அபிதான சிந்தாமணி

குண்டலகேசி 469 குண்டை திர தண்டம், திரிமூர்த்தி ஐங்கோ தாசன் பி முளள தேவதைகளுக்கு யோனி குண் குண்டலபோகி - துரியோ தனன் தம்பி, டம், ருத்ரதேவ தாம்சங்களுக்கு அர்த்த சந் தண்டலபோசன் - துரியோதனன் தம்பி, திர குண்டம், சாந்த தேவதைகளுக்கு பதிநான்காம் நாள் பீமனால் இறந்தவன். வட்ட குண்டம், திரிமூர்த்திகளுக்கு ஐங் குண்டலன் - ஒரு காந்தருவன், திருவேங்க கோணம், கின்னரர்களுக்கு ஐங்கோ டத்தில் மனைவியருடன் விளையாடி அர ணம், வித்யா , வித்யேச்வார்களுக்குப் ங்கதாசன் பிறப்பிற்குக் காரணமானவன். பதுமகுண்டம், ஸ்தம்பனத்திற்கு நாம் தண்டலாதன் - துரியோதனன் தம்பி. கோணம், தாபனத்திற்கு யோனிவடிவம், தண்டலி - மந்திரங்களுக் குற்பத்திஸ்தான மாரணத்திற்கு அர்த்தசந்திரவடிவம் அல் | மாய்ச் சிவனது பரிக்கிரகரூபையான கிரி லது பதினாறுகோணம். சாந்திக்கு வட்ட யாசத்தி. மாகிய குண்டம், உச்சாடனத்தில் அறு தண்டலை-1. விந்தியவந்தன் பெண், இவள் கோணம், புஷ்டிக்குப் பத்மகுண்டம், முத் நினைத்தவிடங்களில் சரிக்கத்தக்க சக்தி திக்கு எண்கோணமும் ஆகும். இவற் யுள்ளவள். இவள் கணவன் சும்பனால் றின் மேகலை, கண்டம், கோமுகம், செய் கொல்லப்பட்டான். வகை முதலியவற்றைக் காமிகாதி ஆக -2 மதாலசையின் நண்பி, தீர்த்தயாத் மங்களில் பரக்கக் காண்க. திரைபொருட்டு வருகையில் இருதுத்து தண்டலகேசி - 1. இவள் ஒரு வைசிய வசனால் பாதாளகேது என்னு மரக்கன் கன்னிகை. இவள் மாளிகையில் விளை அடிபட்டு ஓடிவருதல் கண்டு சிறைபட் யாடுகையில் ஒரு வணிகபுத்ரன் காளன் டிருந்த மதாலசைக்குச் சுபசெய்திகூற என்பானை யிவள் மணந்திருக்கையில் ஒரு அரசன் காணும்படி பிலவழி புகுந்து நாள் பரிகாஸத்தால் கணவனை கள்வன் அரக்கனது மாளிகையிற் சிறையிருந்த என்னக் காளன் கோபங்கொண்டு ஒருநாள் மதாலசையை யடைந்தவள். ஒரு வியாஜங்காரணமாகத் தனிக்கொண்டு தண்டவிதண்டர் - இவர்கள் பாபஞ்செய்த பர்வதத்திலேறி நீ என்னைக் கள் வனென்ற - வேதியர்கள். இவர்கள் நாகலோகஞ் மையினுன்னைக்கொல்லத் துணிவேனென சென்று அவ்விடத்திலிருந்தே சிவ பூசை அவளும் அவனை முன் கொல்லவெண்ணி செய்து சாக நீக்கமடைந்தவர்கள். பதும நான் சாவேனாகி லும்மை வலங்கொண்டு புராணம்.) சாவேன் என வலங்கொள்வாள் போன்று தண்டன்-1. கத்ரு குமரன், நாகன். கணவனைப் பர்வதத்திருந்து விழத்தள்ளி 2. திருதராட்டிரன் குமரன். னள். அவனும் இறக்க இவளும் கணவ 3. ஒரு சிவகணத்தவன். னைப் பிரிந்த துக்கத்தால் பல்லோரும் 4. யானையுருக்கொண்டு மகோற்கடர் இயங்குதற்குரிய கோட்டை வாயிலில் முன் வந்திறந்த அசுரன். நாவல் நட்டு அவரியங்காமை விலக்கி ஆங் குண்டினபுரம் - விதர்ப தேசத்து இராஜ குத் தன்னுடன் வாதிப்பாரைப் பெற்ற தானி. The ancient captal of vidarbaa. போது அதனைக்களைத் தெறிந்து வாதம் தண்டுகட்பாலியாதனார் - இவர் ஆதன் புரிந்து பரசமயங்களை வென்று காலமா என்னுமியிற் பெயருடையவர். பாவி இவ யினள். இக்குண்டலகேசிக்குப் பௌத்த ரது ஊர். ஆழ்ந்த கண்ணுடைமையிற் மத உபதேசஞ்செய்தவன், உஞ்சைமா குண்டுக ணென்றும் அடைமொழி கொடுக் நகரத்திருந்த அருக்கசந்திரன். கப்பட்டார் போலும். இவர் சேரமான் 2. இஃது தமிழி ற்சிறந்த ஐம்பெருங் செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனைப் பாடிப் காப்பியங்களுள் ஒன்று. இதில் கூறப் பரிசில் பெற்றவர். புறம் - கூ அஎ. குறிஞ் படுவன புத்தவாதம். இஃது இப்பெயர் சியைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். முகம் பெற்ற வணிககுலமகளிரின் வரலாறு புகு கிளவி பாடியவருள் இவருமொருவர். கூறி அவள் பல சமயங்களை வென்று இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் உ.உ0-ம் புத்தமதத்தை நிறுத்தினதைத் தெரிவிக் பாடலொன்றும், புறத்தி லொன்றுமாக கும். இது ஒருபௌத்த பேய்க்கும் சைப் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. பேய்க்கும் நடந்த வாதத்தைப் பற்றிக் (புற - நா.) கூறும் வாத நூல். தண்டூர்க்கூற்றம்-சேரநாட்டின் ஒருபகுதி. குண்டலபுரம் - ஒரு வித்யாதர நகரம். - தண்டை - சுப்பிரர்தேவி, குமரர்வைகுண்டர்,
குண்டலகேசி 469 குண்டை திர தண்டம் திரிமூர்த்தி ஐங்கோ தாசன் பி முளள தேவதைகளுக்கு யோனி குண் குண்டலபோகி - துரியோ தனன் தம்பி டம் ருத்ரதேவ தாம்சங்களுக்கு அர்த்த சந் தண்டலபோசன் - துரியோதனன் தம்பி திர குண்டம் சாந்த தேவதைகளுக்கு பதிநான்காம் நாள் பீமனால் இறந்தவன் . வட்ட குண்டம் திரிமூர்த்திகளுக்கு ஐங் குண்டலன் - ஒரு காந்தருவன் திருவேங்க கோணம் கின்னரர்களுக்கு ஐங்கோ டத்தில் மனைவியருடன் விளையாடி அர ணம் வித்யா வித்யேச்வார்களுக்குப் ங்கதாசன் பிறப்பிற்குக் காரணமானவன் . பதுமகுண்டம் ஸ்தம்பனத்திற்கு நாம் தண்டலாதன் - துரியோதனன் தம்பி . கோணம் தாபனத்திற்கு யோனிவடிவம் தண்டலி - மந்திரங்களுக் குற்பத்திஸ்தான மாரணத்திற்கு அர்த்தசந்திரவடிவம் அல் | மாய்ச் சிவனது பரிக்கிரகரூபையான கிரி லது பதினாறுகோணம் . சாந்திக்கு வட்ட யாசத்தி . மாகிய குண்டம் உச்சாடனத்தில் அறு தண்டலை - 1 . விந்தியவந்தன் பெண் இவள் கோணம் புஷ்டிக்குப் பத்மகுண்டம் முத் நினைத்தவிடங்களில் சரிக்கத்தக்க சக்தி திக்கு எண்கோணமும் ஆகும் . இவற் யுள்ளவள் . இவள் கணவன் சும்பனால் றின் மேகலை கண்டம் கோமுகம் செய் கொல்லப்பட்டான் . வகை முதலியவற்றைக் காமிகாதி ஆக - 2 மதாலசையின் நண்பி தீர்த்தயாத் மங்களில் பரக்கக் காண்க . திரைபொருட்டு வருகையில் இருதுத்து தண்டலகேசி - 1 . இவள் ஒரு வைசிய வசனால் பாதாளகேது