அபிதான சிந்தாமணி

கிழார்க்கீரனெயிற்றியா $54 கிளிஞ்சல் கீழார்க்கீரனெயிற்றியார் - கடைச்சங்க மரு க்கு அலகு வெண்மை . இதன் சிறகுகள் விய புலவர். வெளிறிய ஊதாநிறம். இவ்வினப்பறவை கிழியறுத்தல் - மதுரையில் கிழியிற் பொ களுக்கு நாக்குத் தடித்திருத்தலால் இவை 'திந்த பொருளின் தொங்கலை கல்விவன் நன்றாய்ப் பேசுகின்றன. மையா லறுத்தல். இத் திருவிழா ஆவ 3. பஞ்சவர்ணக்கிளி - தென் அமெ ணித் திருவிழாவில் நாலாம் திருநாளில் 'ரிகா காட்டிலிருக்கிறது. இதன் உடல் நடைபெறும்; இதற்கு மேலை மாசி வீதியி வெள்ளை, நீலம், செகப்பு, மஞ்சள், லுள்ள நக்கீரர்கோயில் அல்லது சங்கத் பசுமை கலந்தது. இப் பறவையின் வால் தார் கோயிலிலிருந்து இரண்டு விக்கிர நீளம். | கங்கள் எழுந்தருளுவ துண்டு. அவற்றைக் 4. நீலக்கிளி - தென் அமெரிகாவின் கபில, பரணர் வடிவங்களென்று சொல்லு தென்பாகத்தில் உள்ளது. இதன் முதுகு கின்ற னர். (திருவிளை.) பக்கம் நீலம் வயிறு மஞ்சள், கண்ணைச்சுற்றி கிளட்டன் - (Glutton) ஒருவித கிரீப்பிள் லும் கருங்கோடுகளமைந்த வெண்ணிறம், ளையினம் வட அமெரிகா, ஐரோபா இந்திய உச்சி சுத்தகறுப்பு. இவ்வினத்தில் நீலபன் கீரிகளைப்போன்றது. தான் பிடிக்கும் பிரா சவர்ணக் கிளியென ஒன்றுண்டு. அதன் ணிகளை விழுங்கும் தன்மையது. எலிக உடல் நீலநிறம் மிகுதியாயும், உச்சந்தலை ளின் வளைகளைக் கல்லிப்பிடித்துத் தின் சிவப்பாயும், மூக்குக்கறுப்பாயும்பிடரியும், னும். வாலும் பசுமையாயும், கண்டம் நல்லகறுப் கிளி- இது சிவவீர்யத்தைத் தாங்காது ஒளி பாயும் முதுகு நீலமாயும், வயிறு மஞ்சளா த்த அக்கினியைத் தேவர்களுக்கு வன்னி யும் இருக்கும். இவ்வினத்தில் மற்றொரு மரத்தில் அக்கினியினிருப்பைத் தெரிவித்து வகைக்கு மூக்கு மிகவும் வளைந்திருக் அக்னியால் புரண்ட நாக்குறச்சாபம் கிறது. இவ்வினத்தில் ஆண்டீஸ் மலைத் பெற்றுத் தேவர்களால் மீண்டும் பேச தொடரில் ஒருவகையான கிளிக்குவாலில் அநுக்ரகம் பெற்றது. அதிகமான இறகுகள் உண்டு, அவ்விறகு கிளிகள் - இவ் வினத்தில் பலவகைகள் களில் வெண்மையும் கறுப்பும் கலந்த கீற் உண்டு. இவை சாகபக்ஷணிகள். இவ் றுக்கள் உண்டு, முதுகு செந்நிறம், வயிறு வினத்தில், பச்சைக்கிளி, வெள்ளைக்கிளி, மஞ்சள் இதனை செம்பஞ்சவர்ணக்கிளி கருங்கிளி, நீலக்கிளி, பஞ்சவர்ணக்கிளி யென்பர். இதில் மற்றொரு இனம் குறு கள் உண்டு. இக்கிளிகளுக்கு அலகுகள் கிய வாலுள்ள தாய்ப் பருத்தவுடல் கொ மற்றப் பறவைகளுக் கிருப்பனபோ லில் ண்டு நற்பசுமை நிறமாய் உயர்ந்த இடங் லாமல் உறுதியான கொட்டைகளையும் களில் கூடுகட்டி வாழ்கின்றன. மற் பிளக்கத்தக்கனவாய் முனை வளைந்து இருக் செருவகை ஐசோபா முதல் ஆசியாவின் கின்றன. சில பாகம்வரை யிருக்கிறது. இக்கிளியின் 1. பச்சைக்கிளி - இவ்வினத்தில் பல முதுகு இந்திரநீலம், வயிறு கறுப்புள்ள வகை அலகுள்ளவை யுண்டு. இது, இந் மஞ்சள், இக்கிளியின் மூக்கு மற்றக் கிளி திய நாட்டில் உள்ளது. இதனிறம் பச்சை களின் மூக்குப்போலில்லாமல் மேலலகும் இவ்வினத்தில் ஆண்பறவைக்கு கழுத்தில் கீழலகும் குறுக்கே மாறி யிருக்கின்றன. செந்நிறமான வளைந்த கோடுண்டு, இதன் அதனால் இதனைக் குறுகீது ழக்குக்கிளி மூக்குக் கொவ்வைக் கனிபோன்ற செங் யென்பர். இதன் அலகு செந்நிறம். நிறம் கொண்டது. இதன் நாக்கு வட்ட இது, சாகபக்ஷணி. மாயிருத்தலால் மனிதர் கற்பிக்கும் சொற் கிளிஞ்சல் - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிரா களை யினிதாய்ப்பேசும். இவ்வினத்தில் ணிவகையைச் சேர்ந்தது. இப்பிராணி பெருங் காக்கை அளவுள்ள கிளிகளுண்டு. இலையொத்து, அகன்ற இரண்டு மேலோ 2. வெள்ளைக்களி - இது சீனா, ஆஸ் ட்டால் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளும். திரேலியா முதலிய நாடுகளிலிருக்கின் இது, நகருகையில் கூரான பக்கமாய் றது. இதனைக் காக்கத்துவான் என்பர். மெல்ல நகருகிறது. இது குளங்குட்டை , இவ் வினத்தில் கொண்டையுள்ளனவும் கழி, கடல் முதலியவற்றில் வசிக்கிறது. இல்லனவும் உண்டு. இதன் மூக்குக் இதன் ஓட்டைச் சுட்டுச் சுண்ணாக்கு கருமை, இவ்வினத்தில் மற்றொரு வகை நின்ற னர். முன் பொயின் ரக்கு வந்த கிளிஞ்சல் -
கிழார்க்கீரனெயிற்றியா $ 54 கிளிஞ்சல் கீழார்க்கீரனெயிற்றியார் - கடைச்சங்க மரு க்கு அலகு வெண்மை . இதன் சிறகுகள் விய புலவர் . வெளிறிய ஊதாநிறம் . இவ்வினப்பறவை கிழியறுத்தல் - மதுரையில் கிழியிற் பொ களுக்கு நாக்குத் தடித்திருத்தலால் இவை ' திந்த பொருளின் தொங்கலை கல்விவன் நன்றாய்ப் பேசுகின்றன . மையா லறுத்தல் . இத் திருவிழா ஆவ 3 . பஞ்சவர்ணக்கிளி - தென் அமெ ணித் திருவிழாவில் நாலாம் திருநாளில் ' ரிகா காட்டிலிருக்கிறது . இதன் உடல் நடைபெறும் ; இதற்கு மேலை மாசி வீதியி வெள்ளை நீலம் செகப்பு மஞ்சள் லுள்ள நக்கீரர்கோயில் அல்லது சங்கத் பசுமை கலந்தது . இப் பறவையின் வால் தார் கோயிலிலிருந்து இரண்டு விக்கிர நீளம் . | கங்கள் எழுந்தருளுவ துண்டு . அவற்றைக் 4 . நீலக்கிளி - தென் அமெரிகாவின் கபில பரணர் வடிவங்களென்று சொல்லு தென்பாகத்தில் உள்ளது . இதன் முதுகு கின்ற னர் . ( திருவிளை . ) பக்கம் நீலம் வயிறு மஞ்சள் கண்ணைச்சுற்றி கிளட்டன் - ( Glutton ) ஒருவித கிரீப்பிள் லும் கருங்கோடுகளமைந்த வெண்ணிறம் ளையினம் வட அமெரிகா ஐரோபா இந்திய உச்சி சுத்தகறுப்பு . இவ்வினத்தில் நீலபன் கீரிகளைப்போன்றது . தான் பிடிக்கும் பிரா சவர்ணக் கிளியென ஒன்றுண்டு . அதன் ணிகளை விழுங்கும் தன்மையது . எலிக உடல் நீலநிறம் மிகுதியாயும் உச்சந்தலை