அபிதான சிந்தாமணி

அணியியலுடையார் அணிவகுப்பு அணிகளாம். ஆண் அணிகளாவன - னிலை அணிலாடு முன்றில் போல புல்லென் முடி, குண்ட லம், வாகுவலயம், வீரகண் றிருந்ததெனக் குறுந்தொகையில் காதல டை, அரைஞாண் முதலியன. பெண்க ருழை . மக்கள் போகிய வணிலாடுமுன் ளின் அணிகளாவன - கால்விரல் அணி றில்" என்ற செய்யுள் பாடிய தால் இப் கள், மகாவாய்மோதிரம், பீலி, கான் பெயர் பெற்றனர். (குறுந்தொகை). மோதிரம் முதலியன. காலணிகளாவன-- அணில்- இது சிறிய உருவமுள்ள பிராணி. பா தசாலம், சிலம்பு, பாடகம், சதங்கை , இதன் தேகம் மயிரடர்ந்து மூன்று வரிக காற்சரி, பரியகம் முதலியன. தொடை ளைப் பெற்றிருக்கும். தலை உருண்ட வடி யில் அணி ஆபரணமாவது - குறங்குசெறி வானது. சாம்பல் நிறமுள்ளது. வயிற் என்பது. அல்குலிடத்து அணிவது றின் ரோமம் வெண்மை . இதன் உடல் விரிசிகை என்னும் அணி. தோளிடத் சற்று நீண்டிருக்கும். இது ஓடித் திரி தணிவது- மாணிக்கவளை, முத்துவளை. கையில் வாலைத் தூக்கிக்கொள்ளும், காது கையணியாவது - சூடகமும், பொன்வளை கள் மேனோக்கியும், கண்கள் உருண்டும் யும், நவமணிவளையும், சங்கவளையும், பவழ இருக்கும். இதன் பற்கள் முன்னீண்டி வளையுமாம். கைவிரல் அணியாவது ருக்கும். பற்களின் உதவியால் கடினமான நெறி, பல ரத்தினங்கள் இழைத்த மோதி கொட்டைகளையும் பிளந்து வித்தைத் தின் ரங்கள், கழுத்தணிகளாவன-வீரசங்கிலி, னும், அணிலின் முன்னங்கால் பின்ன நோஞ்சங்கிலி, பொன்னூல், சவடி, சரப் வற்றினும் சிறியவை. இது குதித்துக் குதி பளி. காதில் அணிவன- கடிப்பிணை, த்து ஒடும். இது இரைகளைத் தின்கை வாளி, குழை முதலிய. தற்காலத்தவர் யில் பின்னங்காலிற் குந்திக்கொண்டும் காலத்திற்கு இயைந்தபடி பலவகைப்படச் வாலை யுயர்த்திக்கொண்டு முன்காலில் செய்து அணிவர். தலைக்கு அணிகலன்க இரையைப் பற்றித் தின்னும். இது சிறு ளாவன- சீதேவியார் எனும் பணி, வலம் கொடிகளின் மேற் செல்கையில் வாலி புரிச்சங்கும், பூரப்பாளையும், தென்பல்லி னு தவியால் உடற்பாகத்தைச் சரிப் வடபல்லியும், புல்லகமும், சூளாமணி, படுத்திக் கொள்கிறது. இச் சாதியில் பொன்னரிமாலை முதலியன, இடைக் வெள்ளணில் எனவும், பறக்கும் அணில் கணி முதலிய இக்காலத்து அணிகள் ஒட் எனவும், பெருஞ்செவ்வணில், சிறுநரை டியாணம் முதலியவாம். மூக்கிலும், காதி அணில் எனப் பேதமுண்டு. பறக்கு மணி லும் இக்காலத்து அணியும் அணிகள் பல லுக்கு இறகுகளில்லை ஆயினும், முன்பின் வுள அவற்றை அறிந்து தெரிக. பின் கால்களுக்கு ஒரு தடித்த தோல் உண்டு, னும் ஆடவர் அணிவது - முடி, பதக்கம், அதன் உதவியால் (நO) அடிகளுக்குமேல் தோளணி, குண்டலம், காதணி, குணுக்கு, பாயும். தோடு, கங்கணம், கைவளை, சுட்டி, பட் அணிவகுப்பு--ஆனை-ய, தேர்-க, குதிரை-ா, டம், பாதகிண்கிணி, சதங்கை, சிலம்பு. காலாள் (க000) இவை