அபிதான சிந்தாமணி

குருபாததாசர் 182 குரோதகீர்த்தி கூறியவல். இது தென்கலை வடகலையவர் தலையை யெறிந்து கொண்டிறந்தனர். அர களால் இருவி தமாகக் கூறப்பட்டிருக் சன் இது நம்மால் விளைந்ததென்று அவ் வாறு உயிர்போக்கிக் கொள்ளத் துணிகை 2. வைணவாசிரியர்களது குருபரம்ப யில் பெருமாள் தரிசனந்தந்து இருவருக் ரைகளைக் கூறிய செய்யுட்களாலாகிய ஏல்.) கும் பரமபதமளித்தனர். இதை முதலில் செய்யுளிலியற்றியவர் தருக்ஷேத்ரம் - பரதகண்டத்தில் சரஸ்வதி கீழையூர்ச் சடகோபராமா நுஜமுதலியாரே யாற்றின்கணுள்ள தலம், தேவர் யாகமுத னும் சடகோபதாசர், இரண்டாவது குரு விய செய்து பிரசித்தியடைந்த இடம். பரம்பரை அழகிய நம்பியென்பவரால் இய இதில் பாண்டவர் யுத்தஞ்செய் தனர். 'ற்றப்பட்டது. மூன்றாவது குருபாம்பரை முற்காலத்தில் இந்த க்ஷேத்திரமானது புராணம், ஊறை விஜயராகவன் என்ப நெடுங்காலமாகக் குருவெனும் அரசனால் வராலியற்றப்பட்டது. நான்காவது பரம 'உழப்பட்டது. இவரை இந்திரன் பல யோகி விலாசம் இயற்றினார் பெயர் விள முறை உழுதற்குக் காரணங்கேட்க, குரு, ங்கவில்லை. ஐந்தாவது இராமாநுஜசரிதை தவமுதலிய இல்லாமலே இதில் வசிப் இந் நூலியற்றியவர் பாகை சீதாராமதாசர் போர் சுவர்க்கமடையப் போகிறார்கள். என்பவர். இது (கஉகரு) செய்யுட்களால் அதன் பொருட்டுச் செய்கிறேன் என முடிந்தது. | இவனை வஞ்சிக்க வேண்டி இந்திரன் நீ குருபாததாசர் - புல்வயலில் எழுந்தருளி என் வருந்துகிறாய் இந்த க்ஷேத்ரத்தில் யிருக்கும் குமாரசுவாமிகளின் மீது கும எவர் ஆகாராதிகளில்லாமல் தவத்தை ரேச சதகம் பாடிய புலவர். மேற் கொள்வாரோ அவர்களும் யுத்தத் குருமூர்த்தம் - ஸ்ரீமன் மாணிக்கவாசக சுவா தில் கொல்லப்பட்டவரும் மிருகங்களும் மிகளுக்கு உபதேசிக்க எழுந்தருளிய சிவ சுவர்க்கம் பெறுக என்று வாந்தந்து நீங்கி மூர்த்தியின் ஆசாரிய திருக்கோலம். னன். இது தரந்துகை, ரந்துகை, ராம குருவசு - (ய) மது குமரன். ஹ்ரதம், மசக்ருத தீர்த்தம் இவைகளுக் தருவிக்காரர் - இவர்கள் குருவி பிடிக்கும் கிடையி லிருக்கின்றது. பிரமதேவருக்கு ஒருவகை மாராஷ்டக ஜாதியார். இவர்க உத்தாவேதி எனப்படுகிறது. இது சமந்த ளிற் சிலர் காடுகளில் கட்டை வெட்டியும் பஞ்சக மெனப்படும். தோட்டம் காவல் காத்தும் வலைவைத்துக் A tract between the rivers Saras- குருவிகள் பிடித்தும் நரிபிடித்தும் ஜீவ wathi and Dhrishadvati and it was னம் செய்வர். பெண்கள் நரிப்பல், மயி named Brabmavarta in the Period of லெண்ணெய், கீரை மணி, ஊசி முதலிய Swayambhuva Menu and it is about விற்றுச் சீவனஞ் செய்வர். (தர்ஸ்ட ன்.) 