அபிதான சிந்தாமணி

கிறிஸ்து 13 கிறிஸ்து விட்டுத்தன. இவாண்டு வினிடங்கொடுக்க இவர் வானத்தையண் வழியிலுள்ள காயில்லாத அத்திமரத்தைப் ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து எல்லாருக் பார்த்து ஒருக்காலும் உன்னிடத்தில் பழ குக் கொடுக்கக் கட்டளையிட்டார். இவை மில்லாதிருக்கக்கடவது என்று சபிக்க 5,000 பெயர் உண்டபின் பன்னிரண்டு அது பட்டுப்போயிற்று. இவரது அபோஸ் கூடைகள் மிகுந்துநின்றன. இவர் சீடர் தலர்களில் முந்தினவன் பேதுரு, மற்ற களை அனுப்பிவிட்டுத் தனியே மலையின் வர்கள் அந்திரேயா, ஜபதேயுவின் மீதேறி ஜபமுடித்துக் கடலில் நடந்து குமாரன் யாக்கோபு, யோவான், பிலிப் நடுக்கடலில் படவிற்செல்லும் சீடரை பு. பர்த்தலோமியு, தோமா, மத்தேயு யடைந்தார். தீருசீதோன் பட்டணத்தில் அல்பேயுவின் குமாரன் யாகோபு, லப் கானானியஸ்திரீயின் வேண்டுகோளின்படி பேயு, சீமோன், யூதாஸ்காரியோத். அவள் மகளின் பிசாசை ஒட்டி அவ்விடம் இவர் ஒலிவாமலைக்குப் புறப்பட்டுப்போன விட்டுப் புறப்பட்டுக் கலிலேயாக் கடலரு போது இந்தராத்திரியில் நீங்கள் எல்லாரும் கேவந்து தம்மிடத்துக் கூடியிருந்த ஜனங் என்னிமித்தம் இடர் அடைவீர்கள் யானு களின் பசிக்கிரங்கி அப்போது சீடரிடத்தி யிர்த் தெழுந்தபின் உங்களுக்கு முன்கலி லிருந்த ஏழு அப்பங்களையும் சிலமீன்களை லேயாவிற்குப் போவேனென் றார். பேது யும் எடுத்துத் தோத்தாஞ்செய்து எல்லா ருவை நோக்கி என்னிமித்தம் " மூன்று ருக்குங் கொடுத்தனர். அவற்றில் எழுகூ முறைமறு தலிப்பாய்" என்றார். இவர்கெத் டைகள் மிகுந்து நின்றன. ஒருமுறை பே செமனெயிடத்திற்கு வந்து தம்முடைய துரு, யாக்கோபு, யோவான் முதலிய பிதாவைநோக்கி இந்தப்பாத்திரம் என்னை வரைக் கூட்டிக்கொண்டு ஒரு மலையின் விட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படி செய் மீதேறி முகம் சூரியனைப் போலவும் வஸ் 'யும் என்று மூன்று முறை பிரார்த்தித்தார். திரம் வெளிச்சத்தைப் போலவும் பிரகா இவர் தம்முடைய சீடர்களை நித்திரை சிக்க மா றுரூபமானார். இவர் கூடார விஷ செய்யச்சொல்லி உடனே என்னைக் காட் யமாய்ப் பேதுருவிடத்தில் பேசும்போது டிக்கொடுக்கிறவன் இதோவந்தான் எழுந் மேகத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் "இவன் என் திருங்கள் போவோமென்றார். இப்படிப் குமாரன், இவனுக்குச் செவிகொடுங்கள் ! பேசிக்கொண்டிருக்கையில் பட்டயங்க என்று உண்டாயிற்று. சீடரால் தீர்க்கமுடி ளையும் தடிகளையும் பிடித்துக்கொண்டு யாத சந்திரரோகியின் ரோகத்தைத் தீர்த் அநேகர் கூடிவந்தார்கள்; அவர்களுடன் தனர். ஏசு, கலிலேயாவில் தம் சீடரை நான் எவனை முத்தஞ்செய்வேனோ அவ நோக்கித்தாம் மனிதர் கைகளில் தம்மை னைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்களென்று அ ஒப்புக் கொடுப்பதாகவும், அவர்கள் தம் டையாளஞ் சொல்லியிருந்த யூதாஸ்காரி மைக்கொலை செய்வதாகவும், மூன்றாம் நா