அபிதான சிந்தாமணி

கும்பஸ்தாபனம் 478 குய்யரோகம் 6. கும்பகர்ணன் குமரன். யைக் கேள்வியுற்றுக் கோபித்து யுத்தத் 7. ஒரு அரசன். இவன் பொருட்டுத் திற்குச் செல்ல இவள் இராவணனை அவ ததீசி முனிவர் விஷ்ணுவுடன் மாறுகொ னுடன் யுத்தஞ் செய்யாதிருக்க வேண்டி ண்டு அவர் சக்ரத்தை மயக்கினர். யவள், 8. இவன் ஆருணியரசனுக்குக் கண் 2. அங்காரவருணன் தேவி. மணி போன்றவனும், திண்ணிய அறிவை கும் போதான் - சிவகணத்தவன், சிவமூர்த் யுடைய வனுமாகிய ஒரு வீரன். பாஞ்சால தியிட பாரூடராகுகையில் முதுகில் திரு ராசன் இறந்த பின்பு கோசம்பி நகாத்தே வடிவைத்தேற இடங்கொடுத்து நிற்பவன், இவன் கொல்லப்பட்டான். (பெ. கதை.) தம்மிடி சட்டி வேளாளர் - வட ஆர்க்காட்டு தம்பஸ்தாபனம் - இது ஈச்வரதேகமாகும் மானுயல் எனும் புத்தகத்தில் இவர்கள் பொருட்டுக் கும்பத்தின் வஸ்திராதிகளைத் வேளாளரின் மரணப் பிரயோஜனங்களில் தேகத்தின் சர்மாதிகளாக நிரூபித்திருக் நெருப்புச் சட்டிக்கொண்டுடன் செல்வோர் கிறது. எவ்வகை யெனின் கும்பத்தின் எனக் கூறப்பட்டிருகிறது. அல்லது இப் மீதிட்ட தேங்காய் சிரமாகவும், மாவிலை பெயர் அவர்களுக்குத் தங்கள் நெருப்புச் கள் சிகையாகவும், கும்பத்தில் போர்த்த சட்டி (கும்பிடி சட்டி)யைத் தாங்களே வஸ்திரமானது தேகத்தைப் போர்த்திருக் எடுப்பவர் எனவுமாம். (தர்ஸ்ட ன்.) கும் தோலாகவும், கும்பம் சிவக்க மேலே தயக்கொண்டான் - நக்கீரரைக் காண்க, பூசிய மண்ணானது செவ்விய உதிரமாக தயவன்-வைசிய பெண்கள் காவில் பார்ப் வும், குடத்தின் மண் மாம்சமாகவும், கும் பானைக் கூடிப்பெற்ற குமரன். (அருண பத்தில் நிறைந்த தண்ணீர் மேதையாக | திரிபுராணம் ) வும், தற்பகூர்ச்சம் எலும்பாகவும், கும்பத் குயிலாலுவம் - இமயமலைக் கருகிலுள்ள தின் நாற்புறமுஞ் சுற்றப்பட்ட நூல் நாம் | சிவத்தலம் (சிலப்பதிகாரம்.) பாகவும், கும்பத்தினுள் இட்ட பொன் தயிலுவர் - இடக்கை முதலிய வாச்சியம் முதலிய இரத்தினங்கள் சுக்லமாகவும், வாசிப்போர். நியாஸஞ் செய்யப்பட்ட மந்திரம் உயிராக தயில் - காக்கையினுருப்போன்ற பறவை. வும், கும்பத்தடியில் படிப்படியாக இடப் இதில் கருங்குயில் வரிக்குயில் என இரு பட்ட நவதான்யங்கள் கும்பமூர்த்தியாகிய வகை. இது இனிய ஓசையுடைய பக்ஷி. ஈச்வானுக்கு ஆசனமாகவும், ஆகமங்களில் இது முதுகு நீண்டு நீல நிறமாகவும், வாலு கூறப்பட்டிருக்கிறது. மாரியம்மை பொ மிறகும் சுற்றிக் கூடிய கருநிறமாகவும், ருட்டுச் சிங்காரிக்கும் காகமும் இத்தன் மூக்கு நீண்டும் உள்ள பக்ஷி. இது வசந்த மைத்தாம் ஆயினும், அதில் வேம்பை காலத்தில் இனிய குரலுடன் கூ கூ எனக் மாரிக் குரிமையாகக்கொண்டு கலசம் ஸ்தா கூவும், இதற்குக் கூடுகட்டத் தெரியா