அபிதான சிந்தாமணி

தமரவேள் 474 - குமாரக்கடவுள் கைப் பருவத்தில் மீனாக்ஷியே குழந்தை ளப்பட்டது. இது சந்திரகுப்த தூ தராய் யுருக்கொண்டு வந்து கேட்டு ஆனந்திக் அக்காலத்து இந்தியாவிற்கு வந்த மெகஸ் சப் பிரசங்கித்து முடித்தனர். இவர் திரு தனீஸ் எழுதிய குறிப்பாலறியலாம். மலைநாயகர் வேண்டுகோளால் மீனாக்ஷி Megasthenes says that the island யம்மைக் குறம் மீனாக்ஷியம்மை யிரட்டை (Ceylon) was separated from the மணிமாலை, மதுரைக் கலம்பகம், நீதி miin land (India) by a river." Dutts நெறிவிளக்கம் முதலிய பாடி முடித்துத் oivilisation in Ancient Iudis. Past-1, தருமபுர ஆதீனத்து ஸ்ரீ மாசிலாமணி P.go-219. இதனால் இந்தியாவின் தென் தேசிகரை ஆசிரியராகப் பெற்று ஞான - பாகத்தில் குமரியாறு இருந்த தென்றறிக. மடைந்து அவர் கட்டளைப்படி காசியாத் குமாண்டூர் அப்பை - தேசிகர் திருவடிக திரை செய்து சரஸ்வதி யநுக்கிரகத்தால் ளில் ஆச்ரயித்தவர். இந்துஸ்தானி பாஷை கற்று டில்லிபா குமாண்டூர் ஆச்சான்- நயினாராசாரியர் திரு ஷாவைக் காணச் சிங்கத்தில் ஏறிச்சென்று வடி சம்பந்தி. அவன் முன் பிரசங்கித்துச் சைவ சமயத் தமாண்டூர் ஆச்சான்பிள்ளையப்பை - பிரம தைப் பொய்யென்ற துருக்கர் முன் பழுக் தந்திரசீயரின் திருவடி சம்பந்தி, கக்காய்ச்சிய மழுவேந்தி மெய்ப்பித்துப் தமாங்டூர் பிள்ளை - எழுபத்தினாலு சிம்மா பாக்ஷாவிடம் இடம் பெற்று மடங் கட்டி, | சனாதிபதிகளில் ஒருவர், தேசிகரை யாச்ர மீண்டும் தருமபுரம் அடைந்து ஆசாரி யித்தவர் என்பர். குருபரம்பரை). யரைத் தரிசித்து அவர் உத்தரப்படி தமாரதலோதுங்கன் - சங்கர ராஜசோழன் காசியிலிருந்து திருவடியிற் கலந்தனர். குமரன். இவர் செய்த நூல்கள் கந்தர் கலிவெண்பா, தமாரக்கடவுள் - 1. சிவமூர்த்தி யோகத் மீனாக்ஷியம்மன் பிள்ளைத் தமிழ், கைலைக் தெழுந்தருளியிருக்கையில் தேவர்வேண்டு கலம்பகம், மீனாஷியம்மைக் குறம், கோளால் நெற்றி நேத்திரத்திருந்து ஆறு மீனாக்ஷியம்மை யிரட்டை மணிமாலை, மது தீப்பொறிகள் சிதறின. அவற்றை அக்கி ரைக் கலம்பகம், நீதிநெறி விளக்கம், திரு சிவமூர்த்தியின் கட்டளையாற் கங்கையில் வாரூர் நான்மணிமாலை, முத்துக் குமார விட்டனன். கங்கை வெப்பஞ் சகிக்காது சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், சிதம்பர மும்மணிக் சரவணத்தில் வைத்தனள். அந்த இடத்தி கோவை, சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை, லிந்த ஆறு பொறிகளும் ஆறுருக்களாய்க் சிவகாமியம்மை யிரட்டைமணிமாலை, பண் கிருத்திகை முதலறுவர் பாலூட்ட வளர் டாரமும்மணிக்கோவை, காசிக்கலம்பகம், ந்து உமாதேவியார் எடுக்க ஆறு திருமுகங் '' சகலகலாவல்லி மாலை முதலியன. களும் பன்னிரண்டு திருக்கரங்களுமாய் தமாவேள் - குமாரக்கடவுள், இவர் முதற் ஓருருவாய் எழுந்தருளி