அபிதான சிந்தாமணி

குது 181 குங்கிலியக்கலய நாயனார் டி அரசனாக சிதம்பரத்திலிருந்தபாடியவர். ( 3. சிருங்கிபேரநாட்டு அரசனாகிய தகைமறைஞான சம்பந்த நாயனார் - இவர் வேடன். பாத்துவாசர் ஆச்சிரமத்திற்கு சிதம்பரத்திலிருந்த சைவ ஆசாரியர் நமி விருந்தான இராமமூர்த்தியிடம் - நட்புக் ழில் அருணகிரிபுராணம் பாடியவர். - கொண்டவன், நற்குண நல்லொழுக்கம் குக்கீடமண்டபம்- காசியிலுள்ள முத்திமண் பூண்டவன். கங்கையில் இடம் விடுங் டபம், மாகந்தனைக் காண்க. தொழில் மேற்கொண்டோன். குக்குடர் - புண்டலீகரைக் காண்க. 4. குருத்ருஹனைக் காண்க. குக்குடன் - சூத்ரனுக்கு நிஷாதஸ்திரீயிடம் தத-1. ஆங்கீரச ருஷிக்குச் சிரத்தைவிட பிறந்தவன். (மது.) முதித்த குமரி, குகீயகர் - (குய்யகர்) குபேரன் சபையைச் '2. தாதா என்னும் ஆதித்தன் பாரி, சுமப்போர். குமரன் சாயம். குங்கிலியக்கலய நாயனார் - திருக்கடவூரில் 3. பிரமன் தேவியருள் ஒருத்தி. வேதியர் குலத்தில் பிறந்த கலயர் என்ப 4 வைசுவதேவபலிகொள்ளும் தேவதை. வர் ஒருவர் இருந்தனர். இவர் திருவீரட்டா ததரர் - யதுகுல பேதம், கம்சன் பகைவர். னேச்சுரருக்குத் தினந்தோறும் குங்கிலி குதான் - (யாதவன்) அந்தகன் குமரன். 'யக்கலயப்புகை யிட்டுவரு நாட்களுள் இவ இவன் குமரன் விருக்ஷணி. ர்க்குத் தெய்வச்செயலால்வ றுமையுண்டா குகைகள் - இவை மலைகளிலுள்ள உள் யிற்று, ஒருநாள் இவரது மனைவியார் வறு ளறைகளும், குடைவுகளுமாம். இவை மையால் தமது சுற்றத்தவர் வருந்து தலைக் இந்தியாவில் பல இடங்களில் பல மலை கண்டு தமது மாங்கல்யத்தைக் கணவரிடம் களில் உண்டு, இவை அதிக நீட்சியும் தந்து அரிசி முதலிய வாங்கிவா அனுப் விசாலமும் உள்ளவை அல்ல. பஸிபிக் பினர். நாயனார் தெருவிற் செல்கையில் மகா சமுத்திரத்திலுள்ள பீஜி தீவை யடு எதிரில் ஒரு வணிகர் குங்கிலியப்பொதி த்து உங்காவா என்னும் தீவிருக்கிறது. கொண்டுவரு தலைக் கண்டு மனங்களித்து 'அங்குள்ள மலையில் ஒரு குகையிருக்கிறது. 'அந்த மாங்கல்யத்தைத் தந்து அம் மூட் இக்குகையினுள்ளிடம் (60) அடி உயரம், டையைப் பெற்றுத் திருக்கோயில் பண் அகலம் 20 அடிமுதல் 30 அடிகள் அதிக டாரத்திலிருத்தித் தாமும் வீடு சேராமல் நீளமுள்ளது. இக் குகைக்குட் செல்லும் அவ்விடமிருந்தனர். எல்லாம் வல்ல சிவ வாயில் கடலுக்குள் (7) அடிக்குக் கீழ் மூர்த்தி நாயனாரது வீடு முழுதும் நெல்லும் இருக்கிறது. குகையின் உயரம் சமுத்திர பொன்னுமாகக் குவிப்பித்து நாயனாரது மட்டத்திற்கு அதிகம். இதுவே குகை மனைவியர்க்குத் தெரிவித்து நாயனாரிடஞ் களில் பெரிதென்பர். ஆஸ்திரேலியா சென்று நீ வீடு சென்று பாலன்ன மருந் கண்டத்தின் சிட்னி பட்டத்திற்கு (30) துக என்று திருவாய்மலர்ந்து மறைந்த மைல் தூரத்தில் பல. சுண்ணாம்புக் குகை னர். நாயனார் கட்டளையை மறுத்தற்கஞ்சி கன் பல வியப்பைத் தருவனவாக வளர்ந்து வீடுசென்று