பிப்பர். (சி-சாரா.) தா தலால் காக்கையில்லாச் சமயத்தில் காக் தம்பாண்டன் - 1. பாணாசுரன் மந்திரிக கையின் கூண்டில் முட்டையிட்டுப் போய் ளில் ஒருவன். இவனுக்குக் கபந்தன் என் விடும். காக்கையே இதன் முட்டையைப் றொரு பெயருண்டு, பொரித்துக் குஞ்சைக் காக்கும். பூச்சி 2. யசோதைக்குத் தம்பி, நக்னசித்தின் பழங்களைத் தின்னும். தன் குஞ்சுகளுக் பசுக்களைக் காக்கிறவன், இவனிடம் எழு குப் பருவம் வந்தபின் குரல் காட்டி விடைகளிருந்தன. அவற்றைக் கண்ணன் அழைத்துச் செல்லும். சத்தியவதிபொருட்டு அடக்கினர். இவன் தய்யகர் - வித்யாதர உலகத்துள்ள தெய்வ குமரி உஷையின் தோழியாகிய சித்திர - வகுப்பினர். குபேரன் நிதிக்குக் காவலர். ரேகை. தய்யகர் உலது - தாம் சம்பாதித்த பொரு தம்பானு - ஒரு அரக்கன், இராவணனுடன் ளைப் பிறர்க்கு தவிப் புண்ணியம் பெறாமல் சேர்ந்தவன் தாமே அனுபவித்திறந்தவரும், பிறர்க்குத் தம்பி - சுபார்சுவன் குமரன். துன்பம் தராதவரும் பெறும் உலகம், கம்பீநசி - 1. சுமாவியின் பெண், கரதூஷ தய்யரோகம் - இது ஆண்குறியி லுண் ணன் தாய். இவளை இராவணனில்லாத - டாம் ரோகம், இது வெகு புருஷ சஞ காலத்து மது என்னும் அரக்கன் சிறை சாரத்தாலும், இரணதி மேகங்களாலும், யெடுத்தனன். இராவணன் இச் செய்தி உண்டான சோகமுள்ள பெண்களைப்
கும்பஸ்தாபனம் 478 குய்யரோகம் 6 . கும்பகர்ணன் குமரன் . யைக் கேள்வியுற்றுக் கோபித்து யுத்தத் 7 . ஒரு அரசன் . இவன் பொருட்டுத் திற்குச் செல்ல இவள் இராவணனை அவ ததீசி முனிவர் விஷ்ணுவுடன் மாறுகொ னுடன் யுத்தஞ் செய்யாதிருக்க வேண்டி ண்டு அவர் சக்ரத்தை மயக்கினர் . யவள் 8 . இவன் ஆருணியரசனுக்குக் கண் 2 . அங்காரவருணன் தேவி . மணி போன்றவனும் திண்ணிய அறிவை கும் போதான் - சிவகணத்தவன் சிவமூர்த் யுடைய வனுமாகிய ஒரு வீரன் . பாஞ்சால தியிட பாரூடராகுகையில் முதுகில் திரு ராசன் இறந்த பின்பு கோசம்பி நகாத்தே வடிவைத்தேற இடங்கொடுத்து நிற்பவன் இவன் கொல்லப்பட்டான் . ( பெ . கதை . ) தம்மிடி சட்டி வேளாளர் - வட ஆர்க்காட்டு தம்பஸ்தாபனம் - இது ஈச்வரதேகமாகும் மானுயல் எனும் புத்தகத்தில் இவர்கள் பொருட்டுக் கும்பத்தின் வஸ்திராதிகளைத் வேளாளரின் மரணப் பிரயோஜனங்களில் தேகத்தின் சர்மாதிகளாக நிரூபித்திருக் நெருப்புச் சட்டிக்கொண்டுடன் செல்வோர் கிறது . எவ்வகை யெனின் கும்பத்தின் எனக் கூறப்பட்டிருகிறது . அல்லது இப் மீதிட்ட தேங்காய் சிரமாகவும் மாவிலை பெயர் அவர்களுக்குத் தங்கள் நெருப்புச் கள் சிகையாகவும் கும்பத்தில் போர்த்த சட்டி ( கும்பிடி சட்டி ) யைத் தாங்களே வஸ்திரமானது தேகத்தைப் போர்த்திருக் எடுப்பவர் எனவுமாம் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) கும் தோலாகவும் கும்பம் சிவக்க