அபிதான சிந்தாமணி

கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் 412 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் ணாபாயம் வரும் காரியத்தைச் செய்தல் இவைகளையுடைய எருதுகள் பூண்டவண் கூடாது. சந்தியாகாலத்தில் சாப்பிடவும், டியில் ஏறக்கூடாது. சாமத்துக்கு உட் வழிநடக்கவும், தூங்கவும் கூடாது. பூமி பட்ட இளவெயில், பிணப்புகை, பின்ன யைக் குச்சி முதலியவற்றால் காரணமின் மான ஆசனம் இவைகளை நீக்க வேண்டி றிக் கீறவுங்கூடாது. தலையில் சூட்டிய யது, நகம் மயிர் இவைகளைத் தாமாகச் மலரைத் தானே வாங்கி எறியக்கூடாது. சேதிக்கக்கூடாது, நகத்தைப் பல்லினாற் ஜலத்தில், மூத்திரம், மலம், கோழை, சடித்து இழுக்கக் கூபாது. காரணமின்றி எச்சில்பட்ட வஸ்து, இரத்தம், விஷம் மண்கட்டியை உடைக்கவும், நகத்தால் இவைகளைப் போடக்கூடாது. குடியிலா ரணத்தைக் கிள்ளவும் கூடாது. எக்காரி வீட்டில் தான் தனித்துத் தங்கக் கூடாது. யத்திலும் பிடிவாதத்துடன் கக்ஷி சொல் வேதம், பொருள் முதலியவற்றினால் உயர் லக்கூடாது. குடுமிக்கு வெளியில் பூவைச் ந்தவன் தூங்கும் பொழுது அவனை எழுப் சுற்றிக் கொள்ளக்கூடாது. எருதின்மே பக்கூடாது, தன்னை அழையாத காரியத் லேறிக்கொண்டு போகக்கூடாது. வீடு, திற்குப் போகக்கூடாது. பசு, நீருண்ணு ஊர் இவைகள் சாத்தியிருக்கையில் வேறு கையிலும், கன்றுக்குப் பாலூட்டும்போ வழியாய்ப் போகக்கூடாது. இரவில் மரத் தும், தடுக்கலாகாது. மற்றொருவருக்கும் தினடியில் போகக் கூடாது. சொக்கட் காண்பிக்கக்கூடாது. ஆகாயத்தில் இந்திர டான் முதலிய விளையாடக் கூடாது. தன் தனுவைக் கண்டால் அதை ஒருவருக்கும் பாதக்குறடு பாதரக்ஷை முதலியவற்றைத் காட்டக்கூடாது. தருமம் அறிந்தவர்கள் தன் கையில் எடுத்துப் போகக்கூடாது. இல்லாத கிராமம், வியாதிக்கு இடமான படுக்கையிலிருந்தும், இடக்கையில் அன் கிராமம் இவைகளில் வசிக்கக் கூடாது. னத்தை வைத்துக்கொண்டும் ஆசனத்தின் தான் தனியாய் வழிநடக்கக்கூடாது. மலை மீது இலைபோட்டுக் கொண்டும் புசிக்க யில் அதிகநோம் வசிக்கக்கூடாது. பிண் லாகாது, எள்ளு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாப் ணாக்கு முதலிய சாரமில்லா வஸ்துக்களைச் பதார்த்தங்களையும் இரவில் நீக்கவேண்டி சாப்பிடக் கூடாது. இராப் பகல்களில் யது. கௌபீனம் இல்லாமல் படுக்கலா அன்னத்தை அதிகமாகப் புசிக்கக்கூடாது. காது. சாப்பிட்ட கையை அலம்பாமல் வயிற்றின் அரைப் பகுதியை அன்னத்தா வெளியில் போகக்கூடாது. கால்கழுவிய லும் காற்பங்கை ஜலத்தினாலும் நிரப்பிக் ஈரம் உலருமுன் அன்னம் புசிக்கவேண் காற்பங்கை வாயு சஞ்சரிக்க விடவேண் டும். கால் ஈரம் உலர்ந்தபின் படுக்கை சேர மே. உதயாஸ்தமன காலத்தில் புசிக்கக் வேண்டியது. கண்ணுக்குத் தெரியாத கூடாது. மத்யான்னம் புசிப்பு. அதிகமா புதரில் பிரவேசிக்கக் கூடாது. மல மூத் னால் இரவில் புசிக்கக் கூடாது. தண் சங்களைப் பார்க்கக் கூடாது. ஆற்றைக் ணீரை இரண்டு