பொன் முதலியவற்றைக் வருகின்றன என்பர். சாக்கடல் (Dead கண்டு மனைவியரை வினாவிச் சிவனடியவ 588) எனும் கடலுக்கு வடகோடியிலுள்ள ருடன் அமுதருந்தி யிருக்கு நாட்களுள் ஒரு குன்று கல்லுப்புப்பாறைகளாலானது. திருப்பனந்தாளில் சிவலிங்கஞ் சாய்ந்தி அதற்கு ஜெபல் உஸ்டம் என்று பெயர். ருக்க அரசன் மூர்த்தியை நிமிர்த்துச் அதில் பல கல்லுப்புக் குகைகள் உண்டு. சேவிக்கவெண்ணி ஆனை முதலிய கட்டி குகை நமச்சிவாய மர்த்திகள் இவர் திரு பிழுத்தும் நிமிராதது கண்டு, நாயனார் வண்ணாமலையில் ஒரு குகையில் நிஷ்டை கேள்வியுற்றுச் சென்று தமது கழுத்திற் செய்து கொண்டிருந்த சித்தர். இவர் கயிறு பூண்டிழுக்கச் சிவலிங்கம் நிமிரக் குகையிலிருந்த தால் இப்பெயர் பெற்ற கண்டு களித்து அவ்விடஞ் சிலநாள் தங்கித் னர். இவர் அம்மலையில் தூங்கும் உஞ்ச திருக்கடவூர் சென்று திருஞானசம்பந்த லிட்டு அதில் சயனித்து நிஷ்டைபுரிந்து மூர்த்தி சுவாமிகளையும் திருநாவுக்கரசு வந்தனர். இவரது மாணாக்கர் குருநமசி சுவாமிகளையும் கண்டு திருவமுது செய் வாயர். இவர் செய்த நூல் அருணகிரியந் வித்துச் சில நாட்களுக்குப் பிறகு முத்தி தாதி. இவரது மற்றச் சரி தங்களைக் குரு யடைந்தவர். இவர் காலம் திருஞானசம் நமசிவாயரைக் காண்க. இவர் சைவர். | பந்தர், அப்பர் சுவாமிகள் காலம். (பெ-பு.) பே காத்து அவன் இருக்களித்தவங்க சிவன் கழுத்து திருமுது
குது 181 குங்கிலியக்கலய நாயனார் டி அரசனாக சிதம்பரத்திலிருந்தபாடியவர் . ( 3 . சிருங்கிபேரநாட்டு அரசனாகிய தகைமறைஞான சம்பந்த நாயனார் - இவர் வேடன் . பாத்துவாசர் ஆச்சிரமத்திற்கு சிதம்பரத்திலிருந்த சைவ ஆசாரியர் நமி விருந்தான இராமமூர்த்தியிடம் - நட்புக் ழில் அருணகிரிபுராணம் பாடியவர் . - கொண்டவன் நற்குண நல்லொழுக்கம் குக்கீடமண்டபம் - காசியிலுள்ள முத்திமண் பூண்டவன் . கங்கையில் இடம் விடுங் டபம் மாகந்தனைக் காண்க . தொழில் மேற்கொண்டோன் . குக்குடர் - புண்டலீகரைக் காண்க . 4 . குருத்ருஹனைக் காண்க . குக்குடன் - சூத்ரனுக்கு நிஷாதஸ்திரீயிடம் தத - 1 . ஆங்கீரச ருஷிக்குச் சிரத்தைவிட பிறந்தவன் . ( மது . ) முதித்த குமரி குகீயகர் - ( குய்யகர் ) குபேரன் சபையைச் ' 2 . தாதா என்னும் ஆதித்தன் பாரி சுமப்போர் . குமரன் சாயம் . குங்கிலியக்கலய நாயனார் - திருக்கடவூரில் 3 . பிரமன் தேவியருள் ஒருத்தி . வேதியர் குலத்தில் பிறந்த கலயர் என்ப 4 வைசுவதேவபலிகொள்ளும் தேவதை . வர் ஒருவர் இருந்தனர் . இவர் திருவீரட்டா ததரர் - யதுகுல பேதம் கம்சன் பகைவர் . னேச்சுரருக்குத் தினந்தோறும் குங்கிலி குதான் - ( யாதவன் ) அந்தகன் குமரன் . ' யக்கலயப்புகை யிட்டுவரு நாட்களுள் இவ இவன் குமரன் விருக்ஷணி . ர்க்குத் தெய்வச்செயலால்வ றுமையுண்டா குகைகள் - இவை மலைகளிலுள்ள உள் யிற்று ஒருநாள் இவரது மனைவியார் வறு ளறைகளும் குடைவுகளுமாம் . இவை