அபிதான சிந்தாமணி

கிருதவுஜஸ் கிருத்திகை பிறப்பரப்பே 6. சவா மாபாதகஞ்செய்து மறுபிறப்பில் இப்பெ 4. சுகோத்ரன் குமரன், இவன் கும யர்கொண்ட அரசனாய்ப் புத்திரப்பேறி ரன் உபரிசரவசு, லாது தவத்தால் கைகாலில்லாமல் கார்த்த 5. புரு குமரன், இவன்குமரன் உசீகன். வீரியனைப் பெற்றனன். இவன் அநேக 6. சவான் குமரன். யாகஞ் செய்தவன். இவன் புத்திரர் பிருகு 7. விபு குமரன். முனிவர் குமரர்களைக் கொன்றனர். 8. பகுளாசவன் குமரன். கிருதவுஜஸ் - கிருதவீரியன் தம்பி. 9. யமன் தேவி. தூமோர்ணை மார்க் கிருதவேந்தன் - பாரதவீரருள் ஒருவன். கண்டர் தேவி. குருத்தி குபேரன் தேவி. கிருதன்-1. இரண்யநாபனுக்கு மாணாக்கன். கௌரி வருணன் தேவி. சுவர்ச்சலை 2. தருமன் குமரன், இவன் குமாரன் சூரியன் தேவி. துர்மதன். கிருதிமந்தன் - யவீநரன் குமரன். - 3. விதர்ப்பன் குமரன், இவனது கும கிருதிவந்தன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி ரன் குந்தி. டத் துதித்த குமரன். 4. வசுதேவருக்கு ரோகணியிடம் பிற கிருது -1. உன்முகனுக்குப் பிரீதகேசியி ந்த குமரன். டம் உதித்த குமரன். 5. கம்பீரன் குமரன். - 2 தக்ஷன் மருமகன், இவனுக்குச் சந் 6. சயன் குமரன், இவன் குமான் அரி நதியிடம் வாலகில்லியர் பிறந்தனர். யஸ்வ ன். | 3. ஒர் வேதியன், இவன் ஒழுக்கம் 7. பதினான்காம் நாள் பாரதப்போரில் குன்றி ஒருவன் சிவபூசைக்கு எடுத்துச் சாத்தகியிடம் போர் புரிந்தவன். செல்லும் புட்பத்தைப் பறித்தணிசையில் கிருதக்ஷணன் - விதேகராசனுக்கு ஒரு அது பூமியில் விழச் சிவார்ப்பணமென்று பெயர். எண்ணி நற்கதியடைந்தவன். கிருதாக்னி - தனகன் குமான், கிருதவீரி கிருதுமான் - எமிநரன் குமான் இவன் உன் தம்பி. குமரன் சத்திய திருதி நதாசி - 1. குசநாபன் தேவி. கீருதோசா - தனகன் குமரன். 2. (சங்.) சௌத்திராசுவன் பாரி, கிரு தேயு முதலிய (க0) பிள்ளைகளைப் பெற்ற கிருதௌசஸ் - கிருதவீர்யன் தம்பி. வள். இவள் ஒரு அப்சரசு. கிருத்தி - 1. அணுகன் பாரி, சுகன் குமரி. 3. ஒரு தெய்வ கணிகை, இவள் வாசு 2. குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந் இருடியின் தவச்சாலைக்கு இந்திரனால் தவள். ஏவப்பட்டுச் சென்று அவரை மயக்க எண் கிருத்திகை - 1. சப்த இருடிகளில் வசிட்ட ணுகையில் மகருஷி சினந்து நீசவுருக் சொழிந்த மற்ற அறுவரின் தேவிமார். கொளச் சபிக்கப்பட்டவள். அக்னி யொருகால் சத்த இருடிகளின் கிருதாச்வன் -பர் ஹிணாச்வன் முதற்புத்தி தேவியரை மோகித்தனன், இதை யறி ரன், ரூபாச்வன், கிருசாச்வன் என்றும் ந்த அக்னியின் தேவியாகிய சுவாகை இவனுக்குப் பெயர் உண்டு. குமரன் யுவ ஒருவேளை அவர்களால் தன்னாயகனுக்குச் னாசவன. சாபம் நேரிடக் கூடுமெனப் பயந்து அருந் கிருதாந்தன் - ஒரு அசுரன். இவன், காளன் ததி நீங்கிய அறுவரைப்போ லுருக்கொ என்பவனுடன் கூடி ஆளியுருக்கொண்டு ண்டு அக்னியைக் கூடினள். இதை யறி பாலகணபதிக்கு முன்வர இவர்களைத் ந்த ஆறு இருடிகளும், தம் தேவிமார் குற் துதிக்கையைப் பிடித்து இழுத்து விநாய றப்பட்டனர் என்று தமது தேவியரை கர் கொன்றனர். வினாவினர். இருடி பத்தினிகள் உண்மை கிருதி -1. பிரமன் உடலில் உதித்த ஒரு கூறவும் இருடிகள் தேறாராயினர். இதனா இருடி. லறு வரும் தனிக்கூட்டமாக நக்ஷத்ரபத 2. (சூ.) திருதியின் குமரன், இவன் மடைந்தனர். இவர்களறு வரும் குமாரக் சிதேந்திரியன். கடவுளுக்கு முலைப்பாலூட்டி விரதபல 3. சந்ததிமான் குமரன், இரண்யநாப மடைந்தனர். னிடத்தில் யோகங்கற்றவன். இவன் கும 2. அக்னி யென்னும் வசுவின் தேவி, ரன் உக்ராயு தன். குமான் ஸ்கந்தன், விசாகன்,
