அபிதான சிந்தாமணி

குசும்பன 4641 குடல்விருத்திரோகம் கொண்டருள்க என அவ்வாறே கூச்மேச் தச்சாக்கடிகை - சம்பாபதியின் கோயில், வரமாக அமர்ந்தனர். (சிவமகாபுராணம்). | (மணிமேகலை.) தசும்பன் - உபரிசரவசுவின் குமரன். தச்சான் - ஓர் இருடி, திரேதாயுகத்தில் தசும்பா - இது, ஒருவகைச் செடி, இதன் சிவபூசையால் முத்திபெற்றவன், விதைகள் வண்டை விதைகள் போ லிருக் | தச்சன் - 1. ஒரு வேதியன் புத்திரப்பேறு கும். இவ்விதைகளிலிருந்து எண்ணெய் வேண்டி விரதம் அநுஷ்டித்து மாக ஸ்நா உண்டாக்கிப் பலகாரங்கள் செய்கின்றனர். னஞ் செய்து இஷ்டசித்தி யடைந்தவன் குசேலர் - கண்ணனுடன் வாசித்த வேதிய (பதுமம்.) நண்பர். இவர் வறுமையடைந்திருந்த 2. இருக்குவேதம் கரு - வது அத்தியா காலத்து மனைவியார் இவரை நோக்கி யத்தில் புகழ்ந்து சொல்லப்பட்டவன். உமக்கு நண்பராகிய கண்ணபிரானிடஞ் இவன் கிணற்றில் தள்ளப்பட்டு இருக் சென்று உமது தரித்திரத்தைக் கூறிப் கோதி மாண்டதாக இருக்கு வேதம் பொருள் பெற்று வருக என்றனள். இத கூறும். | னைக்கேட்ட குசேலர் ஆயின் நண்பரிடஞ் 3. சாக்ஷசமனுவிற்கு நடவலையடத் சென்றால் ஏதேனுங் கையுறையாகக்கொ துதித்த குமரன். ண்டுபோக வேண்டுமென்றனர். மனைவி 4. அங்கீரசன் சந்ததியான், கொஞ்சம் அவல் பலகாரஞ்செய்து தரக் தஞ்சம்பூர் இராமாநுசாசாரியர் - வேதாந்த கொண்டு சென்று கண்ணனைக் கண்ட | தேசிகரின் திருவடி சம்பந்தி. னர். கண்ட கண்ணன், யோகக்ஷேமங் தஞ்சான் - 1. அதுமானுக்குப் பாட்டனும், களை விசாரித்து அருகிருந்த மூட்டையி அஞ்சனாதேவியின் தந்தையு மாகிய வாது லிருந்த அவலில் ஒருபிடி எடுத்து வாயி ரன், லிட்டு உண்டனர். மறுபிடி உண்ண எடுக் 2. கத்ருவின் குமரன், நாகன். கையில் அருசிருந்த தேவியார் விலக்க | தஞ்சிகாரர்-சேலம் ஜில்லாவிலுள்ள உழுது உண்ணாது நின்று குசேலருக்கு ஒன்றுங் | பயிரிடும் சாதியார். (தர்ஸ்ட ன்). கொடாது அனுப்பக் குசேலர் துக்கத் தட கீகோ இளஞ்சேரலிரும்பொறை - ஒரு துடனீங்கி வீடுவந்து தமது பெருஞ்செல் - சேரன், பெருங்குன்றூர்க்கிழாராற் பாட வத்தினைக் கண்டு களித்தவர். ப்பெற்றவன். கச்சகர்- கடகமென்னும் பட்டணத்திலிரு தடபன் -ஓர் இருடி. ந்த முனிவர். இவர் குமரன் கௌச்சிகன் தடபுலவியனார் - பாண்டியன் நெடுஞ்செழி அல்லது மிருகண்டு, இவர் தம் குமாருக் யனைப் பாடிய தமிழ்ப்புலவர். (புற - நா.) குப் பெண்கொள்ள உசத்தியரிடஞ்சென் தடமலை - காவிரிபிறத்தற்கு இடமாயுள்ள றனர். அந்த வுசத்தியர் பெண் விருத் மலை. (சிலப்பதிகாரம்.) தை, காட்டானைக்குப் பயந்து மடுவில் | தடமுருட்டி - சோழநாட்டு உறையூரிலுள்ள விழுந்திறந்தனள். அவளை உயிர்ப்பிக்கக் ' உமாப்பக்கக