அபிதான சிந்தாமணி

திரையன சுழிகள் 471 குந்தி குதிரையின் சுழிகள் - (அச்வ ல கணங் தந்தளை - ஒரு தெய்வமாது. விசுவசேன காண்க.) பிரமாம் இடமுகம், வலமுகம் ரைக் காண்க. எனும் வேறுபாட்டையுடையது. பூரணா தந்தி-1 இவள் சித்தி அம்சம், குந்திபோச நந்தம் நெற்றியில் இரண்டு சுழிகளும், னுக்கு அபிமான புத்ரி, தேவமீடனுக்கு மூன்றாவதாகத் தலையிலொரு சுழியும் மாரிஷையிடம் பிறந்தவள். இவள் இள விளங்கப்பெற்றது - இது சிறந்தது. சூரி மையில் தந்தையாகிய சூரனா லேவப்பெற் யன் முதுகெலும்பில் ஒரு சுழியுடையது. றுத் திருவாசமுனிவர்க்குப் பணிவிடை இது உடையானுக்கு மிக்க குதிரைகளைச் செய்து அவர் அநுக்கிரகத்தால் ஆறு மந் சேர்க்கும். சருவ நாமம் இரண்டு கபோ திரங்கள் உபதேசிக்கப் பெற்று ஒரு நாள் லங்களிலும் ஒற்றைச்சுழியுடையது இது தனித்து மாளிகையிலிருக்கையில் சூரிய கேடு தரும். சிவம் வலப்பக்கத்துக் கபோ மந்திரத்தை உச்சரித்துச் சோதிக்கச், சூரி லத்தில் மாத்திரம் ஒருசுழி அமைந்தது. யன் இவளுக்கு முன் தரிசனந்தந்து அம் இதுபெரு நலந்தரும். இந்திராக்ஷம் செ மந்திரபலத்தைத் கூறினன். குந்தி தான் வியினடியில் இரட்டைச் சுழிகளுடையது. கன்னியென, அவளுக்குத் தக்க பருவ இது உடையானை வளர்க்கும். மளித்து அவளுடன் கூடினன் உடனே ததோதரி - கும்பகர்ணனது புத்திரனாகிய கவசகுண்டலத்துடன் குமாரன் ஒருவன் நிதம்பன் பெண்ணும் காலசஞ்சனுடைய பிறக்க அக்குழந்தையை ஒரு பெட்டியிற் பாரியாளும் விகஞ்சனுடைய தாயுமான கிடத்தித் தனது முன் தானையில் ஒரு பாக வள் இவள் இமயமலையில் சிரத்தைவைத் த்தை அதிலிட்டு அருகிருந்த ஆற்றில் விட் தும் நிஷதமலையில் கால் நீட்டியும் சயனித் டவள். இவனே பின்பு கன்னன் எனப் தவள். விகஞ்சனுக்குப் பால் ஊட்டிய தால் பட்டனன். கிருஷ்ணனுக்கு நல்லத்தை, அப்பால் சிதறி மரநதியாயிற்று. மற் பாண்டுவை மணந்து அவன் கட்டளைப் செரு குமான் கரஞ்சன். இவள் கல்கி படி மந்திரபலத்தால் யமன் முதலியவர்க் யால் கொல்லப்பட்டாள். இவள் ஓர் குத் தருமனாதியரைப் பெற்றவள். கண் அரக்கி. (கல்கி புராணம்). ணனேவலால் கன்னனிடஞ் சென்று தன் தத்தன் - யமனிடமுள்ள கணக்கன். னைத் தாயெனச் சேலையுடுததித்தெரிவித்து தத்புமினார் - இது (கி. பி. 