அபிதான சிந்தாமணி

குடவாயில் நல்லாதனார் 465 குடிமகன் டத்திலுள்ள நரம்புகளுக்கும் உபத்திர பாலைத்திணையையும், சிறுபான்மை மற் வத்தை யுண்டாக்கும். இது, வாத, பித்த, றைத் திணைகளையும் புனைந்து பாடியுள் சிலேஷ்ம, ரத்த, மேதோ, மூத்திர விருத் ளார். மருதநிலத்துப் பள்ளர் பொலிதூற் திகளெனப் பேதப்படும். இவைகளுக்கு றிய கூளம், உப்புப்பாத்தியிற் படி தலின் சிற்றண்டமெழுகு, போண்டச்சுன்னம், நுளையர்போந்து மற்போர் புரியக்கண்ட அபிரகபஸ்மம் முதலியவைகள் நலந்தரும். முதியோர் இருவரையும் கைபிணிவிடுத்து தடவாயில் நல்லாதனார் - பெருஞ்சாத்த நுளையர்க்குக் குடக்கள் கொடுத்து விடுத் னைப் பாடிய தமிழ்ப்புலவர். (புற - நா.) தார் என்று திணை மயக்கங்கூறி மகிழ்விக் தடவாயிற்சீரத்தனார் -கீரத்தனாரெனப் படு கிறார். அகம் கூசுசு. வினைவயிற்சென்று பவரும் இவரே. குடவாயில் சோழநாட் மீண்டுவந்த தலைமகனைக்கண்ட காதலி டின் கண்ண தாகிய தஞ்சாவூர் ஜில்லா தான் முற்றுப்பெறாத கோலத்தோடு ஓடி நன்னிலந்தாலுக்காவைச் சார்ந்ததொரு வந்து முயங்குவ தாகக் கூறியாவர்க்குஞ் பெரியவூர் இவர் தம்மூரைத் "தண்குட சுவையமிழ் தூட்டுகிறார். நற்.2. இவர் வாயிலன்னோள்" (அகம் சச) - கொற்றச் பாடிய பாங்கி பேதமை யூட்டற்றுறை சோழர் குடந்தைவைத்த (அகம் சு0) ஆராயத்தக்கது. நற் எக. இவர் பாடி "தேர்வண்சோழர் குடந்தைவாயில் எனச் யனவாக நற்றிணையில் நாலு (உஎ, சஉ, சிறப்பித்துக் கூறாநிற்பர். இதனுள் குட உக உ, ங எகூ.) பாடல்களும், குறுந்தொகை வாயிலென்பதனைக் குடந்தையென மேலை யில் மூன்றும், அகத்தில் பத்துமாகப் பதி யோர் திரித்தனரென்பர் நச்சினார்க்கினி னேழு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன, யர். தொல், பொருள். உ. அ அ உரை. இவர் குடாசுரன் - ஒரு அசுரன். இவன் தேவரை முன்பொரு காலத்துச் சோழனொருவன் வருத்தத் தேவர் வெள்ளிமலையி லடைக்க சேர நாட்டகத்துச்சென்று கழுமலமென் லம் புகுந்தனர். சிவமூர்த்தி பிராட்டியின் னும்நகரை முற்றித் தன் சேனாபதி பழையன் குறிப்புணர்ந்து போர்க்கனுப்பினர். பிரா என் பானைப் பகைப் புலத்தவர்சேநாபதி ட்டி போர்புரிகையில் சிவமூர்த்தி பிரத்தி கணையனென்பான் கொல்லக்கண்டு பொறா யக்ஷமாகப் பிராட்டி பூசை செய்,தனள். து அவனையும் அவ்வூரையும் கைப்பற்றிய சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து சூலத்தாற் கதையைக் கூறுகின்றவர் அப்போரில் வந்த கொன்று இவனை யுயிர்போக்கினர். மற்றுமுள்ள சேனாபதிகளையும் பிறசிற்ற தடாரன் - கத்ருதநயன், ரசர்களையும் எடுத்துக்கூறிச் செல்லுகின் தடிசைக்காரி - குச்சுக்காரி தாசிகள். (தர்.) சார். அகம்-சச. சோழரது திரவியசாலை தடிதாங்கிழதலியார் - 1. இவர் பொன் குடவாயிலின் கணுளதென்று குறிப்பிக்கி விளைந்த களத்தூரி லிருந்தவர். இவர், றார். அகம்-சு 0. (திரவியசாலை மிக்கபோர் இரப்போருக்கு இல்லையென்னாது கொடு