அபிதான சிந்தாமணி

கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் 43 கிருகஸ்தன் னம் செய்யக்கூடாது. க்ஷத்ரியனல்லாத திற்குத் தூரமாகவே மலமூத்ரம், பாதப் அரசன், கசாய்காரன், திலகாதகன், கள் பிரக்ஷாளணம், எச்சில் போடுதல் செய்ய ளுக் கடைக்காரன், வேசைத் தொழில் வேண்டும். மலரிவர்த்தி, பல்விளக்குதல், செய்பவள் இவர்களிடம் தானம் வாங்கக் ஸ்நானஞ் செய்தல், எண்ணெயிட்டுக் கூடாது. இரவில் நான்காம் சாமத்தில் '' கொள்ளுதல், தேவபூசை முதலிய வற் விழித்துக்கொண்டு தருமார்த்தத்தைப் றைப் பகல் பதினைந்து நாழிகைக்கு பெறுமார்க்கத்தை ஆலோசிக்க வேண்டி முன்பே செய்ய வேண்டும். அமாவாசை யது. பின் நித்யகர்மாதிகளைச் செய்ய பௌர்ணமி முதலிய புண்ணிய தினங் வேண்டியது. தன் மனைவி ருதுஸ்நானம் களில் தேவதா தரிசனஞ் செய்தல் வேண் செய்திருந்தாலும் அமாவாசை, சதுர்த்தசி, டும். மாதா பிதா குரு பெரியோர் தம் அஷ்டமி, பௌர்ணமி இந்த நாட்களில் வீட்டுக்கு வரின் எதிர்கொண்டு அழைத்து புணரக்கூடாது. புசித்தபின் காரணமின்றி ஆசனத்திருத்தித் தாம் கூப்பியகரத்துடன் வேடிக்கையால் ஸ்நானஞ் செய்தல் நின்று உபசரித்துப் போகையில் பின் கூடாது. நோயாளி தலைமுழுகக் கூடாது. சென்று உபசரிக்க வேண்டியது. தேவ பிறப்பு இறப்புக் கிரகண காலமன்றிப் தூஷணம் தீக்குணம் முதலிய விடவேண் பாதிராத்திரியில் ஸ்நானஞ்செய்யலாகாது. டியது. ஒருவனை அடிக்கிறேன் என்று ஜலத்தின் குணந்தெரியாத குளம் முதலிய தடி முதலிய தூக்கவும் அதனால் அடிக்க வற்றில் ஸ்நானஞ்செய்யக் கூடாது. தெய் வுங் கூடாது. புத்திரன் மனைவி முதவி வபிம்பங்கள், மாதா, பிதா, அரசன், விர யோர் தீமை செய்யின் அவர்களைப் பிரம்பு தானுஷ்டான முள்ளவன், ஆசாரியன், முதலியவற்றால் தண்டிக்க வேண்டும். யாகத்தில் தீக்ஷை பெற்றவன் இவர்களு (ஸ்மிருதி.) டைய நிழலை மிதிக்கக்கூடாது. நடுப்பக கிருகத்தில் வைக்கத்தகாத விருக்ஷங்கள் - விலும், அர்த்தராத்திரியிலும், இருசந்தியி அகத்தி, அலரி, நந்தியாவட்டம், முருக்கு, லும், நாற்சந்தியிலும் நிற்கக்கூாது. அறை எருக்கு, பருத்தி கருங்காலி, ஆல், புளி, ப்புஸ்நானம் செய்த ஜலம், மூத்திரம், கல்லால். " பருத்தியகத்திபனை யெட்டி மலம், உதிரம், கோழை, உமிழ்ந்த தாம்பூ நாவல், எருக்கு முருக்கிலவை யெட்டும்- லம், வாந்தி யெடுக்கப்பட்டவை இவைக பெருக்கமுடன், இல்லருகி னின் றக்கா ளில் நிற்கக்கூடாது. சத்துரு, அவனுக்கு லிந்திரனே யானாலும், செல்லப் போய் நண்பன், அதர்மம் உள்ளவன், திருடன், | நிற்பாள் திரு.17- பிறன் மனைவி இவர்களுடன் சிநேகிக்கக் கிருகபதி - ஒரு அக்னி, இவன் தேவாவிஸ் கூடாது. பிறன் மனைவியைப் புணரின் ஸை சுமந்து கொண்டு தேவர்க்குக் கொடுப் ஆயுள் குன்றும். சாமளவும் பொருள் தேட பவன். இவன் தேவர்க்கு ஏவல் செய்யப் முயலவேண்டும். சத்தியமாகப் பார்த்த