என்னு மரக்கன் கன்னிகை . இவள் மாளிகையில் விளை அடிபட்டு ஓடிவருதல் கண்டு சிறைபட் யாடுகையில் ஒரு வணிகபுத்ரன் காளன் டிருந்த மதாலசைக்குச் சுபசெய்திகூற என்பானை யிவள் மணந்திருக்கையில் ஒரு அரசன் காணும்படி பிலவழி புகுந்து நாள் பரிகாஸத்தால் கணவனை கள்வன் அரக்கனது மாளிகையிற் சிறையிருந்த என்னக் காளன் கோபங்கொண்டு ஒருநாள் மதாலசையை யடைந்தவள் . ஒரு வியாஜங்காரணமாகத் தனிக்கொண்டு தண்டவிதண்டர் - இவர்கள் பாபஞ்செய்த பர்வதத்திலேறி நீ என்னைக் கள் வனென்ற - வேதியர்கள் . இவர்கள் நாகலோகஞ் மையினுன்னைக்கொல்லத் துணிவேனென சென்று அவ்விடத்திலிருந்தே சிவ பூசை அவளும் அவனை முன் கொல்லவெண்ணி செய்து சாக நீக்கமடைந்தவர்கள் . பதும நான் சாவேனாகி லும்மை வலங்கொண்டு புராணம் . ) சாவேன் என வலங்கொள்வாள் போன்று தண்டன் - 1 . கத்ரு குமரன் நாகன் . கணவனைப் பர்வதத்திருந்து விழத்தள்ளி 2 . திருதராட்டிரன் குமரன் . னள் . அவனும் இறக்க இவளும் கணவ 3 . ஒரு சிவகணத்தவன் . னைப் பிரிந்த துக்கத்தால் பல்லோரும் 4 . யானையுருக்கொண்டு மகோற்கடர் இயங்குதற்குரிய கோட்டை வாயிலில் முன் வந்திறந்த அசுரன் . நாவல் நட்டு அவரியங்காமை விலக்கி ஆங் குண்டினபுரம் - விதர்ப தேசத்து இராஜ குத் தன்னுடன் வாதிப்பாரைப் பெற்ற தானி . The ancient captal of vidarbaa . போது அதனைக்களைத் தெறிந்து வாதம் தண்டுகட்பாலியாதனார் - இவர் ஆதன் புரிந்து பரசமயங்களை வென்று காலமா என்னுமியிற் பெயருடையவர் . பாவி இவ யினள் . இக்குண்டலகேசிக்குப் பௌத்த ரது ஊர் . ஆழ்ந்த கண்ணுடைமையிற் மத உபதேசஞ்செய்தவன் உஞ்சைமா குண்டுக ணென்றும் அடைமொழி கொடுக் நகரத்திருந்த அருக்கசந்திரன் . கப்பட்டார் போலும் . இவர் சேரமான் 2 . இஃது தமிழி ற்சிறந்த ஐம்பெருங் செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனைப் பாடிப் காப்பியங்களுள் ஒன்று . இதில் கூறப் பரிசில் பெற்றவர் . புறம் - கூ அஎ . குறிஞ் படுவன புத்தவாதம் . இஃது இப்பெயர் சியைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . முகம் பெற்ற வணிககுலமகளிரின் வரலாறு புகு கிளவி பாடியவருள் இவருமொருவர் . கூறி அவள் பல சமயங்களை வென்று இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் . உ0 - ம் புத்தமதத்தை நிறுத்தினதைத் தெரிவிக் பாடலொன்றும் புறத்தி லொன்றுமாக கும் . இது ஒருபௌத்த பேய்க்கும் சைப் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . பேய்க்கும் நடந்த வாதத்தைப் பற்றிக் ( புற - நா . ) கூறும் வாத நூல் . தண்டூர்க்கூற்றம் - சேரநாட்டின் ஒருபகுதி . குண்டலபுரம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் . - தண்டை - சுப்பிரர்தேவி குமரர்வைகுண்டர்