1206 - 1290) நாகாஸ்திரம் அருச்சுநன்மீது ஒரு முறைக் டில்லியையாண்ட அடிமை யாசர்களில் குமேல் எய்யாமல் வேண்டி, கன்னன் ஒருவனாகிய குட்புடீன் என்பவனால் டில் வேண்டியபடி இறந்தபின் பாலூட்ட வரம் லியில் கட்டிய ஒருஸ் தம்பம். இது (250) தந்து மீண்டு பாரதமுடிவில் அவ்வாறு அடிகள் உயரமுள்ளது. செய்து பாரதயுத்தத்தில் இறந்தவர்க்குப் ததி - சிதத்துவசன் குமரன். பாண்டவர் தில தர்ப்பணஞ் செய்கையில் முதலில் கர்ணனுக்குச் செய்யச் சொன்ன தந்தமர் - ஒரு முனிவர். இவர் தம் மனை வள். வியுடன் மானுருக்கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் பாண்டு மானென 2. குந்தி போஜனுக்கு ஒருபெயர். 3. குந்திபோஜ வம்சத்தில் காம்பியென் நினைத்து எய்யப் பாண்டுவிற்குத் தன் பவன். | மனைவியரைச் சேராதிருக்கச் சாபமளித் 4. சசிபிந்து குலத்தவனாகிய கிருது துயிர் விட்டவர். வின் குமாரன், விதர்ப்பன் போன். தந்தயம் - குந்தி பிறந்ததேசம். An ancient townof Malwa, the birth 5. தர்மநேத்ரன் குமாரன், ஏ ஹயன் பேரன். place of Kunte. 6. ஒரு தேசம். தந்தலம் - வடநாட்டில் பல்லாரிக்கணுள்ள நாடு. The ancient name of the Province 7. நேத்திரன் குமரன். இவன் குமாரன் in which Kuruko-de is situated. A சோஹசி. portion of the Bellary District in the 8. கிருதன் குமான், இவன் குமான் Madras Presideney. விருஷ்ணி. தந்தலன் - ஒரு அரசன் காலவனிடம் கால 9. சகுனி குமரன், இவன் குமரன் அளவு வினவினவன். தேவாரதி.
திரையன சுழிகள் 471 குந்தி குதிரையின் சுழிகள் - ( அச்வ கணங் தந்தளை - ஒரு தெய்வமாது . விசுவசேன காண்க . ) பிரமாம் இடமுகம் வலமுகம் ரைக் காண்க . எனும் வேறுபாட்டையுடையது . பூரணா தந்தி - 1 இவள் சித்தி அம்சம் குந்திபோச நந்தம் நெற்றியில் இரண்டு சுழிகளும் னுக்கு அபிமான புத்ரி தேவமீடனுக்கு மூன்றாவதாகத் தலையிலொரு சுழியும் மாரிஷையிடம் பிறந்தவள் . இவள் இள விளங்கப்பெற்றது - இது சிறந்தது . சூரி மையில் தந்தையாகிய சூரனா லேவப்பெற் யன் முதுகெலும்பில் ஒரு சுழியுடையது . றுத் திருவாசமுனிவர்க்குப் பணிவிடை இது உடையானுக்கு மிக்க குதிரைகளைச் செய்து அவர் அநுக்கிரகத்தால் ஆறு மந் சேர்க்கும் . சருவ நாமம் இரண்டு கபோ திரங்கள் உபதேசிக்கப் பெற்று ஒரு நாள் லங்களிலும் ஒற்றைச்சுழியுடையது இது தனித்து மாளிகையிலிருக்கையில் சூரிய கேடு தரும் . சிவம் வலப்பக்கத்துக் கபோ மந்திரத்தை உச்சரித்துச் சோதிக்கச் சூரி லத்தில் மாத்திரம் ஒருசுழி அமைந்தது . யன் இவளுக்கு முன் தரிசனந்தந்து அம் இதுபெரு நலந்தரும் . இந்திராக்ஷம் செ மந்திரபலத்தைத் கூறினன் . குந்தி தான் வியினடியில் இரட்டைச் சுழிகளுடையது . கன்னியென அவளுக்குத் தக்க பருவ இது உடையானை வளர்க்கும் . மளித்து அவளுடன் கூடினன் உடனே