அபிதான சிந்தாமணி

கோக்கிதேவர் 505 கொங்கன் னிறம் வெண்மை. இவ்வின ஆண்பற யின் சிரத்தில் தமது குளிகையை வைக்க வைக்குத் தலையில் கொண்டை யுண்டு. அச்சிவலிங்கமூர்த்தம் அக்குளிகையை இதன் முதுகு மேகநிறம். தலையில் வெண் நீராக்காது மறைத்ததால் அச்சிவமூர்த்தி மையும், கருமையுமான கோடுகள் உண்டு. யைப்பூசித்துக் குளிகைபெற்றவர். இவர் இது 2-அடி உயரம், மூக்கு வாத்தின் மூக் போகர்விரும்பிய பெண் அகப்படாது கைப்போல் தட்டையாய் அடிசிறுத்து வருந்திப் பிரதிமையைப் பெண்ணாக்கி முனை அகன்று வட்டமாயிருக்கும். இதன் ஆசிரியரிடம் கொண்டு சென்றவர். இவர் மேல் மூக்கின் முனை கீழ்நோக்கி வளைந் திருமழிசையாழ்வாரிடஞ் சென்று ரஸக் திருக்கிறது. இது சதுப்பு நிலங்களிலும் குளிகையொன்று கொடுத்து இது காணி ள்ள புழுப்பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின்னும், கோடியைப் பேதிப்பதென்று கூற ஆழ் செம்ழக்குக் கொக்கு - இது மேற் வார் தம்தேகத்து அழுக்கையுருட்டி இது கூறிய வாத்து மூக்குக் கொக்கினினம்.. காணி கோடியாக்கும் என்று கொடுத்த இதன் மூக்கும் கால்களும் செவந்திருக் னர். சித்தரிதனைப் பரீக்ஷித்தறிந்து களிப் கின்றன. மூக்குத் தட்டை, சிறகுகள் புற்று ஆழ்வாரிடம் நட்புக் கொண்டனர். வெண்மை . - இவர் கோயம்புத்தூருக்கருகிலிருந்ததாகக் நீலகீகொக்த - இது கொக்கினத்தைச் கூறுவர். இவர்காலம் திருவள்ளுவர் கால சேர்ந்தது. இதனிறம் நீலம், இதன் தலை மாக இருக்கலாம். இவர் தவத்திலிருக்கை வில் மயிலுக் கிருப்பது போல் கொண்டை யில் கொக்கொன்று இவர்மீது எச்சமிட யுண்டு . அதை இவர் பார்க்க அது எரிந்து சாம்பரா விசித்திரக் கொக்கு - இது இங்கிலாந் யிற்று, கொங்கணர் தலம் விட்டு நீங்கித் தின் வடபாகத்திலுள்ள ஏரி குளங்களின் திருவள்ளுவரிருக்குமிடத்தில் பிக்ஷைக்கு அருகில் கூட்டம் கூட்டமாயுண்டு. இதன் எந்தனர். திருவள்ளுவர் தமது தேவியா கழுத்தின் பக்கத்தில் சிங்கத்திற்கிருக்கும் ருக்குக் கட்டளையிட அவள் வருதற்கு பிடரிமயிர்போல் இறகுகள் கழுத்தைச் முன்சித்தர் கோபித்து நோக்க அந்தக்கற்பு சுற்றிலும் மலர்ந்திருக்கின்றன. நெற்றி டையாள் “கொக்கென்றெண்ணினையோ யின்மீதும் விரிந்த சிறகுகள் உண்டு. கொங்கணவா " எனச்சித்தர் இவள் மகா இதன் முதுகு மேககிறம். வயிறு வெண் பதிவிரதையென்று வெட்கிச் சென்றவர், மை. இதன் கால் விரல்கள் தடித்து இவர் சில வைத்திய நூல்கள் செய்திருக் நீண்டு குறுகிய நகங்கள் பெற்றிருக்கின் கின்றனர். அவை கொங்கணர் கடைக் றன. இது கூடுகட்டி முட்டையிட்டுக் காண்டம், ஞானம் , குளிகை, திரிகாண் குஞ்சு பொரிக்கும். இது உரத்த சத்த டம் முதலியன. அகத்தியர் மாணாக்கர் மிட்டுப் பேட்டின் முன் ஆடும். பொதுவா