அபிதான சிந்தாமணி

தமாரக்கடவுள் வாகனம் EYS குமிழி ஞாழார்கப்பசலையா: பிறகு பழையபடி வேடராயிருந்து பின் டனே--ஆத்தான அந்த விழுப்புரமும் னும் அவர்கள் வர விருத்த சந்நியாசியாய் அம்பி நகருங்கெடுக்க, வந்தகுலாமாவம் அவர்களை ஆசீர்வதித்தனர். வேடர் இந் ராமா." (த- நா. ச.) தச் சந்நியாசி நமது வள்ளி நாய்ச்சியாருக் தமாரதாரிகை - திருவேங்கடத்திலுள்ள குக் காவலாளியாவர் என்று காவலிடக் தீர்த்த ம். காவலிருந்து தாகம் வேண்ட வள்ளிநாய்ச் குமாரதேவர் - இவர் கன்னட தேசத்தரசர், சியாருடன் சென்று சுனையிலிருக்கையில் சிலநாள் அரசுசெய்து துறவு பூண்டு பே விநாயகரை நினைக்க விநாயகமூர்த்தி றையூர்ச் சாந்தலிங்கசுவாமிகளை யாசிரிய யானையுருக்கொண்டு வந்தனர். யானை சாகக்கொண்டு அடிமைபூண்டு ஆசாரியர் யைக்கண்ட வள்ளிநாய்ச்சியார் பயந்து சொற்படி விருத்தாசலத்தி விருந்து சடா விருத்தரைத் தழுவக் குமாரக் கடவுள் முனிக்குச் சாபம் போக்கிப் பெரிய நாயகி தமது உண்மையுருக்காட்டிக் களிப்பித்து யம்மை பாலுண்பிக்க வுண்டு சாளிக்குத் வள்ளியை மணந்து சென்றனர். வேடர், திருவடி தீக்ஷையும், குஷ்டரோகிக்கு வள்ளிநாய்ச்சியாரைக் காணதவராய்த் ரோகநிவர்த்தியும் புத்திரப்பேறில்லாதா தேடிச்சென்று கண்டு கோபித்துக் கந்த ர்க்குப் புத்திரப்பேறும் அளித்து ஒரு மூர்த்தியுடன் போர் செய்து மாண்டனர். அரசடியில் வசித்துத் திருப்போரூர்ச் சித வள்ளி நாய்ச்சியார் வேண்டுகோளால் கந்த ம்பா சவாமிகளுக்கும், ரெட்டிச்சிதம்பர மூர்த்தி வேடரை உயிர்ப்பித்துத் தணிகை சுவாமிகளுக்கும் அருள் புரிந்து பரிபூரண யில் எழுந்தருளி யிருந்தனர். ஒரு காலத் மடைந்தனர். இவர் செய்த நூல் மகாராசா தில் பகீரதன்பொருட்டு வேலையேவிக் அறவு முதல் (பசு) சாத்திரங்கள். கோரனைக் கொல்வித்தவர். வீரவாகு | தமாரபிரமசாரி - பூப்பிர தக்ஷணஞ்செய்யச் தேவருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து விச்வ சென்ற குமாரக்கடவுள் வருதற்குமுன் ரூபதர்சனந் தந்தவர். விநாயகர் திருமணமுடியக் கண்ட குமாரக் '2. குழந்தையா யிருக்கையில், சிவன், கடவுள் கோபித்துக் கைலை நீங்கிக் கிரவுஞ் பார்வதி, கங்கை, அக்னியிவர்கள் ஓரிடத் சகிரி சென்று தங்கின தால் வந்தபெயர். தில் ஒருங்கிருந்து நால்வரும் தங்களில் (சிவமகாபுராணம்.) எவரிடத்தில் குமாரக்கடவுள் வருவா குமாரமலை மருந்தர் -1. பச்சைகந்த தேசிக னென எண்ணினர். இவர்களது எண்ண ராதீனத்தவர். திருத்தினைநகர்ப்புராணம் மறிந்த குமாரக்கடவுள் தம்மை ஸ்கந்தர் பாடியவர். சாகர், விசாகர், நைகமேயர் என நான் 2. துறையூ ரா தீனத்தவர் திரிசூலகிரி காகச் செய்து கொண்டு நால்வரிடஞ் சென் புராணம் பாடியவர். றனர். (பார-சல்லி.) தமாரவனம் - இவ்வனம், பார்வதிதேவியா