அபிதான சிந்தாமணி

கொங்காணியர் 506 கொடி கள் கொங்காணியர் - கோல்காணத்திலிருந்து கொச்சகக்கலிப்பா - பாவினத்தொன்று, வாது குடியேறினவர்கள். இவர்களில் இது தரவு கொச்சகக்கலிப்பா, தரவிணைக் பிராமணர் கடை முதலிய வைத்து ஜிவிப் கொச்சகக்கலிப்பா, சிஃறாழிசைக் கொச் பவர்கள், இவர்களில் பிராமணர், அத் சகக்கலிப்பா, பஃறாழிசைக் கொச்சகக் திரியர், வைசியர் உண்டு. இவர்களில் கலிப்பா, மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா கௌட பிராமண வகுப்பில் சராச்வதபிரி என ஐந்து வகைப்படும். (யாப்பு - இ.) வைச் சேர்ந்தவர்கள் திராவிட பிராமணர். கொச்சை - சீர்காழிக்கோர் நாமம், கொச் கொங்காணி சூத்திரர் குடுமிக்காரர் எனப் சைமுனியைக் காண்க, படுவர். (தர்ஸ்ட ன்.) கொச்சைழனி- பராசர், இவர் சத்த இருடி கொங்கிலாச்சான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா களை இல்லறத்தவர் என்று இகழ, இவரை சனாதிபதிகளில் ஒருவர், வைணவாசாரி அவர்கள் நீ மச்சகந்தியைப் புணர்ந்து வார். (குருபரம்பரை.) நாற்றமோடிருக்க எனச் சபித்தனர். சாப கொங்கிளங்கோசர் - இவர்கள் குடகுநாட் மேற்ற முனிவர் நாற்ற நீங்கி நன்மணம் டை ஆண்டவர்கள். பெறச் சீர்காழியிற் பூசித்தனர். இதனால் கொங்கு -கொங்குமண்டிலம். (சிலப்பதி) கொச்சையென்று அத்தலத்திற்கும் பெய காரம்.) ராயிற்று, கொங்கப்பிராட்டி - இந்தம்மாள், உடைய கொடிகள் - 1. அதாவது அவ்வவர்களுக் வர் சந்யசித்துக்கொண்டு ஒருவீட்டில் மது 'குரிய விருதுகளைத் தெரிவிப்பது. சிவபி கரித்துக்கொண் டிருக்கையில் அவரால் ரானுக்கு விடைக்கொடி. கந்தமூர்த்திக்கு ஆத்மஸம்ரக்ஷணம் பண்ணப்பட்டவள். சேவற்கொடி, பார்வதியார்க்குச் சிங்கக் இவள், சோழனுக்குப் பயந்து சென்ற கொடி. வேதியர்க்கு வேதக்கொடி. ஐய உடையவர் சீடர்களுக்கு அன்னமளித் னாருக்குக் கோழிக்கொடி. காளிக்கு அல வள். கைக்கொடி, யோகினிக்குப் பேய்க்கொட கொங்குவேளிர் - இவர் கொங்குநாட்டு விஷ்ணுவிற்குக் கருடக்கொடி, பலப்) 'வேளாளரில் ஒருவராகிய சிற்றாசர்.) திரனுக்குப் பனைக்கொடி, காமனுக்கு இவர் பெருங் கொடையாளி. இவரது மீனக்கொடி. பிரமனுக்கு வேதக்கொடி, ஊர் கொங்கு நாட்டின தாகிய விஜயமங்க இந்திரனுக்கு இடிக்கொடி, அக்கினிக்கு லம். அடியார்க்கு நல்லார் இவர் செய்த மேஷக்கொடி. யமனுக்கு மகிஷக்கொடி, உதயணன் கதையாகிய கொங்கு வேண் நிருதிக்கு நாக்கொடி. வருணனுக்கு முத மாக் கதையைப் பாராட்டி யிருத்தலால் லைக்கொடி. வாயுவிற்குக் கலைமான் இது அவர் காலத்திற்கு முற்பட்ட தாகும். 