யிருந்தவர். இவ சங்கத்தில் ஒருவரா யிருந்தனர். ருடைய ஆறு திருமுகங்களும், முற்றறிவு, தமரன் -1. கலிங்க நாட்டுக் கபிலைநகரத்தர அளவிலின்பம், வரம்பிலாற்றலுடைமை, சன். (மணிமேகலை) (சிலப்பதிகாரம்.) தன்வய முடைமை, போரு ளுடைமை, 2. குமாரக்கடவுள். இயற்கையறிவு என்னும் ஆறு குணங்க குமரி - வள்ளிநாய்ச்சியார் முதற்பிறப்பிற் ளாம். திருமேனி அருளுரு , இவரது ஆயு பெற்றபெயர். தம், தோமாம், கொடி, வாள், குலிசம், குமரிக்கோடு - பரதகண்டத்தின் தெற்கின் அம்பு, அங்குசம், மணி, தாமரை, தண் கணுள்ள மலை. (சிலப்பதிகாரம்.) டம், வில், மழு, வேல் இவை பன்னி மரியாறு -1. பரத கண்டத்தின் தெற்கி ரண்டு காத்திலுள்ளன. வேல் தவிரப் பதி லுள்ள ஆறு, இது கடல் கொள்ளப்பட் னொரு ஆயுதங்களும் பதினொரு உருத் டது. இதன் கரையில் புஷ்பஹாஸி எனும் திரர். வேல் மூன்று சத்திகளின் உரு. தெய்வம் எழுந்தருளி யிருக்கும். இது இது நாததத்துவம், வாகனம் மயில், கடல் கொள்ளப்பட்ட காலத்து ஏழ்தெங்க இது விந்து தத்வம், இரண்டு காய்ச்சி நாடும், ஏழ்பனை நாடு முதலிய (சக) நாடு மாரும் சிற்சத்தி, பராசத்தியர். இவர் கள் அழிந்தன. (மணிமேகலை). க்குச் சேவற்கொடி. இதனை ஆண்டலைக் 2. இந்தியாவின் தென்பாகத்திலிருந்து கொடியென்ப, தலை ஆண் தலையென்றும் 2300 - வருஷங்களுக்கு முன் கடல் கொள் மற்றது சேவலுரூவின தென்றுங் கூறு
தமரவேள் 474 - குமாரக்கடவுள் கைப் பருவத்தில் மீனாக்ஷியே குழந்தை ளப்பட்டது . இது சந்திரகுப்த தூ தராய் யுருக்கொண்டு வந்து கேட்டு ஆனந்திக் அக்காலத்து இந்தியாவிற்கு வந்த மெகஸ் சப் பிரசங்கித்து முடித்தனர் . இவர் திரு தனீஸ் எழுதிய குறிப்பாலறியலாம் . மலைநாயகர் வேண்டுகோளால் மீனாக்ஷி Megasthenes says that the island யம்மைக் குறம் மீனாக்ஷியம்மை யிரட்டை ( Ceylon ) was separated from the மணிமாலை மதுரைக் கலம்பகம் நீதி miin land ( India ) by a river . Dutts நெறிவிளக்கம் முதலிய பாடி முடித்துத் oivilisation in Ancient Iudis . Past - 1 தருமபுர ஆதீனத்து ஸ்ரீ மாசிலாமணி P . go - 219 . இதனால் இந்தியாவின் தென் தேசிகரை ஆசிரியராகப் பெற்று ஞான - பாகத்தில் குமரியாறு இருந்த தென்றறிக . மடைந்து அவர் கட்டளைப்படி காசியாத் குமாண்டூர் அப்பை - தேசிகர் திருவடிக திரை செய்து சரஸ்வதி யநுக்கிரகத்தால் ளில் ஆச்ரயித்தவர் . இந்துஸ்தானி பாஷை கற்று டில்லிபா குமாண்டூர் ஆச்சான் - நயினாராசாரியர் திரு ஷாவைக் காணச் சிங்கத்தில் ஏறிச்சென்று வடி சம்பந்தி . அவன் முன் பிரசங்கித்துச் சைவ சமயத் தமாண்டூர் ஆச்சான்பிள்ளையப்பை - பிரம தைப் பொய்யென்ற துருக்கர் முன் பழுக் தந்திரசீயரின் திருவடி சம்பந்தி கக்காய்ச்சிய மழுவேந்தி மெய்ப்பித்துப் தமாங்டூர் பிள்ளை - எழுபத்தினாலு