கொண்டது பதாதி. காற்சரி, பாதசாலம், பாடகம், ஓசை இந்தப் பதாதி (அ உ) கொண்டது ஒரு செய்தளை, கழல், பெண்களணியாவன தண்டு, தண்டின் தொகை தேர்-சசசு, காஞ்சி, மேகலை, கலாபம், பருமம், விரி யானை அ உய, குதிரை அஉா, காலாள் - சிகை, அரைப்பட்டிகை, அரைஞாண், அ உ00, இவ்வகையான தண்டு (m) கொ செவிமலர்ப்பூ, ஆழி, பூணு நூல், நுத ண்டது ஒரு அக்குரோணி. இன்னும் லணி, தெய்வவுத்தி, தலைக்கோலம், தலைப் அக்குரோணிக்கு தேர்-உச,கா, குதிரை பாளை, கிம்புரி, பெருஞ்சூட்டு, சரப்பணி, அஉ ய00, ஆனை-அ200, காலாள் அ அ- மதாணிமுதலிய. லக்ஷம் என்றும் கூறுவர். பின்னும் அணியியலுடையார் --ஓர் தமிழாசிரியர். யானை (உடு) ஒரு அக்குரோணி எனவும், புணியியல் - ஒரு அணியிலக்கணம். குதிரை (அரு) ஒரு மொத்தம் எனவும் புணிலன் - வசுக்களிலொருவன். பிரசாப கூறுவர். பின்னொருவகை க-யானை, - திக்குச் சுசனையிடம் பிறந்தவன். மனைவி குதிரை, க-ரதம், ந-காலாள் கொண்டது சிவை. குமார் புரோசநன், அவிக்யாதமதி. ஒரு பத்தி. இந்தப் பத்தி மூன்று கொண் அணிலாடுமன்றிலார் - பெண்பாலர்' இவர் டது சேனாமுகம். சேனாமுகம் மூன்று கணவன் பிரிவு கண்டு வருந்திய தலைவியி கொண்டது குமுதம். குமுதம் மூன்று ருபத்த னமுகமுகம்.
அணியியலுடையார் அணிவகுப்பு அணிகளாம் . ஆண் அணிகளாவன - னிலை அணிலாடு முன்றில் போல புல்லென் முடி குண்ட லம் வாகுவலயம் வீரகண் றிருந்ததெனக் குறுந்தொகையில் காதல டை அரைஞாண் முதலியன . பெண்க ருழை . மக்கள் போகிய வணிலாடுமுன் ளின் அணிகளாவன - கால்விரல் அணி றில் என்ற செய்யுள் பாடிய தால் இப் கள் மகாவாய்மோதிரம் பீலி கான் பெயர் பெற்றனர் . ( குறுந்தொகை ) . மோதிரம் முதலியன . காலணிகளாவன - - அணில் - இது சிறிய உருவமுள்ள பிராணி . பா தசாலம் சிலம்பு பாடகம் சதங்கை இதன் தேகம் மயிரடர்ந்து மூன்று வரிக காற்சரி பரியகம் முதலியன . தொடை ளைப் பெற்றிருக்கும் . தலை உருண்ட வடி யில் அணி ஆபரணமாவது - குறங்குசெறி வானது . சாம்பல் நிறமுள்ளது . வயிற் என்பது . அல்குலிடத்து அணிவது றின் ரோமம் வெண்மை . இதன் உடல் விரிசிகை என்னும் அணி . தோளிடத் சற்று நீண்டிருக்கும் . இது ஓடித் திரி தணிவது - மாணிக்கவளை முத்துவளை . கையில் வாலைத் தூக்கிக்கொள்ளும் காது கையணியாவது - சூடகமும் பொன்வளை கள் மேனோக்கியும் கண்கள் உருண்டும் யும் நவமணிவளையும் சங்கவளையும் பவழ இருக்கும் . இதன் பற்கள் முன்னீண்டி வளையுமாம் . கைவிரல் அணியாவது ருக்கும் . பற்களின் உதவியால் கடினமான நெறி பல ரத்தினங்கள் இழைத்த மோதி கொட்டைகளையும் பிளந்து