அபிதான சிந்தாமணி

கைலாசாதிபர்வத விவரம் S னம் சீவழர்த்தி எழுந்தருளி யிருப்பர். மேற் பூசித்துக்கொண்டு அகோரமூர்த்தி வீற் சொன்ன ஸ்ரீ கைலாசத்தின் மலைப்ராகா றிருக்கின்றனர். தயிர்க்கடலாகிய அகழி எங்களின் மத்தியில் கணங்களுக்கு வாசஸ் யால் சூழப்பட்ட புட்பராக மணிமயக தலமுனது. அதில் கிழக்குத்துவார நீல கோட்டையில் சத்தியோஜா தலிங்கத்தைப் ரத்னகோபுரம் 9-லக்ஷம் பிரமாணமுடை பூசித்துக்கொண்டு சத்தியோஜாதர் வீற்றி யது. அங்கு நந்தீச்வர ஆலயம் விளங் ருக்கின்றார். வடக்குத் திசையில் நெய்க் கும், அங்குள்ள நந்தீச்வரம் என்னும் கடலாகிய அகழியால் சூழப்பெற்ற கோ சிவலிங்கத்தை அவர் பூசித்துக்கொண்டி மே தகமணிக் கோட்டையில் அமைக்கப் ருக்கின்றனர். அந்தக் கிழக்குப்பிராகாரத் பட்ட கோபுரத்தில் வாமதேவ லிங்கத் தில் நிடதம் என்றும் மெகூடம் என்றும் தைப் பூசித்துக்கொண்டு வாமதேவர் வீற் பெயரிய இரண்டு பர்வதங்களிருக்கின் றிருக்கின்றனர். உச்சியில் வச்சிரமணியா றன. ஆக்னேயதிக்கில் ஐந்து லக்ஷம் பிர லாகிய கோபுரத்தில் ஈசானேச்வரரைப் மாணமுடைய ஒரு கோபுரமுண்டு. அங் பூசித்துக்கொண்டு ஈசானர் வீற்றிருப்பர். குள்ள சுகேசேச்வரர் என்னும் சிவபெரு (சிவரகஸ்யம்) மானைச் சுகேசன் என்னும் கணநாதன் கைவல்யம் -- ஒரு அத்வைத நூல். இது பூசித்துக் கொண்டிருக்கிறான். தெற்கில் நன்னிலம் நாராயணதேசிகர் மாணாக்கர் நீலமென்றும் மந்தாரமென்றும் இரண்டு - தாண்டவராய சுவாமிகளால் இயற்றப் பர்வதங்களிருக்கின்றன. அங்குள்ள பத்து பட்டது. லக்ஷம் பிரமாணமுள்ள கோபுரத்தில் சண் கவி - இஃது இறகிலாப்பறவை, இது டீச லிங்கத்தை வணங்கிக்கொண்டு சண் நியுசீலண்ட் தேசத்தது. இதனுடலில் டீசர் இருக்கின்றனர். நிருதி திக்கில் எலி முதலியவற்றிற் குள்ளது போல் மயிர் 5-லக்ஷம் பிரமாணமுள்ள கோபுரத்தில் முளைத்திருக்கிறது. இதன் மூக்குப் படி பாணலிங்கத்தைப் பூசித்துக் கொண்டு த்து நீண்டிருக்கிறது. நிலப் புழுக்களை பாணனிருக்கின் றனன், மேற்குப் பிராகா அலகினால் தோண்டித் தின்கிறது. இது பத்தில் அஸ் தாத்திரி பாரியாத்ரமென்னும் புதர்களில் ஒளிந்து இரவில் இரைதேடப் இரண்டு பர்வ தங்க ளிருக்கின்றன. அங்கு புறப்படுகிறது. இதுநெருப்பைக்கண்டால் 10-லக்ஷய பரிமாணமுள்ள கோபுரத்தில் அஞ்சும், இது ஒருவித சத்தமிடும். அச் பிருங்கீச்வரரை வணங்கிக்கொண்டு பிரு சத்தம் போன்று வேடர் சத்தமிட்டு வெளி ங்கி முனிவர் வீற்றிருக்கின்றனர். வாயு வரத் தீவர்த்திகளைக் காட்டிப்பிடிப்பர். பாகத்தில் ஐந்துலக்ஷம் பரிமாணமுள்ள கோபுரத்தில் ருடீச்வாரை வணங்கிக் கொண்டு ருடீ என்பவன் இருக்கின்றான். கோ வடக்குப் பிராகாரத்தில் துந்துபி, மந்தரம், ரைவதம், என்னும் மூன்று