யோத் என்பவன் " ரபிவாழ்க" என்று ளில் உயிர்த்தெழுவதாகவுங் கூறினார். கப் முத்தங்கொடுக்க ஏசுவை அவர்கள் பிடித் பர்நகூமில் வந்தபோது வரிப்பணங்கேட்ட துக்கொண்டார்கள். ஏசுவைப்பிடித்தவர் வனுக்குப் பேதுருவை நோக்கி நீ கடலுக் கள் பிரதான ஆசாரியனான காய்பாவினி குப்போய்த் தூண்டில் போட்டு முதலில் டத்திற்கு இவரைக் கொண்டுபோக இர அகப்படுகிற மீனின் வாயைத் திறந்து பார் ண்டு பொய்ச்சாக்ஷிகள் இவன் தேவால அதில் வெள்ளிப்பணம் கிடைக்கும் அதை யத்தையிடித்து மூன்று நாட்களில் என் எனக்காகவும் உனக்காகவும் செலுத்து னால் கட்டவுங்கூடுமென்று சொன்னான் என் றனர். யூதேயாவின் எல்லைகளில் வந்த என்றார்கள். என்ன இவ்வாறு சொல்லுகி ஜனங்களைச் சொஸ் தப்படுத்தினார். எரி மார்கள் என்று அவன் கேட்க ஏசு, பேசா கோவாவிலிருந்த இரண்டு குருடர்களுக் மலிருந்தார். பிரதான ஆசாரியன் நீ தேவ குக் கண் கொடுத்தார். ஒலிவமலைக்கு குமாரனாவென்று கேட்க 'ஆம்' என்றார். அருகான பெத்பகேவிற்கு வந்தபோது அதனால் கோபித்துச் சபையில் உள்ளாரை சீடரைநோக்கி எதிரிலுள்ள கிராமத்தில் நோக்கி உங்களுக்கு என்னதோன்றுகிற காணப்படும் கழுதையையும் அதன் குட்டி தென்று கேட்க இவன் மரணத்திற்கு யையுங் கொண்டுவாக் கூறி அதன்மேல் உள்ளானவனென்று கூறச் சிலர் முகத் ஏறினார். பெத்தானியாவிலிருந்து காலை தில் துப்பியும் குட்டியும் கன்னத்திலறைந் யில் வருகையில் பசியுண்டாயிற்று. அவ் தும் உம்மை அறைந்தவன் யார் என்று
கிறிஸ்து 13 கிறிஸ்து விட்டுத்தன . இவாண்டு வினிடங்கொடுக்க இவர் வானத்தையண் வழியிலுள்ள காயில்லாத அத்திமரத்தைப் ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து எல்லாருக் பார்த்து ஒருக்காலும் உன்னிடத்தில் பழ குக் கொடுக்கக் கட்டளையிட்டார் . இவை மில்லாதிருக்கக்கடவது என்று சபிக்க 5 000 பெயர் உண்டபின் பன்னிரண்டு அது பட்டுப்போயிற்று . இவரது அபோஸ் கூடைகள் மிகுந்துநின்றன . இவர் சீடர் தலர்களில் முந்தினவன் பேதுரு மற்ற களை அனுப்பிவிட்டுத் தனியே மலையின் வர்கள் அந்திரேயா ஜபதேயுவின் மீதேறி ஜபமுடித்துக் கடலில் நடந்து குமாரன் யாக்கோபு யோவான் பிலிப் நடுக்கடலில் படவிற்செல்லும் சீடரை பு . பர்த்தலோமியு தோமா மத்தேயு யடைந்தார் . தீருசீதோன் பட்டணத்தில் அல்பேயுவின் குமாரன் யாகோபு லப் கானானியஸ்திரீயின் வேண்டுகோளின்படி பேயு சீமோன் யூதாஸ்காரியோத் . அவள் மகளின் பிசாசை ஒட்டி அவ்விடம் இவர் ஒலிவாமலைக்குப் புறப்பட்டுப்போன விட்டுப் புறப்பட்டுக் கலிலேயாக் கடலரு போது இந்தராத்திரியில் நீங்கள் எல்லாரும் கேவந்து தம்மிடத்துக் கூடியிருந்த ஜனங் என்னிமித்தம் இடர் அடைவீர்கள் யானு களின் பசிக்கிரங்கி அப்போது சீடரிடத்தி யிர்த் தெழுந்தபின் உங்களுக்கு முன்கலி லிருந்த ஏழு அப்பங்களையும் சிலமீன்களை லேயாவிற்குப் போவேனென் றார் . பேது யும் எடுத்துத் தோத்தாஞ்செய்து எல்லா ருவை நோக்கி என்னிமித்தம் மூன்று