கையால் அள்ளிக் குடிக் கையால் நீந்தித் தாண்டக்கூடாது. ஆயுளை கக்கூடாது. பக்ஷணங்களை மடியில் வைத் விரும்பினோன் மயிர், சாம்பல், எலும்பு, துக்கொண்டு சாப்பிடலாகாது. சாஸ்திர ஒட்டாஞ்சல்லி, மண்டையோடு, பஞ்சு, விரோதமாய்ப் பாடவும் மத்தளம், தாளம், உமி இவைகளில் அறிந்து நிற்கவும் கொட்டவும் கூடாது. கையினால் புஜத் கூடாது. பதிதர், சண்டாளர், புழுக்கை தைத் தட்டவும், பல்லை மூடிக்கொண்டு யர், மூர்க்கர் பொருளால் செருக்கடைந் இருமவும், கொழுப்பினால், கழுதைபோல் தோர், வண்ணான் முதலிய தாழ்ந்த ஜாதி சத்தவுள்கூடாது. வெண்கலப் பாத்திரத் யருடன் ஒரு மரநிழலிற்கூட வசித்தல் தால் கால் கழுவல் ஆகாது. பின்னமான கூடாது. இரண்டு கைகளையும் சேர்த்துத் மண்பாத்திரத்திலும், மனதிற்கு ரூசிக்காத தலையைச் சொரியலாகாது. சாப்பிட்டுக் பாத்திரத்திலும் புசிக்கக் கூடாது. அன் கைகால் சுத்திசெய்யாமல் இடது கையால் னியன் அனுபவித்தபாதுகை, பாதாக்ஷை, தலையைத் தொடக் கூடாது. கோயில் வஸ்திரம், எக்யோபவீதம், புஷ்பம், மாலை, லாது இருக்கும்போது தலை நீக்கி ஸ்நா கமண்டலம் இவைகளைத் தான் தரிக்கலா னஞ் செய்யக் கூடாது. கோபத்தினால் காது. பழக்கப்படாதவைகளாயும், பசி, ஒருவன் தலைமயிரைப் பிடித்து இழுக்க பிணி இவைகளால் பீடிக்கப்பட்ட தாயும், வும், தலையில் அடிக்கவுங் கூடாது. ஒரே பின்னமான கொம்பு, கண், குளம்பு, வால் தினத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பின் அப்யங்க
கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் 412 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் ணாபாயம் வரும் காரியத்தைச் செய்தல் இவைகளையுடைய எருதுகள் பூண்டவண் கூடாது . சந்தியாகாலத்தில் சாப்பிடவும் டியில் ஏறக்கூடாது . சாமத்துக்கு உட் வழிநடக்கவும் தூங்கவும் கூடாது . பூமி பட்ட இளவெயில் பிணப்புகை பின்ன யைக் குச்சி முதலியவற்றால் காரணமின் மான ஆசனம் இவைகளை நீக்க வேண்டி றிக் கீறவுங்கூடாது . தலையில் சூட்டிய யது நகம் மயிர் இவைகளைத் தாமாகச் மலரைத் தானே வாங்கி எறியக்கூடாது . சேதிக்கக்கூடாது நகத்தைப் பல்லினாற் ஜலத்தில் மூத்திரம் மலம் கோழை சடித்து இழுக்கக் கூபாது . காரணமின்றி எச்சில்பட்ட வஸ்து இரத்தம் விஷம் மண்கட்டியை உடைக்கவும் நகத்தால் இவைகளைப் போடக்கூடாது . குடியிலா ரணத்தைக் கிள்ளவும் கூடாது . எக்காரி வீட்டில் தான் தனித்துத் தங்கக் கூடாது . யத்திலும் பிடிவாதத்துடன் கக்ஷி சொல் வேதம் பொருள் முதலியவற்றினால் உயர் லக்கூடாது . குடுமிக்கு வெளியில் பூவைச் ந்தவன் தூங்கும் பொழுது அவனை எழுப் சுற்றிக் கொள்ளக்கூடாது . எருதின்மே பக்கூடாது தன்னை அழையாத காரியத் லேறிக்கொண்டு போகக்கூடாது . வீடு திற்குப் போகக்கூடாது . பசு நீருண்ணு ஊர் இவைகள் சாத்தியிருக்கையில் வேறு கையிலும் கன்றுக்குப் பாலூட்டும்போ வழியாய்ப் போகக்கூடாது . இரவில் மரத் தும் தடுக்கலாகாது . மற்றொருவருக்கும் தினடியில் போகக் கூடாது . சொக்கட் காண்பிக்கக்கூடாது . ஆகாயத்தில் இந்திர டான் முதலிய விளையாடக் கூடாது . தன் தனுவைக் கண்டால் அதை ஒருவருக்கும் பாதக்குறடு பாதரக்ஷை முதலியவற்றைத் காட்டக்கூடாது . தருமம் அறிந்தவர்கள் தன் கையில் எடுத்துப் போகக்கூடாது . இல்லாத கிராமம் வியாதிக்கு இடமான படுக்கையிலிருந்தும் இடக்கையில் அன் கிராமம் இவைகளில் வசிக்கக் கூடாது . னத்தை வைத்துக்கொண்டும் ஆசனத்தின் தான் தனியாய் வழிநடக்கக்கூடாது . மலை மீது இலைபோட்டுக் கொண்டும் புசிக்க யில் அதிகநோம் வசிக்கக்கூடாது . பிண் லாகாது எள்ளு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாப் ணாக்கு முதலிய சாரமில்லா வஸ்துக்களைச் பதார்த்தங்களையும் இரவில் நீக்கவேண்டி சாப்பிடக் கூடாது . இராப் பகல்களில் யது . கௌபீனம் இல்லாமல் படுக்கலா அன்னத்தை அதிகமாகப் புசிக்கக்கூடாது . காது . சாப்பிட்ட கையை அலம்பாமல் வயிற்றின் அரைப் பகுதியை அன்னத்தா வெளியில் போகக்கூடாது . கால்கழுவிய லும் காற்பங்கை ஜலத்தினாலும் நிரப்பிக் ஈரம் உலருமுன் அன்னம் புசிக்கவேண் காற்பங்கை வாயு சஞ்சரிக்க விடவேண் டும் . கால் ஈரம் உலர்ந்தபின் படுக்கை சேர மே . உதயாஸ்தமன காலத்தில் புசிக்கக் வேண்டியது . கண்ணுக்குத் தெரியாத கூடாது . மத்யான்னம் புசிப்பு . அதிகமா புதரில் பிரவேசிக்கக் கூடாது . மல மூத் னால் இரவில் புசிக்கக் கூடாது . தண் சங்களைப் பார்க்கக் கூடாது . ஆற்றைக் ணீரை இரண்டு கையால் அள்ளிக் குடிக் கையால் நீந்தித் தாண்டக்கூடாது . ஆயுளை கக்கூடாது . பக்ஷணங்களை மடியில் வைத் விரும்பினோன் மயிர் சாம்பல் எலும்பு துக்கொண்டு சாப்பிடலாகாது . சாஸ்திர ஒட்டாஞ்சல்லி மண்டையோடு பஞ்சு விரோதமாய்ப் பாடவும் மத்தளம் தாளம் உமி இவைகளில் அறிந்து நிற்கவும் கொட்டவும் கூடாது . கையினால் புஜத் கூடாது . பதிதர் சண்டாளர் புழுக்கை தைத் தட்டவும் பல்லை மூடிக்கொண்டு யர் மூர்க்கர் பொருளால் செருக்கடைந் இருமவும் கொழுப்பினால் கழுதைபோல் தோர் வண்ணான் முதலிய தாழ்ந்த ஜாதி சத்தவுள்கூடாது . வெண்கலப் பாத்திரத் யருடன் ஒரு மரநிழலிற்கூட வசித்தல் தால் கால் கழுவல் ஆகாது . பின்னமான கூடாது . இரண்டு கைகளையும் சேர்த்துத் மண்பாத்திரத்திலும் மனதிற்கு ரூசிக்காத தலையைச் சொரியலாகாது . சாப்பிட்டுக் பாத்திரத்திலும் புசிக்கக் கூடாது . அன் கைகால் சுத்திசெய்யாமல் இடது கையால் னியன் அனுபவித்தபாதுகை பாதாக்ஷை தலையைத் தொடக் கூடாது . கோயில் வஸ்திரம் எக்யோபவீதம் புஷ்பம் மாலை லாது இருக்கும்போது தலை நீக்கி ஸ்நா கமண்டலம் இவைகளைத் தான் தரிக்கலா னஞ் செய்யக் கூடாது . கோபத்தினால் காது . பழக்கப்படாதவைகளாயும் பசி ஒருவன் தலைமயிரைப் பிடித்து இழுக்க பிணி இவைகளால் பீடிக்கப்பட்ட தாயும் வும் தலையில் அடிக்கவுங் கூடாது . ஒரே பின்னமான கொம்பு கண் குளம்பு வால் தினத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பின் அப்யங்க