அபிதான சிந்தாமணி

தண்டையூர்க்கிழவர் குதிரைமறம் அரசன். தண்டையூர்க்கிழவர்-ஒரு வேளாளர், இவர் 2. கத்ரு குமான், நாகன். ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு நாடோ ததன் - சுபாரிசுவம் என்னும் மலையிலுள்ள அம் நெல்கொடுக்கும் திருப்பணியேற்று கடத்திவந்தனர். இடையில் ஷாமகாலம் குதிரை-இது, கழுத்தும், காலும் நீண்டுள்ள வா கெல்கொடுக்குந் திருப்பணி முட்டுப் பிராணி முதுகெலும்புள்ள பிராணி வர்க் படுதல் எண்ணி விசனமடையச் சிவ கத்தைச் சேர்ந்தது. இதற்குப்பிடரியில் மூர்த்தி குபோனுக்குக் குண்டையூர்க்கிழ மயிர் உண்டு. தவடைகள் விசாலமாயும் வர்க்கு நெல் தரக் கட்டளையிட்டனர். பருத்தும் இருக்கும். காதுகள் நீண்டவை குண்டையூர்க்கிழவர் தமது வீடெங்கும் பிளவாத குளம்புள்ள பா தமுள்ளது. தலை நெல் நிறைந்திருக்கக் கண்டு களித்து இந்த யில் கொம்புகள் கிடையா மேல் வாயிலும் அற்புதத்தினைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக கீழ்வாயிலும் பற்கள் உண்டு முன்பற்களா ளுக்குக் கறிவித்துச் சிவாநுக்கிரகத்தால் லும் பின்னரைக்கும் பற்களாலும் இரை திருவாரூர்முழுதும் நெல் தந்தவர். தின்னும் மூக்கினால் மூச்சுவிடுமாதலால் குண்டோதான் -1, கத்ருகுமானாகியநாகன், ஓடுகையில் இளைக்காது. உதடுகள் தோ 2, திருதராட்டிரன் குமரன். லுந்தசையுமாக இருத்தலால் புல்லைப் 3. இவன், சிவமூர்த்திக்குக் குடைபிடி பொருக்கித்தின்னும். இது அறிவும் சுரு ப்பவன். மதுரையில் திருவவதரித்த சுருப்புமுள்ளது. கருத்தறிந்து நடப்பது, தடாதகை பிராட்டியாரின் திருமணத்தில் இதன் வகை மட்டக்குதிரை, நாட்டுத்தட்டு அம்மையார் தேவராதியர்க்கு விருந்திட்டு ஆஸ்திரியகுதிரை, அரபிக்குதிரை, முதலி அளவிலாது மிகுந்த அன்னங்களைப் புசி யன. இதனினம் கோவேறு கழுதை, க்க யாருங் கிடைக்கவில்லையென்று சோம கழுதை, வரிக்கு திரை, பின்னவை பளுவை சுந்தரபாண்டியராகிய சிவமூர்த்தியிடம் யிழுப்பதற்கும், வண்டி யிழுப்பதற்கும், குறிப்பித்தனள். சிவமூர்த்தி லீலைகாரண வயலில் உழுதற்கும் உதவும். இக்குதிரை மாக அருகிருந்த குண்டோதான் வயிற் யினத்தில் பலவகை உண்டு. அவை பல றில் ஊழித்தீயை மிருத்தி இந்தக் குடை 'தேசங்களில் பலவிதமாக இருக்கின்றன. யாளுக்கு அன்னமிடுக என்றனர். அம்மை இந்தியாவில் பெரிய குதிரை, மட்டக் யார், இவனென்ன சாப்பிடப் போகிறா குதிரை, நாட்டுத்தட்டு முதலிய. மற்ற னென்று அன்னமிடக் கட்டளையிட நாடுகளில் த்ரோப்பேட், போலோபோனி, அன்னமிடுவோர் இருந்த எல்லா அன் ஷெட்லண்ட்போனி, கஹட்ஸ்டேல், யார் னங்களையும், வேறு பாகமாகாத பொருள் கஷயர் கோச்குதிரை, ஸப்லாக்பஞ்ச், களையுமிடப் பசி நீங்காது வருந்திப் பசி ஷயர்குதிரை, காப், அரபிகுதிரை, வெலி தணியச் சிவமூர்த்தியை வேண்டி அன் ஷ்போனி, டார்ட் மூர்போனி, கிளீவ் னக்குழியும் தாகநீங்க வையையாற்றை லாண்ட்பே , பெர் சீரன், ஹாகெனி, யும்பெற்றுப் பசியும் தாகமும் நீங்கியவன். அமெரிகன்ட்ராடர், ஹண்டர், பெரு தண்ணுவர் - தாராபுரம், காங்கேயம் பழ போனி, ஆஸ்திரிய குதிரை, முதலிய. னிமலை முதலிய இடங்களில் பயிரிடும் குதிரைத்தறியனார் - குதிரைத் தறியென் குடிமக்கள். இவர்கள் தங்களை வேளாளர் பது ஒரூர்போலும் விஷயம் விளங்க என்பர். இவர்கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா வில்லை. இவர்பாலைத் திணையைப்பாராட் விலுள்ள குண்ணூரிலிருந்து குடியேறின டிப் பாடியுள்ளார் இவர் பாடியது. நற்- வாதலால் இப்பெயர் பெற்றனர். இவர் உசுசு-ம் பாட்டு. கள் கிராமாதிபதி மன்றாடி இவர்கள் ததிரைமலை - இது தென் கன்னடத்திலுள்ள பெரிய குண்ணுவர் சிறியகுண்ணுவர் என குதிரைமூக்கு மலை. (புற, நா.) இருவகை. குதிரைமறம் - எய்யுந்தொழில் மாட்சிமைப் கதம்பேய்ச் சித்தர் - இவர் ஒரு சித்தர். பட்ட பெரிய மதிலிடத்துப்பாயும் குதிரை இவர் பெண்களைப் பேய்களென எண்ணி யது பகுதியைச் சொல்லியது. (பு. வெ.) உண்மையுணர்ந்து நன்மை யடைந்தவர். 2. எறியும் வேற்படை யுடையான் றன் இவர் செய்த தூல் குதம்பேய்ச் சித்தர்பா மாறுபாட்டினைச் செய்யும் பொருட் செறி ல். ந்த கலையினையுடைய குதிரையின் திறப் தோன்-1. குரோதகீர்த்தியின் குமான். ! 'பாட்டைச் சொல்லியது. (பு. வெ.) தாகமும் யோகம் பதி. இன்ளார் எலுள்ள - இப்பெயர் மன்படி அவர் எத்திடை பொ
தண்டையூர்க்கிழவர் குதிரைமறம் அரசன் . தண்டையூர்க்கிழவர் - ஒரு வேளாளர் இவர் 2 . கத்ரு குமான் நாகன் . ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு நாடோ ததன் - சுபாரிசுவம் என்னும் மலையிலுள்ள அம் நெல்கொடுக்கும் திருப்பணியேற்று கடத்திவந்தனர் . இடையில் ஷாமகாலம் குதிரை - இது கழுத்தும் காலும் நீண்டுள்ள வா கெல்கொடுக்குந் திருப்பணி முட்டுப் பிராணி முதுகெலும்புள்ள பிராணி வர்க் படுதல் எண்ணி விசனமடையச் சிவ கத்தைச் சேர்ந்தது . இதற்குப்பிடரியில் மூர்த்தி குபோனுக்குக் குண்டையூர்க்கிழ மயிர் உண்டு . தவடைகள் விசாலமாயும் வர்க்கு நெல் தரக் கட்டளையிட்டனர் . பருத்தும் இருக்கும் . காதுகள் நீண்டவை குண்டையூர்க்கிழவர் தமது வீடெங்கும் பிளவாத குளம்புள்ள பா தமுள்ளது . தலை நெல் நிறைந்திருக்கக் கண்டு களித்து இந்த யில் கொம்புகள் கிடையா மேல் வாயிலும் அற்புதத்தினைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக கீழ்வாயிலும் பற்கள் உண்டு முன்பற்களா ளுக்குக் கறிவித்துச் சிவாநுக்கிரகத்தால் லும் பின்னரைக்கும் பற்களாலும் இரை திருவாரூர்முழுதும் நெல் தந்தவர் . தின்னும் மூக்கினால் மூச்சுவிடுமாதலால் குண்டோதான் - 1 கத்ருகுமானாகியநாகன் ஓடுகையில் இளைக்காது . உதடுகள் தோ 2 திருதராட்டிரன் குமரன் . லுந்தசையுமாக இருத்தலால் புல்லைப் 3 . இவன் சிவமூர்த்திக்குக் குடைபிடி பொருக்கித்தின்னும் . இது அறிவும் சுரு