அபிதான சிந்தாமணி

குலோத்துங்கன் - 487) குழல் சென்னி யென்பது இவனுக்குப் பெயர். தல்லூகபட்டர் - மனுஸ்மிருதிக்கு வியாக் இவனை ஒட்டக்கூத்தரும் "ஆழிப்பெரு யானஞ்செய்த ஸமஸ்கிருத கவி. மாள பயனநபாயன், சூழிக்கடா யானைத் தவலயா சுவன் -1. (சூ) பிருகதச்சுவன் தோன்றுதலும், எனவும் பெருமான நபா குமரன், சோகிதாச்வன் குமான் என்றுங் யன் பேரிய மூன்றுந், தருமாரவாரந்தழ கூறுவர். இவன் தேவர்களை வருத்திக் ங்க" எனக்கூறிய வாற்றால் அநபாயன் கொண்டிருந்த துந்து என்னும் அசுரனைக் என ஒரு பெயரிவனுக்குண்டு, கொன்ற தால் துந்துமாரன் எனவும் பெ '_ 3. இவன் கவிகூறு தலினும் வன்மை யர் பெறுவன். உதங்கருக்குப் பிரீதியான யுள்ளவன். ஒட்டக்கூத்தரிடம் கல்வி பயி வன். உதங்கரால் தன் சந்ததிக்குப் பிரா ன்றவன். இவன் சிவபக்திமான், தில்லைப் மணவிசுவாசம் உண்டாக வரம் பெற்றவன். போம்பலம் பொன்னாற் குயிற்றினவன், இவனுக்கு (2,100) பிள்ளைகள். இவர்க திருக்காமக் கோட்டம் திருப்பணி முற் ளில் திடாசுவன், பத்திராசுவன், கபிலா றும் புரிந்தவன். "தில்லைத் திருமன்றின் சுவன் தவிர மற்றவர் அசுரன் முகாக் முன்றிற் சிறு தெய்வத், தொல்லைக் குறு கினியா வழிந்தனர். (பாகவதம். (பிரம்-பு.) ம்பு தொகுத் தெடுத்து' என்பதால், இவ 2. தியுமானுக் கொருபெயர். ன்தில்லை நகர்க்கண் திருமன்றின் முன்றி 3. திவோதாசன் குமரன், இவனுக்குக் வில் சிறு தெய்வமாகிய பெரும்பகையை காலவ முனி அநுக்கிரகத்தால் குவலயாச் அடியோடு பெயர்த்தெடுத்துக் கடலில் வமென்னுங் குதிரை கிடைக்க அதனால் மூழ்குவித்தான் எனத் தெரிகிறது. இத இவன் அந்த ருஷியின் தவத்திற் கிடை னைத் தக்கயாகப் பரணியிலும் முன்றிற் யூறிழைத்து வந்த பாதாளகேதுவை வெ கிடந்த கருங்கடல் போய் முன்னைக்கடல் ன்று பாதாளத்தில் அவனால் சிறைபட்டி புகப்பின்னைத் தில்லை, மன்றுக்கிடங்கண்ட ருந்த மதாலசை என்பவளை மணம்புரிந் கொண்டல் பெற்ற மரகதமேருவை வாழ் தனன். இவனுக்கு ருதுத்துவசன் என் த்தினவே" என்பதால் இவன் தில்லையி றும் பெயர், இருதுத்து வசனைக் காண்க. லிருந்த பள்ளிகொண்ட கோவிந்தராஜப் 4. காச்யவம்சத்தவன். வச்சன் குமரன். பெருமாளை மீண்டும் கருங்கடலில் பள்ளி குவலயா நந்தம் - ஒரு அலங்கார இலக்க கொள்ள அனுப்பினவன் எனத்தெரித | ணம். இது தமிழ் ஆரியம் எனும் இரண்டு லால் இவன் அப்பெருமாள் கோயிலைக் பாஷையிலும் இருக்கின்றது. கடற்கரையிற் சேர்ப்பித்தவன். குவலயாபீடம் - கம்சன் பட்டத்து யானை. கிருஷ்ணன் மீது பாகனா லேவப்பட்டுக் தலோத்துங்கன் --இவன் காவடகிராமத்தில் கொம்பிழந்தது. இருந்தவன். தேவி கோமளை. இவனிடம் தவானுகோ - ஒருவித கடம்பைச்சாதியைச் சிவமூர்த்தி நடு ராத்திரியில் விருத்த சேர்ந்த