கிரிகளிருக் கொக்கினம் -- இப் பறவை உஷ்ணப்ரதே கின்றன. அங்குப் பத்துலக்ஷம் யோசனை சத்தைச் சேர்ந்தது. இது கழுத்து நீண்டு யுள்ள கோபுரத்தில் காலருத்திரரை வணங் வால் குறுகிய பு. கால்களும் மூக்கும் கிக்கொண்டு காலாக்கினி ருத்திரர் வீற் நீளம். இதன் வால் குட்டையாதலால் றிருக்கின்றார். ஈசானபாகத்தில் ஐந்து பறக்கையில் உடனே திரும்புதல் கூடாது. லக்ஷம் யோசனையுள்ள கோபுரத்தில் வீர கழுத்தை உதவியாகக் கொண்டு திரும்பும். பத்திரேச்வரமென்னும் மூர்த்தியை வணங் இது நிறத்தால் பெரும்பாலும் வெண்மை. கிக்கொண்டு நீலருத்திரர் இருக்கின்ற இவ்வினத்தில் பலவகை வேறுபாடுள் னர். மகேசாலயத்திற்குக் கீழ்த்திசையில் ளவை யுண்டு இவ்வினத்தில் 6-முதல் Vாசமுத்திரமாகிய அகழியோடு கூடிய 10- அடி உயரமும் உண்டு. இப் பறவை 'கோட்டை யொன் றுளது. அங்குத் தத் நீர்வாழ் சிறுபிராணிகளைப் பிடித்தருந்த புருஷலிங்கத்தைப் பூசித்துக்கொண்டு தத் நீரில் அசையாது நிற்கையில் தன் அரு புருஷர் வீற்றிருக்கின் றனர். தென் திசை கில் வரும் இரைக்கமைந்த மீன்களைப் யில் உவர்க்கடல் அகழியுடன் கூடிய பிடித்தருந்தும். இருப்புக் கோட்டையில் அநேகப் பிரமத வாத்துழக்தக்கொக்கு - இது, ஆசியா, கணல்களுடன் அகோரேச்வாலிங்கத்தைப், ஐரோப்பா முதலிய நாடுகளிலுண்டு. இத
கைலாசாதிபர்வத விவரம் S னம் சீவழர்த்தி எழுந்தருளி யிருப்பர் . மேற் பூசித்துக்கொண்டு அகோரமூர்த்தி வீற் சொன்ன ஸ்ரீ கைலாசத்தின் மலைப்ராகா றிருக்கின்றனர் . தயிர்க்கடலாகிய அகழி எங்களின் மத்தியில் கணங்களுக்கு வாசஸ் யால் சூழப்பட்ட புட்பராக மணிமயக தலமுனது . அதில் கிழக்குத்துவார நீல கோட்டையில் சத்தியோஜா தலிங்கத்தைப் ரத்னகோபுரம் 9 - லக்ஷம் பிரமாணமுடை பூசித்துக்கொண்டு சத்தியோஜாதர் வீற்றி யது . அங்கு நந்தீச்வர ஆலயம் விளங் ருக்கின்றார் . வடக்குத் திசையில் நெய்க் கும் அங்குள்ள நந்தீச்வரம் என்னும் கடலாகிய அகழியால் சூழப்பெற்ற கோ சிவலிங்கத்தை அவர் பூசித்துக்கொண்டி மே தகமணிக் கோட்டையில் அமைக்கப் ருக்கின்றனர் . அந்தக் கிழக்குப்பிராகாரத் பட்ட கோபுரத்தில் வாமதேவ லிங்கத் தில் நிடதம் என்றும் மெகூடம் என்றும் தைப் பூசித்துக்கொண்டு வாமதேவர் வீற் பெயரிய இரண்டு பர்வதங்களிருக்கின் றிருக்கின்றனர் . உச்சியில் வச்சிரமணியா றன . ஆக்னேயதிக்கில் ஐந்து லக்ஷம் பிர லாகிய கோபுரத்தில் ஈசானேச்வரரைப் மாணமுடைய ஒரு கோபுரமுண்டு . அங் பூசித்துக்கொண்டு ஈசானர் வீற்றிருப்பர் . குள்ள சுகேசேச்வரர் என்னும் சிவபெரு ( சிவரகஸ்யம் ) மானைச் சுகேசன் என்னும் கணநாதன் கைவல்யம் - - ஒரு அத்வைத நூல் . இது பூசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் . தெற்கில் நன்னிலம் நாராயணதேசிகர் மாணாக்கர் நீலமென்றும் மந்தாரமென்றும் இரண்டு - தாண்டவராய சுவாமிகளால் இயற்றப் பர்வதங்களிருக்கின்றன . அங்குள்ள பத்து பட்டது . லக்ஷம் பிரமாணமுள்ள கோபுரத்தில் சண் கவி - இஃது இறகிலாப்பறவை இது டீச லிங்கத்தை வணங்கிக்கொண்டு சண் நியுசீலண்ட் தேசத்தது . இதனுடலில் டீசர் இருக்கின்றனர் . நிருதி திக்கில் எலி முதலியவற்றிற் குள்ளது போல் மயிர் 5 - லக்ஷம் பிரமாணமுள்ள கோபுரத்தில் முளைத்திருக்கிறது . இதன் மூக்குப் படி பாணலிங்கத்தைப் பூசித்துக் கொண்டு த்து நீண்டிருக்கிறது . நிலப் புழுக்களை பாணனிருக்கின் றனன் மேற்குப் பிராகா அலகினால் தோண்டித் தின்கிறது . இது பத்தில் அஸ் தாத்திரி பாரியாத்ரமென்னும் புதர்களில் ஒளிந்து இரவில் இரைதேடப் இரண்டு பர்வ தங்க ளிருக்கின்றன . அங்கு புறப்படுகிறது . இதுநெருப்பைக்கண்டால் 10 - லக்ஷய பரிமாணமுள்ள கோபுரத்தில் அஞ்சும் இது ஒருவித சத்தமிடும் . அச் பிருங்கீச்வரரை வணங்கிக்கொண்டு பிரு சத்தம் போன்று வேடர் சத்தமிட்டு வெளி ங்கி முனிவர் வீற்றிருக்கின்றனர் . வாயு வரத் தீவர்த்திகளைக் காட்டிப்பிடிப்பர் . பாகத்தில் ஐந்துலக்ஷம் பரிமாணமுள்ள கோபுரத்தில் ருடீச்வாரை வணங்கிக் கொண்டு ருடீ என்பவன் இருக்கின்றான் . கோ வடக்குப் பிராகாரத்தில் துந்துபி மந்தரம் ரைவதம் என்னும் மூன்று கிரிகளிருக் கொக்கினம் - - இப் பறவை உஷ்ணப்ரதே கின்றன . அங்குப் பத்துலக்ஷம் யோசனை சத்தைச் சேர்ந்தது . இது கழுத்து நீண்டு யுள்ள கோபுரத்தில் காலருத்திரரை வணங் வால் குறுகிய பு . கால்களும் மூக்கும் கிக்கொண்டு காலாக்கினி ருத்திரர் வீற் நீளம் . இதன் வால் குட்டையாதலால் றிருக்கின்றார் . ஈசானபாகத்தில் ஐந்து பறக்கையில் உடனே திரும்புதல் கூடாது . லக்ஷம் யோசனையுள்ள கோபுரத்தில் வீர கழுத்தை உதவியாகக் கொண்டு திரும்பும் . பத்திரேச்வரமென்னும் மூர்த்தியை வணங் இது நிறத்தால் பெரும்பாலும் வெண்மை . கிக்கொண்டு நீலருத்திரர் இருக்கின்ற இவ்வினத்தில் பலவகை வேறுபாடுள் னர் . மகேசாலயத்திற்குக் கீழ்த்திசையில் ளவை யுண்டு இவ்வினத்தில் 6 - முதல் Vாசமுத்திரமாகிய அகழியோடு கூடிய 10 - அடி உயரமும் உண்டு . இப் பறவை ' கோட்டை யொன் றுளது . அங்குத் தத் நீர்வாழ் சிறுபிராணிகளைப் பிடித்தருந்த புருஷலிங்கத்தைப் பூசித்துக்கொண்டு தத் நீரில் அசையாது நிற்கையில் தன் அரு புருஷர் வீற்றிருக்கின் றனர் . தென் திசை கில் வரும் இரைக்கமைந்த மீன்களைப் யில் உவர்க்கடல் அகழியுடன் கூடிய பிடித்தருந்தும் . இருப்புக் கோட்டையில் அநேகப் பிரமத வாத்துழக்தக்கொக்கு - இது ஆசியா கணல்களுடன் அகோரேச்வாலிங்கத்தைப் ஐரோப்பா முதலிய நாடுகளிலுண்டு . இத