ததோதரி - கும்பகர்ணனது புத்திரனாகிய கவசகுண்டலத்துடன் குமாரன் ஒருவன் நிதம்பன் பெண்ணும் காலசஞ்சனுடைய பிறக்க அக்குழந்தையை ஒரு பெட்டியிற் பாரியாளும் விகஞ்சனுடைய தாயுமான கிடத்தித் தனது முன் தானையில் ஒரு பாக வள் இவள் இமயமலையில் சிரத்தைவைத் த்தை அதிலிட்டு அருகிருந்த ஆற்றில் விட் தும் நிஷதமலையில் கால் நீட்டியும் சயனித் டவள் . இவனே பின்பு கன்னன் எனப் தவள் . விகஞ்சனுக்குப் பால் ஊட்டிய தால் பட்டனன் . கிருஷ்ணனுக்கு நல்லத்தை அப்பால் சிதறி மரநதியாயிற்று . மற் பாண்டுவை மணந்து அவன் கட்டளைப் செரு குமான் கரஞ்சன் . இவள் கல்கி படி மந்திரபலத்தால் யமன் முதலியவர்க் யால் கொல்லப்பட்டாள் . இவள் ஓர் குத் தருமனாதியரைப் பெற்றவள் . கண் அரக்கி . ( கல்கி புராணம் ) . ணனேவலால் கன்னனிடஞ் சென்று தன் தத்தன் - யமனிடமுள்ள கணக்கன் . னைத் தாயெனச் சேலையுடுததித்தெரிவித்து தத்புமினார் - இது ( கி . பி . 1206 - 1290 ) நாகாஸ்திரம் அருச்சுநன்மீது ஒரு முறைக் டில்லியையாண்ட அடிமை யாசர்களில் குமேல் எய்யாமல் வேண்டி கன்னன் ஒருவனாகிய குட்புடீன் என்பவனால் டில் வேண்டியபடி இறந்தபின் பாலூட்ட வரம் லியில் கட்டிய ஒருஸ் தம்பம் . இது ( 250 ) தந்து மீண்டு பாரதமுடிவில் அவ்வாறு அடிகள் உயரமுள்ளது . செய்து பாரதயுத்தத்தில் இறந்தவர்க்குப் ததி - சிதத்துவசன் குமரன் . பாண்டவர் தில தர்ப்பணஞ் செய்கையில் முதலில் கர்ணனுக்குச் செய்யச் சொன்ன தந்தமர் - ஒரு முனிவர் . இவர் தம் மனை வள் . வியுடன் மானுருக்கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் பாண்டு மானென 2 . குந்தி போஜனுக்கு ஒருபெயர் . 3 . குந்திபோஜ வம்சத்தில் காம்பியென் நினைத்து எய்யப் பாண்டுவிற்குத் தன் பவன் . | மனைவியரைச் சேராதிருக்கச் சாபமளித் 4 . சசிபிந்து குலத்தவனாகிய கிருது துயிர் விட்டவர் . வின் குமாரன் விதர்ப்பன் போன் . தந்தயம் - குந்தி பிறந்ததேசம் . An ancient townof Malwa the birth 5 . தர்மநேத்ரன் குமாரன் ஹயன் பேரன் . place of Kunte . 6 . ஒரு தேசம் . தந்தலம் - வடநாட்டில் பல்லாரிக்கணுள்ள நாடு . The ancient name of the Province 7 . நேத்திரன் குமரன் . இவன் குமாரன் in which Kuruko - de is situated . A சோஹசி . portion of the Bellary District in the 8 . கிருதன் குமான் இவன் குமான் Madras Presideney . விருஷ்ணி . தந்தலன் - ஒரு அரசன் காலவனிடம் கால 9 . சகுனி குமரன் இவன் குமரன் அளவு வினவினவன் . தேவாரதி .