அபிதான சிந்தாமணி

அணிவகுப்பு 36 அண்டகோசலக்ஷணம் கொண்டது கணம். கணம் - மூன்று பின் ஒழுங்கு போல்வது. காருடவியூக கொண்டது வாகினி. வாகினி மூன்று மாவது - கருடனை ஒப்பது. சூசிகாவியூ கொண்டது பிரளயம். பிரளயம் மூன்று கமாவது - சூசியை யொப்பது. தெண்ட கொண்டது சமுத்திரம். சமுத்திரம் வியூகத்தால் நாற்புறத்தும் சண்டை நேரி மூன்று கொண்டது அநீகினி. அகினி ைெகயிலும், சகட வியூகத்தால் பின்னால் பத்து கொண்டது அஷோகிணி எனப் பயம் உண்டாகும்போதும், வராகவியூகம், படும். அக்குரோணிக்கு தேர் உக அஎ, காரூடவியூகம், இவற்றால் இருபக்கத்தி யானை - உக அ எ0, குதிரை - கருசுக0, லும் பயமுண்டாகும் போதும், மச்சவியூ காலாள் - கoககூடும் எனவுங் கூறுவர். கத்தால் முன்னும் பின்னும் பயமுண்டா பின்னும் இச் சேனையை நிறுத்தும் வகை கும்போதும், சூசிகாவியூகத்தால் முன்னே தண்டம், போகம், மண்டலம், என பயமுண்டாகும்போதும் எதிர்க்க வேண்டும். மூவகை எனவும், தண்டம் சேனையைக் அணு - 1. யயாதி குமரரில் ஒருவன். குறுக்காக நிறுத்துதல் எனவும், அவற் 2. (ய) குருவசன் குமரன். றின் பிரிவு (கஎ) வகை எனவும், போகம் '-3. கபோதலோமன் குமரன், சதுர் அங்கங்களையும் ஒன்றின் பின் ஒன்று அணுகன்-1. விப்பிரசன் குமரன். இவன் நிறுத்துகை எனவும், அவற்றின் பேதம் பாரி கீர்த்திமதி. இவன் சுகர் குமரியாகிய (ரு) எனவும், மண்டலம் வட்டமாக சர்ப்ப கிருத்தியிடத்தில் பிரமதத்தனைப் பெற் சரீரம்போல் நிறுத்துகை எனவும், அவற் சான், றின்பேதம் ஸர்வதோபத்ரம் முதலிய 2. அநாயுவுக்கு ஒரு பெயர். தர்ச்சயபே தங்கள் எனவும் கூறுப. இவற் - 3. அணுச தாசிவர்கள். சதாசிவதத்வ றின் விரிவை அவ்விலக்கணம் சொன்ன புவனவாசிகள் காண்க. நூல்களுள் பரக்கக்காண்க. பின்னொரு அண்ட கோசலக்ஷணம் - இவ்வண்டமா வி தம் சமுத்திரம் (கூ) கொண்டது சங்கம், னது, நூறுகோடி யோசனையுயாமும், சங்கம் (கூ) கொண்டது அநீகம். அநீகம் நூறு கோடி யோசனை பரப்பும் உள்ள (ங) கொண்டது அக்குரோணி எனவும், தாம். இவ்வகை ஆயிரங்கோடி அண்டங்க அந்த அக்குரோணி (அ) கொண்டது ஏகம், ளுண்டு. இந்தத் தூலப்பிருதிவியில் ஒரு எகம் (அ) கொண்ட து. கோடி, அண்டலக்ஷணமாவது, ஒரு அண்டத்தின் கோடி (அ) கொண்டது மகாசங்கம், மகா கனம் ஒரு கோடி யோசனை, இது, மந்த சங்கம் (அ) கொண்டது விந்தம், விந்தம் மாய்ப் பொன்னிறமான வர்ணமுடைய (அ) கொண்டது குமுதம். குமுதம் (அ) தாய்ச் சுற்றும் அற்புதயோசனை படுவான கொண்டது பதுமம். பதுமம் (அ) தூலமுடைய தாய் (500) கோடி யோசனை கொண்டது நாடு. நாடு (அ) கொண்டது யுயரமும் மகம்மேருவிற்கு மகம்மேரு சமுத்திரம். - சமுத்திரம் (அ) கொண்டது கூடச்சுற்றும் (க)0) கோடி யோசனை