ஒருந்து. | குச்சகர் தடாகக்கரையில் தவமியற்றுகை தடமக்கிற்பகவர்-இவர் யாப்பருங் கலக் யில் ஒரு காட்டானை இவரைத் தூக்கிக் | காரிகை யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லா கொண்டு காட்டுள் சென்றது, முனிவர் சிரியர்களில் ஒருவர்.. கும்பகோணத்த யானையின் வரலாறு வினவ யானை அறிவு -வர் போலும். தோன்றித் தான் தவதத்தன் என்பவன், தடம் -1. கொச்சி நாடு, தருமத்தைவிட்டு இரசவாதஞ்செய்த பாத - 2, அநிருத்தனை வாணன் சிறையிட்ட கத்தால் மத்தயானை யானேன் என காலத்தில் அவ்வாணாசுரன் பட்டணத்தில் முனிவர் தமது தபோபலத்தில் சிறிது கண்ணன் லோகத்தாலும், மண்ணாலுஞ் அந்த யானையுருக்கொண்டவனுக் களித் செய்த குடங்கொண்டாடிய கூத்து. தனர். உடனே தன தத்தன் யானையுரு தடல்விருத்திரோகம் - வாயு அதிகரித்தெ நீங்கித் தேவவுருக்கொண்டு சென்றனன். |ழுந்து அதோமுக மார்க்கமாக அண்டங் முனிவர் மீண்டும் யமனையெண்ணித் தவ களுக்குள் சஞ்சரித்து அவ்விடங்களில் மியற்றி விருத்தையை யமனருளா லுயி வீக்கத்தையும் சூலையையும் பிறப்பித்து ர்ப்பித்து தமது குமாருக்கு மணஞ்செய் நாபியின் வழியாய் ஆண் குறியைச்சேர் வித்துத் தாம் தவத்திற்குச் சென்றனர். ந்து அதிலுள்ள நரம்புகளுக்கும் அண் இம் யமனையெண்ணிழுந்து அதோவாயு அதிகரித்தெ
குசும்பன 4641 குடல்விருத்திரோகம் கொண்டருள்க என அவ்வாறே கூச்மேச் தச்சாக்கடிகை - சம்பாபதியின் கோயில் வரமாக அமர்ந்தனர் . ( சிவமகாபுராணம் ) . | ( மணிமேகலை . ) தசும்பன் - உபரிசரவசுவின் குமரன் . தச்சான் - ஓர் இருடி திரேதாயுகத்தில் தசும்பா - இது ஒருவகைச் செடி இதன் சிவபூசையால் முத்திபெற்றவன் விதைகள் வண்டை விதைகள் போ லிருக் | தச்சன் - 1 . ஒரு வேதியன் புத்திரப்பேறு கும் . இவ்விதைகளிலிருந்து எண்ணெய் வேண்டி விரதம் அநுஷ்டித்து மாக ஸ்நா உண்டாக்கிப் பலகாரங்கள் செய்கின்றனர் . னஞ் செய்து இஷ்டசித்தி யடைந்தவன் குசேலர் - கண்ணனுடன் வாசித்த வேதிய ( பதுமம் . ) நண்பர் . இவர் வறுமையடைந்திருந்த 2 . இருக்குவேதம் கரு - வது அத்தியா காலத்து மனைவியார் இவரை நோக்கி யத்தில் புகழ்ந்து சொல்லப்பட்டவன் . உமக்கு நண்பராகிய கண்ணபிரானிடஞ் இவன் கிணற்றில் தள்ளப்பட்டு இருக் சென்று உமது தரித்திரத்தைக் கூறிப் கோதி மாண்டதாக இருக்கு வேதம் பொருள் பெற்று வருக என்றனள் . இத கூறும் . | னைக்கேட்ட குசேலர் ஆயின் நண்பரிடஞ் 3 . சாக்ஷசமனுவிற்கு நடவலையடத் சென்றால் ஏதேனுங் கையுறையாகக்கொ துதித்த குமரன் . ண்டுபோக வேண்டுமென்றனர் . மனைவி 4 . அங்கீரசன் சந்ததியான் கொஞ்சம் அவல் பலகாரஞ்செய்து தரக் தஞ்சம்பூர் இராமாநுசாசாரியர் - வேதாந்த கொண்டு சென்று கண்ணனைக் கண்ட | தேசிகரின் திருவடி சம்பந்தி . னர் . கண்ட கண்ணன் யோகக்ஷேமங் தஞ்சான் - 1 . அதுமானுக்குப் பாட்டனும் களை விசாரித்து அருகிருந்த மூட்டையி அஞ்சனாதேவியின் தந்தையு மாகிய வாது லிருந்த அவலில் ஒருபிடி எடுத்து வாயி ரன் லிட்டு உண்டனர் . மறுபிடி உண்ண எடுக் 2 . கத்ருவின் குமரன் நாகன் . கையில் அருசிருந்த தேவியார் விலக்க | தஞ்சிகாரர் - சேலம் ஜில்லாவிலுள்ள உழுது உண்ணாது நின்று குசேலருக்கு ஒன்றுங் | பயிரிடும் சாதியார் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . கொடாது அனுப்பக் குசேலர் துக்கத் தட கீகோ இளஞ்சேரலிரும்பொறை - ஒரு துடனீங்கி வீடுவந்து தமது பெருஞ்செல் - சேரன் பெருங்குன்றூர்க்கிழாராற் பாட வத்தினைக் கண்டு களித்தவர் . ப்பெற்றவன் . கச்சகர் - கடகமென்னும் பட்டணத்திலிரு தடபன் - ஓர் இருடி . ந்த முனிவர் . இவர் குமரன் கௌச்சிகன் தடபுலவியனார் - பாண்டியன் நெடுஞ்செழி அல்லது மிருகண்டு இவர் தம் குமாருக் யனைப் பாடிய தமிழ்ப்புலவர் . ( புற - நா . ) குப் பெண்கொள்ள உசத்தியரிடஞ்சென் தடமலை - காவிரிபிறத்தற்கு இடமாயுள்ள றனர் . அந்த வுசத்தியர் பெண் விருத் மலை . ( சிலப்பதிகாரம் . ) தை காட்டானைக்குப் பயந்து மடுவில் | தடமுருட்டி - சோழநாட்டு உறையூரிலுள்ள விழுந்திறந்தனள் . அவளை உயிர்ப்பிக்கக் ' உமாப்பக்கக ஒருந்து . | குச்சகர் தடாகக்கரையில் தவமியற்றுகை தடமக்கிற்பகவர் - இவர் யாப்பருங் கலக் யில் ஒரு காட்டானை இவரைத் தூக்கிக் | காரிகை யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லா கொண்டு காட்டுள் சென்றது முனிவர் சிரியர்களில் ஒருவர் . . கும்பகோணத்த யானையின் வரலாறு வினவ யானை அறிவு - வர் போலும் . தோன்றித் தான் தவதத்தன் என்பவன் தடம் - 1 . கொச்சி நாடு தருமத்தைவிட்டு இரசவாதஞ்செய்த பாத - 2 அநிருத்தனை வாணன் சிறையிட்ட கத்தால் மத்தயானை யானேன் என காலத்தில் அவ்வாணாசுரன் பட்டணத்தில் முனிவர் தமது தபோபலத்தில் சிறிது கண்ணன் லோகத்தாலும் மண்ணாலுஞ் அந்த யானையுருக்கொண்டவனுக் களித் செய்த குடங்கொண்டாடிய கூத்து . தனர் . உடனே தன தத்தன் யானையுரு தடல்விருத்திரோகம் - வாயு அதிகரித்தெ நீங்கித் தேவவுருக்கொண்டு சென்றனன் . | ழுந்து அதோமுக மார்க்கமாக அண்டங் முனிவர் மீண்டும் யமனையெண்ணித் தவ களுக்குள் சஞ்சரித்து அவ்விடங்களில் மியற்றி விருத்தையை யமனருளா லுயி வீக்கத்தையும் சூலையையும் பிறப்பித்து ர்ப்பித்து தமது குமாருக்கு மணஞ்செய் நாபியின் வழியாய் ஆண் குறியைச்சேர் வித்துத் தாம் தவத்திற்குச் சென்றனர் . ந்து அதிலுள்ள நரம்புகளுக்கும் அண் இம் யமனையெண்ணிழுந்து அதோவாயு அதிகரித்தெ