அபிதான சிந்தாமணி

கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருதியங்கள் 41 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள ப்ெ பாடுதல் கூத்தாடுதல் முதலிய விருத்த அஸ் தமிக்கும் போழ்தும், கிரகணகாலத் கருமங்களைச் செய்யக் கூடாது. சப்தாதி திலும், பார்க்கக் கூடாது, கன்று கட்டிய விஷயங்களிலும் அதிகமாய் மனதைச் கயிற்றைத் தாண்டக் கூடாது. மழை செலுத்தக்கூடாது. தன் மனைவியாயினும் பெய்யும் போழ்து ஓடக்கூடாது. ஜலத் சாஸ்திர விரோதமாய்க் காமசேஷ்டைக தில் தன்னுருவைப் பார்க்கக் கூடாது. ளைச் செய்தல் கூடாது. வயது, யாகாதி செல்லுமார்க்கத்தில், மண்மேடு, பசு, தெய் காரியம், பொருள், குலம் இவற்றிற்குத் வம், பிராமணன், நெய்க்குடம், தேன் தக வாக்கு வேஷம் புத்திகளை வகிக்க குடம், நாற்சந்தி, அரசுமுதலிய புண்ணிய வேண்டியது. சாஸ்திராப்பியாசஞ் செய்ய விருக்ஷங்கள் எதிர்ப்படின் வலமாகச் செல் வேண்டியது. பஞ்சமகா எக்யங்களை நட லக்கடவன். மாதவிடாயான மனைவியு த்தவேண்டியது. காலைமாலைகளில் அக் டன் பேசவும் கூடாது. அவளுடன் படுக் கினிஹோத்திரஞ் செய்ய வேண்டியது. கவுங் கூடாது. அந்த ருதுவானவளை அமாவாசையில் தருசேஷ்டியும், பௌர் மூன்று நாளைக்குப் பிறகு புணரவேண்டும். ணிமையில் பௌர்ணமாசேஷ்டியும் செய்ய தன் மனைவியுடன் ஒரு பாத்திரத்தில் புசிக் வேண்டியது. கார்த்திகை மாதத்தில் ஆக்கிர கக் கூடாது. அவள் சாப்பிடும் போதும், யணேஷ்டியும், இருதுவின் முடிவில் சா கொட்டாவி விடும்போதும், இருமும்போ துர்மாசேஷ்டியும், உத்தராயண தக்ஷிணாய தும், தன்னிஷ்டப்படி உட்கார்ந்திருக்கும் னங்களில் பசுவதேஷ்டியும், வசந்தகாலத் பொழுதும், கண்களுக்கு மை தீற்றிக்கொ தில் அக்நிஷ்டோமமும் செய்யவேண்டி ள்ளும்போதும், எண்ணெய் தேய்த்துக் யது. புதிதாய் விளைந்தநெல்லை ஆக்ரயணே கொள்ளும்போதும், மேல் வஸ்திரம் இல் ஷ்டி செய்யாமல் தான் புசிக்கக் கூடாது. லாதிருக்கும்போதும், பிரசவிக்கும் போது தன் வீட்டிற்கு வந்த அதிதியை ஆசனம் ம், கணவன் பார்க்கக்கூடாது. கிரகஸ் போசனம் சயனம் தண்ணீ ர் கிழங்கு பழம் தன் ஒரு வஸ்திரத்துடன் அன்னத்தைப் முதலியவற்றால் பூசிக்கவேண்டியது. அதி புசிக்கக் கூடாது. வஸ்திரம் இல்லாமல் தியைப் பூசிக்குங்காலத்தில் மதவிரோதி ஸ்நானஞ் செய்யக்கூடாது, மல மூத்தி கள் குயுக்திகூறுவோர், மோசக் கருத்துள் ராதிகளைச் சாம்பலிலும், மாட்டுத் ளவர்கள் வரின் அவர்களுடன் வார்த்தை தொழுவத்திலும், மார்க்கத்திலும், உழுத யாடவே கூடாது. வேதம் புராணம் ஸ்மி நிலம், ஜலம், யாகசாலை, மலை, பாழ்ங் ருதி அறிந்தவர்களைப் பூசிக்கவேண்டியது. கோயில், புற்று, ஜந்துக்கள் வசிக்கும் பிரமசாரி சந்நியாசிகளைப் பூசித்துத் தன நிலவெடிப்புக்கள், ஆற்றங்கரை, மலை க்கு உபயோகமான விருக்ஷாதிகளை நீரால் யுச்சி, வாயு, அக்கினி, பிராமணர், சூரி திருப்தி செய்விக்கவேண்டியது. கிரகஸ் யன், பசு இவைகளைப் பார்த்துக் கொண் தன் அன்ன