வெள்ளம். இவ்வகைப் பத்திகொண்ட பரப்புமாயிருக்கிறது. இப்பிரமாண்டத் சேனைகளை வியூகமாக வகுக்கவேண்டி தைப் பிரமதேவன் கொப்பரை யாகார யது. அந்த வியூகம் பல வகைப்படும். மாய் இரண்டு சிப்பிகள் செய்து தானதிற் அவற்றுள் சிலவருமாறு தெண்டவியூகம், புகுந்து நடுவாக விருந்து கொண்டு கரண்ட சகடவியூகம், வராகவியூகம், மச்சவியூகம், கம்போலக் கீழ்மேல் சிப்பியை யமிழ்த்தி சூசிகாவியூகம், காரூடவியூகம். அவற்றுள்: யதிற் புவன ரஸனைகள் செய்கையினாலே தெண்டவியூகமாவது - முன்னே சேனைத் இதற்கு பிரமாண்டமென்று பெயருண்டா தலைவனும், நடுவில் அரசனும், பின் சேனா யிற்று. இப்பிரமாண்டத்தைச் சுற்றி வாரி பதியும், இருபுறமும் யானை, குதிரைகளும் பூரிதமாயிருக்கும். இந்த வாரியில் திவ்ய இதற்கப்புறம் காலாட்களும் இருப்பது. சிங்கா தனத்திலிருந்து கொண்டு ஜலஸ்தம் சகடவியூகமாவது - முன்னே கொஞ்சஞ் பமாய் விளங்குவது ஆதாரசத்தி. இது சேனையும், பின்னால் அதிக சேனையுமாக சர்வசோபித சர்வாயுதத்துடன் ஹிரண் இருப்பது, வராகவியூகமாவது - முன் மயச்வரூபமாயிருக்கும். இச்சத்தி ஈச் னும்பின்னும் சொற்பசேனைகளும் இடை வர த்யானமா யிருக்கும். இச்சத்தியின் பில் பெருஞ் சேனைகளைக் கொண்டிருப் சிரத்தில் இரண்மய கமலம்போல் (க00), பது. மச்சவியூகமாவது - சிற்றெறும் கோடி யோசனை அகலமாய்ச் சுவர்ணமய
அணிவகுப்பு 36 அண்டகோசலக்ஷணம் கொண்டது கணம் . கணம் - மூன்று பின் ஒழுங்கு போல்வது . காருடவியூக கொண்டது வாகினி . வாகினி மூன்று மாவது - கருடனை ஒப்பது . சூசிகாவியூ கொண்டது பிரளயம் . பிரளயம் மூன்று கமாவது - சூசியை யொப்பது . தெண்ட கொண்டது சமுத்திரம் . சமுத்திரம் வியூகத்தால் நாற்புறத்தும் சண்டை நேரி மூன்று கொண்டது அநீகினி . அகினி ைெகயிலும் சகட வியூகத்தால் பின்னால் பத்து கொண்டது அஷோகிணி எனப் பயம் உண்டாகும்போதும் வராகவியூகம் படும் . அக்குரோணிக்கு தேர் உக அஎ காரூடவியூகம் இவற்றால் இருபக்கத்தி யானை - உக எ0 குதிரை - கருசுக0 லும் பயமுண்டாகும் போதும் மச்சவியூ காலாள் - கoககூடும் எனவுங் கூறுவர் . கத்தால் முன்னும் பின்னும் பயமுண்டா பின்னும் இச் சேனையை நிறுத்தும் வகை கும்போதும் சூசிகாவியூகத்தால் முன்னே தண்டம் போகம் மண்டலம் என பயமுண்டாகும்போதும் எதிர்க்க வேண்டும் . மூவகை எனவும் தண்டம் சேனையைக் அணு - 1 . யயாதி குமரரில் ஒருவன் . குறுக்காக நிறுத்துதல் எனவும் அவற் 2 . ( ) குருவசன் குமரன் . றின் பிரிவு ( கஎ ) வகை எனவும் போகம் ' - 3 . கபோதலோமன் குமரன் சதுர் அங்கங்களையும் ஒன்றின் பின் ஒன்று அணுகன் - 1 . விப்பிரசன் குமரன் . இவன் நிறுத்துகை எனவும் அவற்றின் பேதம் பாரி கீர்த்திமதி . இவன் சுகர் குமரியாகிய ( ரு ) எனவும் மண்டலம் வட்டமாக சர்ப்ப கிருத்தியிடத்தில் பிரமதத்தனைப் பெற் சரீரம்போல் நிறுத்துகை எனவும் அவற் சான் றின்பேதம் ஸர்வதோபத்ரம் முதலிய 2 . அநாயுவுக்கு ஒரு பெயர் . தர்ச்சயபே தங்கள் எனவும் கூறுப . இவற் - 3 . அணுச தாசிவர்கள் . சதாசிவதத்வ றின் விரிவை அவ்விலக்கணம் சொன்ன புவனவாசிகள் காண்க . நூல்களுள் பரக்கக்காண்க . பின்னொரு அண்ட கோசலக்ஷணம் - இவ்வண்டமா வி தம் சமுத்திரம் ( கூ ) கொண்டது சங்கம் னது நூறுகோடி யோசனையுயாமும் சங்கம் ( கூ ) கொண்டது அநீகம் . அநீகம் நூறு கோடி யோசனை பரப்பும் உள்ள ( ) கொண்டது அக்குரோணி எனவும் தாம் . இவ்வகை ஆயிரங்கோடி அண்டங்க அந்த அக்குரோணி ( ) கொண்டது ஏகம் ளுண்டு . இந்தத் தூலப்பிருதிவியில் ஒரு எகம் ( ) கொண்ட து . கோடி அண்டலக்ஷணமாவது ஒரு அண்டத்தின் கோடி ( ) கொண்டது மகாசங்கம் மகா கனம் ஒரு கோடி யோசனை இது மந்த சங்கம் ( ) கொண்டது விந்தம் விந்தம் மாய்ப் பொன்னிறமான வர்ணமுடைய ( ) கொண்டது குமுதம் . குமுதம் ( ) தாய்ச் சுற்றும் அற்புதயோசனை படுவான கொண்டது பதுமம் . பதுமம் ( ) தூலமுடைய தாய் ( 500 ) கோடி யோசனை கொண்டது நாடு . நாடு ( ) கொண்டது யுயரமும் மகம்மேருவிற்கு மகம்மேரு சமுத்திரம் . - சமுத்திரம் ( ) கொண்டது கூடச்சுற்றும் ( ) 0 ) கோடி யோசனை வெள்ளம் . இவ்வகைப் பத்திகொண்ட பரப்புமாயிருக்கிறது . இப்பிரமாண்டத் சேனைகளை வியூகமாக வகுக்கவேண்டி தைப் பிரமதேவன் கொப்பரை யாகார யது . அந்த வியூகம் பல வகைப்படும் . மாய் இரண்டு சிப்பிகள் செய்து தானதிற் அவற்றுள் சிலவருமாறு தெண்டவியூகம் புகுந்து நடுவாக விருந்து கொண்டு கரண்ட சகடவியூகம் வராகவியூகம் மச்சவியூகம் கம்போலக் கீழ்மேல் சிப்பியை யமிழ்த்தி சூசிகாவியூகம் காரூடவியூகம் . அவற்றுள் : யதிற் புவன ரஸனைகள் செய்கையினாலே தெண்டவியூகமாவது - முன்னே சேனைத் இதற்கு பிரமாண்டமென்று பெயருண்டா தலைவனும் நடுவில் அரசனும் பின் சேனா யிற்று . இப்பிரமாண்டத்தைச் சுற்றி வாரி பதியும் இருபுறமும் யானை குதிரைகளும் பூரிதமாயிருக்கும் . இந்த வாரியில் திவ்ய இதற்கப்புறம் காலாட்களும் இருப்பது . சிங்கா தனத்திலிருந்து கொண்டு ஜலஸ்தம் சகடவியூகமாவது - முன்னே கொஞ்சஞ் பமாய் விளங்குவது ஆதாரசத்தி . இது சேனையும் பின்னால் அதிக சேனையுமாக சர்வசோபித சர்வாயுதத்துடன் ஹிரண் இருப்பது வராகவியூகமாவது - முன் மயச்வரூபமாயிருக்கும் . இச்சத்தி ஈச் னும்பின்னும் சொற்பசேனைகளும் இடை வர த்யானமா யிருக்கும் . இச்சத்தியின் பில் பெருஞ் சேனைகளைக் கொண்டிருப் சிரத்தில் இரண்மய கமலம்போல் ( க00 ) பது . மச்சவியூகமாவது - சிற்றெறும் கோடி யோசனை அகலமாய்ச் சுவர்ணமய