கிருதவுஜஸ் கிருத்திகை பிறப்பரப்பே 6 . சவா மாபாதகஞ்செய்து மறுபிறப்பில் இப்பெ 4 . சுகோத்ரன் குமரன் இவன் கும யர்கொண்ட அரசனாய்ப் புத்திரப்பேறி ரன் உபரிசரவசு லாது தவத்தால் கைகாலில்லாமல் கார்த்த 5 . புரு குமரன் இவன்குமரன் உசீகன் . வீரியனைப் பெற்றனன் . இவன் அநேக 6 . சவான் குமரன் . யாகஞ் செய்தவன் . இவன் புத்திரர் பிருகு 7 . விபு குமரன் . முனிவர் குமரர்களைக் கொன்றனர் . 8 . பகுளாசவன் குமரன் . கிருதவுஜஸ் - கிருதவீரியன் தம்பி . 9 . யமன் தேவி . தூமோர்ணை மார்க் கிருதவேந்தன் - பாரதவீரருள் ஒருவன் . கண்டர் தேவி . குருத்தி குபேரன் தேவி . கிருதன் - 1 . இரண்யநாபனுக்கு மாணாக்கன் . கௌரி வருணன் தேவி . சுவர்ச்சலை 2 . தருமன் குமரன் இவன் குமாரன் சூரியன் தேவி . துர்மதன் . கிருதிமந்தன் - யவீநரன் குமரன் . - 3 . விதர்ப்பன் குமரன் இவனது கும கிருதிவந்தன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி ரன் குந்தி . டத் துதித்த குமரன் . 4 . வசுதேவருக்கு ரோகணியிடம் பிற கிருது - 1 . உன்முகனுக்குப் பிரீதகேசியி ந்த குமரன் . டம் உதித்த குமரன் . 5 . கம்பீரன் குமரன் . - 2 தக்ஷன் மருமகன் இவனுக்குச் சந் 6 . சயன் குமரன் இவன் குமான் அரி நதியிடம் வாலகில்லியர் பிறந்தனர் . யஸ்வ ன் . | 3 . ஒர் வேதியன் இவன் ஒழுக்கம் 7 . பதினான்காம் நாள் பாரதப்போரில் குன்றி ஒருவன் சிவபூசைக்கு எடுத்துச் சாத்தகியிடம் போர் புரிந்தவன் . செல்லும் புட்பத்தைப் பறித்தணிசையில் கிருதக்ஷணன் - விதேகராசனுக்கு ஒரு அது பூமியில் விழச் சிவார்ப்பணமென்று பெயர் . எண்ணி நற்கதியடைந்தவன் . கிருதாக்னி - தனகன் குமான் கிருதவீரி கிருதுமான் - எமிநரன் குமான் இவன் உன் தம்பி . குமரன் சத்திய திருதி நதாசி - 1 . குசநாபன் தேவி . கீருதோசா - தனகன் குமரன் . 2 . ( சங் . ) சௌத்திராசுவன் பாரி கிரு தேயு முதலிய ( க0 ) பிள்ளைகளைப் பெற்ற கிருதௌசஸ் - கிருதவீர்யன் தம்பி . வள் . இவள் ஒரு அப்சரசு . கிருத்தி - 1 . அணுகன் பாரி சுகன் குமரி . 3 . ஒரு தெய்வ கணிகை இவள் வாசு 2 . குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் பிறந் இருடியின் தவச்சாலைக்கு இந்திரனால் தவள் . ஏவப்பட்டுச் சென்று அவரை மயக்க எண் கிருத்திகை - 1 . சப்த இருடிகளில் வசிட்ட ணுகையில் மகருஷி சினந்து நீசவுருக் சொழிந்த மற்ற அறுவரின் தேவிமார் . கொளச் சபிக்கப்பட்டவள் . அக்னி யொருகால் சத்த இருடிகளின் கிருதாச்வன் - பர் ஹிணாச்வன் முதற்புத்தி தேவியரை மோகித்தனன் இதை யறி ரன் ரூபாச்வன் கிருசாச்வன் என்றும் ந்த அக்னியின் தேவியாகிய சுவாகை இவனுக்குப் பெயர் உண்டு . குமரன் யுவ ஒருவேளை அவர்களால் தன்னாயகனுக்குச் னாசவன . சாபம் நேரிடக் கூடுமெனப் பயந்து அருந் கிருதாந்தன் - ஒரு அசுரன் . இவன் காளன் ததி நீங்கிய அறுவரைப்போ லுருக்கொ என்பவனுடன் கூடி ஆளியுருக்கொண்டு ண்டு அக்னியைக் கூடினள் . இதை யறி பாலகணபதிக்கு முன்வர இவர்களைத் ந்த ஆறு இருடிகளும் தம் தேவிமார் குற் துதிக்கையைப் பிடித்து இழுத்து விநாய றப்பட்டனர் என்று தமது தேவியரை கர் கொன்றனர் . வினாவினர் . இருடி பத்தினிகள் உண்மை கிருதி - 1 . பிரமன் உடலில் உதித்த ஒரு கூறவும் இருடிகள் தேறாராயினர் . இதனா இருடி . லறு வரும் தனிக்கூட்டமாக நக்ஷத்ரபத 2 . ( சூ . ) திருதியின் குமரன் இவன் மடைந்தனர் . இவர்களறு வரும் குமாரக் சிதேந்திரியன் . கடவுளுக்கு முலைப்பாலூட்டி விரதபல 3 . சந்ததிமான் குமரன் இரண்யநாப மடைந்தனர் . னிடத்தில் யோகங்கற்றவன் . இவன் கும 2 . அக்னி யென்னும் வசுவின் தேவி ரன் உக்ராயு தன் . குமான் ஸ்கந்தன் விசாகன்