அபிதான சிந்தாமணி

தலோத்துங்கசோழமகாராசா 485 குலோத்துங்கபாண்டியன் ருடன் மதுரையைவிட்டு வைகைக்குத் பினி மார்பில் உருவி உயிரைப்போக்கி தென்புறத்திற் கோயில் கொண்டனர். ற்று, பிராமணன் நீர் கொண்டுவந்து படு விடிந்து கோயில் பள்ளி யுணர்த்துவோர் த்திருந்த தேவிமார்பில் அம்புருவி இறக் திருக்கோயில் திறக்கச் சிவலிங்கமூர்த் திருக்கக் கண்டு அழுது யாவர் கொன்றார் தியும் சங்கப் புலவரும் திருக்கோயிலில் என நாற்புறமும் தேடிப்பார்த்தனன். ஒரு இல்லாமைகண்டு அரசனுக்கறிவித்தனர். வேடன், அந்த ஆலமரத்திற்கருகில் பணி அரசன் நடுங்கிக் கோயிலுக்குவந்து பார்க் கூட்டங்களைத் தேடிக் கொண்டு வந்து கையில் சிலர் வைகைக்குத் தெற்கில் சிவ வில்லுங்கையுமாக நிழலுக்கொதுங்கினன். மூர்த்தியும் சங்கப்புலவரும் எழுந்தருளி வேதியன் வேடனை வில்லுங் கையுமாகக் யிருக்கும் ஆலயம் புதிதாக இருக்கின்ற கண்டு என் மனைவியை நீயே கொன் றனை தெனக் கூறக்கேட்டு அவ்விடம் பாதசாரி அரசனாணை நீ போகக்கூடாதென வேடன் யாய்ச் சென்று தரிசித்துத் துதித்து அடி அஞ்சி வேதியனுடன் வந்தனன். வேதிய யேன் என்ன குறை செய்தேனென்று னிறந்த மனைவியுடன் அரசனிடம் வந்து வினவினன். கடவுள் ஆகாயவாக்காக அர முறையிடப் பாண்டியன் நடுங்கிப் பிரேத சனே நீ இடைக்காடனுக்கு இழைத்த சமஸ்காரஞ் செய்வித்து வேதியனுக்கு குற்றம் நம்மைச் செய்தது போலாயிற்று. விடை தந்து வேடனை நன்மையாகவும் பய ஆதலால் இவ்விடம் வர நேர்ந்ததென அர முறுத்தியும் கேட்டுக் கொலைக்குறி அவ சன் இடைக்காடரைச் சிங்காதனத்தில் னிடஞ் சிறிது மில்லாமையால் ஒன்றுக் உட்காருவித்து வெண்பட்டு முதலிய உத தோன்றாமல் சோமசுந்தரக் கடவுளிடம் விப் பணிவுடன் வேண்டிய உபகரித்து உண்மையறிவிக்க வேண்டினன். சிவமூர் அனுப்பச் சுவாமியும் சங்கப் புலவரும் த்தி அசரீரியாய் வாணியத்தெருவில் நடக் தமிழ் நாட்டு மதுரைக்கு எழுந்தருளினர். கும் கலியாணத்தில் வேதியனுடன் இந்தப் பாண்டியன் குமான் அரிமருத்தன சென்று அறிக என்றனர். அரசன்கேட் பாண்டியன். இப் பிராமணனுடன் மாறுவேடங்கொண்டு 2. குலசேகர பாண்டியனுக்குக் கும இருவரும், கலியாணவீட்டின் ஒரு புறத் ரன். இவன் அரசு செய்கையில் அதிவீர திருந்தனர். அன்றைக்கு அந்த மணமக 'னென்னும் வேடன் சேனைசேர்த்து இவ னுக்கு ஆயுள் முடிவு ஆதலால் அங்குவந்த னுடன் யுத்தத்திற்கு வாப் பாண்டியன் யமபடர், பேசும் வார்த்தைகள் சிவாநுக்கி சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனன். சிவ சகத்தால் இவர்களுக்குக் கேட்டன. அதா மூர்த்தி சிவபடர்களை யே விப் பாண்டிய வது கால தூ தன், உடம்பில் வியாதியில் னுக்கு வெற்றி தந்தருளினர். லாத இவனை நாம் எப்படிக் கொல்வதென்று தலோத்துங்கசோழமகாராசா - இவரே மற்றவனைக் கேட்க வேறொருவன், அன்று திருநீற்றுச் சோழமகாராசா