'கொடி. குபேரனுக்கு அச்வக்கொடி, இவர் பிறந்தவூர் கொங்கு நாட்டின தாகிய மேஷக்கொடி. வைாவனுக்கு ஞாளிக் மங்கை யென்பது. பேராசிரியரும் தம் கொடி. மூதேவிக்குக் காக்கைக்கொடி, உரையில் இவர் நூலை யெடுத்தாளு தலால் அருகன் கொடிகள், காட்சி, ஞானம், சீலம். இவர் செய்த நூல் பேராசிரியர்க்கும் முற் இராவணனுக்கு வீணைக்கொடி. வீட்டும பட்ட எலாம். இவர் சமணசமயத்தவ னுக்குப் பனைக்கொடி, அசுவத்தாமனுக் ராக இருக்கலாம். இவர் தம் நூலில் பல குச் சிங்கக்கொடி, கிருபனுக்கு ருஷபச் இடங்களில் சைநக் கொள்கைகளை யெடுத் கொடி, சல்லியனுக்கு யானைக்கொடி. தாளுதலால் இவர் சைநரே. (உதயணன் விடசோனுக்கு மயிற்கொடி. துரோணா கதை .) சாரிக்கு வேதக்கொடி. தருமனுக்கு முர கொசுது - இது ஒருவகைப் புழு அழுக் சக்கொடி. துரியோதனனுக்கு நாகக் கடைந்த இடங்களி லுண்டாகிப் பின் கொடி. கன்னனு குக் கச்சைக்கொடி, இறக்கை முளைக்கக் கொசுக்களாய் மாறு வீமனுக்குச் சிங்கக்கொடி, அருச்சுநனுக்கு கிறது. இது தனது ஊசிபோன்ற உறுப் அநுமக்கொடி, சோனுக்குப் பனைவிற் பால் உதிரத்தை உறிஞ்சிக் குடிக்கும், கொடிகள். பாண்டியனுக்கு மீனக்கொடி. பகலெல்லாம் ஒளிந்திருந்து இரவில் சோழனுக்குப் புலிக்கொடி, வேளாள வெளிவந்து கடிக்கும். இது முதுகெலும் ருக்கு வெள்ளைக்கொடி, மேழிக்கொடி, பில்லாப் பிராணி. இதற் கெட்டுப்பற்கள் அம்சக்கொடி, அநுமக்கொடி, மயிற்கொடி. உண்டு, கன்னிடையருக்குப் பசவ சங்காக்கொடி,
கொங்காணியர் 506 கொடி கள் கொங்காணியர் - கோல்காணத்திலிருந்து கொச்சகக்கலிப்பா - பாவினத்தொன்று வாது குடியேறினவர்கள் . இவர்களில் இது தரவு கொச்சகக்கலிப்பா தரவிணைக் பிராமணர் கடை முதலிய வைத்து ஜிவிப் கொச்சகக்கலிப்பா சிஃறாழிசைக் கொச் பவர்கள் இவர்களில் பிராமணர் அத் சகக்கலிப்பா பஃறாழிசைக் கொச்சகக் திரியர் வைசியர் உண்டு . இவர்களில் கலிப்பா மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா கௌட பிராமண வகுப்பில் சராச்வதபிரி என ஐந்து வகைப்படும் . ( யாப்பு - . ) வைச் சேர்ந்தவர்கள் திராவிட பிராமணர் . கொச்சை - சீர்காழிக்கோர் நாமம் கொச் கொங்காணி சூத்திரர் குடுமிக்காரர் எனப் சைமுனியைக் காண்க படுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) கொச்சைழனி - பராசர் இவர் சத்த இருடி கொங்கிலாச்சான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா களை இல்லறத்தவர் என்று இகழ இவரை சனாதிபதிகளில் ஒருவர் வைணவாசாரி அவர்கள் நீ மச்சகந்தியைப் புணர்ந்து வார் . ( குருபரம்பரை . ) நாற்றமோடிருக்க எனச் சபித்தனர் . சாப கொங்கிளங்கோசர் - இவர்கள் குடகுநாட் மேற்ற முனிவர் நாற்ற நீங்கி நன்மணம் டை ஆண்டவர்கள் . பெறச் சீர்காழியிற் பூசித்தனர் . இதனால் கொங்கு - கொங்குமண்டிலம் . ( சிலப்பதி ) கொச்சையென்று அத்தலத்திற்கும் பெய