அபிதான சிந்தாமணி

அண்டகோசலக்ஷணம் 38 அண்டகோசலக்டிணம் அமராவதியும், அக்நிக்குத் தேஜோவதி (கூ உOc) யோசனை யுள்ள தாமிருக்கும், 'யும், யமனுக்குச் சம்யமனியும், நிருதிக்கு இதில் அநேக குலபர்வதங்களும், மகா சஷோவதியும், வருணனுக்குச் சுத்தவதி நதிகளும், பல புரங்களும், வாவிகளும், யும், வாயுவிற்குக் கந்தவதியும், குபேர நந்தனவனங்களுமுண்டு, இதில் பொன் னுக்கு மகோதய புரியும், ஈசானனுக்கு னிறமான ஜனங்கள் பலாப்பழரஸமுண்டு கைலையும் இருக்கும். இப்பட்டணங்களைச் (க0,000)u ஜீவித்திருப்பர். சூழ அநேக பட்டணங்களுமிருக்கும்.) (4) சம்யக வருஷகண்டமாவது, மேரு நடுக்கங்கணத்தில் சிவபிரான் தேவருஷி விற்கு வடக்கு (க,000) - யோசனைக்கு கணங்களுடன் சூழக்கொலுவிருப்பர். அப்பாலிருக்கிற நீலச்சுவே தகிரிகளிரண் கீழ்க்கங்கணத்தில் கந்தருவரிருப்பர். மேரு டற்கு நடுவே கிழக்கு மேற்குச் சமுத்திர விற்கு அடிவாரத்தில் கீலகபர் வதங்க மட்டாக இருக்கும். இதில் அநேக குல ளுண்டு. இதற்குக் கிழக்கில் மந்தாகிரி, பர்வதங்களும், நதிகளும், நந்தனவனங்க தெற்கில் கந்தமாதனம், மேற்கில் விபுல ளும், மடுக்களும் உண்டு. இது நீலவர்ண கிரி, வடக்கில் சுபார்சுவகிரியுமுண்டு, மான பூமி. இதிலுள்ள சனங்கள் நீலாஞ் மேற்கூறிய நான்கு மலைகளுக்கும் இடை சனக்காந்தியுடன் கருப்பஞ்சாறுண்டு யில் நான்கு விருக்ஷங்களுண்டு, அவை (கஉ,000) ஜீவித்திருப்பர். முறையே கதம்பம், சம்பு, வடம், அச்வத் (5) இரண்ய வருஷ கண்ட மாவது, தம் ; சம்பு விருக்ஷத்தின் கனியிலுண்டாம் சிவேத சிருங்கமாகிற சீமாகிரியிரண்டிற்கு ரஸத்தினால் சம்புநதி பெருகி யோடுகிறது. நடுவே (க,000) யோசனை விஸ்தாரமாய் கிழக்கிலுள்ள மந்தரகிரியில் நந்திநதி பிறக் வெண்ணிறமுள்ள பூமியாயிருக்கும். கும். கந்தமா தனத்தில் பத்திரைநதி பிறக் இதில் அநேக குலபர்வதங்களும், மகாநதி கும், விபுலகிரி மூலத்தில் சுரதிந்தி பிறக் களும் நந்தனவனங்களும், தடாகாதிக கும், சுபார்சவகிரியிற் சுமனை நதியும் பிறக் ளும் உண்டு. இதிலுள்ளவர்கள் சந்திரகிர கும். மேற்கூறிய கிரிகளுக் கிடையே ணம்போல லாகுள விருக்ஷபழம் புசித்து சித்தாந்த சாருகுந்தம், திரிகூடம், வைடூர் (க2,000) ஜீவித்திருப்பர். யம், சங்ககூடம் முதலிய அநேக பர்வதங் (6) தருவருஷகண்டமாவது, சிங்ருக களுண்டு. மேருவைச் சுற்றிலும் நவ கிரி முதலாக லவண சமுத்திரமீறாக கண்டமிருக்கும்; அவை இளாவிருத (க000) யோசனை விரிவுற்ற தாய்க் கற்ற முதலியன. ழைப்பூ வர்ணமாயிருக்கும். இதில் ' (0) இளாவிருதகண்டமாவது, நீலம் அநேக குலபர்வதங்களும், நதிகளும், ஷாத மால்ய வந்த கந்தமா தன கிரிகளுக் சோலைகளும், தடாகங்களும் உண்டு. கிடையில் (க,oco) யோசனை அகலமுள்ள ஜனங்கள் கொசும்பைப் பூவர்ணமாய் நாவற் தாய் அநேக