அபிதான சிந்தாமணி

கிளிப்டோடன் 452 கிறிஸ்து கீளிப்டோடன்- (Glyptodos) இது, தென் | இறந்தான். இவனை ஆடு துறைமாசாத்த அமெரிகாவிலிருக்கும் பிராணி. ஆமைபோ னார் பாடினர். (மணிமேகலை.) ல் முதுகில் செதிளும், வாலும் கழுத்தும் கிறிஸ்து - இவர் ஏரோதுராஜாவின் நாட்க நீண்டும் இரண்டு கால்களையும் உடையது. ளில் யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமில் தலை எலும்பு போன்ற பொருளால் மூடப் | யோசேப்பின் மனைவியாகிய மரியாளி பட்ட து. | டம் பிறந்து, இயேசு, அல்லது இம்மானு கிளிவிருத்தம் - இது திருஞானசம்பந்தர் வேல் என்று பெயரடைந்து, ஏரோது காலத்து வழங்கி வந்த புத்த தூல். (திருஞா விற்குப் பயப்பட்டுத் தேவது தன் சொல் திருமுறை.) லால் எகிப்துக்குக் கொண்டு போகப்பட் கிளைநதிகள் - பெரிய ஆற்றிலிருந்து சில குப் பின் தேவகட்டளையால் இஸ்ரவேல் சிற்றறுகள் பிரிந்து செல்வது, அவைக தேசத்திற்கு வந்து நாஸரத்தூரில் வாசஞ் ளுக்குக் கிளைநதிகள் என்று பெயர். செய்து யோவானிடத்தில் ஞானஸ்நானம் (பூகோளம்.) பெற்றுப் பிசாசினால் சோதிக்க ஆவியான கிள்ளி-சோழன் பெயர். இக் கிள்ளிப்பெயர் வரால் வனாந்திரத்திற்குக் கொண்டுபோ முதல்வன் கரிகால் வளவன் குமரன், நெடு கப்பட்டு இரண்டு மூன்று முறை சோதிக் முடிக்கிள்ளி. இவனுக்குப் பிறகு காஞ்சி கப்பட்டவர். இவர் யோவான், காவலில் நகராண்டவன் கழற்கிள்ளியின் பின்னோ வைக்கப் பட்டதைக் கேட்டு நாசரத்தை னான இளங்கிள்ளி, ஷ நெடுமுடிக்கிள் விட்டுக் கப்பர்நகூமிலே வாசஞ்செய் தனர். ளியே, வடிவேற்கிள்ளி, வெல்வேற்கிள்ளி, பேதுரு, அந்திரேயா, யாக்கோபு, யோ மாவண்கிள்ளி எனப் பலபெயர் பெறுவன்.) வான் என்னுஞ் செம்படவர்களைக் கடற் கிள்ளிமங்கலங்கிழார் மகனார் சோகோவ கரையிற்கண்டு தம்முடன் அழைத்துக் னார் - இவர் இயற்பெயர் கோவனென் கொண்டு சென்றார். ஒருமுறை மலையி பதே. சோஎன்னும் அடைமொழி பற் லிருந்து இறங்கினபோது குஷ்டரோகி பலர் பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்னகார யொருவனைச் சொஸ் தப்படுத்தினார். கப் ணத்தால் இவ்வடைமொழி கொடுக்கபடுவ பர்நகூமிலே பிரவேசித்தபோது ஏற்றுக் தென்பதும் இன்ன பொருளதென்பதும் கதிபதி யொருவன் திமிர்வாதக்காரனான விளங்கவில்லை இவர் வேளாளர். கிள்ளி தன் அடிமை யொருவனைச் சொஸ் தப் மங்கலம் பாண்டி நாட்டகத்தோரூர். கிள் படுத்த வேண்ட அவனைச் சொஸ்தப்படுத் ளிமங்கலங்கிழார் என ஒருவர் குறுந்தொகை தினார். பேதுருவின் மாமிக்குச் சுரத்தைக் யிற் கூறப்படுகிறார். அவர்க்கு இச்சோ குணப்படுத்தினார். ஒருமுறை படவில் கோவனார் புதல்வராவர் போலும். இவர் ஏறினபோது பெருங்காற்றில் கடல் மும் குறிஞ்சித் திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி முறமாயிருக்கச் சீடர்கள் வேண்டுகோ யுள்ளார். தலைவிபடுங் காமத்துயரையறிந்த