அபிதான சிந்தாமணி

'கிறீக்மதம் - கினியாமதம் 18. சுவீடன் பர்கீயன் சங்கம்.1288 கயாதேவதையும் யூரானஸ் தேவதையும் 'வருஷம் பிறந்த இம்மானுவல் பத்ததியை சங்கமித்துச் சமுத்திரங்களையும் வேறுசில அனுசரித்தவர்கள். இவர்கள் பிதா, புத்தி தேவதைகளையும் உண்டாக்கினர். கவிக ரன், ஆத்மா இந்த மூவரையும் ஒன்றாக்கிப் னின் தேவதை கிரேக்கர் கவிசிரேஷ்ட புருஷாகாரமாகத் தியானிப்பர். இவர்கள் ராகையால் அவர்களுள் இசைட், ஓமர், விஸ்வாசமுள்ளவரா யிருக்கவேண்டுமென் அச்சிலஸ், சொபாசிலஸ், யுரிபிடீஸ் இவர் றும் ஒவ்வொருவனும் பாவநீக்கமடைய கள் புருஷர்களையும் ஸ்திரிகளையும் கிருமி சுதந்தான் என்றும் தூலதேகம் நீங்கச் கீடாதிகளையும், தேவதைகளாகப் பாவித் சூஷ்மதேகம் கடவுளை யடையுமென்றும் துப்புகழ்ந்தனர். இவர்கள் டியுஜியூஸ் இடி கூறுவர். க்குத் தேவதையாகவும் நெப்டியூன் சமுத் 19. பிரிமேசன் சங்கம் - இது பலநா திரதேவனாகவும், அபாலோ சூரியனாகவும், ளாக உள்ளதென்று கூறுவர். இம்மதத்த ஆர்டிமிஸ் சந்திரனாகவும் பாவித்து விக் வர்க்குப் பைபிலால் பிரயோஜனங் கிடை கிரக ஆரா தனஞ் செய்வர். தத்வத்ஞான யாது. ஒரேதெய்வத்தை நம்பினவர்கள். தேவதைகள்-கி.பி. 600-வது வருஷம் இவர்கள் சகோதரவாஞ்சையை விர்த்தி இருந்த தேல்ஸ் என்பவன் ஜலமே தேவ செய்து இந்த உலகத்தைச் சுவர்க்க உலக தையென்றும், அனாக மன்ஸ் வாயுவே மாக எண்ணியவர்கள். இம்மாதத்தில் தேவனென்றும், ஹெரிகிலிட்ஸ் என்ப அநேக ரகவியங்களும் அடையாளங்க வன் அக்கியே தேவனென்றும், பிதகோ ளும் உண்டு. இம்மதத்தில் சேராதவர்க சஸ் தேவன் ஒருவனே யென்றும், பார் ளுக்கு அதைத் தெரிவிக்கார்கள். ஆங்கி மென்டீஸ் பிரசித்தமான எண்ணமே தேவ லேய கனவான்களில் அநேகர் இம்மதத் னென்றும், இம்பிடோகிலிஸ் என்பவன் தைச் சேர்ந்தவர்கள். பெரிய பட்டணங் ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத்மாக்கள் வேறென் களில் எல்லாம் இச்சபை உண்டு. ஜாதி றும், கார்கியஸ், அப்டிரேட், பிதகோர்ஸ் பேதங் கிடையாது. இந்தச் சங்கத்தில் பிராடிகஸ், கிரிடியஸ் முதலியவர் தேவ சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆபத்துக் காலத்தில் னில்லை யென்றும், சாடாயீகல் என்பவன் ரக்ஷக முண்டு. இந்துக்களில் அநேகர் பரமாத்மாவே பிரபஞ்சமாயினனென்றும், ' இம்மதத்தின் கொள்கைகளை அனுசரிக் பிரேடோ என்பவன் ஜிவாத்மாக்கள், பர கிறார்கள். மாத்மாக்கள் வேறென்றும், அரிஸ்டாடல் Al Wமதம் - இது நெடுங்காலமாய் வியாபித் கடவுள் ஒருவனாயினும் அவன் ஆவியுரு துள்ளது. இம் மதத்தவர்க்கு ஆதிதேவ வாயிருக்கிறா னென்றுங் கூறுவர். கிரே தைகளென்றும், கவிகளின் தேவதைக கர் ஆசாரம் இந்துக்களைப்போல் இருக்கி ளென்றும், தத்வக்ஞான தேவதைகளென் - றது. தேவர்களுக்குப் பலியிடுகிறார்கள். றம் மூவகைத் தேவர்களுண்டு. இவர்க