என்பர். இவர் ஆலிலையில் என்றைக்கோ தைத்திருந்த சிதம்பரத்தில் அநேக திருப்பணிகள் நட அம்பைப் பார்ப்பினியின் மார்பில் உருவச் த்தினர். இப்பெயர்கொண்ட மற்றொரு செய்து உயிர் நீக்கியது போல், இந்த வாத் சோழன் கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் புகழேந்தி தியவோசையால் புறத்திற் கட்டியிருக்கும் யார் காலத்திருந்து அவர்களை ஆதரித்த பசுவினை மருட்டிப்பாயச் செய்து நீக்கு னன் என்பர். வோம் என்றனன். பாண்டியனும் வேதி லோத்துங்கபாண்டியன் - இராசசேகர யனும் இதனுண்மை காண்போமெனச் பாண்டியனுக்குக் குமரன், இவன் தேவி சற்றுப் பொறுக்க அவ்வகையே நடந்தது. மாணிக்கமாலை, இவனரசில் ஒரு வேதி பாண்டியனும் வேதியனும் முன்னிலும் யன் மனைவியுடன் மாமனார் வீட்டிலிரு அதிக விசனமடைந்து நீங்கினர். பான் ந்து மதுரைக்கு அருகில் வருகையில் டியன் வேதியனுக்கு மறுமணஞ் செய் தாகத்தால் மனைவிவருந்தித் தாகத்திற்கு வித்து வேடனுக்கு வேண்டிய பொருள் நீர் கேட்டனள். வேதியன் மனைவியை அளித்தனன். இவனுக்கு (ச0,000) ஒரு ஆலடியிற் படுக்கவைத்து நீர்தேடிச் குமார். இவர்களுள் மூத்தவன் அருந்த சென்றனன். தெய்வச்செயலாய் எக்கா குணபாண்டியன். இவன்காலத்தில் அங்கம் லத்திலோ மரத்தில்தைத்திருந்த அம்பு வெட்டின திருவிளையாடல் நடந்தது. சித்த காற்றினால் அசைந்து படுத்திருந்த பார்ப்னைக் காண்க. த்தினான் கம் இருந்து ஆமாசான் கருவி
தலோத்துங்கசோழமகாராசா 485 குலோத்துங்கபாண்டியன் ருடன் மதுரையைவிட்டு வைகைக்குத் பினி மார்பில் உருவி உயிரைப்போக்கி தென்புறத்திற் கோயில் கொண்டனர் . ற்று பிராமணன் நீர் கொண்டுவந்து படு விடிந்து கோயில் பள்ளி யுணர்த்துவோர் த்திருந்த தேவிமார்பில் அம்புருவி இறக் திருக்கோயில் திறக்கச் சிவலிங்கமூர்த் திருக்கக் கண்டு அழுது யாவர் கொன்றார் தியும் சங்கப் புலவரும் திருக்கோயிலில் என நாற்புறமும் தேடிப்பார்த்தனன் . ஒரு இல்லாமைகண்டு அரசனுக்கறிவித்தனர் . வேடன் அந்த ஆலமரத்திற்கருகில் பணி அரசன் நடுங்கிக் கோயிலுக்குவந்து பார்க் கூட்டங்களைத் தேடிக் கொண்டு வந்து கையில் சிலர் வைகைக்குத் தெற்கில் சிவ வில்லுங்கையுமாக நிழலுக்கொதுங்கினன் . மூர்த்தியும் சங்கப்புலவரும் எழுந்தருளி வேதியன் வேடனை வில்லுங் கையுமாகக் யிருக்கும் ஆலயம் புதிதாக இருக்கின்ற கண்டு என் மனைவியை நீயே கொன் றனை தெனக் கூறக்கேட்டு அவ்விடம் பாதசாரி அரசனாணை நீ போகக்கூடாதென வேடன் யாய்ச் சென்று தரிசித்துத் துதித்து அடி அஞ்சி வேதியனுடன் வந்தனன் . வேதிய யேன் என்ன குறை செய்தேனென்று னிறந்த மனைவியுடன் அரசனிடம் வந்து வினவினன் . கடவுள் ஆகாயவாக்காக அர முறையிடப் பாண்டியன் நடுங்கிப் பிரேத சனே நீ இடைக்காடனுக்கு இழைத்த சமஸ்காரஞ் செய்வித்து வேதியனுக்கு குற்றம் நம்மைச் செய்தது போலாயிற்று . விடை தந்து வேடனை