ப்பவன் . மதுரையில் திருவவதரித்த சுருப்புமுள்ளது . கருத்தறிந்து நடப்பது தடாதகை பிராட்டியாரின் திருமணத்தில் இதன் வகை மட்டக்குதிரை நாட்டுத்தட்டு அம்மையார் தேவராதியர்க்கு விருந்திட்டு ஆஸ்திரியகுதிரை அரபிக்குதிரை முதலி அளவிலாது மிகுந்த அன்னங்களைப் புசி யன . இதனினம் கோவேறு கழுதை க்க யாருங் கிடைக்கவில்லையென்று சோம கழுதை வரிக்கு திரை பின்னவை பளுவை சுந்தரபாண்டியராகிய சிவமூர்த்தியிடம் யிழுப்பதற்கும் வண்டி யிழுப்பதற்கும் குறிப்பித்தனள் . சிவமூர்த்தி லீலைகாரண வயலில் உழுதற்கும் உதவும் . இக்குதிரை மாக அருகிருந்த குண்டோதான் வயிற் யினத்தில் பலவகை உண்டு . அவை பல றில் ஊழித்தீயை மிருத்தி இந்தக் குடை ' தேசங்களில் பலவிதமாக இருக்கின்றன . யாளுக்கு அன்னமிடுக என்றனர் . அம்மை இந்தியாவில் பெரிய குதிரை மட்டக் யார் இவனென்ன சாப்பிடப் போகிறா குதிரை நாட்டுத்தட்டு முதலிய . மற்ற னென்று அன்னமிடக் கட்டளையிட நாடுகளில் த்ரோப்பேட் போலோபோனி அன்னமிடுவோர் இருந்த எல்லா அன் ஷெட்லண்ட்போனி கஹட்ஸ்டேல் யார் னங்களையும் வேறு பாகமாகாத பொருள் கஷயர் கோச்குதிரை ஸப்லாக்பஞ்ச் களையுமிடப் பசி நீங்காது வருந்திப் பசி ஷயர்குதிரை காப் அரபிகுதிரை வெலி தணியச் சிவமூர்த்தியை வேண்டி அன் ஷ்போனி டார்ட் மூர்போனி கிளீவ் னக்குழியும் தாகநீங்க வையையாற்றை லாண்ட்பே பெர் சீரன் ஹாகெனி யும்பெற்றுப் பசியும் தாகமும் நீங்கியவன் . அமெரிகன்ட்ராடர் ஹண்டர் பெரு தண்ணுவர் - தாராபுரம் காங்கேயம் பழ போனி ஆஸ்திரிய குதிரை முதலிய . னிமலை முதலிய இடங்களில் பயிரிடும் குதிரைத்தறியனார் - குதிரைத் தறியென் குடிமக்கள் . இவர்கள் தங்களை வேளாளர் பது ஒரூர்போலும் விஷயம் விளங்க என்பர் . இவர்கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா வில்லை . இவர்பாலைத் திணையைப்பாராட் விலுள்ள குண்ணூரிலிருந்து குடியேறின டிப் பாடியுள்ளார் இவர் பாடியது . நற் வாதலால் இப்பெயர் பெற்றனர் . இவர் உசுசு - ம் பாட்டு . கள் கிராமாதிபதி மன்றாடி இவர்கள் ததிரைமலை - இது தென் கன்னடத்திலுள்ள பெரிய குண்ணுவர் சிறியகுண்ணுவர் என குதிரைமூக்கு மலை . ( புற நா . ) இருவகை . குதிரைமறம் - எய்யுந்தொழில் மாட்சிமைப் கதம்பேய்ச் சித்தர் - இவர் ஒரு சித்தர் . பட்ட பெரிய மதிலிடத்துப்பாயும் குதிரை இவர் பெண்களைப் பேய்களென எண்ணி யது பகுதியைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ) உண்மையுணர்ந்து நன்மை யடைந்தவர் . 2 . எறியும் வேற்படை யுடையான் றன் இவர் செய்த தூல் குதம்பேய்ச் சித்தர்பா மாறுபாட்டினைச் செய்யும் பொருட் செறி ல் . ந்த கலையினையுடைய குதிரையின் திறப் தோன் - 1 . குரோதகீர்த்தியின் குமான் . ! ' பாட்டைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ) தாகமும் யோகம் பதி . இன்ளார் எலுள்ள - இப்பெயர் மன்படி அவர் எத்திடை பொ