வஸ்திரங்களுக்குக் கஷ்டப் டும், நடந்து கொண்டும், விடக்கூடாது. படின் அரசனிடத்தாயினும், தன்னிடம் தான் மலமூத்திரம் நிவர்த்திக்கும் இடத் யஞ்ஞம் செய்து கொண்டவன் இடத்திலா தை உதவாத புல், செத்தை முதலியவற் யினும், தன் மாணாக்கனிடத்திலாயினும், றால் மறைத்து அங்கவஸ்திரத்தைத் தலை பொருள் தேடிக்கொள்ளலாம். ஆஸ்தி யில் சுற்றிக்கொண்டு பகலிலும், இருசந்தி இருக்கையில் கிழிந்தும் அழுக்குள்ளது யிலும், வடக்கு முகமாகவும், இரவில் மான உடை தரிக்கலாகாது. மயிர், நகம், தென்முகமாகவும், இருந்து இருமலம் கழி மீசை, தாடி இவைகளை விதிப்படி க்ஷௌ க்கவேண்டியது. நெருப்பை வாயினால் ரஞ்செய்து உள்ளும் புறம்பும் சுத்தனாய் ஊதக்கூடாது. புணர்ச்சிக்காலம் அன்றி அழுக்கில்லாத உடை தரித்துத் தேக மற்றைக் காலத்தில் மாதர்களை நிர்மாண ஆரோக்கியத்தின் பொருட்டு ஔஷதசே மாகப் பார்க்கக்கூடாது. அசுத்த வஸ்து வனமும் செய்ய வேண்டியது. மூங்கிற் வை நெருப்பில் போடக்கூடாது. கால் றண்டம், தீர்த்த கமண்டலம், எக்யோப களை நெருப்பில் காய்ச்சக்கூடாது. தான் வீதம், தருப்பை , பவித்ரம், சுவர்னகுண் உயரத்தில் படுத்துக்கொண்டு கீழே நெருப் டலம் இவற்றை யெப்போதும் தரிக்க பை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அக்கினி வேண்டியது. சூரியனை உதிக்கும் போழ் யைக் காற்புறம்வைக்கக் கூடாது. அதைத் தும், உச்சியில் இருக்கும் போழ்தும், தாண்டவும் கூடாது. எவருக்கும். பிரா 56
கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருதியங்கள் 41 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள ப்ெ பாடுதல் கூத்தாடுதல் முதலிய விருத்த அஸ் தமிக்கும் போழ்தும் கிரகணகாலத் கருமங்களைச் செய்யக் கூடாது . சப்தாதி திலும் பார்க்கக் கூடாது கன்று கட்டிய விஷயங்களிலும் அதிகமாய் மனதைச் கயிற்றைத் தாண்டக் கூடாது . மழை செலுத்தக்கூடாது . தன் மனைவியாயினும் பெய்யும் போழ்து ஓடக்கூடாது . ஜலத் சாஸ்திர விரோதமாய்க் காமசேஷ்டைக தில் தன்னுருவைப் பார்க்கக் கூடாது . ளைச் செய்தல் கூடாது . வயது யாகாதி செல்லுமார்க்கத்தில் மண்மேடு பசு தெய் காரியம் பொருள் குலம் இவற்றிற்குத் வம் பிராமணன் நெய்க்குடம் தேன் தக வாக்கு வேஷம் புத்திகளை வகிக்க குடம் நாற்சந்தி அரசுமுதலிய புண்ணிய வேண்டியது . சாஸ்திராப்பியாசஞ் செய்ய விருக்ஷங்கள் எதிர்ப்படின் வலமாகச் செல் வேண்டியது . பஞ்சமகா எக்யங்களை நட லக்கடவன் . மாதவிடாயான மனைவியு த்தவேண்டியது . காலைமாலைகளில் அக் டன் பேசவும் கூடாது . அவளுடன் படுக் கினிஹோத்திரஞ் செய்ய வேண்டியது . கவுங் கூடாது . அந்த ருதுவானவளை அமாவாசையில் தருசேஷ்டியும் பௌர் மூன்று நாளைக்குப் பிறகு புணரவேண்டும் . ணிமையில் பௌர்ணமாசேஷ்டியும் செய்ய தன் மனைவியுடன் ஒரு பாத்திரத்தில் புசிக் வேண்டியது . கார்த்திகை மாதத்தில் ஆக்கிர கக் கூடாது . அவள் சாப்பிடும் போதும் யணேஷ்டியும் இருதுவின் முடிவில் சா