அபிதான சிந்தாமணி

குறிப்பு மொழிகள் 190 குற்றங்கள் இவர்க்கு இனக்கூறி யிருத்தகுற்றங்கள் றிப்பு மொழிகள் - குறிப்பாகப் பொருளு தறுவஞ்சி--மண்டி எதிர்ந்த வீரத்தையுடைய ணா நிற்கும் மொழிகள் அவை ஒன்றொழி மன்னர்க்குத் திறையைக்கொடுத்து நாடு பொதுச்சொல், விகாரம், தகுதி, ஆகுபெயர் டைய அரசன் குடிக்குத் தண்ணளி பண் அன்மொழித்தொகை, முதற்குறிப்பு, தொ ணிக்காத்தது. (பு. வெ.) கைக் குறிப்பு, வினைக்குறிப்பு, பிறவு 2, விட்டிருக்கும் பாசறையினது கூறு மாம். | பாட்டைச் சொல்லினும் முற்பட்ட குறு தறிப்புவினை - பொருளிடங் காலஞ்சினை வஞ்சிக்கு உரிமையுடைத்து. (பு.வெ.) குணந் தொழில்களி னடியாகத்தோன்றி தறு பழதியார்- கடைச்சங்கமருவிய புலவர். வினை முதலை மாத்திரம் தெரிவித்து நிற் (அகம்.) பது. (நன்.) | தறையவை - இது கட்டளையைக் கடந்து தறியிறையார் - இவர் கடைச்சங்க காலத் நிறைவிலாச் சொல்லையும் பொருளையுந் துப்பெண் கவியாக இருத்தல் கூடும். இவர் தன்னகத்தடக்கிக் கூறுவது. தாம் பாடிய குறுந்தொகையில் "குறி தற்றங்கள் - சொற்குற்றம், வாக்ய குற்றம், யிறைப்புதல்வர்” எனக்கூறி யிருத்தலால் வாக்கியப்பொருட் சற்றம் என மூன்றாக இவர்க்கு இப்பெயர் வந்ததுபோலும், வகுப்பர். இவற்றில் சொற்குற்றம் மாத் (குறு-கூகச.) | திரம் இங்குக் கூறுகிறேன். மற்றையவை குறுங்கலி - நறுநாற்றங் கமழும் பெரிய இவ்விடம் எழுதின் விரியுமாதலின் பெயர் குழலினையுடைய மடவாரை விரும்ப மாத்திரமே கூறுவன். சொற்தற்றங்கள் விகற்பித்த காதலைக் கெடச்சொல்லியது. (கசு) அவை க, அசாது, உ. அப்ாயுக்தம், (பு. வெ. பெருந்திணை.) - கூ. கஷ்டம், ச. அநர்த்த கம், டு. அந்தி குறுங்கீரன் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய புல யார்த்தம், சு. அபுட்டார்த்தம், எ. அசமர் வர்களில் ஒருவர். இவர்பெயர் கீரனாக த்தம், அ. அப்பிர தீதம், க. திலிட்டம், இருக்கலாம். இவர் உருவத்தால் குறிய 50. கூடார்த்தம், கக. நேயார்த்தம், கஉ. ராக இருந்திருக்கலாம். ஆதலினிவரை சந்திக்தம், கங. விருத்தம், கச. அப்பிர இப்பெயரிட்டு அழைத்தனர் போலும். யோசகம், கடு, தேசியம், கசு. கிராமியம் (குறு - அ உ.) என்பன. இவற்றுள் க. அசாது - இலக் குறுங்குடி மருதனார் - கடைச்சங்க மருவிய கண நூல்களுக்கு விரோதமாக வருஞ் புலவர். (அக-று.) (குறு தொ.) சொற் பிரயோகம் யாதோ அது, உ. அப்பி தறுங்கோழியூர்கிழார் - யானைக்கட் சேய் ரயுகீதம் - கற்றோரால் முன்னம் ஓரிடத் மாந்தரஞ்சேரலிரும் பொறையைப் பாடிய தும் பிரயோகிக்கப்படாத சொற்பிரயோ தமிழ்ப் புலவர். இவர் ஊர் குறுங்கோழி கம், கூ. கஷ்டம் - கேட்போர் காதுகளு போலும், வேளாண் குடியினர். (புறநா.) க்கு இனிமை தராத சொற் பிரயோகம், குறுந்தொகை-சா- இது எட்டுத்தொகையு ஈ. அநர்த்த