பயந்து கடலில் ஒளிந்தனன். அக்கட தைச் சொல்ல வேண்டியது. அமங்கலமா லின் மீன்கள் இவனைத் தேடிய தேவர்க்கு யிருப்பினும் முதலில் மங்கலமென்றே இவனது இருப்பைக் கூறின. அதனால் அமங்கலத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டியது. இந்த அக்னி கோபித்து அந்த மீன்களைச் தனித்தும் ஜாமத்திலும் இன்னான் என்று சனங்களுக் காகாரமாகச் சபித்தனன். அறியா தவனுடனும் வழிநடக்கக் கூடாது. கிருகஸ்தன் -பிரமசரிய முடித்த பிரமசாரி குரூபிகள், கல்வியறிவிலார், கிழவர், ஈன ஆசாரியர் கட்டளைபெற்றுக் கிருகமடை சாதியார், தரித்திரர்முதலியவர்களை அவர்ந்து தந்தையின் அநுமதிபெற்று வருணத் கள் தோஷங்களைச் சொல்லிப் பரிகசிக்கக் திற்குத் தக்க கன்னிகையை மணக்க கூடாது. புசித்தகையைச் சுத்தி செய்யா வேண்டியது. அக்கன்னிகை, தன் தாயின் மல் பசு, பிராமணன், அக்கினி இவர்களை எழு தலைமுறைக் குட்பட்டவளாயும், தன் இடது கையால் தீண்டக்கூடாது. அசுத் தகப்பன் கோத்திரத்திற் பிறவாதவளா தனாகச் சூரிய சந்திர நக்ஷத்திரர்களைப்பார் யும் இருத்தல் வேண்டும், மணமகன், க்கக் கூடாது. தனக்குத் தினவு முதலி புருஷப்பிரசை இல்லாமல் பெண்களையே யன இல்லாதபோது இந்திரியங்களையும் பெறும் குலம், தேகத்தில் நீண்ட மயிருள் மயிரையும், இரகஸ்ய ஸ்தானங்களையும் ளவன் குலம், வேதமோதாதவன் குலம், தொடக்கூடாது. தனது அக்னிக் கிரகத் மூலரோகம், க்ஷயரோகம், பெருவியாதி,
கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் 43 கிருகஸ்தன் னம் செய்யக்கூடாது . க்ஷத்ரியனல்லாத திற்குத் தூரமாகவே மலமூத்ரம் பாதப் அரசன் கசாய்காரன் திலகாதகன் கள் பிரக்ஷாளணம் எச்சில் போடுதல் செய்ய ளுக் கடைக்காரன் வேசைத் தொழில் வேண்டும் . மலரிவர்த்தி பல்விளக்குதல் செய்பவள் இவர்களிடம் தானம் வாங்கக் ஸ்நானஞ் செய்தல் எண்ணெயிட்டுக் கூடாது . இரவில் நான்காம் சாமத்தில் ' ' கொள்ளுதல் தேவபூசை முதலிய வற் விழித்துக்கொண்டு தருமார்த்தத்தைப் றைப் பகல் பதினைந்து நாழிகைக்கு பெறுமார்க்கத்தை ஆலோசிக்க வேண்டி முன்பே செய்ய வேண்டும் . அமாவாசை யது . பின் நித்யகர்மாதிகளைச் செய்ய பௌர்ணமி முதலிய புண்ணிய தினங் வேண்டியது . தன் மனைவி ருதுஸ்நானம் களில் தேவதா தரிசனஞ் செய்தல் வேண் செய்திருந்தாலும் அமாவாசை சதுர்த்தசி டும் . மாதா பிதா குரு பெரியோர் தம் அஷ்டமி பௌர்ணமி இந்த நாட்களில் வீட்டுக்கு வரின் எதிர்கொண்டு அழைத்து புணரக்கூடாது . புசித்தபின் காரணமின்றி ஆசனத்திருத்தித் தாம் கூப்பியகரத்துடன் வேடிக்கையால் ஸ்நானஞ் செய்தல் நின்று உபசரித்துப் போகையில் பின் கூடாது . நோயாளி தலைமுழுகக் கூடாது . சென்று உபசரிக்க வேண்டியது . தேவ பிறப்பு இறப்புக் கிரகண காலமன்றிப் தூஷணம் தீக்குணம் முதலிய விடவேண் பாதிராத்திரியில் ஸ்நானஞ்செய்யலாகாது . டியது . ஒருவனை