கொட்டாவி விடும்போதும் இருமும்போ துர்மாசேஷ்டியும் உத்தராயண தக்ஷிணாய தும் தன்னிஷ்டப்படி உட்கார்ந்திருக்கும் னங்களில் பசுவதேஷ்டியும் வசந்தகாலத் பொழுதும் கண்களுக்கு மை தீற்றிக்கொ தில் அக்நிஷ்டோமமும் செய்யவேண்டி ள்ளும்போதும் எண்ணெய் தேய்த்துக் யது . புதிதாய் விளைந்தநெல்லை ஆக்ரயணே கொள்ளும்போதும் மேல் வஸ்திரம் இல் ஷ்டி செய்யாமல் தான் புசிக்கக் கூடாது . லாதிருக்கும்போதும் பிரசவிக்கும் போது தன் வீட்டிற்கு வந்த அதிதியை ஆசனம் ம் கணவன் பார்க்கக்கூடாது . கிரகஸ் போசனம் சயனம் தண்ணீ ர் கிழங்கு பழம் தன் ஒரு வஸ்திரத்துடன் அன்னத்தைப் முதலியவற்றால் பூசிக்கவேண்டியது . அதி புசிக்கக் கூடாது . வஸ்திரம் இல்லாமல் தியைப் பூசிக்குங்காலத்தில் மதவிரோதி ஸ்நானஞ் செய்யக்கூடாது மல மூத்தி கள் குயுக்திகூறுவோர் மோசக் கருத்துள் ராதிகளைச் சாம்பலிலும் மாட்டுத் ளவர்கள் வரின் அவர்களுடன் வார்த்தை தொழுவத்திலும் மார்க்கத்திலும் உழுத யாடவே கூடாது . வேதம் புராணம் ஸ்மி நிலம் ஜலம் யாகசாலை மலை பாழ்ங் ருதி அறிந்தவர்களைப் பூசிக்கவேண்டியது . கோயில் புற்று ஜந்துக்கள் வசிக்கும் பிரமசாரி சந்நியாசிகளைப் பூசித்துத் தன நிலவெடிப்புக்கள் ஆற்றங்கரை மலை க்கு உபயோகமான விருக்ஷாதிகளை நீரால் யுச்சி வாயு அக்கினி பிராமணர் சூரி திருப்தி செய்விக்கவேண்டியது . கிரகஸ் யன் பசு இவைகளைப் பார்த்துக் கொண் தன் அன்ன வஸ்திரங்களுக்குக் கஷ்டப் டும் நடந்து கொண்டும் விடக்கூடாது . படின் அரசனிடத்தாயினும் தன்னிடம் தான் மலமூத்திரம் நிவர்த்திக்கும் இடத் யஞ்ஞம் செய்து கொண்டவன் இடத்திலா தை உதவாத புல் செத்தை முதலியவற் யினும் தன் மாணாக்கனிடத்திலாயினும் றால் மறைத்து அங்கவஸ்திரத்தைத் தலை பொருள் தேடிக்கொள்ளலாம் . ஆஸ்தி யில் சுற்றிக்கொண்டு பகலிலும் இருசந்தி இருக்கையில் கிழிந்தும் அழுக்குள்ளது யிலும் வடக்கு முகமாகவும் இரவில் மான உடை தரிக்கலாகாது . மயிர் நகம் தென்முகமாகவும் இருந்து இருமலம் கழி மீசை தாடி இவைகளை விதிப்படி க்ஷௌ க்கவேண்டியது . நெருப்பை வாயினால் ரஞ்செய்து உள்ளும் புறம்பும் சுத்தனாய் ஊதக்கூடாது . புணர்ச்சிக்காலம் அன்றி அழுக்கில்லாத உடை தரித்துத் தேக மற்றைக் காலத்தில் மாதர்களை நிர்மாண ஆரோக்கியத்தின் பொருட்டு ஔஷதசே மாகப் பார்க்கக்கூடாது . அசுத்த வஸ்து வனமும் செய்ய வேண்டியது . மூங்கிற் வை நெருப்பில் போடக்கூடாது . கால் றண்டம் தீர்த்த கமண்டலம் எக்யோப களை நெருப்பில் காய்ச்சக்கூடாது . தான் வீதம் தருப்பை பவித்ரம் சுவர்னகுண் உயரத்தில் படுத்துக்கொண்டு கீழே நெருப் டலம் இவற்றை யெப்போதும் தரிக்க பை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது . அக்கினி வேண்டியது . சூரியனை உதிக்கும் போழ் யைக் காற்புறம்வைக்கக் கூடாது . அதைத் தும் உச்சியில் இருக்கும் போழ்தும் தாண்டவும் கூடாது . எவருக்கும் . பிரா 56