நன்மையாகவும் பய ஆதலால் இவ்விடம் வர நேர்ந்ததென அர முறுத்தியும் கேட்டுக் கொலைக்குறி அவ சன் இடைக்காடரைச் சிங்காதனத்தில் னிடஞ் சிறிது மில்லாமையால் ஒன்றுக் உட்காருவித்து வெண்பட்டு முதலிய உத தோன்றாமல் சோமசுந்தரக் கடவுளிடம் விப் பணிவுடன் வேண்டிய உபகரித்து உண்மையறிவிக்க வேண்டினன் . சிவமூர் அனுப்பச் சுவாமியும் சங்கப் புலவரும் த்தி அசரீரியாய் வாணியத்தெருவில் நடக் தமிழ் நாட்டு மதுரைக்கு எழுந்தருளினர் . கும் கலியாணத்தில் வேதியனுடன் இந்தப் பாண்டியன் குமான் அரிமருத்தன சென்று அறிக என்றனர் . அரசன்கேட் பாண்டியன் . இப் பிராமணனுடன் மாறுவேடங்கொண்டு 2 . குலசேகர பாண்டியனுக்குக் கும இருவரும் கலியாணவீட்டின் ஒரு புறத் ரன் . இவன் அரசு செய்கையில் அதிவீர திருந்தனர் . அன்றைக்கு அந்த மணமக ' னென்னும் வேடன் சேனைசேர்த்து இவ னுக்கு ஆயுள் முடிவு ஆதலால் அங்குவந்த னுடன் யுத்தத்திற்கு வாப் பாண்டியன் யமபடர் பேசும் வார்த்தைகள் சிவாநுக்கி சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனன் . சிவ சகத்தால் இவர்களுக்குக் கேட்டன . அதா மூர்த்தி சிவபடர்களை யே விப் பாண்டிய வது கால தூ தன் உடம்பில் வியாதியில் னுக்கு வெற்றி தந்தருளினர் . லாத இவனை நாம் எப்படிக் கொல்வதென்று தலோத்துங்கசோழமகாராசா - இவரே மற்றவனைக் கேட்க வேறொருவன் அன்று திருநீற்றுச் சோழமகாராசா என்பர் . இவர் ஆலிலையில் என்றைக்கோ தைத்திருந்த சிதம்பரத்தில் அநேக திருப்பணிகள் நட அம்பைப் பார்ப்பினியின் மார்பில் உருவச் த்தினர் . இப்பெயர்கொண்ட மற்றொரு செய்து உயிர் நீக்கியது போல் இந்த வாத் சோழன் கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் புகழேந்தி தியவோசையால் புறத்திற் கட்டியிருக்கும் யார் காலத்திருந்து அவர்களை ஆதரித்த பசுவினை மருட்டிப்பாயச் செய்து நீக்கு னன் என்பர் . வோம் என்றனன் . பாண்டியனும் வேதி லோத்துங்கபாண்டியன் - இராசசேகர யனும் இதனுண்மை காண்போமெனச் பாண்டியனுக்குக் குமரன் இவன் தேவி சற்றுப் பொறுக்க அவ்வகையே நடந்தது . மாணிக்கமாலை இவனரசில் ஒரு வேதி பாண்டியனும் வேதியனும் முன்னிலும் யன் மனைவியுடன் மாமனார் வீட்டிலிரு அதிக விசனமடைந்து நீங்கினர் . பான் ந்து மதுரைக்கு அருகில் வருகையில் டியன் வேதியனுக்கு மறுமணஞ் செய் தாகத்தால் மனைவிவருந்தித் தாகத்திற்கு வித்து வேடனுக்கு வேண்டிய பொருள் நீர் கேட்டனள் . வேதியன் மனைவியை அளித்தனன் . இவனுக்கு ( ச0 000 ) ஒரு ஆலடியிற் படுக்கவைத்து நீர்தேடிச் குமார் . இவர்களுள் மூத்தவன் அருந்த சென்றனன் . தெய்வச்செயலாய் எக்கா குணபாண்டியன் . இவன்காலத்தில் அங்கம் லத்திலோ மரத்தில்தைத்திருந்த அம்பு வெட்டின திருவிளையாடல் நடந்தது . சித்த காற்றினால் அசைந்து படுத்திருந்த பார்ப்னைக் காண்க . த்தினான் கம் இருந்து ஆமாசான் கருவி