அபிதான சிந்தாமணி

கைக்சன் 501 கை (உ.எ) மான் றலை, (உ.அ) சங்கு, (உக) 2. இது, காமநுகர்தற் கமைந்த தலை வண்டு, (ஙO) இலதை, (ஙக) கபோதம், மகளிடத்துண்டாம் குறிப்பினைத் தானறியு (தூஉ) மகாமுகம், (ஙங) வலம்புரி என் மளவும் தலைமக னவளைச் சார்ந்து நின்று பனவாம். இணைக்கை பதினைந்து வகைப் பின் வசமாம் நெஞ்சொடு கூறல். படும், அவை (க) அஞ்சலி, (உ) புட் 3. தலைவியைக் கண்ட தலைமகன் சிற் பாஞ்சலி, (ங) பதுமாஞ்சலி, (ச) கபோ று றவு கொள்ளுதல். இது காட்சி, ஐயம், தம், (ரு) கற்கடம், (சு) சுவத்திகம், (எ) துணிவு குறிப்பறிதல் என நால்வகைத்து, கடகாவருத்தம், (அ) நிடதம், (க) தோரம், இது முதனாள் நிகழ்ச்சி. (ய) உற்சங்கம், (கக) புட்புடம், (கஉ) மக கைக்கோளர் -1. பருத்தி நூலாலும் பட்டு ரம், (கங) சயந்தம், (கச) அபயவத்தம், நூலாலும் சீலைகள் நெய்யும் வகுப்பினர், (கரு) வருத்தமானம் என்பனவாம். இவற் இவர்கள் குமாரக் கடவுளுக்குக் குந்தம் றைப் பரதத்திற் கூறினாம், ஆண்டுக் பிடித்துச் சேவகரான தால் செங்குந்த காண்க. ரெனவும் படுவர். இவர்கள் சோழியர், கைகசன் - இவன், சூரியனிடம் என் கண் ராத்தர், சிறு தாலி, பெருந் தாலி, சீர்ப்பா ணிற்கு முன் போர்புரிய நிற்போர் எரிந்து டம், சேவகாவிர்த்தியென வகுக்கப்பட் போக வேண்டும் என வரம் பெற்றுத் டிருக்கின்றனர். இவர்களிற் பெரும்பா தேவியின் சைந்யத்துடன் யுத்தஞ்செய்ய லார் சைவர். மாகாட்டான் இவர்களுக்குப் வந்து சைநியங்களைக் கண்ணொளியால் பெரிய அதிகாரி, (தர்ஸ்ட ன்.) தகித்தனன். இவனைத் தேவியி னேவ '2. (சாலியர்) வைசியன் அரசகன்னி லால் திரஸ்கரிணி தேவி தமோ மாயை கையைப் புணரப் பிறந்தவன். துணி யால் ஒளிமங்கச்செய்து இவனையும் இவன் நெய்வோன். அல்லது வைசியன் சூத்திர சேநாதிபதிகளாகிய வலாகன் முதலிய கன்னிகையைப் புணரப் பிறந்தவன். எழுவரையும் வதைத் தனள். (தே-பா.) | (அருணகிரி புராணம்.) கைகசி - சுமாலியின் குமரி மாலியவான் கைக்கோளன் கருவிகள் - பன்னே, அச்சு, சொல்லால் விச்சிரவாவை மணந்து இரா பில்லு, நாடா, தூத்துக்கோல், ஊணி, வணன் முதலியவரைப் பெற்றவள். தடைமரம், பாவு. கைகாட்டி - ஒருவகைக் கணக்கர் சாதி, கைசிகி - காமவிகற்ப முபாங்கமாவது இவர்களில் மருமகள், தன் மாமியாருடன் (வீரசோ .) | நேராகப் பேசாது கை சமிக்ஞையால் கைடவன் - விஷ்ணுவின் காதின் வழிப் பேசுவாள். பிறந்து விட்ணு சிட்ணுவால் சங்கரிக்கப் கைகேசி - தசரதன் தேவி, பரதன் தாய். பட்டவன். இவன் பிறகு அதிகாயனாகப் சம்பரன் யுத்தத்தில் தசரதனுக்குச் சார