அபிதான சிந்தாமணி

கிரிகை 440 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள். முகம். அதிதிகள், துறவிகளுக்கிருப்பிட கிரியை - 1. விதாதாவென்னும் ஆதித்தன். மாய் அன்னம், தீர்த்தங்களுடன் கூடியது 2. கோலாகலன் என்னும் மலைக்கும், மடம். வெகு சேனைகளுடன்கூடி யல்வா சுத்தமதியெனும் நதிக்கும் பிறந்த பெண். றிருப்பது வித்யாஸ்தானம். இராஜக்ர 3. தருமன் எனும் மனைவின் பாரி, ஹத்தோடு கூடியது இராஜதானி, கிராம தக்கன் பெண். முதலியவற்றிற்கு அருகானது தப்சம் ' 4. கர்த்த மர் குமரி, கிருதமகருஷியின் அல்லது சேரிகை, கிராம முதலியவற் தேவி. குமார், வாலகில்லியர். றிற்குச் சேணியர் இருப்பிடம் நகரி. (ஸ்ரீ 5. தக்ஷ னுக்குப் பிரகு தியிடம் உதித்த காமிகம்.) குமரி , இமயன் தேவி கீரிகை - உபரிசரவசுவின் தேவி. 6. உத்யோகன் தேவி, இவளில்லாத கீரிசனன் - ஒரு அசுரன் தன் நண்பராகிய இடம் செயலற்றிருக்கும். சம்பன் நிமிமுதலியோருடன் திருமாலு கிரிவிரசம் - மகததேசத்தின் இராஜதானி. டன் போரிட வந்து பல பாணங்களை இது வைஹாரம், வராகம், ருஷபம், சைத் யெய்து கடைசியில் அவர் சக்ராயுதத் 'யகம், எனும் (இ ) மலைகளால் சூழ்ந்த து. தால் மாண்டவன். (மச்ச புரா.) பரதன் தாயைப்பெற்ற பாட்டனரசு. கிரிசா - கிரிகைபெற்ற புதல்வி, சத்யவதி. பின்பு சராசந்தன் இதை ஆண்டனன். இப் கிரிசாகவன் - (சூ.) பெரிகிணாசுவன் கும பெயரால் மற்றொரு பட்டணமுண்டு அது ரன். கேகய தேசத்து ராஜதானி. முதலிற் கூறி கிரிசாசுவன் -1. தக்ஷன் மருகன், பாரி யது குசிகன் நான்காம் புத்திரன் கட்டி அர்ச்சிசு. னது. இவ் விடத்தில் கௌதமருஷி ' 2. கிரிசாசுவனுக்கு அர்ச்சிசு இடம் யௌசீநரியெனும் சூத்ரப் பெண்ணிடம் பிறந்த குமரன். காடீவன் எனும் குமானைப் பெற்றார். கிரிசுவா -- தக்ஷன் மருகன், (பார சபா) | கிரிதாலால் - இவர் பிருந்தாவனத்திலிருந்த Rajgir in Bohar, the ancient Oapi. பாகவதர். இவர் அரிநாமசங் கீர்த்த னஞ் tal of Magadhs. செய்து வருகையில் சில பாகவதர் ஒரு | கிரிஷேயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமரன். நாள் இவரைக் கண்ணன் சந்நிதியில் பஜூன கிரீடி - அருச்சுநன் பெயர்கள் பத்துள் செய்யக் கூற அவ்வாறு பஜனை செய்தற் ஒன்று . குத் தக்க உடையிலாமையால் கண்ணனை கிருகதேவதை-1. இந்து தேசத்து இந்துக் யுடைவேண்ட ஆகாயத்தி லிருந்து நல்லு கள் வீட்டில் கொண்டாடப்பட்ட தெய் டைகள் விழுந்தன இதைக்கண்ட பாக வம். சிலர் சிவமூர்த்தி முதலிய திருவுருப் வதர்கள் அன்பரைப் புகழ்ந்தனர். பின்பு பேதங்களையும், வைணவர் விஷ்ணு பேதங் தாசர் கண்ண னது சரித்திரம் நடத்தினர். களையும், மற்றவர்களிற் சிலர் கும்பம் ஓர் நாள் த்வா தசநாமம் தரித்த பைராகி வேம்பு, புடைவை முதலிய வைத்துக் யின் பாத தீர்த்தங் கொள்ளக் கண்டோர் கொண்டும் பூசிப்பர். இவரைநோக்கி நீர் பிணத்தைக் கழுவிய 2. கிராமத்தில் நோயணுகாது காக்குங் நீருண்டீர் ஆதலால் வேதமோத அருகரல் மாரி. லீர் என்றிகழக் கேட்டு அப் பிணத்தைப் 3. குடியிருக்கும் மனையில் தேவதை பிழைப்பிக்கக் கண்ணனை வேண்டிப் இருந்து குடும்பத்தைக் காக்க வேண்டு