கினியாமதம் - இத்தேசத்தவர்கள் ஆசாரம், ளில் முதலாகிய ஆதிதேவதை ஜுஸ் நாகரிகம், கல்விகள் இல்லா தவர். அவ்வா என்னப்படும். இந்த ஜுஸ் லோகங்களை றிருப்பினும் தெய்வபக்தியுள்ளவர்கள், யெல்லாம் கட்டி ஈர்த்தவனென்றும் முக் இவர்கள் பெட்சி எனும் தேவதைகள் கியமானவனென்றும் கூறுவர். இவனு இருக்கின் றனர் எனவும், அத்தேவன் தம் டைய இடம் ஒலிம்பஸ் என்னும் மலைச் மைப்போல் கருநிறம் உள்ளவன் எனவும், சிகரம். பின்னும் அநேக தேவர்களுளர். கெடுதி அதிகஞ் செய்வன் எனவும், எண் இந்தத் தேவர்களில் யூரன் திஸ் என்னும் ணியிருப்பர். இவர்கள் இடிவிழுந்த இடம் தேவதைகள் முதலாகவும் தீதான்ஸ் இர பயங்கர ஸ்தலமென்று எண்ணி அவ்விடம் ண்டாவதாகவுங் கூறுவர். ஆதியில் கூட்ட விக்ரகங்களைத் தாபித்துப் பூசித்துக் கோயில் மான பூதங்களே கயா என்னும் பூதேவி கட்டுவர். இவர்கள் குருவிற்கு மாசௌகி யாயிற்று, அதிலிருந்து டார்ட்டாரஸ் என்று பெயர். இவர்களின் துஷ்டதே எனும் இருள் தேவதை யுண்டாயிற்று, வதை கருநாய்போல் அவதரித்துத் தீமை பின்பு இரோஸ் என்னும் பிரியதேவதை செய்யு மென்று எண்ணியிருக்கின் றனர். யும் இதர் என்னும் தினதேவதையும் உண் மங்களவாரம் இவர்களுக்கு விசேஷதினம் டாயினர். இவர்களால் யூரானோஸ் என் அந்நாளில் அந்தத் தேவதைகளுக்கு நா னும் மோக்ஷலோக முண்டாயிற்று, பிறகு பலியும், ஆட்டின்பலியும் இடுவர். இச்சாதி 58
' கிறீக்மதம் - கினியாமதம் 18 . சுவீடன் பர்கீயன் சங்கம் . 1288 கயாதேவதையும் யூரானஸ் தேவதையும் ' வருஷம் பிறந்த இம்மானுவல் பத்ததியை சங்கமித்துச் சமுத்திரங்களையும் வேறுசில அனுசரித்தவர்கள் . இவர்கள் பிதா புத்தி தேவதைகளையும் உண்டாக்கினர் . கவிக ரன் ஆத்மா இந்த மூவரையும் ஒன்றாக்கிப் னின் தேவதை கிரேக்கர் கவிசிரேஷ்ட புருஷாகாரமாகத் தியானிப்பர் . இவர்கள் ராகையால் அவர்களுள் இசைட் ஓமர் விஸ்வாசமுள்ளவரா யிருக்கவேண்டுமென் அச்சிலஸ் சொபாசிலஸ் யுரிபிடீஸ் இவர் றும் ஒவ்வொருவனும் பாவநீக்கமடைய கள் புருஷர்களையும் ஸ்திரிகளையும் கிருமி சுதந்தான் என்றும் தூலதேகம் நீங்கச் கீடாதிகளையும் தேவதைகளாகப் பாவித் சூஷ்மதேகம் கடவுளை யடையுமென்றும் துப்புகழ்ந்தனர் . இவர்கள் டியுஜியூஸ் இடி கூறுவர் . க்குத் தேவதையாகவும் நெப்டியூன் சமுத் 19 . பிரிமேசன் சங்கம் - இது பலநா திரதேவனாகவும் அபாலோ சூரியனாகவும் ளாக உள்ளதென்று கூறுவர் . இம்மதத்த ஆர்டிமிஸ் சந்திரனாகவும் பாவித்து விக் வர்க்குப் பைபிலால் பிரயோஜனங் கிடை கிரக ஆரா தனஞ் செய்வர் . தத்வத்ஞான யாது . ஒரேதெய்வத்தை நம்பினவர்கள் . தேவதைகள் - கி . பி . 