பிறந்தனன். மதுவைக் காண்க, விஷ்ணு தியாயிருந்து இரண்டு வரம் வாங்கினவன். வின் மூச்சில் பிறந்தவன் என்றுங் கூறு கூனியாகிய மந்தரைகூறிய சூழ்ச்சியால் வர். இவன் மதுவுடன் கூடிப் பிரமனை இராமமூர்த்தியைக் காட்டிற்கு அனுப்பி வருத்தப் பிரமன் விஷ்ணுவை யடைய னவள். இவட்குக் கைகேயி யெனவும் விஷ்ணு இவர்களை நோக்கி யென்ன வரம் பெயர். இவள் தவளாங்கமுனிவரிடத்தில் வேண்டுமென்ன இவன் திருமாலை நோக்கி பெற்ற வரத்தால் தசரதனுடன் மாயை உமக்கு வேண்டும் வரம் விரும்புக என புரிந்தெதிர்த்த அசுரரைவென்று இரண்டு விஷ்ணு என்னால் நீவிர் இறக்கவெனக் வரம் வேண்டினவள் என்பர். கேட்டு அங்ஙனம் பெற்று அவனைக் கைகேயி - 1. கைகேசிக்கு ஒரு பெயர். கொலை செய்ய மாண்டவர். 2. விராடன் தேவியாகிய சுதேஷ்ணை. கைத்தொழில் -(ரு) எண்ண ல், எழுதல், கைகை - ஓர் கற்பினி, சாந்திலையிடத்துக் இலைகிள்ளல், பூத்தொடுத்தல், யாழ்வா ' கற்பினிலை கேட்டறிந்தவள். கைக்கிளை - 1. கோடாத அன்பினையும் சததல, நடங்குந் தன்மையினையு முடையவள் தலை கையங்கண்ணனார் - கடைச்சங்கமருவிய வனுடைய வளவியமாலையை ஆசைப் புலவர். பட்ட கூறுபாட்டைச் சொல்லியது (4.கையடர்-லூ பழைய தமிழாசிரியர். இவர் வெ-பாடாண்.) --செய்த நூல் இறந்தது.
கைக்சன் 501 கை ( . ) மான் றலை ( . ) சங்கு ( உக ) 2 . இது காமநுகர்தற் கமைந்த தலை வண்டு ( ஙO ) இலதை ( ஙக ) கபோதம் மகளிடத்துண்டாம் குறிப்பினைத் தானறியு ( தூஉ ) மகாமுகம் ( ஙங ) வலம்புரி என் மளவும் தலைமக னவளைச் சார்ந்து நின்று பனவாம் . இணைக்கை பதினைந்து வகைப் பின் வசமாம் நெஞ்சொடு கூறல் . படும் அவை ( ) அஞ்சலி ( ) புட் 3 . தலைவியைக் கண்ட தலைமகன் சிற் பாஞ்சலி ( ) பதுமாஞ்சலி ( ) கபோ று றவு கொள்ளுதல் . இது காட்சி ஐயம் தம் ( ரு ) கற்கடம் ( சு ) சுவத்திகம் ( ) துணிவு குறிப்பறிதல் என நால்வகைத்து கடகாவருத்தம் ( ) நிடதம் ( ) தோரம் இது முதனாள் நிகழ்ச்சி . ( ) உற்சங்கம் ( கக ) புட்புடம் ( கஉ ) மக கைக்கோளர் - 1 . பருத்தி நூலாலும் பட்டு ரம் ( கங ) சயந்தம் ( கச ) அபயவத்தம் நூலாலும் சீலைகள் நெய்யும் வகுப்பினர் ( கரு ) வருத்தமானம் என்பனவாம் . இவற் இவர்கள் குமாரக் கடவுளுக்குக் குந்தம் றைப் பரதத்திற் கூறினாம் ஆண்டுக் பிடித்துச் சேவகரான தால் செங்குந்த காண்க . ரெனவும் படுவர் . இவர்கள் சோழியர் கைகசன் - இவன் சூரியனிடம் என் கண் ராத்தர் சிறு தாலி பெருந் தாலி சீர்ப்பா ணிற்கு முன் போர்புரிய நிற்போர் எரிந்து டம் சேவகாவிர்த்தியென வகுக்கப்பட் போக