மேலே தயக்கொண்டான் - நக்கீரரைக் காண்க பூசிய மண்ணானது செவ்விய உதிரமாக தயவன் - வைசிய பெண்கள் காவில் பார்ப் வும் குடத்தின் மண் மாம்சமாகவும் கும் பானைக் கூடிப்பெற்ற குமரன் . ( அருண பத்தில் நிறைந்த தண்ணீர் மேதையாக | திரிபுராணம் ) வும் தற்பகூர்ச்சம் எலும்பாகவும் கும்பத் குயிலாலுவம் - இமயமலைக் கருகிலுள்ள தின் நாற்புறமுஞ் சுற்றப்பட்ட நூல் நாம் | சிவத்தலம் ( சிலப்பதிகாரம் . ) பாகவும் கும்பத்தினுள் இட்ட பொன் தயிலுவர் - இடக்கை முதலிய வாச்சியம் முதலிய இரத்தினங்கள் சுக்லமாகவும் வாசிப்போர் . நியாஸஞ் செய்யப்பட்ட மந்திரம் உயிராக தயில் - காக்கையினுருப்போன்ற பறவை . வும் கும்பத்தடியில் படிப்படியாக இடப் இதில் கருங்குயில் வரிக்குயில் என இரு பட்ட நவதான்யங்கள் கும்பமூர்த்தியாகிய வகை . இது இனிய ஓசையுடைய பக்ஷி . ஈச்வானுக்கு ஆசனமாகவும் ஆகமங்களில் இது முதுகு நீண்டு நீல நிறமாகவும் வாலு கூறப்பட்டிருக்கிறது . மாரியம்மை பொ மிறகும் சுற்றிக் கூடிய கருநிறமாகவும் ருட்டுச் சிங்காரிக்கும் காகமும் இத்தன் மூக்கு நீண்டும் உள்ள பக்ஷி . இது வசந்த மைத்தாம் ஆயினும் அதில் வேம்பை காலத்தில் இனிய குரலுடன் கூ கூ எனக் மாரிக் குரிமையாகக்கொண்டு கலசம் ஸ்தா கூவும் இதற்குக் கூடுகட்டத் தெரியா பிப்பர் . ( சி - சாரா . ) தா தலால் காக்கையில்லாச் சமயத்தில் காக் தம்பாண்டன் - 1 . பாணாசுரன் மந்திரிக கையின் கூண்டில் முட்டையிட்டுப் போய் ளில் ஒருவன் . இவனுக்குக் கபந்தன் என் விடும் . காக்கையே இதன் முட்டையைப் றொரு பெயருண்டு பொரித்துக் குஞ்சைக் காக்கும் . பூச்சி 2 . யசோதைக்குத் தம்பி நக்னசித்தின் பழங்களைத் தின்னும் . தன் குஞ்சுகளுக் பசுக்களைக் காக்கிறவன் இவனிடம் எழு குப் பருவம் வந்தபின் குரல் காட்டி விடைகளிருந்தன . அவற்றைக் கண்ணன் அழைத்துச் செல்லும் . சத்தியவதிபொருட்டு அடக்கினர் . இவன் தய்யகர் - வித்யாதர உலகத்துள்ள தெய்வ குமரி உஷையின் தோழியாகிய சித்திர - வகுப்பினர் . குபேரன் நிதிக்குக் காவலர் . ரேகை . தய்யகர் உலது - தாம் சம்பாதித்த பொரு தம்பானு - ஒரு அரக்கன் இராவணனுடன் ளைப் பிறர்க்கு தவிப் புண்ணியம் பெறாமல் சேர்ந்தவன் தாமே அனுபவித்திறந்தவரும் பிறர்க்குத் தம்பி - சுபார்சுவன் குமரன் . துன்பம் தராதவரும் பெறும் உலகம் கம்பீநசி - 1 . சுமாவியின் பெண் கரதூஷ தய்யரோகம் - இது ஆண்குறியி லுண் ணன் தாய் . இவளை இராவணனில்லாத - டாம் ரோகம் இது வெகு புருஷ சஞ காலத்து மது என்னும் அரக்கன் சிறை சாரத்தாலும் இரணதி மேகங்களாலும் யெடுத்தனன் . இராவணன் இச் செய்தி உண்டான சோகமுள்ள பெண்களைப்