மிருகம். கூட்டமாக வசிப்பது, பாய்ச் சென்று அன்னம் வேண்ட அந்தத் 4- அடி உயரம் அமெரிகாவில் உள்ளது. தம்பதிகள் களித்து அன்னமிட்டனர். இவை தங்களில் எதாவதொன்று மரண அதனால் சிவமூர்த்தி குபேரனிடத்து அர மடையின் ஒன்று கூடும் என்பர். சாட்சிப்பட்டமும் முடியும் தரிக்கும்படி கட் குழந்தை முதலியார் - இவர் திருக்குற்றால டளையிட்டனர். அப்படியே குபேரன் வாசி தமிழ்க் கவி ; வீரராகவர் பிள்ளைத் குலோத்துங்கப்பட்டந்தரித்து இருக்கையில் தமிழியற்றியவர். தனது அரண்மனையில் பெருஞ்செல்வம் தழல் - இது மூங்கில், சந்தனம், வெண் கண்டு தன் வசப்பட்டிருந்த காட்டைச் கலம், செங்காலி, கருங்காலி முதலியவற் சேனை கூட்டி நாடாக்கினன், அக்காலத்தி றால் செய்யப்படும். இவற்றுள மூங்கிவில் லவ்விடமிருந்த தஞ்சாசூரனுடன் போரி செய்வது உத்தமம், வெண்கலம் மத்தி ட்டு வென்று தஞ்சையை அரசாட்சியாக் மம், ஏனைய அதமம். மூங்கில் பொழுது கித் தன் மகன் தேவசோழனுக்குப் பட் செய்யும், வெண்கலம் வலிது, மரம் எப் டங்கட்டிச் சிவபதமடைந்தனன். இவன் பொழுதும் ஒத்து நிற்கும். இவற்றல் பலசிவாலய விஷ்ணு ஆலயத்திருப்பணி குழல் செய்யுமிடத்து உயர்ந்த, ஒத்த நில கள் செய்வித்தனன். த்துப் பெருக வளர்ந்து நான்கு காற்று மயங் குல்லியன் - பவுஷ்பஞ்சி மாணாக்கன். கின் நாதமில்லை. ஆதலால் மயங்காநிலத்
குலோத்துங்கன் - 487 ) குழல் சென்னி யென்பது இவனுக்குப் பெயர் . தல்லூகபட்டர் - மனுஸ்மிருதிக்கு வியாக் இவனை ஒட்டக்கூத்தரும் ஆழிப்பெரு யானஞ்செய்த ஸமஸ்கிருத கவி . மாள பயனநபாயன் சூழிக்கடா யானைத் தவலயா சுவன் - 1 . ( சூ ) பிருகதச்சுவன் தோன்றுதலும் எனவும் பெருமான நபா குமரன் சோகிதாச்வன் குமான் என்றுங் யன் பேரிய மூன்றுந் தருமாரவாரந்தழ கூறுவர் . இவன் தேவர்களை வருத்திக் ங்க எனக்கூறிய வாற்றால் அநபாயன் கொண்டிருந்த துந்து என்னும் அசுரனைக் என ஒரு பெயரிவனுக்குண்டு கொன்ற தால் துந்துமாரன் எனவும் பெ ' _ 3 . இவன் கவிகூறு தலினும் வன்மை யர் பெறுவன் . உதங்கருக்குப் பிரீதியான யுள்ளவன் . ஒட்டக்கூத்தரிடம் கல்வி பயி வன் . உதங்கரால் தன் சந்ததிக்குப் பிரா ன்றவன் . இவன் சிவபக்திமான் தில்லைப் மணவிசுவாசம் உண்டாக வரம் பெற்றவன் . போம்பலம் பொன்னாற் குயிற்றினவன் இவனுக்கு ( 2 100 ) பிள்ளைகள் . இவர்க திருக்காமக் கோட்டம் திருப்பணி முற் ளில் திடாசுவன் பத்திராசுவன் கபிலா றும் புரிந்தவன் . தில்லைத் திருமன்றின் சுவன் தவிர மற்றவர் அசுரன் முகாக் முன்றிற் சிறு தெய்வத் தொல்லைக் குறு கினியா வழிந்தனர் . ( பாகவதம் . ( பிரம் - பு . ) ம்பு தொகுத் தெடுத்து ' என்பதால் இவ 2 . தியுமானுக் கொருபெயர் . ன்தில்லை நகர்க்கண் திருமன்றின் முன்றி 3 . திவோதாசன் குமரன் இவனுக்குக் வில் சிறு தெய்வமாகிய பெரும்பகையை காலவ முனி அநுக்கிரகத்தால் குவலயாச் அடியோடு பெயர்த்தெடுத்துக் கடலில் வமென்னுங் குதிரை கிடைக்க அதனால் மூழ்குவித்தான் எனத் தெரிகிறது . இத இவன் அந்த ருஷியின் தவத்திற் கிடை னைத் தக்கயாகப் பரணியிலும் முன்றிற் யூறிழைத்து வந்த பாதாளகேதுவை வெ கிடந்த கருங்கடல் போய் முன்னைக்கடல் ன்று பாதாளத்தில் அவனால் சிறைபட்டி புகப்பின்னைத் தில்லை மன்றுக்கிடங்கண்ட ருந்த மதாலசை என்பவளை மணம்புரிந் கொண்டல் பெற்ற மரகதமேருவை வாழ் தனன் . இவனுக்கு ருதுத்துவசன் என் த்தினவே என்பதால் இவன் தில்லையி றும் பெயர் இருதுத்து வசனைக் காண்க . லிருந்த பள்ளிகொண்ட கோவிந்தராஜப் 4 . காச்யவம்சத்தவன் . வச்சன் குமரன் . பெருமாளை மீண்டும் கருங்கடலில் பள்ளி குவலயா நந்தம் - ஒரு அலங்கார இலக்க கொள்ள அனுப்பினவன் எனத்தெரித | ணம் . இது தமிழ் ஆரியம் எனும் இரண்டு லால் இவன் அப்பெருமாள் கோயிலைக் பாஷையிலும் இருக்கின்றது . கடற்கரையிற் சேர்ப்பித்தவன் . குவலயாபீடம் - கம்சன் பட்டத்து யானை . கிருஷ்ணன் மீது பாகனா லேவப்பட்டுக் தலோத்துங்கன் - - இவன் காவடகிராமத்தில் கொம்பிழந்தது . இருந்தவன் . தேவி கோமளை . இவனிடம் தவானுகோ - ஒருவித கடம்பைச்சாதியைச் சிவமூர்த்தி நடு ராத்திரியில் விருத்த சேர்ந்த மிருகம் . கூட்டமாக வசிப்பது பாய்ச் சென்று அன்னம் வேண்ட அந்தத் 4 - அடி உயரம் அமெரிகாவில் உள்ளது . தம்பதிகள் களித்து அன்னமிட்டனர் . இவை தங்களில் எதாவதொன்று மரண அதனால் சிவமூர்த்தி குபேரனிடத்து அர மடையின் ஒன்று கூடும் என்பர் . சாட்சிப்பட்டமும் முடியும் தரிக்கும்படி கட் குழந்தை முதலியார் - இவர் திருக்குற்றால டளையிட்டனர் . அப்படியே குபேரன் வாசி தமிழ்க் கவி ; வீரராகவர் பிள்ளைத் குலோத்துங்கப்பட்டந்தரித்து இருக்கையில் தமிழியற்றியவர் . தனது அரண்மனையில் பெருஞ்செல்வம் தழல் - இது மூங்கில் சந்தனம் வெண் கண்டு தன் வசப்பட்டிருந்த காட்டைச் கலம் செங்காலி கருங்காலி முதலியவற் சேனை கூட்டி நாடாக்கினன் அக்காலத்தி றால் செய்யப்படும் . இவற்றுள மூங்கிவில் லவ்விடமிருந்த தஞ்சாசூரனுடன் போரி செய்வது உத்தமம் வெண்கலம் மத்தி ட்டு வென்று தஞ்சையை அரசாட்சியாக் மம் ஏனைய அதமம் . மூங்கில் பொழுது கித் தன் மகன் தேவசோழனுக்குப் பட் செய்யும் வெண்கலம் வலிது மரம் எப் டங்கட்டிச் சிவபதமடைந்தனன் . இவன் பொழுதும் ஒத்து நிற்கும் . இவற்றல் பலசிவாலய விஷ்ணு ஆலயத்திருப்பணி குழல் செய்யுமிடத்து உயர்ந்த ஒத்த நில கள் செய்வித்தனன் . த்துப் பெருக வளர்ந்து நான்கு காற்று மயங் குல்லியன் - பவுஷ்பஞ்சி மாணாக்கன் . கின் நாதமில்லை . ஆதலால் மயங்காநிலத்