வீரராற் காக்கப்பட்டுள்ளதெனவும் காவன் த்து வந்தமையால் இவர் கழனி ஒருகால் மிக்குடைமையின் சிறைச்சாலையும், குட பொன் கதிர்விட அவைகளைப் பிராமணர் வாயிலின் கட்டப்பட்டுள்ள தெனவுங் முதலிய பலர்க்கும் தானஞ்செய்து புகழ் கொண்டு சோழன் செங்கணான் சோன் படைத்தவர். ''வெறும்புற் கையுமரி தாய்க் கணைக்காலிரும் பொறையைப்பற்றிக் குட கிள்ளை சோரவென் வீடுகெட்டேன், எறும் வாயிற் கோட்டத்துச் சிறையிட்டானெ புக்கோராற்பதமில்லை கண்டாயென்னிருங் ன்று களவழியிலும் புறத்துங்கூறி யிருப் கலியின், குறும்பைத் துரத்துங் குடிதாங் பதை ஆய்ந்து கொள்க.) நன்னனது ஏழில் கியைச் சென்று கூடியபின், தெறும்புற் மலை இவராற் பாடப்பட்டுள்ளது அகம் கொள்யானை கவளங்கொள்ளாமை தெவிட் கூசரு. சோழநாட்டிலுள்ள அன்னியும் டியதே." இச்செய்யுளில் பாதிகேட்டுப் திதியனும், போர்செய்யத் தொடங்கு பரிசில் கொடுத்தபின் புலவர்பாதி பாடி கையில் இடையில் சமாதானஞ் செய்யச் னார் என்ப ர். (தமி. நா. சரி.) சென்ற நாகப்பட்டினந் தாலுக்கா வைப்பூரி தடி நீலை- மண்செறிந்த பூமியிடத்துப் பழ லுள்ள எவ்வியென்பவனைச் சிறப்பித்துக் - மையும் தறுகண்மையு முட்கொண்டு பிற கூறுகிறார். அகம் கூசுசு உறையூரும், | ரறியும் குடியின் வரலாற்றினைச் சொல்லி காவிரியும், இவராற் பாராட்டப்பட்டுள் யது. (பு. வெ.) ளன. அகம்-கூ அடு. இவர் பெரும்பாலும் குடிமகன்-அம்பட்டன். (தர்ஸ்ட ன்) 59
குடவாயில் நல்லாதனார் 465 குடிமகன் டத்திலுள்ள நரம்புகளுக்கும் உபத்திர பாலைத்திணையையும் சிறுபான்மை மற் வத்தை யுண்டாக்கும் . இது வாத பித்த றைத் திணைகளையும் புனைந்து பாடியுள் சிலேஷ்ம ரத்த மேதோ மூத்திர விருத் ளார் . மருதநிலத்துப் பள்ளர் பொலிதூற் திகளெனப் பேதப்படும் . இவைகளுக்கு றிய கூளம் உப்புப்பாத்தியிற் படி தலின் சிற்றண்டமெழுகு போண்டச்சுன்னம் நுளையர்போந்து மற்போர் புரியக்கண்ட அபிரகபஸ்மம் முதலியவைகள் நலந்தரும் . முதியோர் இருவரையும் கைபிணிவிடுத்து தடவாயில் நல்லாதனார் - பெருஞ்சாத்த நுளையர்க்குக் குடக்கள் கொடுத்து விடுத் னைப் பாடிய தமிழ்ப்புலவர் . ( புற - நா . ) தார் என்று திணை மயக்கங்கூறி மகிழ்விக் தடவாயிற்சீரத்தனார் - கீரத்தனாரெனப் படு கிறார் . அகம் கூசுசு . வினைவயிற்சென்று பவரும் இவரே . குடவாயில் சோழநாட் மீண்டுவந்த தலைமகனைக்கண்ட காதலி டின் கண்ண தாகிய தஞ்சாவூர் ஜில்லா தான் முற்றுப்பெறாத கோலத்தோடு ஓடி நன்னிலந்தாலுக்காவைச் சார்ந்ததொரு வந்து முயங்குவ தாகக் கூறியாவர்க்குஞ் பெரியவூர் இவர் தம்மூரைத் தண்குட சுவையமிழ் தூட்டுகிறார் . நற் . 