ளின்படி அதையடக்கினர். கொகெசே தோழி நாம் காவல் கடந்து நாணமுதலா னர் நாட்டில் பிசாசுபிடித்திருந்த இர யின வொழித்துக் காதலனது ஊர் வின ண்டுபேர் பிரேதக் கல்லறைகளி லிருந்து விச் செல்லுவோமோ வென்று கூறுவது வர அவர்களைப் பன்றிக்கூட்டத்தில் போ வியக்கத்தக்கது. இவர் பாடியது. நற். கக் கட்டளையிட்டனர். இவர், ஒருவன் கூசுரு-ம் பாட்டு. (நற்றிணை.) தன் மகன் மரித்திருந்ததைக்கூறி யுயிர்ப் கிள்ளிமங்கலம் கிழார் - (வேளாளர்) இவர் பிக்கவேண்ட அவனை யுயிர்ப்பித்தனர். கடைச்சங்கமருவிய புலவர். இவர் ஊர் அப்போது ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ கிள்ளிமங்கலம் போலும், இவர் பிறப்பால் யையும் சொஸ் தப்படுத்தினர். குருடர் வேளாளராக இருக்கலாம். (குறு - எசு, இரண்டுபேர் கண்வேண்டக் கண்கொடுத் கக0, கருஉ, கஅக.) தனர். பிசாசுபிடித்த ஊமையனைப் பிசாசு கிள்ளிவளவன் - இவன் புகாராண்ட சோ நீக்கிப் பேசுவித்தனர். இயேசு வனாந் ழர்களில் ஒருவன். இவன் கரிகாற் தரத்திலிருந்தபோது திரளான ஜனங்கள் சோழன் மகனாக இருக்கலாமென எண் கூடிவந்தார்கள். பொழுதுபோனபடிய ணப்படுகிறது. இவன் சகோதான் நலங் னால் சீஷர்கள் அவர்களுக்கு ஆகாரமில்லை கிள்ளி இவர்களுடன் நெடுங்கிள்ளி யென்று தங்களிடத்திலிருந்த இரண்டு காரியாற்றங் கரையில் நடந்த போரில் மீன்களையும் ஐந்து அப்பங்களையும் சு
கிளிப்டோடன் 452 கிறிஸ்து கீளிப்டோடன் - ( Glyptodos ) இது தென் | இறந்தான் . இவனை ஆடு துறைமாசாத்த அமெரிகாவிலிருக்கும் பிராணி . ஆமைபோ னார் பாடினர் . ( மணிமேகலை . ) ல் முதுகில் செதிளும் வாலும் கழுத்தும் கிறிஸ்து - இவர் ஏரோதுராஜாவின் நாட்க நீண்டும் இரண்டு கால்களையும் உடையது . ளில் யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமில் தலை எலும்பு போன்ற பொருளால் மூடப் | யோசேப்பின் மனைவியாகிய மரியாளி பட்ட து . | டம் பிறந்து இயேசு அல்லது இம்மானு கிளிவிருத்தம் - இது திருஞானசம்பந்தர் வேல் என்று பெயரடைந்து ஏரோது காலத்து வழங்கி வந்த புத்த தூல் . ( திருஞா விற்குப் பயப்பட்டுத் தேவது தன் சொல் திருமுறை . ) லால் எகிப்துக்குக் கொண்டு போகப்பட் கிளைநதிகள் - பெரிய ஆற்றிலிருந்து சில குப் பின் தேவகட்டளையால் இஸ்ரவேல் சிற்றறுகள் பிரிந்து செல்வது அவைக தேசத்திற்கு வந்து நாஸரத்தூரில் வாசஞ் ளுக்குக் கிளைநதிகள் என்று பெயர் . செய்து யோவானிடத்தில் ஞானஸ்நானம் ( பூகோளம் . ) பெற்றுப் பிசாசினால் சோதிக்க ஆவியான கிள்ளி - சோழன் பெயர் . இக் கிள்ளிப்பெயர் வரால் வனாந்திரத்திற்குக் கொண்டுபோ முதல்வன் கரிகால் வளவன் குமரன் நெடு கப்பட்டு இரண்டு மூன்று முறை சோதிக் முடிக்கிள்ளி . இவனுக்குப் பிறகு காஞ்சி கப்பட்டவர் . இவர் யோவான் காவலில் நகராண்டவன் கழற்கிள்ளியின் பின்னோ வைக்கப் பட்டதைக் கேட்டு நாசரத்தை னான இளங்கிள்ளி நெடுமுடிக்கிள் விட்டுக் கப்பர்நகூமிலே வாசஞ்செய் தனர் . ளியே வடிவேற்கிள்ளி வெல்வேற்கிள்ளி பேதுரு அந்திரேயா யாக்கோபு யோ மாவண்கிள்ளி எனப் பலபெயர் பெறுவன் . ) வான் என்னுஞ் செம்படவர்களைக் கடற் கிள்ளிமங்கலங்கிழார் மகனார் சோகோவ கரையிற்கண்டு தம்முடன் அழைத்துக் னார் - இவர் இயற்பெயர் கோவனென் கொண்டு சென்றார் . ஒருமுறை மலையி பதே . சோஎன்னும் அடைமொழி பற் லிருந்து இறங்கினபோது குஷ்டரோகி பலர் பெற்றிருக்கிறார்கள் . இன்னகார யொருவனைச் சொஸ் தப்படுத்தினார் . கப் ணத்தால் இவ்வடைமொழி கொடுக்கபடுவ பர்நகூமிலே பிரவேசித்தபோது ஏற்றுக் தென்பதும் இன்ன பொருளதென்பதும் கதிபதி யொருவன் திமிர்வாதக்காரனான விளங்கவில்லை இவர் வேளாளர் . கிள்ளி தன் அடிமை யொருவனைச் சொஸ் தப் மங்கலம் பாண்டி நாட்டகத்தோரூர் . கிள் படுத்த வேண்ட அவனைச் சொஸ்தப்படுத் ளிமங்கலங்கிழார் என ஒருவர் குறுந்தொகை தினார் . பேதுருவின் மாமிக்குச் சுரத்தைக் யிற் கூறப்படுகிறார் . அவர்க்கு இச்சோ குணப்படுத்தினார் . ஒருமுறை படவில் கோவனார் புதல்வராவர் போலும் . இவர் ஏறினபோது பெருங்காற்றில் கடல் மும் குறிஞ்சித் திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி முறமாயிருக்கச் சீடர்கள் வேண்டுகோ யுள்ளார் . தலைவிபடுங் காமத்துயரையறிந்த ளின்படி அதையடக்கினர் . கொகெசே தோழி நாம் காவல் கடந்து நாணமுதலா னர் நாட்டில் பிசாசுபிடித்திருந்த இர யின வொழித்துக் காதலனது ஊர் வின ண்டுபேர் பிரேதக் கல்லறைகளி லிருந்து விச் செல்லுவோமோ வென்று கூறுவது வர அவர்களைப் பன்றிக்கூட்டத்தில் போ வியக்கத்தக்கது . இவர் பாடியது . நற் . கக் கட்டளையிட்டனர் . இவர் ஒருவன் கூசுரு - ம் பாட்டு . ( நற்றிணை . ) தன் மகன் மரித்திருந்ததைக்கூறி யுயிர்ப் கிள்ளிமங்கலம் கிழார் - ( வேளாளர் ) இவர் பிக்கவேண்ட அவனை யுயிர்ப்பித்தனர் . கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . இவர் ஊர் அப்போது ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ கிள்ளிமங்கலம் போலும் இவர் பிறப்பால் யையும் சொஸ் தப்படுத்தினர் . குருடர் வேளாளராக இருக்கலாம் . ( குறு - எசு இரண்டுபேர் கண்வேண்டக் கண்கொடுத் கக0 கருஉ கஅக . ) தனர் . பிசாசுபிடித்த ஊமையனைப் பிசாசு கிள்ளிவளவன் - இவன் புகாராண்ட சோ நீக்கிப் பேசுவித்தனர் . இயேசு வனாந் ழர்களில் ஒருவன் . இவன் கரிகாற் தரத்திலிருந்தபோது திரளான ஜனங்கள் சோழன் மகனாக இருக்கலாமென எண் கூடிவந்தார்கள் . பொழுதுபோனபடிய ணப்படுகிறது . இவன் சகோதான் நலங் னால் சீஷர்கள் அவர்களுக்கு ஆகாரமில்லை கிள்ளி இவர்களுடன் நெடுங்கிள்ளி யென்று தங்களிடத்திலிருந்த இரண்டு காரியாற்றங் கரையில் நடந்த போரில் மீன்களையும் ஐந்து அப்பங்களையும் சு