குலபர்வதங்களும், நதிகளும் பழம் புசித்து (கூ.2,000)u ஜீவித்திருப் பெருகிப் பல பட்டணங்களுடனிருக் பர். கும். இதில் தேவகாந்தருவர் வசிப்பர். (7) அரிவருஷகண்டமாவது, மேரு (2) பத்தாவ் வருஷ கண்டமாவது, வின் பிரதேசத்தில் நிஷத ஏமகூட மென் மேருவுக்குக் கிழக்காக (க,000) யோசனைக் சிற இரண்டு கிரிகளுக்குப் புறத்தில் கப்பாலிருக்கிற மால்யவந்தமாகிற சீமா (க,000) யோசனை அகலத்தில் வெள்ளி கிரிமுதல் கிழக்குலவண சமுத்திரமட் மயமான பூமியாய்க் கிழக்கு, மேற்கு டாய்ச் சந்திரகாந்த வர்ணமாயிருக்கும்.) லவணசமுத்திர பரியந்தம் சத்தகுல பர்வ இதில் அநேக பர்வதங்களும், மகாநதி தங்களையும், மகாநதிகளையும், நந்தனவனம் களும், பூஞ்சோலைகளும், தடாகாதிகளு தடமுதலியவைகளைக்கொண்டு விளங்கும். முண்டு. இதில், சந்திரசாந்த மயமான இதிலுள்ளார் வெண்மயமாய்க் கரும்புர ஜனங்கள் (கo, Ko) ஜீவித்திருப்பர். ஸம் உண்டு (க,200) ஜீவித்திருப்பர். ' (3) கேதுமால்ய வருஷகண்ட மாவது, * (8) கீம்புருஷவருஷகண்டமாவது, ஏம மேருவிற்கு மேற்கில் (க,000) யோச கூட ஏமசைலங்களுக்கு நடுவில் (க,000) 'னைக்கு அப்பாலிருக்கிற கந்தமாதன பரு யோசனை விரிவாய்ப் பொன்மயமான பூமி வதமுதல் மேற்கு லவண சமுத்திரமட் யாய்க் கிழக்கு மேற்கு லவணசமுத்திர டாகப் பொன்னிறமுள்ள பூமியாய் மளவும் அநேக குலபர்வ தங்களுடனும்,
அண்டகோசலக்ஷணம் 38 அண்டகோசலக்டிணம் அமராவதியும் அக்நிக்குத் தேஜோவதி ( கூ உOc ) யோசனை யுள்ள தாமிருக்கும் ' யும் யமனுக்குச் சம்யமனியும் நிருதிக்கு இதில் அநேக குலபர்வதங்களும் மகா சஷோவதியும் வருணனுக்குச் சுத்தவதி நதிகளும் பல புரங்களும் வாவிகளும் யும் வாயுவிற்குக் கந்தவதியும் குபேர நந்தனவனங்களுமுண்டு இதில் பொன் னுக்கு மகோதய புரியும் ஈசானனுக்கு னிறமான ஜனங்கள் பலாப்பழரஸமுண்டு கைலையும் இருக்கும் . இப்பட்டணங்களைச் ( க0 000 ) u ஜீவித்திருப்பர் . சூழ அநேக பட்டணங்களுமிருக்கும் . ) ( 4 ) சம்யக வருஷகண்டமாவது மேரு நடுக்கங்கணத்தில் சிவபிரான் தேவருஷி விற்கு வடக்கு ( 000 ) - யோசனைக்கு கணங்களுடன் சூழக்கொலுவிருப்பர் . அப்பாலிருக்கிற நீலச்சுவே தகிரிகளிரண் கீழ்க்கங்கணத்தில் கந்தருவரிருப்பர் . மேரு டற்கு நடுவே கிழக்கு மேற்குச் சமுத்திர விற்கு அடிவாரத்தில் கீலகபர் வதங்க மட்டாக இருக்கும் . இதில் அநேக குல ளுண்டு . இதற்குக் கிழக்கில் மந்தாகிரி பர்வதங்களும் நதிகளும் நந்தனவனங்க தெற்கில் கந்தமாதனம் மேற்கில் விபுல ளும் மடுக்களும் உண்டு . இது நீலவர்ண கிரி வடக்கில் சுபார்சுவகிரியுமுண்டு மான பூமி . இதிலுள்ள சனங்கள் நீலாஞ் மேற்கூறிய நான்கு மலைகளுக்கும் இடை சனக்காந்தியுடன் கருப்பஞ்சாறுண்டு யில் நான்கு விருக்ஷங்களுண்டு அவை ( கஉ 