வேண்டும் என வரம் பெற்றுத் டிருக்கின்றனர் . இவர்களிற் பெரும்பா தேவியின் சைந்யத்துடன் யுத்தஞ்செய்ய லார் சைவர் . மாகாட்டான் இவர்களுக்குப் வந்து சைநியங்களைக் கண்ணொளியால் பெரிய அதிகாரி ( தர்ஸ்ட ன் . ) தகித்தனன் . இவனைத் தேவியி னேவ ' 2 . ( சாலியர் ) வைசியன் அரசகன்னி லால் திரஸ்கரிணி தேவி தமோ மாயை கையைப் புணரப் பிறந்தவன் . துணி யால் ஒளிமங்கச்செய்து இவனையும் இவன் நெய்வோன் . அல்லது வைசியன் சூத்திர சேநாதிபதிகளாகிய வலாகன் முதலிய கன்னிகையைப் புணரப் பிறந்தவன் . எழுவரையும் வதைத் தனள் . ( தே - பா . ) | ( அருணகிரி புராணம் . ) கைகசி - சுமாலியின் குமரி மாலியவான் கைக்கோளன் கருவிகள் - பன்னே அச்சு சொல்லால் விச்சிரவாவை மணந்து இரா பில்லு நாடா தூத்துக்கோல் ஊணி வணன் முதலியவரைப் பெற்றவள் . தடைமரம் பாவு . கைகாட்டி - ஒருவகைக் கணக்கர் சாதி கைசிகி - காமவிகற்ப முபாங்கமாவது இவர்களில் மருமகள் தன் மாமியாருடன் ( வீரசோ . ) | நேராகப் பேசாது கை சமிக்ஞையால் கைடவன் - விஷ்ணுவின் காதின் வழிப் பேசுவாள் . பிறந்து விட்ணு சிட்ணுவால் சங்கரிக்கப் கைகேசி - தசரதன் தேவி பரதன் தாய் . பட்டவன் . இவன் பிறகு அதிகாயனாகப் சம்பரன் யுத்தத்தில் தசரதனுக்குச் சார பிறந்தனன் . மதுவைக் காண்க விஷ்ணு தியாயிருந்து இரண்டு வரம் வாங்கினவன் . வின் மூச்சில் பிறந்தவன் என்றுங் கூறு கூனியாகிய மந்தரைகூறிய சூழ்ச்சியால் வர் . இவன் மதுவுடன் கூடிப் பிரமனை இராமமூர்த்தியைக் காட்டிற்கு அனுப்பி வருத்தப் பிரமன் விஷ்ணுவை யடைய னவள் . இவட்குக் கைகேயி யெனவும் விஷ்ணு இவர்களை நோக்கி யென்ன வரம் பெயர் . இவள் தவளாங்கமுனிவரிடத்தில் வேண்டுமென்ன இவன் திருமாலை நோக்கி பெற்ற வரத்தால் தசரதனுடன் மாயை உமக்கு வேண்டும் வரம் விரும்புக என புரிந்தெதிர்த்த அசுரரைவென்று இரண்டு விஷ்ணு என்னால் நீவிர் இறக்கவெனக் வரம் வேண்டினவள் என்பர் . கேட்டு அங்ஙனம் பெற்று அவனைக் கைகேயி - 1 . கைகேசிக்கு ஒரு பெயர் . கொலை செய்ய மாண்டவர் . 2 . விராடன் தேவியாகிய சுதேஷ்ணை . கைத்தொழில் - ( ரு ) எண்ண ல் எழுதல் கைகை - ஓர் கற்பினி சாந்திலையிடத்துக் இலைகிள்ளல் பூத்தொடுத்தல் யாழ்வா ' கற்பினிலை கேட்டறிந்தவள் . கைக்கிளை - 1 . கோடாத அன்பினையும் சததல நடங்குந் தன்மையினையு முடையவள் தலை கையங்கண்ணனார் - கடைச்சங்கமருவிய வனுடைய வளவியமாலையை ஆசைப் புலவர் . பட்ட கூறுபாட்டைச் சொல்லியது ( 4 . கையடர் - லூ பழைய தமிழாசிரியர் . இவர் வெ - பாடாண் . ) - - செய்த நூல் இறந்தது .