ளின் வளைகளைக் கல்லிப்பிடித்துத் தின் சிவப்பாயும் மூக்குக்கறுப்பாயும்பிடரியும் னும் . வாலும் பசுமையாயும் கண்டம் நல்லகறுப் கிளி - இது சிவவீர்யத்தைத் தாங்காது ஒளி பாயும் முதுகு நீலமாயும் வயிறு மஞ்சளா த்த அக்கினியைத் தேவர்களுக்கு வன்னி யும் இருக்கும் . இவ்வினத்தில் மற்றொரு மரத்தில் அக்கினியினிருப்பைத் தெரிவித்து வகைக்கு மூக்கு மிகவும் வளைந்திருக் அக்னியால் புரண்ட நாக்குறச்சாபம் கிறது . இவ்வினத்தில் ஆண்டீஸ் மலைத் பெற்றுத் தேவர்களால் மீண்டும் பேச தொடரில் ஒருவகையான கிளிக்குவாலில் அநுக்ரகம் பெற்றது . அதிகமான இறகுகள் உண்டு அவ்விறகு கிளிகள் - இவ் வினத்தில் பலவகைகள் களில் வெண்மையும் கறுப்பும் கலந்த கீற் உண்டு . இவை சாகபக்ஷணிகள் . இவ் றுக்கள் உண்டு முதுகு செந்நிறம் வயிறு வினத்தில் பச்சைக்கிளி வெள்ளைக்கிளி மஞ்சள் இதனை செம்பஞ்சவர்ணக்கிளி கருங்கிளி நீலக்கிளி பஞ்சவர்ணக்கிளி யென்பர் . இதில் மற்றொரு இனம் குறு கள் உண்டு . இக்கிளிகளுக்கு அலகுகள் கிய வாலுள்ள தாய்ப் பருத்தவுடல் கொ மற்றப் பறவைகளுக் கிருப்பனபோ லில் ண்டு நற்பசுமை நிறமாய் உயர்ந்த இடங் லாமல் உறுதியான கொட்டைகளையும் களில் கூடுகட்டி வாழ்கின்றன . மற் பிளக்கத்தக்கனவாய் முனை வளைந்து இருக் செருவகை ஐசோபா முதல் ஆசியாவின் கின்றன . சில பாகம்வரை யிருக்கிறது . இக்கிளியின் 1 . பச்சைக்கிளி - இவ்வினத்தில் பல முதுகு இந்திரநீலம் வயிறு கறுப்புள்ள வகை அலகுள்ளவை யுண்டு . இது இந் மஞ்சள் இக்கிளியின் மூக்கு மற்றக் கிளி திய நாட்டில் உள்ளது . இதனிறம் பச்சை களின் மூக்குப்போலில்லாமல் மேலலகும் இவ்வினத்தில் ஆண்பறவைக்கு கழுத்தில் கீழலகும் குறுக்கே மாறி யிருக்கின்றன . செந்நிறமான வளைந்த கோடுண்டு இதன் அதனால் இதனைக் குறுகீது ழக்குக்கிளி மூக்குக் கொவ்வைக் கனிபோன்ற செங் யென்பர் . இதன் அலகு செந்நிறம் . நிறம் கொண்டது . இதன் நாக்கு வட்ட இது சாகபக்ஷணி . மாயிருத்தலால் மனிதர் கற்பிக்கும் சொற் கிளிஞ்சல் - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிரா களை யினிதாய்ப்பேசும் . இவ்வினத்தில் ணிவகையைச் சேர்ந்தது . இப்பிராணி பெருங் காக்கை அளவுள்ள கிளிகளுண்டு . இலையொத்து அகன்ற இரண்டு மேலோ 2 . வெள்ளைக்களி - இது சீனா ஆஸ் ட்டால் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளும் . திரேலியா முதலிய நாடுகளிலிருக்கின் இது நகருகையில் கூரான பக்கமாய் றது . இதனைக் காக்கத்துவான் என்பர் . மெல்ல நகருகிறது . இது குளங்குட்டை இவ் வினத்தில் கொண்டையுள்ளனவும் கழி கடல் முதலியவற்றில் வசிக்கிறது . இல்லனவும் உண்டு . இதன் மூக்குக் இதன் ஓட்டைச் சுட்டுச் சுண்ணாக்கு கருமை இவ்வினத்தில் மற்றொரு வகை நின்ற னர் . முன் பொயின் ரக்கு வந்த கிளிஞ்சல் -