தமாரக்கடவுள் வாகனம் - ஆடு, யானை, ரின் ஏகாந்தவனம். இதில் கட்டளையின் மயில், ஆயுதம், - வேல், கொடி சேவல், றிப் புருஷர் செல்லொண்ணாது. அங்க 'தேவிமார் - தெய்வயானி, வல்வி நாயகி னஞ் செல்வரேல் பெண்ணாகக் கடவர் மாலை - நீபம், சகோதார் - வீரவாகு முதலி என்று சிவாஞ்ஞை கொண்டது. இதில் யோர். இளன் அல்லது சுத்துய்மனன் சென்று தமாரசரஸ்வதி - இவர் ஒரு புலவர், இவர் இளையாயினான், விஜய நகரத்தரசராகிய கிருஷ்ணதேவரா தமாரன் -1. அக்நியென்னும் வசுவின்புத் யர் காலத்தவராக இருக்கலாம். அவரை திரன். இப்புலவர் புகழ்ந்திருக்கிறார். கலிங்க 2. கந்தமூர்த்தி . மிழந்து நுதிக்கைச் சங்கந்தோற்று, மெலி தமராபுரி - திருச்சேஞ்ஞலூர், இது குமா ந்து கடகந்தழுவ விட்டாள் - மலிந்த மலர் சக்கடவுள் தாருகனுடன் யுத்தஞ்செய்து ப்,பொன்னிட்டமான கிட்ணபூபாலாவுன்ற தங்கிய இடம். னக்குப், பின்னிட்ட வொட்டியன் பொற் தமாரி--ருஷபர்வதத்திற் பிறக்கும் ஒருநதி. பெண்'" இவரை பிராமன் என்போன் தமாலன் - பிரகலாதனைக் காண்க. நாலு பாஷையிலும் பாடுவிரோ வென்ன தமிழிஞாழார் நப்பசலையார் - இவர் ஒரு பாடியது. "கூத்தாடிலஞ்சகொடுக்கா அரே பெண்கவி, கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவர். பேட்டிச், சோத்தாட்டாவைவேசித்தொண்| இவர் பெயர் விளங்கவில்லை. பசலை யென்
தமாரக்கடவுள் வாகனம் EYS குமிழி ஞாழார்கப்பசலையா : பிறகு பழையபடி வேடராயிருந்து பின் டனே - - ஆத்தான அந்த விழுப்புரமும் னும் அவர்கள் வர விருத்த சந்நியாசியாய் அம்பி நகருங்கெடுக்க வந்தகுலாமாவம் அவர்களை ஆசீர்வதித்தனர் . வேடர் இந் ராமா . ( - நா . . ) தச் சந்நியாசி நமது வள்ளி நாய்ச்சியாருக் தமாரதாரிகை - திருவேங்கடத்திலுள்ள குக் காவலாளியாவர் என்று காவலிடக் தீர்த்த ம் . காவலிருந்து தாகம் வேண்ட வள்ளிநாய்ச் குமாரதேவர் - இவர் கன்னட தேசத்தரசர் சியாருடன் சென்று சுனையிலிருக்கையில் சிலநாள் அரசுசெய்து துறவு பூண்டு பே விநாயகரை நினைக்க விநாயகமூர்த்தி றையூர்ச் சாந்தலிங்கசுவாமிகளை யாசிரிய யானையுருக்கொண்டு வந்தனர் . யானை சாகக்கொண்டு அடிமைபூண்டு ஆசாரியர் யைக்கண்ட வள்ளிநாய்ச்சியார் பயந்து சொற்படி விருத்தாசலத்தி விருந்து சடா விருத்தரைத் தழுவக் குமாரக் கடவுள் முனிக்குச் சாபம் போக்கிப் பெரிய நாயகி தமது உண்மையுருக்காட்டிக் களிப்பித்து யம்மை பாலுண்பிக்க வுண்டு சாளிக்குத் வள்ளியை மணந்து சென்றனர் . வேடர் திருவடி தீக்ஷையும் குஷ்டரோகிக்கு வள்ளிநாய்ச்சியாரைக் காணதவராய்த் ரோகநிவர்த்தியும் புத்திரப்பேறில்லாதா தேடிச்சென்று கண்டு கோபித்துக் கந்த ர்க்குப் புத்திரப்பேறும் அளித்து ஒரு மூர்த்தியுடன் போர் செய்து