வித்தைத் தின் ரங்கள் கழுத்தணிகளாவன - வீரசங்கிலி னும் அணிலின் முன்னங்கால் பின்ன நோஞ்சங்கிலி பொன்னூல் சவடி சரப் வற்றினும் சிறியவை . இது குதித்துக் குதி பளி . காதில் அணிவன - கடிப்பிணை த்து ஒடும் . இது இரைகளைத் தின்கை வாளி குழை முதலிய . தற்காலத்தவர் யில் பின்னங்காலிற் குந்திக்கொண்டும் காலத்திற்கு இயைந்தபடி பலவகைப்படச் வாலை யுயர்த்திக்கொண்டு முன்காலில் செய்து அணிவர் . தலைக்கு அணிகலன்க இரையைப் பற்றித் தின்னும் . இது சிறு ளாவன - சீதேவியார் எனும் பணி வலம் கொடிகளின் மேற் செல்கையில் வாலி புரிச்சங்கும் பூரப்பாளையும் தென்பல்லி னு தவியால் உடற்பாகத்தைச் சரிப் வடபல்லியும் புல்லகமும் சூளாமணி படுத்திக் கொள்கிறது . இச் சாதியில் பொன்னரிமாலை முதலியன இடைக் வெள்ளணில் எனவும் பறக்கும் அணில் கணி முதலிய இக்காலத்து அணிகள் ஒட் எனவும் பெருஞ்செவ்வணில் சிறுநரை டியாணம் முதலியவாம் . மூக்கிலும் காதி அணில் எனப் பேதமுண்டு . பறக்கு மணி லும் இக்காலத்து அணியும் அணிகள் பல லுக்கு இறகுகளில்லை ஆயினும் முன்பின் வுள அவற்றை அறிந்து தெரிக . பின் கால்களுக்கு ஒரு தடித்த தோல் உண்டு னும் ஆடவர் அணிவது - முடி பதக்கம் அதன் உதவியால் ( நO ) அடிகளுக்குமேல் தோளணி குண்டலம் காதணி குணுக்கு பாயும் . தோடு கங்கணம் கைவளை சுட்டி பட் அணிவகுப்பு - - ஆனை - தேர் - குதிரை -ா டம் பாதகிண்கிணி சதங்கை சிலம்பு . காலாள் ( க000 ) இவை கொண்டது பதாதி . காற்சரி பாதசாலம் பாடகம் ஓசை இந்தப் பதாதி ( ) கொண்டது ஒரு செய்தளை கழல் பெண்களணியாவன தண்டு தண்டின் தொகை தேர் - சசசு காஞ்சி மேகலை கலாபம் பருமம் விரி யானை உய குதிரை அஉா காலாள் - சிகை அரைப்பட்டிகை அரைஞாண் உ00 இவ்வகையான தண்டு ( m ) கொ செவிமலர்ப்பூ ஆழி பூணு நூல் நுத ண்டது ஒரு அக்குரோணி . இன்னும் லணி தெய்வவுத்தி தலைக்கோலம் தலைப் அக்குரோணிக்கு தேர் - உச கா குதிரை பாளை கிம்புரி பெருஞ்சூட்டு சரப்பணி அஉ ய00 ஆனை - அ200 காலாள் மதாணிமுதலிய . லக்ஷம் என்றும் கூறுவர் . பின்னும் அணியியலுடையார் - - ஓர் தமிழாசிரியர் . யானை ( உடு ) ஒரு அக்குரோணி எனவும் புணியியல் - ஒரு அணியிலக்கணம் . குதிரை ( அரு ) ஒரு மொத்தம் எனவும் புணிலன் - வசுக்களிலொருவன் . பிரசாப கூறுவர் . பின்னொருவகை - யானை - திக்குச் சுசனையிடம் பிறந்தவன் . மனைவி குதிரை - ரதம் - காலாள் கொண்டது சிவை . குமார் புரோசநன் அவிக்யாதமதி . ஒரு பத்தி . இந்தப் பத்தி மூன்று கொண் அணிலாடுமன்றிலார் - பெண்பாலர் ' இவர் டது சேனாமுகம் . சேனாமுகம் மூன்று கணவன் பிரிவு கண்டு வருந்திய தலைவியி கொண்டது குமுதம் . குமுதம் மூன்று ருபத்த னமுகமுகம் .