அடிக்கிறேன் என்று ஜலத்தின் குணந்தெரியாத குளம் முதலிய தடி முதலிய தூக்கவும் அதனால் அடிக்க வற்றில் ஸ்நானஞ்செய்யக் கூடாது . தெய் வுங் கூடாது . புத்திரன் மனைவி முதவி வபிம்பங்கள் மாதா பிதா அரசன் விர யோர் தீமை செய்யின் அவர்களைப் பிரம்பு தானுஷ்டான முள்ளவன் ஆசாரியன் முதலியவற்றால் தண்டிக்க வேண்டும் . யாகத்தில் தீக்ஷை பெற்றவன் இவர்களு ( ஸ்மிருதி . ) டைய நிழலை மிதிக்கக்கூடாது . நடுப்பக கிருகத்தில் வைக்கத்தகாத விருக்ஷங்கள் - விலும் அர்த்தராத்திரியிலும் இருசந்தியி அகத்தி அலரி நந்தியாவட்டம் முருக்கு லும் நாற்சந்தியிலும் நிற்கக்கூாது . அறை எருக்கு பருத்தி கருங்காலி ஆல் புளி ப்புஸ்நானம் செய்த ஜலம் மூத்திரம் கல்லால் . பருத்தியகத்திபனை யெட்டி மலம் உதிரம் கோழை உமிழ்ந்த தாம்பூ நாவல் எருக்கு முருக்கிலவை யெட்டும் லம் வாந்தி யெடுக்கப்பட்டவை இவைக பெருக்கமுடன் இல்லருகி னின் றக்கா ளில் நிற்கக்கூடாது . சத்துரு அவனுக்கு லிந்திரனே யானாலும் செல்லப் போய் நண்பன் அதர்மம் உள்ளவன் திருடன் | நிற்பாள் திரு . 17 பிறன் மனைவி இவர்களுடன் சிநேகிக்கக் கிருகபதி - ஒரு அக்னி இவன் தேவாவிஸ் கூடாது . பிறன் மனைவியைப் புணரின் ஸை சுமந்து கொண்டு தேவர்க்குக் கொடுப் ஆயுள் குன்றும் . சாமளவும் பொருள் தேட பவன் . இவன் தேவர்க்கு ஏவல் செய்யப் முயலவேண்டும் . சத்தியமாகப் பார்த்த பயந்து கடலில் ஒளிந்தனன் . அக்கட தைச் சொல்ல வேண்டியது . அமங்கலமா லின் மீன்கள் இவனைத் தேடிய தேவர்க்கு யிருப்பினும் முதலில் மங்கலமென்றே இவனது இருப்பைக் கூறின . அதனால் அமங்கலத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டியது . இந்த அக்னி கோபித்து அந்த மீன்களைச் தனித்தும் ஜாமத்திலும் இன்னான் என்று சனங்களுக் காகாரமாகச் சபித்தனன் . அறியா தவனுடனும் வழிநடக்கக் கூடாது . கிருகஸ்தன் - பிரமசரிய முடித்த பிரமசாரி குரூபிகள் கல்வியறிவிலார் கிழவர் ஈன ஆசாரியர் கட்டளைபெற்றுக் கிருகமடை சாதியார் தரித்திரர்முதலியவர்களை அவர்ந்து தந்தையின் அநுமதிபெற்று வருணத் கள் தோஷங்களைச் சொல்லிப் பரிகசிக்கக் திற்குத் தக்க கன்னிகையை மணக்க கூடாது . புசித்தகையைச் சுத்தி செய்யா வேண்டியது . அக்கன்னிகை தன் தாயின் மல் பசு பிராமணன் அக்கினி இவர்களை எழு தலைமுறைக் குட்பட்டவளாயும் தன் இடது கையால் தீண்டக்கூடாது . அசுத் தகப்பன் கோத்திரத்திற் பிறவாதவளா தனாகச் சூரிய சந்திர நக்ஷத்திரர்களைப்பார் யும் இருத்தல் வேண்டும் மணமகன் க்கக் கூடாது . தனக்குத் தினவு முதலி புருஷப்பிரசை இல்லாமல் பெண்களையே யன இல்லாதபோது இந்திரியங்களையும் பெறும் குலம் தேகத்தில் நீண்ட மயிருள் மயிரையும் இரகஸ்ய ஸ்தானங்களையும் ளவன் குலம் வேதமோதாதவன் குலம் தொடக்கூடாது . தனது அக்னிக் கிரகத் மூலரோகம் க்ஷயரோகம் பெருவியாதி