மாண்டனர் . அரசடியில் வசித்துத் திருப்போரூர்ச் சித வள்ளி நாய்ச்சியார் வேண்டுகோளால் கந்த ம்பா சவாமிகளுக்கும் ரெட்டிச்சிதம்பர மூர்த்தி வேடரை உயிர்ப்பித்துத் தணிகை சுவாமிகளுக்கும் அருள் புரிந்து பரிபூரண யில் எழுந்தருளி யிருந்தனர் . ஒரு காலத் மடைந்தனர் . இவர் செய்த நூல் மகாராசா தில் பகீரதன்பொருட்டு வேலையேவிக் அறவு முதல் ( பசு ) சாத்திரங்கள் . கோரனைக் கொல்வித்தவர் . வீரவாகு | தமாரபிரமசாரி - பூப்பிர தக்ஷணஞ்செய்யச் தேவருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து விச்வ சென்ற குமாரக்கடவுள் வருதற்குமுன் ரூபதர்சனந் தந்தவர் . விநாயகர் திருமணமுடியக் கண்ட குமாரக் ' 2 . குழந்தையா யிருக்கையில் சிவன் கடவுள் கோபித்துக் கைலை நீங்கிக் கிரவுஞ் பார்வதி கங்கை அக்னியிவர்கள் ஓரிடத் சகிரி சென்று தங்கின தால் வந்தபெயர் . தில் ஒருங்கிருந்து நால்வரும் தங்களில் ( சிவமகாபுராணம் . ) எவரிடத்தில் குமாரக்கடவுள் வருவா குமாரமலை மருந்தர் - 1 . பச்சைகந்த தேசிக னென எண்ணினர் . இவர்களது எண்ண ராதீனத்தவர் . திருத்தினைநகர்ப்புராணம் மறிந்த குமாரக்கடவுள் தம்மை ஸ்கந்தர் பாடியவர் . சாகர் விசாகர் நைகமேயர் என நான் 2 . துறையூ ரா தீனத்தவர் திரிசூலகிரி காகச் செய்து கொண்டு நால்வரிடஞ் சென் புராணம் பாடியவர் . றனர் . ( பார - சல்லி . ) தமாரவனம் - இவ்வனம் பார்வதிதேவியா தமாரக்கடவுள் வாகனம் - ஆடு யானை ரின் ஏகாந்தவனம் . இதில் கட்டளையின் மயில் ஆயுதம் - வேல் கொடி சேவல் றிப் புருஷர் செல்லொண்ணாது . அங்க ' தேவிமார் - தெய்வயானி வல்வி நாயகி னஞ் செல்வரேல் பெண்ணாகக் கடவர் மாலை - நீபம் சகோதார் - வீரவாகு முதலி என்று சிவாஞ்ஞை கொண்டது . இதில் யோர் . இளன் அல்லது சுத்துய்மனன் சென்று தமாரசரஸ்வதி - இவர் ஒரு புலவர் இவர் இளையாயினான் விஜய நகரத்தரசராகிய கிருஷ்ணதேவரா தமாரன் - 1 . அக்நியென்னும் வசுவின்புத் யர் காலத்தவராக இருக்கலாம் . அவரை திரன் . இப்புலவர் புகழ்ந்திருக்கிறார் . கலிங்க 2 . கந்தமூர்த்தி . மிழந்து நுதிக்கைச் சங்கந்தோற்று மெலி தமராபுரி - திருச்சேஞ்ஞலூர் இது குமா ந்து கடகந்தழுவ விட்டாள் - மலிந்த மலர் சக்கடவுள் தாருகனுடன் யுத்தஞ்செய்து ப் பொன்னிட்டமான கிட்ணபூபாலாவுன்ற தங்கிய இடம் . னக்குப் பின்னிட்ட வொட்டியன் பொற் தமாரி - - ருஷபர்வதத்திற் பிறக்கும் ஒருநதி . பெண் ' இவரை பிராமன் என்போன் தமாலன் - பிரகலாதனைக் காண்க . நாலு பாஷையிலும் பாடுவிரோ வென்ன தமிழிஞாழார் நப்பசலையார் - இவர் ஒரு பாடியது . கூத்தாடிலஞ்சகொடுக்கா அரே பெண்கவி கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவர் . பேட்டிச் சோத்தாட்டாவைவேசித்தொண் | இவர் பெயர் விளங்கவில்லை . பசலை யென்