000 ) ஜீவித்திருப்பர் . முறையே கதம்பம் சம்பு வடம் அச்வத் ( 5 ) இரண்ய வருஷ கண்ட மாவது தம் ; சம்பு விருக்ஷத்தின் கனியிலுண்டாம் சிவேத சிருங்கமாகிற சீமாகிரியிரண்டிற்கு ரஸத்தினால் சம்புநதி பெருகி யோடுகிறது . நடுவே ( 000 ) யோசனை விஸ்தாரமாய் கிழக்கிலுள்ள மந்தரகிரியில் நந்திநதி பிறக் வெண்ணிறமுள்ள பூமியாயிருக்கும் . கும் . கந்தமா தனத்தில் பத்திரைநதி பிறக் இதில் அநேக குலபர்வதங்களும் மகாநதி கும் விபுலகிரி மூலத்தில் சுரதிந்தி பிறக் களும் நந்தனவனங்களும் தடாகாதிக கும் சுபார்சவகிரியிற் சுமனை நதியும் பிறக் ளும் உண்டு . இதிலுள்ளவர்கள் சந்திரகிர கும் . மேற்கூறிய கிரிகளுக் கிடையே ணம்போல லாகுள விருக்ஷபழம் புசித்து சித்தாந்த சாருகுந்தம் திரிகூடம் வைடூர் ( க2 000 ) ஜீவித்திருப்பர் . யம் சங்ககூடம் முதலிய அநேக பர்வதங் ( 6 ) தருவருஷகண்டமாவது சிங்ருக களுண்டு . மேருவைச் சுற்றிலும் நவ கிரி முதலாக லவண சமுத்திரமீறாக கண்டமிருக்கும் ; அவை இளாவிருத ( க000 ) யோசனை விரிவுற்ற தாய்க் கற்ற முதலியன . ழைப்பூ வர்ணமாயிருக்கும் . இதில் ' ( 0 ) இளாவிருதகண்டமாவது நீலம் அநேக குலபர்வதங்களும் நதிகளும் ஷாத மால்ய வந்த கந்தமா தன கிரிகளுக் சோலைகளும் தடாகங்களும் உண்டு . கிடையில் ( oco ) யோசனை அகலமுள்ள ஜனங்கள் கொசும்பைப் பூவர்ணமாய் நாவற் தாய் அநேக குலபர்வதங்களும் நதிகளும் பழம் புசித்து ( கூ . 2 000 ) u ஜீவித்திருப் பெருகிப் பல பட்டணங்களுடனிருக் பர் . கும் . இதில் தேவகாந்தருவர் வசிப்பர் . ( 7 ) அரிவருஷகண்டமாவது மேரு ( 2 ) பத்தாவ் வருஷ கண்டமாவது வின் பிரதேசத்தில் நிஷத ஏமகூட மென் மேருவுக்குக் கிழக்காக ( 000 ) யோசனைக் சிற இரண்டு கிரிகளுக்குப் புறத்தில் கப்பாலிருக்கிற மால்யவந்தமாகிற சீமா ( 000 ) யோசனை அகலத்தில் வெள்ளி கிரிமுதல் கிழக்குலவண சமுத்திரமட் மயமான பூமியாய்க் கிழக்கு மேற்கு டாய்ச் சந்திரகாந்த வர்ணமாயிருக்கும் . ) லவணசமுத்திர பரியந்தம் சத்தகுல பர்வ இதில் அநேக பர்வதங்களும் மகாநதி தங்களையும் மகாநதிகளையும் நந்தனவனம் களும் பூஞ்சோலைகளும் தடாகாதிகளு தடமுதலியவைகளைக்கொண்டு விளங்கும் . முண்டு . இதில் சந்திரசாந்த மயமான இதிலுள்ளார் வெண்மயமாய்க் கரும்புர ஜனங்கள் ( கo Ko ) ஜீவித்திருப்பர் . ஸம் உண்டு ( 200 ) ஜீவித்திருப்பர் . ' ( 3 ) கேதுமால்ய வருஷகண்ட மாவது * ( 8 ) கீம்புருஷவருஷகண்டமாவது ஏம மேருவிற்கு மேற்கில் ( 000 ) யோச கூட ஏமசைலங்களுக்கு நடுவில் ( 000 ) ' னைக்கு அப்பாலிருக்கிற கந்தமாதன பரு யோசனை விரிவாய்ப் பொன்மயமான பூமி வதமுதல் மேற்கு லவண சமுத்திரமட் யாய்க் கிழக்கு மேற்கு லவணசமுத்திர டாகப் பொன்னிறமுள்ள பூமியாய் மளவும் அநேக குலபர்வ தங்களுடனும்