70 miles in length and 30 miles in தருவிருந்ததுறை - இவ்வூர் மதுரைக்கு width. It is also a Railway Station (க0) நாழிகைவழி தூரத்திலிருக்கிறது. 100 miles north of Delhi in the ஒருவித் துறையென இக்காலத்து வழங் District of Karnal. கும். பன்றிக் குட்டிகளாக வந்தோர் குருங்கள் - ஒரு அரசன், இருக்குவேதத்திற் பழம்பிறப்பிற் பிறந்தவூர். (திருவிளை.) 'புகழ்ந்து கூறப்பட்ட கொடையாளி. தருவைநம்பி - ஒரு குயவர், இவர் தம் தநாபுரி - யமபுரியிலுள்ள பட்டணம், தொழில் தொடங்குகையில் மண்ணைப் புட்பமாகச் செய்து திருவேங்கடத்தானை இதைக் குரூரனென்னும் அரசன் காப் பன். இறந்த ஆன்மா இப்பட்டணத்தில் அருச்சித்து வருவர். இவ்வாறு இவர் பூசி ஐந்தாமாசிக பிண்டத்தையுண்டுசெல்வன். த்து வரும் புட்பத்தை ஒருநாள் அருச்சகர் அரசனுக்கு யாரோ ஒரு அன்பர் பூசித்து தநராசான் - இவன் பூனையுருக்கொண்டு வருகிறார், அம்மலர் எடுக்க மாளாதிருக் விநாயகரைக் கொலைசெய்யச் சிந்தாசுரன் கின்றது என்று அறிவிக்க, அரசன் அந்த எவலால் வந்தனன். விநாயகர் இவனை ரகசியத்தை யறிந்து நம்பியைக் காண வேதங்களை நாயுருவாக்கிக் கடிக்கச்செய்து வந்து வணங்க, நம்பி நம்மை இன்றைக் மாய்த்த னர். குப் பெருமாள் காட்டிக் கொடுத்தனர் தரோதகீர்த்தி - பார தவீரரில் ஒருவன். என்று கையிலிருந்த தண்டத்தால் தம் சுபாரன் அம்சம், இவனுக்கு நந்தகன்,
குருபாததாசர் 182 குரோதகீர்த்தி கூறியவல் . இது தென்கலை வடகலையவர் தலையை யெறிந்து கொண்டிறந்தனர் . அர களால் இருவி தமாகக் கூறப்பட்டிருக் சன் இது நம்மால் விளைந்ததென்று அவ் வாறு உயிர்போக்கிக் கொள்ளத் துணிகை 2 . வைணவாசிரியர்களது குருபரம்ப யில் பெருமாள் தரிசனந்தந்து இருவருக் ரைகளைக் கூறிய செய்யுட்களாலாகிய ஏல் . ) கும் பரமபதமளித்தனர் . இதை முதலில் செய்யுளிலியற்றியவர் தருக்ஷேத்ரம் - பரதகண்டத்தில் சரஸ்வதி கீழையூர்ச் சடகோபராமா நுஜமுதலியாரே யாற்றின்கணுள்ள தலம் தேவர் யாகமுத னும் சடகோபதாசர் இரண்டாவது குரு விய செய்து பிரசித்தியடைந்த இடம் . பரம்பரை அழகிய நம்பியென்பவரால் இய இதில் பாண்டவர் யுத்தஞ்செய் தனர் . ' ற்றப்பட்டது . மூன்றாவது குருபாம்பரை முற்காலத்தில் இந்த க்ஷேத்திரமானது புராணம் ஊறை விஜயராகவன் என்ப நெடுங்காலமாகக் குருவெனும் அரசனால் வராலியற்றப்பட்டது . நான்காவது பரம ' உழப்பட்டது . இவரை இந்திரன் பல யோகி விலாசம் இயற்றினார் பெயர் விள முறை உழுதற்குக் காரணங்கேட்க குரு ங்கவில்லை . ஐந்தாவது இராமாநுஜசரிதை தவமுதலிய இல்லாமலே இதில் வசிப் இந் நூலியற்றியவர் பாகை சீதாராமதாசர் போர் சுவர்க்கமடையப் போகிறார்கள் . என்பவர் . இது ( கஉகரு ) செய்யுட்களால் அதன் பொருட்டுச் செய்கிறேன் என முடிந்தது . | இவனை வஞ்சிக்க வேண்டி இந்திரன் நீ குருபாததாசர் - புல்வயலில் எழுந்தருளி என் வருந்துகிறாய் இந்த க்ஷேத்ரத்தில் யிருக்கும் குமாரசுவாமிகளின் மீது கும எவர் ஆகாராதிகளில்லாமல் தவத்தை ரேச சதகம் பாடிய புலவர் . மேற் கொள்வாரோ அவர்களும் யுத்தத் குருமூர்த்தம் - ஸ்ரீமன் மாணிக்கவாசக சுவா தில் கொல்லப்பட்டவரும் மிருகங்களும் மிகளுக்கு உபதேசிக்க எழுந்தருளிய சிவ சுவர்க்கம் பெறுக என்று வாந்தந்து நீங்கி மூர்த்தியின் ஆசாரிய திருக்கோலம் . னன் . இது தரந்துகை ரந்துகை ராம குருவசு - ( ) மது குமரன் . ஹ்ரதம் மசக்ருத தீர்த்தம் இவைகளுக் தருவிக்காரர் - இவர்கள் குருவி பிடிக்கும் கிடையி லிருக்கின்றது . பிரமதேவருக்கு ஒருவகை மாராஷ்டக ஜாதியார் . இவர்க உத்தாவேதி எனப்படுகிறது . இது சமந்த ளிற் சிலர் காடுகளில் கட்டை வெட்டியும் பஞ்சக மெனப்படும் . தோட்டம் காவல் காத்தும் வலைவைத்துக் A tract between the rivers Saras குருவிகள் பிடித்தும் நரிபிடித்தும் ஜீவ wathi and Dhrishadvati and it was னம் செய்வர் . பெண்கள் நரிப்பல் மயி named Brabmavarta in the Period of லெண்ணெய் கீரை மணி ஊசி முதலிய Swayambhuva Menu and it is about விற்றுச் சீவனஞ் செய்வர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) 70 miles in length and 30 miles in தருவிருந்ததுறை - இவ்வூர் மதுரைக்கு width . It is also a Railway Station ( க0 ) நாழிகைவழி தூரத்திலிருக்கிறது . 100 miles north of Delhi in the ஒருவித் துறையென இக்காலத்து வழங் District of Karnal . கும் . பன்றிக் குட்டிகளாக வந்தோர் குருங்கள் - ஒரு அரசன் இருக்குவேதத்திற் பழம்பிறப்பிற் பிறந்தவூர் . ( திருவிளை . ) ' புகழ்ந்து கூறப்பட்ட கொடையாளி . தருவைநம்பி - ஒரு குயவர் இவர் தம் தநாபுரி - யமபுரியிலுள்ள பட்டணம் தொழில் தொடங்குகையில் மண்ணைப் புட்பமாகச் செய்து திருவேங்கடத்தானை இதைக் குரூரனென்னும் அரசன் காப் பன் . இறந்த ஆன்மா இப்பட்டணத்தில் அருச்சித்து வருவர் . இவ்வாறு இவர் பூசி ஐந்தாமாசிக பிண்டத்தையுண்டுசெல்வன் . த்து வரும் புட்பத்தை ஒருநாள் அருச்சகர் அரசனுக்கு யாரோ ஒரு அன்பர் பூசித்து தநராசான் - இவன் பூனையுருக்கொண்டு வருகிறார் அம்மலர் எடுக்க மாளாதிருக் விநாயகரைக் கொலைசெய்யச் சிந்தாசுரன் கின்றது என்று அறிவிக்க அரசன் அந்த எவலால் வந்தனன் . விநாயகர் இவனை ரகசியத்தை யறிந்து நம்பியைக் காண வேதங்களை நாயுருவாக்கிக் கடிக்கச்செய்து வந்து வணங்க நம்பி நம்மை இன்றைக் மாய்த்த னர் . குப் பெருமாள் காட்டிக் கொடுத்தனர் தரோதகீர்த்தி - பார தவீரரில் ஒருவன் . என்று கையிலிருந்த தண்டத்தால் தம் சுபாரன் அம்சம் இவனுக்கு நந்தகன்