காரம் . ) ராயிற்று கொங்கப்பிராட்டி - இந்தம்மாள் உடைய கொடிகள் - 1 . அதாவது அவ்வவர்களுக் வர் சந்யசித்துக்கொண்டு ஒருவீட்டில் மது ' குரிய விருதுகளைத் தெரிவிப்பது . சிவபி கரித்துக்கொண் டிருக்கையில் அவரால் ரானுக்கு விடைக்கொடி . கந்தமூர்த்திக்கு ஆத்மஸம்ரக்ஷணம் பண்ணப்பட்டவள் . சேவற்கொடி பார்வதியார்க்குச் சிங்கக் இவள் சோழனுக்குப் பயந்து சென்ற கொடி . வேதியர்க்கு வேதக்கொடி . ஐய உடையவர் சீடர்களுக்கு அன்னமளித் னாருக்குக் கோழிக்கொடி . காளிக்கு அல வள் . கைக்கொடி யோகினிக்குப் பேய்க்கொட கொங்குவேளிர் - இவர் கொங்குநாட்டு விஷ்ணுவிற்குக் கருடக்கொடி பலப் ) ' வேளாளரில் ஒருவராகிய சிற்றாசர் . ) திரனுக்குப் பனைக்கொடி காமனுக்கு இவர் பெருங் கொடையாளி . இவரது மீனக்கொடி . பிரமனுக்கு வேதக்கொடி ஊர் கொங்கு நாட்டின தாகிய விஜயமங்க இந்திரனுக்கு இடிக்கொடி அக்கினிக்கு லம் . அடியார்க்கு நல்லார் இவர் செய்த மேஷக்கொடி . யமனுக்கு மகிஷக்கொடி உதயணன் கதையாகிய கொங்கு வேண் நிருதிக்கு நாக்கொடி . வருணனுக்கு முத மாக் கதையைப் பாராட்டி யிருத்தலால் லைக்கொடி . வாயுவிற்குக் கலைமான் இது அவர் காலத்திற்கு முற்பட்ட தாகும் . ' கொடி . குபேரனுக்கு அச்வக்கொடி இவர் பிறந்தவூர் கொங்கு நாட்டின தாகிய மேஷக்கொடி . வைாவனுக்கு ஞாளிக் மங்கை யென்பது . பேராசிரியரும் தம் கொடி . மூதேவிக்குக் காக்கைக்கொடி உரையில் இவர் நூலை யெடுத்தாளு தலால் அருகன் கொடிகள் காட்சி ஞானம் சீலம் . இவர் செய்த நூல் பேராசிரியர்க்கும் முற் இராவணனுக்கு வீணைக்கொடி . வீட்டும பட்ட எலாம் . இவர் சமணசமயத்தவ னுக்குப் பனைக்கொடி அசுவத்தாமனுக் ராக இருக்கலாம் . இவர் தம் நூலில் பல குச் சிங்கக்கொடி கிருபனுக்கு ருஷபச் இடங்களில் சைநக் கொள்கைகளை யெடுத் கொடி சல்லியனுக்கு யானைக்கொடி . தாளுதலால் இவர் சைநரே . ( உதயணன் விடசோனுக்கு மயிற்கொடி . துரோணா கதை . ) சாரிக்கு வேதக்கொடி . தருமனுக்கு முர கொசுது - இது ஒருவகைப் புழு அழுக் சக்கொடி . துரியோதனனுக்கு நாகக் கடைந்த இடங்களி லுண்டாகிப் பின் கொடி . கன்னனு குக் கச்சைக்கொடி இறக்கை முளைக்கக் கொசுக்களாய் மாறு வீமனுக்குச் சிங்கக்கொடி அருச்சுநனுக்கு கிறது . இது தனது ஊசிபோன்ற உறுப் அநுமக்கொடி சோனுக்குப் பனைவிற் பால் உதிரத்தை உறிஞ்சிக் குடிக்கும் கொடிகள் . பாண்டியனுக்கு மீனக்கொடி . பகலெல்லாம் ஒளிந்திருந்து இரவில் சோழனுக்குப் புலிக்கொடி வேளாள வெளிவந்து கடிக்கும் . இது முதுகெலும் ருக்கு வெள்ளைக்கொடி மேழிக்கொடி பில்லாப் பிராணி . இதற் கெட்டுப்பற்கள் அம்சக்கொடி அநுமக்கொடி மயிற்கொடி . உண்டு கன்னிடையருக்குப் பசவ சங்காக்கொடி