என்பர். இவாது நாடு கொங்குநாடா யிருக் கக் கொக்கினங்களில் சில கூட்டமாய்க் கலாம். இவர் வடக்கிலிருந்து தெற்கில் கூடியே வாழ்கின்றன. வந்து தஞ்சாவூரில் தம் பெயரால் சிவலிங் கொக்கிதேவர் - வீரசைவ அடியவர்களில் கம்தாபித்துப் பூசித்து முத்திபெற்றனர் ஒருவர். இவர் நந்தவனம் வைத்திருக்க என்ப. அல்லமர் இவரிடம் வந்து அந்த நந்த கொங்கணித்தாதன் - சக்கரம் பெறும்படி வனத்தின் ஒருபுறம் தோண்டக் கட்டளை ' விநாயகருக்கு முன் கோணங்கிக் கூத்தா யிட்டு அதில் ஒரு யோகி இருத்தலைக் டிய விடுவசோன், காட்ட அவரைப் பணிந்து தீக்ஷைபெற்ற கொங்கணிவர்மன்-கொங்கு நாட்டவரைச் வர். சயங்கொண்டு நாட்டிற்குக் கொங்குநா கொக்கோகர் - ஒரு இருடி, வைணதத் டெனப் பெயரிட்டவன். தன் சொற்படி மதன நூ லியற்றியவர். கொங்கா-கொங்குமண்டலத்தரசர். (சிலப் 'கொக்கோகம் - கொக்கோகர் செய்த மதனபதிகாரம்.) ஏல், இதனைத் தமிழில் அதிவீரராமபா | கொங்கன் - கொங்குநாட்டுக் குடிமையா ண்டியன் செய்யுளாகச் செய்தனன் என்பர். என். இப்பெயர், தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய கொங்கணர் - இவர் ஒருசித்தர். போக தொழிலாளர் முதலியவர்க்கும் இழில் ரிஷியின் மாணாக்கர் என்பர், இவர் பளிக் நோக்கி வழங்கி வருகிறது. நீ யெ6 கிச் சாதியார். இவர் வீரட்டகாசமூர்த்தி னடா கொங்கானா?" என்பர். - 64 |
கோக்கிதேவர் 505 கொங்கன் னிறம் வெண்மை . இவ்வின ஆண்பற யின் சிரத்தில் தமது குளிகையை வைக்க வைக்குத் தலையில் கொண்டை யுண்டு . அச்சிவலிங்கமூர்த்தம் அக்குளிகையை இதன் முதுகு மேகநிறம் . தலையில் வெண் நீராக்காது மறைத்ததால் அச்சிவமூர்த்தி மையும் கருமையுமான கோடுகள் உண்டு . யைப்பூசித்துக் குளிகைபெற்றவர் . இவர் இது 2 - அடி உயரம் மூக்கு வாத்தின் மூக் போகர்விரும்பிய பெண் அகப்படாது கைப்போல் தட்டையாய் அடிசிறுத்து வருந்திப் பிரதிமையைப் பெண்ணாக்கி முனை அகன்று வட்டமாயிருக்கும் . இதன் ஆசிரியரிடம் கொண்டு சென்றவர் . இவர் மேல் மூக்கின் முனை கீழ்நோக்கி வளைந் திருமழிசையாழ்வாரிடஞ் சென்று ரஸக் திருக்கிறது . இது சதுப்பு நிலங்களிலும் குளிகையொன்று கொடுத்து இது காணி ள்ள புழுப்பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின்னும் கோடியைப் பேதிப்பதென்று கூற ஆழ் செம்ழக்குக் கொக்கு - இது மேற் வார் தம்தேகத்து அழுக்கையுருட்டி இது கூறிய வாத்து மூக்குக் கொக்கினினம் . . காணி கோடியாக்கும் என்று கொடுத்த இதன் மூக்கும் கால்களும் செவந்திருக் னர் . சித்தரிதனைப் பரீக்ஷித்தறிந்து களிப் கின்றன . மூக்குத் தட்டை சிறகுகள் புற்று ஆழ்வாரிடம் நட்புக் கொண்டனர் . வெண்மை . - இவர் கோயம்புத்தூருக்கருகிலிருந்ததாகக் நீலகீகொக்த - இது