ருக்குங் கொடுத்தனர் . அவற்றில் எழுகூ முறைமறு தலிப்பாய் என்றார் . இவர்கெத் டைகள் மிகுந்து நின்றன . ஒருமுறை பே செமனெயிடத்திற்கு வந்து தம்முடைய துரு யாக்கோபு யோவான் முதலிய பிதாவைநோக்கி இந்தப்பாத்திரம் என்னை வரைக் கூட்டிக்கொண்டு ஒரு மலையின் விட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படி செய் மீதேறி முகம் சூரியனைப் போலவும் வஸ் ' யும் என்று மூன்று முறை பிரார்த்தித்தார் . திரம் வெளிச்சத்தைப் போலவும் பிரகா இவர் தம்முடைய சீடர்களை நித்திரை சிக்க மா றுரூபமானார் . இவர் கூடார விஷ செய்யச்சொல்லி உடனே என்னைக் காட் யமாய்ப் பேதுருவிடத்தில் பேசும்போது டிக்கொடுக்கிறவன் இதோவந்தான் எழுந் மேகத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் இவன் என் திருங்கள் போவோமென்றார் . இப்படிப் குமாரன் இவனுக்குச் செவிகொடுங்கள் ! பேசிக்கொண்டிருக்கையில் பட்டயங்க என்று உண்டாயிற்று . சீடரால் தீர்க்கமுடி ளையும் தடிகளையும் பிடித்துக்கொண்டு யாத சந்திரரோகியின் ரோகத்தைத் தீர்த் அநேகர் கூடிவந்தார்கள் ; அவர்களுடன் தனர் . ஏசு கலிலேயாவில் தம் சீடரை நான் எவனை முத்தஞ்செய்வேனோ அவ நோக்கித்தாம் மனிதர் கைகளில் தம்மை னைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்களென்று ஒப்புக் கொடுப்பதாகவும் அவர்கள் தம் டையாளஞ் சொல்லியிருந்த யூதாஸ்காரி மைக்கொலை செய்வதாகவும் மூன்றாம் நா யோத் என்பவன் ரபிவாழ்க என்று ளில் உயிர்த்தெழுவதாகவுங் கூறினார் . கப் முத்தங்கொடுக்க ஏசுவை அவர்கள் பிடித் பர்நகூமில் வந்தபோது வரிப்பணங்கேட்ட துக்கொண்டார்கள் . ஏசுவைப்பிடித்தவர் வனுக்குப் பேதுருவை நோக்கி நீ கடலுக் கள் பிரதான ஆசாரியனான காய்பாவினி குப்போய்த் தூண்டில் போட்டு முதலில் டத்திற்கு இவரைக் கொண்டுபோக இர அகப்படுகிற மீனின் வாயைத் திறந்து பார் ண்டு பொய்ச்சாக்ஷிகள் இவன் தேவால அதில் வெள்ளிப்பணம் கிடைக்கும் அதை யத்தையிடித்து மூன்று நாட்களில் என் எனக்காகவும் உனக்காகவும் செலுத்து னால் கட்டவுங்கூடுமென்று சொன்னான் என் றனர் . யூதேயாவின் எல்லைகளில் வந்த என்றார்கள் . என்ன இவ்வாறு சொல்லுகி ஜனங்களைச் சொஸ் தப்படுத்தினார் . எரி மார்கள் என்று அவன் கேட்க ஏசு பேசா கோவாவிலிருந்த இரண்டு குருடர்களுக் மலிருந்தார் . பிரதான ஆசாரியன் நீ தேவ குக் கண் கொடுத்தார் . ஒலிவமலைக்கு குமாரனாவென்று கேட்க ' ஆம் ' என்றார் . அருகான பெத்பகேவிற்கு வந்தபோது அதனால் கோபித்துச் சபையில் உள்ளாரை சீடரைநோக்கி எதிரிலுள்ள கிராமத்தில் நோக்கி உங்களுக்கு என்னதோன்றுகிற காணப்படும் கழுதையையும் அதன் குட்டி தென்று கேட்க இவன் மரணத்திற்கு யையுங் கொண்டுவாக் கூறி அதன்மேல் உள்ளானவனென்று கூறச் சிலர் முகத் ஏறினார் . பெத்தானியாவிலிருந்து காலை தில் துப்பியும் குட்டியும் கன்னத்திலறைந் யில் வருகையில் பசியுண்டாயிற்று . அவ் தும் உம்மை அறைந்தவன் யார் என்று