கம் - அடிகளை நிறப்புதற் ளிரண்டாவது, இது அகப்பொருளை விளக் பொருட்டு வருந்திச் சேர்க்கப்படும் சொற் கும். இதனை முடித்தான் பூரிக்கோ . பிரயோகம், டு. அந்நியார்த்தம் - கருதிய இதனைப் பாடியவர் திப்புத்தோளார் பொருளைத் தரும் ஆற்றல் கெட்டதுவாகி முதல் அம்மூவனார் இறுதியானார். இத வேறும் பொருள் பயப்பது, சு. அபுட் ற்கு உரையாசிரியர் நச்சிநார்க்கினியரும் டாரீத்தம் - ஒரு சிறிய சொல்லால் சொல் பேராசிரியரும் என்ப. இது கடைச்சங்க லத்தக்க பொருளை விளக்குதற்குச் சொல் மருவியது. லப்படும் வெகுசொற் பிரயோகம், எ.. தறும்பர்- பல்லவ அரசர்களின் சந்ததியார் அசமர்த்தம் - கருதிய பொருளை விளக்கு இவர்கள் கோங்கர், சோழர், சாளுக்கியரா தற்குரிய பொருத்தமில்லாத சொற்பிர ல் தங்களிடங்களிலிருந்து துறத்தப்பட்டு யோகம், அ. அப்பிரதீதம் - அந்நியசாத் மலைகாடு முதலிய இடங்களில் ஒளிந்து திரம் கொண்டன்றி வேறெவ்வழியானும் பலவித தொழில் செய்து பிழைக்கின்ற அறியப்படாத சொற் பிரயோகம், க. வர். சிலர் வர்த்தகம் செய்கின்றனர். கிலிட்டம் - பல சொற்களின் பொருள் குறும்பர் நாடு மலைநாட்டில் ஒரு பிரிவு. கண்டு ஒழிந்தபின் கருதிய பொருள் பயக் இவர்களிற் சிலர் கன்னடம் பேசுவர். கும் சொற்பிரயோகம், க. கூடார்த்தம்- (தர்ஸ்ட ன்.) கருதிய பொருட்குப் பிரசித்தமான வழக்
குறிப்பு மொழிகள் 190 குற்றங்கள் இவர்க்கு இனக்கூறி யிருத்தகுற்றங்கள் றிப்பு மொழிகள் - குறிப்பாகப் பொருளு தறுவஞ்சி - - மண்டி எதிர்ந்த வீரத்தையுடைய ணா நிற்கும் மொழிகள் அவை ஒன்றொழி மன்னர்க்குத் திறையைக்கொடுத்து நாடு பொதுச்சொல் விகாரம் தகுதி ஆகுபெயர் டைய அரசன் குடிக்குத் தண்ணளி பண் அன்மொழித்தொகை முதற்குறிப்பு தொ ணிக்காத்தது . ( பு . வெ . ) கைக் குறிப்பு வினைக்குறிப்பு பிறவு 2 விட்டிருக்கும் பாசறையினது கூறு மாம் . | பாட்டைச் சொல்லினும் முற்பட்ட குறு தறிப்புவினை - பொருளிடங் காலஞ்சினை வஞ்சிக்கு உரிமையுடைத்து . ( பு . வெ . ) குணந் தொழில்களி னடியாகத்தோன்றி தறு பழதியார் - கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . வினை முதலை மாத்திரம் தெரிவித்து நிற் ( அகம் . ) பது . ( நன் . ) | தறையவை - இது கட்டளையைக் கடந்து தறியிறையார் - இவர் கடைச்சங்க காலத் நிறைவிலாச் சொல்லையும் பொருளையுந் துப்பெண் கவியாக இருத்தல் கூடும் . இவர் தன்னகத்தடக்கிக் கூறுவது . தாம் பாடிய குறுந்தொகையில் குறி தற்றங்கள் - சொற்குற்றம் வாக்ய குற்றம் யிறைப்புதல்வர் எனக்கூறி யிருத்தலால் வாக்கியப்பொருட் சற்றம் என மூன்றாக இவர்க்கு இப்பெயர் வந்ததுபோலும் வகுப்பர் . இவற்றில் சொற்குற்றம் மாத் ( குறு - கூகச . ) | திரம் இங்குக் கூறுகிறேன் . மற்றையவை குறுங்கலி - நறுநாற்றங் கமழும் பெரிய இவ்விடம் எழுதின் விரியுமாதலின் பெயர் குழலினையுடைய மடவாரை விரும்ப மாத்திரமே கூறுவன் . சொற்தற்றங்கள் விகற்பித்த காதலைக் கெடச்சொல்லியது . ( கசு ) அவை அசாது . அப்ாயுக்தம் ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) - கூ . கஷ்டம் . அநர்த்த கம் டு . அந்தி குறுங்கீரன் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய புல யார்த்தம் சு . அபுட்டார்த்தம் . அசமர் வர்களில் ஒருவர் . இவர்பெயர் கீரனாக த்தம் . அப்பிர தீதம் . திலிட்டம் இருக்கலாம் . இவர் உருவத்தால் குறிய 50 . கூடார்த்தம் கக . நேயார்த்தம் கஉ . ராக இருந்திருக்கலாம் . ஆதலினிவரை சந்திக்தம் கங . விருத்தம் கச . அப்பிர இப்பெயரிட்டு அழைத்தனர் போலும் . யோசகம் கடு தேசியம் கசு . கிராமியம் ( குறு - . ) என்பன . இவற்றுள் . அசாது - இலக் குறுங்குடி மருதனார் - கடைச்சங்க மருவிய கண நூல்களுக்கு விரோதமாக வருஞ் புலவர் . ( அக - று . ) ( குறு தொ . ) சொற் பிரயோகம் யாதோ அது . அப்பி தறுங்கோழியூர்கிழார் - யானைக்கட் சேய் ரயுகீதம் - கற்றோரால் முன்னம் ஓரிடத் மாந்தரஞ்சேரலிரும் பொறையைப் பாடிய தும் பிரயோகிக்கப்படாத சொற்பிரயோ தமிழ்ப் புலவர் . இவர் ஊர் குறுங்கோழி கம் கூ . கஷ்டம் - கேட்போர் காதுகளு போலும் வேளாண் குடியினர் . ( புறநா . ) க்கு இனிமை தராத சொற் பிரயோகம் குறுந்தொகை - சா - இது எட்டுத்தொகையு . அநர்த்த கம் - அடிகளை நிறப்புதற் ளிரண்டாவது இது அகப்பொருளை விளக் பொருட்டு வருந்திச் சேர்க்கப்படும் சொற் கும் . இதனை முடித்தான் பூரிக்கோ . பிரயோகம் டு . அந்நியார்த்தம் - கருதிய இதனைப் பாடியவர் திப்புத்தோளார் பொருளைத் தரும் ஆற்றல் கெட்டதுவாகி முதல் அம்மூவனார் இறுதியானார் . இத வேறும் பொருள் பயப்பது சு . அபுட் ற்கு உரையாசிரியர் நச்சிநார்க்கினியரும் டாரீத்தம் - ஒரு சிறிய சொல்லால் சொல் பேராசிரியரும் என்ப . இது கடைச்சங்க லத்தக்க பொருளை விளக்குதற்குச் சொல் மருவியது . லப்படும் வெகுசொற் பிரயோகம் . . தறும்பர் - பல்லவ அரசர்களின் சந்ததியார் அசமர்த்தம் - கருதிய பொருளை விளக்கு இவர்கள் கோங்கர் சோழர் சாளுக்கியரா தற்குரிய பொருத்தமில்லாத சொற்பிர ல் தங்களிடங்களிலிருந்து துறத்தப்பட்டு யோகம் . அப்பிரதீதம் - அந்நியசாத் மலைகாடு முதலிய இடங்களில் ஒளிந்து திரம் கொண்டன்றி வேறெவ்வழியானும் பலவித தொழில் செய்து பிழைக்கின்ற அறியப்படாத சொற் பிரயோகம் . வர் . சிலர் வர்த்தகம் செய்கின்றனர் . கிலிட்டம் - பல சொற்களின் பொருள் குறும்பர் நாடு மலைநாட்டில் ஒரு பிரிவு . கண்டு ஒழிந்தபின் கருதிய பொருள் பயக் இவர்களிற் சிலர் கன்னடம் பேசுவர் . கும் சொற்பிரயோகம் . கூடார்த்தம் ( தர்ஸ்ட ன் . ) கருதிய பொருட்குப் பிரசித்தமான வழக்