கொக்கினத்தைச் கூறுவர் . இவர்காலம் திருவள்ளுவர் கால சேர்ந்தது . இதனிறம் நீலம் இதன் தலை மாக இருக்கலாம் . இவர் தவத்திலிருக்கை வில் மயிலுக் கிருப்பது போல் கொண்டை யில் கொக்கொன்று இவர்மீது எச்சமிட யுண்டு . அதை இவர் பார்க்க அது எரிந்து சாம்பரா விசித்திரக் கொக்கு - இது இங்கிலாந் யிற்று கொங்கணர் தலம் விட்டு நீங்கித் தின் வடபாகத்திலுள்ள ஏரி குளங்களின் திருவள்ளுவரிருக்குமிடத்தில் பிக்ஷைக்கு அருகில் கூட்டம் கூட்டமாயுண்டு . இதன் எந்தனர் . திருவள்ளுவர் தமது தேவியா கழுத்தின் பக்கத்தில் சிங்கத்திற்கிருக்கும் ருக்குக் கட்டளையிட அவள் வருதற்கு பிடரிமயிர்போல் இறகுகள் கழுத்தைச் முன்சித்தர் கோபித்து நோக்க அந்தக்கற்பு சுற்றிலும் மலர்ந்திருக்கின்றன . நெற்றி டையாள் கொக்கென்றெண்ணினையோ யின்மீதும் விரிந்த சிறகுகள் உண்டு . கொங்கணவா எனச்சித்தர் இவள் மகா இதன் முதுகு மேககிறம் . வயிறு வெண் பதிவிரதையென்று வெட்கிச் சென்றவர் மை . இதன் கால் விரல்கள் தடித்து இவர் சில வைத்திய நூல்கள் செய்திருக் நீண்டு குறுகிய நகங்கள் பெற்றிருக்கின் கின்றனர் . அவை கொங்கணர் கடைக் றன . இது கூடுகட்டி முட்டையிட்டுக் காண்டம் ஞானம் குளிகை திரிகாண் குஞ்சு பொரிக்கும் . இது உரத்த சத்த டம் முதலியன . அகத்தியர் மாணாக்கர் மிட்டுப் பேட்டின் முன் ஆடும் . பொதுவா என்பர் . இவாது நாடு கொங்குநாடா யிருக் கக் கொக்கினங்களில் சில கூட்டமாய்க் கலாம் . இவர் வடக்கிலிருந்து தெற்கில் கூடியே வாழ்கின்றன . வந்து தஞ்சாவூரில் தம் பெயரால் சிவலிங் கொக்கிதேவர் - வீரசைவ அடியவர்களில் கம்தாபித்துப் பூசித்து முத்திபெற்றனர் ஒருவர் . இவர் நந்தவனம் வைத்திருக்க என்ப . அல்லமர் இவரிடம் வந்து அந்த நந்த கொங்கணித்தாதன் - சக்கரம் பெறும்படி வனத்தின் ஒருபுறம் தோண்டக் கட்டளை ' விநாயகருக்கு முன் கோணங்கிக் கூத்தா யிட்டு அதில் ஒரு யோகி இருத்தலைக் டிய விடுவசோன் காட்ட அவரைப் பணிந்து தீக்ஷைபெற்ற கொங்கணிவர்மன் - கொங்கு நாட்டவரைச் வர் . சயங்கொண்டு நாட்டிற்குக் கொங்குநா கொக்கோகர் - ஒரு இருடி வைணதத் டெனப் பெயரிட்டவன் . தன் சொற்படி மதன நூ லியற்றியவர் . கொங்கா - கொங்குமண்டலத்தரசர் . ( சிலப் ' கொக்கோகம் - கொக்கோகர் செய்த மதனபதிகாரம் . ) ஏல் இதனைத் தமிழில் அதிவீரராமபா | கொங்கன் - கொங்குநாட்டுக் குடிமையா ண்டியன் செய்யுளாகச் செய்தனன் என்பர் . என் . இப்பெயர் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய கொங்கணர் - இவர் ஒருசித்தர் . போக தொழிலாளர் முதலியவர்க்கும் இழில் ரிஷியின் மாணாக்கர் என்பர் இவர் பளிக் நோக்கி வழங்கி வருகிறது . நீ யெ6 கிச் சாதியார் . இவர் வீரட்டகாசமூர்த்தி னடா கொங்கானா ? என்பர் . - 64 |