சிம்மா பாக்ஷாவிடம் இடம் பெற்று மடங் கட்டி | சனாதிபதிகளில் ஒருவர் தேசிகரை யாச்ர மீண்டும் தருமபுரம் அடைந்து ஆசாரி யித்தவர் என்பர் . குருபரம்பரை ) . யரைத் தரிசித்து அவர் உத்தரப்படி தமாரதலோதுங்கன் - சங்கர ராஜசோழன் காசியிலிருந்து திருவடியிற் கலந்தனர் . குமரன் . இவர் செய்த நூல்கள் கந்தர் கலிவெண்பா தமாரக்கடவுள் - 1 . சிவமூர்த்தி யோகத் மீனாக்ஷியம்மன் பிள்ளைத் தமிழ் கைலைக் தெழுந்தருளியிருக்கையில் தேவர்வேண்டு கலம்பகம் மீனாஷியம்மைக் குறம் கோளால் நெற்றி நேத்திரத்திருந்து ஆறு மீனாக்ஷியம்மை யிரட்டை மணிமாலை மது தீப்பொறிகள் சிதறின . அவற்றை அக்கி ரைக் கலம்பகம் நீதிநெறி விளக்கம் திரு சிவமூர்த்தியின் கட்டளையாற் கங்கையில் வாரூர் நான்மணிமாலை முத்துக் குமார விட்டனன் . கங்கை வெப்பஞ் சகிக்காது சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் சிதம்பர மும்மணிக் சரவணத்தில் வைத்தனள் . அந்த இடத்தி கோவை சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை லிந்த ஆறு பொறிகளும் ஆறுருக்களாய்க் சிவகாமியம்மை யிரட்டைமணிமாலை பண் கிருத்திகை முதலறுவர் பாலூட்ட வளர் டாரமும்மணிக்கோவை காசிக்கலம்பகம் ந்து உமாதேவியார் எடுக்க ஆறு திருமுகங் ' ' சகலகலாவல்லி மாலை முதலியன . களும் பன்னிரண்டு திருக்கரங்களுமாய் தமாவேள் - குமாரக்கடவுள் இவர் முதற் ஓருருவாய் எழுந்தருளி யிருந்தவர் . இவ சங்கத்தில் ஒருவரா யிருந்தனர் . ருடைய ஆறு திருமுகங்களும் முற்றறிவு தமரன் - 1 . கலிங்க நாட்டுக் கபிலைநகரத்தர அளவிலின்பம் வரம்பிலாற்றலுடைமை சன் . ( மணிமேகலை ) ( சிலப்பதிகாரம் . ) தன்வய முடைமை போரு ளுடைமை 2 . குமாரக்கடவுள் . இயற்கையறிவு என்னும் ஆறு குணங்க குமரி - வள்ளிநாய்ச்சியார் முதற்பிறப்பிற் ளாம் . திருமேனி அருளுரு இவரது ஆயு பெற்றபெயர் . தம் தோமாம் கொடி வாள் குலிசம் குமரிக்கோடு - பரதகண்டத்தின் தெற்கின் அம்பு அங்குசம் மணி தாமரை தண் கணுள்ள மலை . ( சிலப்பதிகாரம் . ) டம் வில் மழு வேல் இவை பன்னி மரியாறு - 1 . பரத கண்டத்தின் தெற்கி ரண்டு காத்திலுள்ளன . வேல் தவிரப் பதி லுள்ள ஆறு இது கடல் கொள்ளப்பட் னொரு ஆயுதங்களும் பதினொரு உருத் டது . இதன் கரையில் புஷ்பஹாஸி எனும் திரர் . வேல் மூன்று சத்திகளின் உரு . தெய்வம் எழுந்தருளி யிருக்கும் . இது இது நாததத்துவம் வாகனம் மயில் கடல் கொள்ளப்பட்ட காலத்து ஏழ்தெங்க இது விந்து தத்வம் இரண்டு காய்ச்சி நாடும் ஏழ்பனை நாடு முதலிய ( சக ) நாடு மாரும் சிற்சத்தி பராசத்தியர் . இவர் கள் அழிந்தன . ( மணிமேகலை ) . க்குச் சேவற்கொடி . இதனை ஆண்டலைக் 2 . இந்தியாவின் தென்பாகத்திலிருந்து கொடியென்ப தலை ஆண் தலையென்றும் 2300 - வருஷங்களுக்கு முன் கடல் கொள் மற்றது சேவலுரூவின தென்றுங் கூறு