மையால் தமது சுற்றத்தவர் வருந்து தலைக் இந்தியாவில் பல இடங்களில் பல மலை கண்டு தமது மாங்கல்யத்தைக் கணவரிடம் களில் உண்டு இவை அதிக நீட்சியும் தந்து அரிசி முதலிய வாங்கிவா அனுப் விசாலமும் உள்ளவை அல்ல . பஸிபிக் பினர் . நாயனார் தெருவிற் செல்கையில் மகா சமுத்திரத்திலுள்ள பீஜி தீவை யடு எதிரில் ஒரு வணிகர் குங்கிலியப்பொதி த்து உங்காவா என்னும் தீவிருக்கிறது . கொண்டுவரு தலைக் கண்டு மனங்களித்து ' அங்குள்ள மலையில் ஒரு குகையிருக்கிறது . ' அந்த மாங்கல்யத்தைத் தந்து அம் மூட் இக்குகையினுள்ளிடம் ( 60 ) அடி உயரம் டையைப் பெற்றுத் திருக்கோயில் பண் அகலம் 20 அடிமுதல் 30 அடிகள் அதிக டாரத்திலிருத்தித் தாமும் வீடு சேராமல் நீளமுள்ளது . இக் குகைக்குட் செல்லும் அவ்விடமிருந்தனர் . எல்லாம் வல்ல சிவ வாயில் கடலுக்குள் ( 7 ) அடிக்குக் கீழ் மூர்த்தி நாயனாரது வீடு முழுதும் நெல்லும் இருக்கிறது . குகையின் உயரம் சமுத்திர பொன்னுமாகக் குவிப்பித்து நாயனாரது மட்டத்திற்கு அதிகம் . இதுவே குகை மனைவியர்க்குத் தெரிவித்து நாயனாரிடஞ் களில் பெரிதென்பர் . ஆஸ்திரேலியா சென்று நீ வீடு சென்று பாலன்ன மருந் கண்டத்தின் சிட்னி பட்டத்திற்கு ( 30 ) துக என்று திருவாய்மலர்ந்து மறைந்த மைல் தூரத்தில் பல . சுண்ணாம்புக் குகை னர் . நாயனார் கட்டளையை மறுத்தற்கஞ்சி கன் பல வியப்பைத் தருவனவாக வளர்ந்து வீடுசென்று பொன் முதலியவற்றைக் வருகின்றன என்பர் . சாக்கடல் ( Dead கண்டு மனைவியரை வினாவிச் சிவனடியவ 588 ) எனும் கடலுக்கு வடகோடியிலுள்ள ருடன் அமுதருந்தி யிருக்கு நாட்களுள் ஒரு குன்று கல்லுப்புப்பாறைகளாலானது . திருப்பனந்தாளில் சிவலிங்கஞ் சாய்ந்தி அதற்கு ஜெபல் உஸ்டம் என்று பெயர் . ருக்க அரசன் மூர்த்தியை நிமிர்த்துச் அதில் பல கல்லுப்புக் குகைகள் உண்டு . சேவிக்கவெண்ணி ஆனை முதலிய கட்டி குகை நமச்சிவாய மர்த்திகள் இவர் திரு பிழுத்தும் நிமிராதது கண்டு நாயனார் வண்ணாமலையில் ஒரு குகையில் நிஷ்டை கேள்வியுற்றுச் சென்று தமது கழுத்திற் செய்து கொண்டிருந்த சித்தர் . இவர் கயிறு பூண்டிழுக்கச் சிவலிங்கம் நிமிரக் குகையிலிருந்த தால் இப்பெயர் பெற்ற கண்டு களித்து அவ்விடஞ் சிலநாள் தங்கித் னர் . இவர் அம்மலையில் தூங்கும் உஞ்ச திருக்கடவூர் சென்று திருஞானசம்பந்த லிட்டு அதில் சயனித்து நிஷ்டைபுரிந்து மூர்த்தி சுவாமிகளையும் திருநாவுக்கரசு வந்தனர் . இவரது மாணாக்கர் குருநமசி சுவாமிகளையும் கண்டு திருவமுது செய் வாயர் . இவர் செய்த நூல் அருணகிரியந் வித்துச் சில நாட்களுக்குப் பிறகு முத்தி தாதி . இவரது மற்றச் சரி தங்களைக் குரு யடைந்தவர் . இவர் காலம் திருஞானசம் நமசிவாயரைக் காண்க . இவர் சைவர் . | பந்தர் அப்பர் சுவாமிகள் காலம் . ( பெ - பு . ) பே காத்து அவன் இருக்களித்தவங்க சிவன் கழுத்து திருமுது