக்கோவைக்கொடி, வழுக்கை, பிரண்டை, பீர்க்கு, புடல்,
கொடிகள் 307 கொடிகள் பஞ்சவர்ணக்கொடி . வடுகு வேளாளருக்கு குடுகுடுப்பைக்காரருக்குச் சத்திக்கொடி . அம்சக்கொடி . இசெட்டிகளுக்குக் கலப் இருளருக்குச் சில்லாக்கோற்கொடி பைக்கொடி கம்மவாருக்கு ருஷபக்கொடி வெளிக்கருமானுக்குத் துருத்தி சம்மட்டிக் கொந்தளவருக்குச் சகோர பக்ஷிக்கொடி கொடி . வெளிக்கற்றச்சருக்கு உளிக் நத்தமான்களுக்கு யாளிக்கொடி மலைய கொடி . கப்பல் தச்சருக்கு வாச்சிக்கொடி மான்களுக்கு அரிதாளக்கொடி இடைய கப்பல் வடுகருக்குக் சப்பற்கொடி பவுனி ருக்குச் சக்காச்கொடி . வடுகிடையருக்குச் யர்க்கு டமாகக்கொடி . பண்டருக்குக் கத் சங்குக்கொடி . பத்மசாலியருக்கு ஆண் திக்கொடி . பஞ்சமர்க்கும் வள்ளுவர்க்கும் புலிக்கொடி பட்டுச்சாலியருக்கு இருத மாவட்டியற்கும் வெள்ளைக்கொடி மகம்ம லைப்புக்கொடி வடுகுசேணியருக்குப் தியருக்குப் பிறையுடுக்கொடி மேனாட்டா பெண்புலிக்கொடி சேன் றவர்க்கு முத ருக்குப் பலவகைக் கொடிகள் . லைக்கொடி பட்டு நூற்காரருக்குப் பட் 2 . தாவரவகையைச் சேர்ந்த படர் செக்கொடி . சேடருக்குக் கூர்வாள்கொடி கொடிகள் . இவ்வகையில் பலவகைக் கொ கொழிஞ்சிக்கொடி . செக்கு வாணியருக் டிகள் உண்டு கட்டுக்கொடி இது நீரை குக் கருடக்கொடி . இலைவாணியருக்குக் தயிர்போல் கட்டிவிடுகிறது . புல்லுருவி குயிற்கொடி . ஒண்டியெருது வாணிய இது தரையில் வேர் பரவாமல் மரத்தி ருக்குப் பஞ்சவர்ணக்கிளிக்கொடி சணப் லேயே பயிராய்த் தான் சேர்ந்த மரத்தைப் பருக்குச் சவுரிக்கொடி . முச்சியருக்கு மகர பாழாக்குவது . வெற்றிலைக்கொடி இது மீன்கொடி காஞ்சியருக்குப் பொதிக் காரமுள்ள தாய் இந்தியாவில் பலரால் கொடி . செட்டிகளுக்குக் கருடக்கொடி உபயோகிக்கப்பட்டு வருவது . இவ்வகை கைக்கோளருக்குச் சிங்கம் மான கரடி யில் வெற்றிலைவள்ளி மிளகு திப்பிலி மயில் முதலிய கொடிகள் . கம்மாளருக்கும் சேர்ந்தவை . காஞ்சொறி இதன் கொடி கிளிக்கொடி கழுகுக்கொடி வன்னியருக்கு யில் சணையுள்ள முட்களுண்டு . இவை அக்கினிக்கொடி சேவற்கொடி சிலைக் உடம்பில் படின் தினவுண்டாம் . புதினா கொடி மாலக்கொடி கழுகுக்கொடி வைக்கோலை வெல்லத் தண்ணீரில் நனை போத்துக்கொடி நரிக்கொடி பள்ளருக்கு த்துப் பாத்தியிலிட்டு மேல்மண் தூவி தன் அலவங்கொடி வேதகாரர்களுக்குச் கிச்சி ணீர் நனைத்தால் முளைப்பது . கருடன் லிக்கொடி கத்திக்கொடி நரிசோகிகளு கிழங்குக்கொடி இது நீர் வேண்டாது க்கு நாய்க் கொடி குசவர்க்குக் குசக்கணக் அந்தரத்தில் நெடுநாள் தளிர்ப்பது . மற் கர்க்குந் தாளவிருஷபக்கொடி மேளகார றும் பல விநோதக் கொடிகளுண்டு . ருக்கு டமாரக்கொடி நட்வெர்க்குத் தாளக் அவை அப்பைக்கோவை அம்மான்பச் கொடி . தாசிகளுக்கு மன்மதக்கொடி சரிசி அவரை ஆதொண்டை இலைக் சாணாருக்குச் சிங்கக்கொடி . குறவருக்குக் கொடி உப்பிலாங்கொடி ஊசிமல்லிவக கழுதைக்கொடி சுக்காசெட்டி லம்பாடி கற்கோவை காசனாங்கண்ணி கர்ப்பூர களுக்குச் சித்திரக்கொடி வேட்டைக்கார வள்ளி கருங்கோவை கழற்கொடி களிப் ருக்குக் கவுண்டுக்கொடி பட்டணவருக்கு பிரண்டை காக்கட்டான் கானாம்வாழை ஆமைக்கொடி . கரையாருக்கு மச்சக் கொடிவேலி கொட்டைப்பாசி கொத் கொடி . ஒட்டருக்கு மண்வெட்டிக்கொடி . தான் கொல்லங்கோவை கோழி அவரை உப்புரவருக்குப் பன்றிக்கொடி . போயி சத்திக்கொடி சிறு அம்மான் பச்சரிசி சிறு களுக்குப் பல்லக்குக்கொடி பணிசெய் கட்டுக்கொடி சிறுகுறிஞ்சான் கொடி சிறு வாருக்குத் தாரைக்கொடி வண்ணார்க்கு புள்ளடி சிவப்பு அம்மான்பச்சரிசி சீந் வெள்ளை யானைக் கொடி நாவிதர்க்குப் திற்கொடி சுரைக்கொடி செங்கோவை புருஷாமிருகக்கொடி தொம்பரவருக்குக் செப்பு நெருஞ்சல் தீம்பிரண்டை தொட் கெடைக்கொடி மாரியம்மைக்காரருக்கு டாற்சுதுங்கி நற்பாகல் நறுந்தாளி நஞ்சு உடுக்கைக்கொடி . பூசாரிக்குச் சிலம்புக் முரித்தான் நாளை நிர்ப்பயற்றன் என் கொடி ' எனாதிகளுக்கு முயற்கொடி . னாரி நன்மல்லி நன்னெருஞ்சல் நாய்ப் அரிப்புக்காரர்களுக்குத் தாமரைச்கொடி . பாகல் நீர்மேனெருப்பு பவளக்குன்றி வடுகு பண்டாரங்களுக்குச் சூலக்கொடி கொடி பம்பந்தராய் பாகல் பிரம்மிய வஞ்சூராருக்கு முத்துக்கோவைக்கொடி வழுக்கை பிரண்டை பீர்க்கு புடல்