600 - வது வருஷம் இவர்கள் சகோதரவாஞ்சையை விர்த்தி இருந்த தேல்ஸ் என்பவன் ஜலமே தேவ செய்து இந்த உலகத்தைச் சுவர்க்க உலக தையென்றும் அனாக மன்ஸ் வாயுவே மாக எண்ணியவர்கள் . இம்மாதத்தில் தேவனென்றும் ஹெரிகிலிட்ஸ் என்ப அநேக ரகவியங்களும் அடையாளங்க வன் அக்கியே தேவனென்றும் பிதகோ ளும் உண்டு . இம்மதத்தில் சேராதவர்க சஸ் தேவன் ஒருவனே யென்றும் பார் ளுக்கு அதைத் தெரிவிக்கார்கள் . ஆங்கி மென்டீஸ் பிரசித்தமான எண்ணமே தேவ லேய கனவான்களில் அநேகர் இம்மதத் னென்றும் இம்பிடோகிலிஸ் என்பவன் தைச் சேர்ந்தவர்கள் . பெரிய பட்டணங் ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத்மாக்கள் வேறென் களில் எல்லாம் இச்சபை உண்டு . ஜாதி றும் கார்கியஸ் அப்டிரேட் பிதகோர்ஸ் பேதங் கிடையாது . இந்தச் சங்கத்தில் பிராடிகஸ் கிரிடியஸ் முதலியவர் தேவ சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆபத்துக் காலத்தில் னில்லை யென்றும் சாடாயீகல் என்பவன் ரக்ஷக முண்டு . இந்துக்களில் அநேகர் பரமாத்மாவே பிரபஞ்சமாயினனென்றும் ' இம்மதத்தின் கொள்கைகளை அனுசரிக் பிரேடோ என்பவன் ஜிவாத்மாக்கள் பர கிறார்கள் . மாத்மாக்கள் வேறென்றும் அரிஸ்டாடல் Al Wமதம் - இது நெடுங்காலமாய் வியாபித் கடவுள் ஒருவனாயினும் அவன் ஆவியுரு துள்ளது . இம் மதத்தவர்க்கு ஆதிதேவ வாயிருக்கிறா னென்றுங் கூறுவர் . கிரே தைகளென்றும் கவிகளின் தேவதைக கர் ஆசாரம் இந்துக்களைப்போல் இருக்கி ளென்றும் தத்வக்ஞான தேவதைகளென் - றது . தேவர்களுக்குப் பலியிடுகிறார்கள் . றம் மூவகைத் தேவர்களுண்டு . இவர்க கினியாமதம் - இத்தேசத்தவர்கள் ஆசாரம் ளில் முதலாகிய ஆதிதேவதை ஜுஸ் நாகரிகம் கல்விகள் இல்லா தவர் . அவ்வா என்னப்படும் . இந்த ஜுஸ் லோகங்களை றிருப்பினும் தெய்வபக்தியுள்ளவர்கள் யெல்லாம் கட்டி ஈர்த்தவனென்றும் முக் இவர்கள் பெட்சி எனும் தேவதைகள் கியமானவனென்றும் கூறுவர் . இவனு இருக்கின் றனர் எனவும் அத்தேவன் தம் டைய இடம் ஒலிம்பஸ் என்னும் மலைச் மைப்போல் கருநிறம் உள்ளவன் எனவும் சிகரம் . பின்னும் அநேக தேவர்களுளர் . கெடுதி அதிகஞ் செய்வன் எனவும் எண் இந்தத் தேவர்களில் யூரன் திஸ் என்னும் ணியிருப்பர் . இவர்கள் இடிவிழுந்த இடம் தேவதைகள் முதலாகவும் தீதான்ஸ் இர பயங்கர ஸ்தலமென்று எண்ணி அவ்விடம் ண்டாவதாகவுங் கூறுவர் . ஆதியில் கூட்ட விக்ரகங்களைத் தாபித்துப் பூசித்துக் கோயில் மான பூதங்களே கயா என்னும் பூதேவி கட்டுவர் . இவர்கள் குருவிற்கு மாசௌகி யாயிற்று அதிலிருந்து டார்ட்டாரஸ் என்று பெயர் . இவர்களின் துஷ்டதே எனும் இருள் தேவதை யுண்டாயிற்று வதை கருநாய்போல் அவதரித்துத் தீமை பின்பு இரோஸ் என்னும் பிரியதேவதை செய்யு மென்று எண்ணியிருக்கின் றனர் . யும் இதர் என்னும் தினதேவதையும் உண் மங்களவாரம் இவர்களுக்கு விசேஷதினம் டாயினர் . இவர்களால் யூரானோஸ் என் அந்நாளில் அந்தத் தேவதைகளுக்கு நா னும் மோக்ஷலோக முண்டாயிற்று பிறகு பலியும் ஆட்டின்பலியும் இடுவர் . இச்சாதி 58