2 . இவர் வாயிலன்னோள் ( அகம் சச ) - கொற்றச் பாடிய பாங்கி பேதமை யூட்டற்றுறை சோழர் குடந்தைவைத்த ( அகம் சு0 ) ஆராயத்தக்கது . நற் எக . இவர் பாடி தேர்வண்சோழர் குடந்தைவாயில் எனச் யனவாக நற்றிணையில் நாலு ( உஎ சஉ சிறப்பித்துக் கூறாநிற்பர் . இதனுள் குட உக எகூ . ) பாடல்களும் குறுந்தொகை வாயிலென்பதனைக் குடந்தையென மேலை யில் மூன்றும் அகத்தில் பத்துமாகப் பதி யோர் திரித்தனரென்பர் நச்சினார்க்கினி னேழு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன யர் . தொல் பொருள் . . உரை . இவர் குடாசுரன் - ஒரு அசுரன் . இவன் தேவரை முன்பொரு காலத்துச் சோழனொருவன் வருத்தத் தேவர் வெள்ளிமலையி லடைக்க சேர நாட்டகத்துச்சென்று கழுமலமென் லம் புகுந்தனர் . சிவமூர்த்தி பிராட்டியின் னும்நகரை முற்றித் தன் சேனாபதி பழையன் குறிப்புணர்ந்து போர்க்கனுப்பினர் . பிரா என் பானைப் பகைப் புலத்தவர்சேநாபதி ட்டி போர்புரிகையில் சிவமூர்த்தி பிரத்தி கணையனென்பான் கொல்லக்கண்டு பொறா யக்ஷமாகப் பிராட்டி பூசை செய் தனள் . து அவனையும் அவ்வூரையும் கைப்பற்றிய சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து சூலத்தாற் கதையைக் கூறுகின்றவர் அப்போரில் வந்த கொன்று இவனை யுயிர்போக்கினர் . மற்றுமுள்ள சேனாபதிகளையும் பிறசிற்ற தடாரன் - கத்ருதநயன் ரசர்களையும் எடுத்துக்கூறிச் செல்லுகின் தடிசைக்காரி - குச்சுக்காரி தாசிகள் . ( தர் . ) சார் . அகம் - சச . சோழரது திரவியசாலை தடிதாங்கிழதலியார் - 1 . இவர் பொன் குடவாயிலின் கணுளதென்று குறிப்பிக்கி விளைந்த களத்தூரி லிருந்தவர் . இவர் றார் . அகம் - சு 0 . ( திரவியசாலை மிக்கபோர் இரப்போருக்கு இல்லையென்னாது கொடு வீரராற் காக்கப்பட்டுள்ளதெனவும் காவன் த்து வந்தமையால் இவர் கழனி ஒருகால் மிக்குடைமையின் சிறைச்சாலையும் குட பொன் கதிர்விட அவைகளைப் பிராமணர் வாயிலின் கட்டப்பட்டுள்ள தெனவுங் முதலிய பலர்க்கும் தானஞ்செய்து புகழ் கொண்டு சோழன் செங்கணான் சோன் படைத்தவர் . ' ' வெறும்புற் கையுமரி தாய்க் கணைக்காலிரும் பொறையைப்பற்றிக் குட கிள்ளை சோரவென் வீடுகெட்டேன் எறும் வாயிற் கோட்டத்துச் சிறையிட்டானெ புக்கோராற்பதமில்லை கண்டாயென்னிருங் ன்று களவழியிலும் புறத்துங்கூறி யிருப் கலியின் குறும்பைத் துரத்துங் குடிதாங் பதை ஆய்ந்து கொள்க . ) நன்னனது ஏழில் கியைச் சென்று கூடியபின் தெறும்புற் மலை இவராற் பாடப்பட்டுள்ளது அகம் கொள்யானை கவளங்கொள்ளாமை தெவிட் கூசரு . சோழநாட்டிலுள்ள அன்னியும் டியதே . இச்செய்யுளில் பாதிகேட்டுப் திதியனும் போர்செய்யத் தொடங்கு பரிசில் கொடுத்தபின் புலவர்பாதி பாடி கையில் இடையில் சமாதானஞ் செய்யச் னார் என்ப ர் . ( தமி . நா . சரி . ) சென்ற நாகப்பட்டினந் தாலுக்கா வைப்பூரி தடி நீலை - மண்செறிந்த பூமியிடத்துப் பழ லுள்ள எவ்வியென்பவனைச் சிறப்பித்துக் - மையும் தறுகண்மையு முட்கொண்டு பிற கூறுகிறார் . அகம் கூசுசு உறையூரும் | ரறியும் குடியின் வரலாற்றினைச் சொல்லி காவிரியும் இவராற் பாராட்டப்பட்டுள் யது . ( பு . வெ . ) ளன . அகம் - கூ அடு . இவர் பெரும்பாலும் குடிமகன் - அம்பட்டன் . ( தர்ஸ்ட ன் ) 59