பிழைப்பித்தனர். கண்டோரிவரிடத்தன்பு மெனக் குடும்பிகள் பூசிக்கும் தெய்வம், பூண்டு பணிந்தனர். . (உல- வ.) கீரிதேயு (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமரன். கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் - இவை கிரிபத்திரை - அனுமித்திரன் தேவி, சாக்ஷ | இல்லறத்துணைவியுடன் கூடிய கிரகத்தன் சமனுவின் தாய், சாக்ஷச மனுவைக் ஒழுகவேண்டிய ஒழுக்கங்களாம். பிழைப் காண்க. பிற்காக விகடமும் குற்சித வார்த்தையும் கிரியா - நவசத்திகளி லொருத்தி. பேசக்கூடாது. தனக்குக் கிடைத்த மட் சிரியாசக்தி -இது ஞானசத்தியில் ஆயிரத் டில் திருப்தி அடைய வேண்டியது. அவ 'தொருகூறாய்ப் பஞ்சகிருதயத்தை நடத் னவன் ஜாதிக்குக் கூறிய நித்யகருமங்களை துஞ் சிவசக்தி. (சதா.) மறவாமாற் செய்தல் வேண்டும். பாட் '
கிரிகை 440 கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் . முகம் . அதிதிகள் துறவிகளுக்கிருப்பிட கிரியை - 1 . விதாதாவென்னும் ஆதித்தன் . மாய் அன்னம் தீர்த்தங்களுடன் கூடியது 2 . கோலாகலன் என்னும் மலைக்கும் மடம் . வெகு சேனைகளுடன்கூடி யல்வா சுத்தமதியெனும் நதிக்கும் பிறந்த பெண் . றிருப்பது வித்யாஸ்தானம் . இராஜக்ர 3 . தருமன் எனும் மனைவின் பாரி ஹத்தோடு கூடியது இராஜதானி கிராம தக்கன் பெண் . முதலியவற்றிற்கு அருகானது தப்சம் ' 4 . கர்த்த மர் குமரி கிருதமகருஷியின் அல்லது சேரிகை கிராம முதலியவற் தேவி . குமார் வாலகில்லியர் . றிற்குச் சேணியர் இருப்பிடம் நகரி . ( ஸ்ரீ 5 . தக்ஷ னுக்குப் பிரகு தியிடம் உதித்த காமிகம் . ) குமரி இமயன் தேவி கீரிகை - உபரிசரவசுவின் தேவி . 6 . உத்யோகன் தேவி இவளில்லாத கீரிசனன் - ஒரு அசுரன் தன் நண்பராகிய இடம் செயலற்றிருக்கும் . சம்பன் நிமிமுதலியோருடன் திருமாலு கிரிவிரசம் - மகததேசத்தின் இராஜதானி . டன் போரிட வந்து பல பாணங்களை இது வைஹாரம் வராகம் ருஷபம் சைத் யெய்து கடைசியில் அவர் சக்ராயுதத் ' யகம் எனும் ( ) மலைகளால் சூழ்ந்த து . தால் மாண்டவன் . ( மச்ச புரா . ) பரதன் தாயைப்பெற்ற பாட்டனரசு . கிரிசா - கிரிகைபெற்ற புதல்வி சத்யவதி . பின்பு சராசந்தன் இதை ஆண்டனன் . இப் கிரிசாகவன் - ( சூ . ) பெரிகிணாசுவன் கும பெயரால் மற்றொரு பட்டணமுண்டு அது ரன் . கேகய தேசத்து ராஜதானி . முதலிற் கூறி கிரிசாசுவன் - 1 . தக்ஷன் மருகன் பாரி யது குசிகன் நான்காம் புத்திரன் கட்டி அர்ச்சிசு . னது . இவ் விடத்தில் கௌதமருஷி ' 2 . கிரிசாசுவனுக்கு அர்ச்சிசு இடம் யௌசீநரியெனும் சூத்ரப் பெண்ணிடம் பிறந்த குமரன் . காடீவன் எனும் குமானைப் பெற்றார் . கிரிசுவா - - தக்ஷன் மருகன் ( பார சபா ) | கிரிதாலால் - இவர் பிருந்தாவனத்திலிருந்த Rajgir in Bohar the ancient Oapi . பாகவதர் . இவர் அரிநாமசங் கீர்த்த னஞ் tal of Magadhs . செய்து வருகையில் சில பாகவதர் ஒரு | கிரிஷேயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமரன் . நாள் இவரைக் கண்ணன் சந்நிதியில் பஜூன கிரீடி - அருச்சுநன் பெயர்கள் பத்துள் செய்யக் கூற அவ்வாறு பஜனை செய்தற் ஒன்று . குத் தக்க உடையிலாமையால் கண்ணனை கிருகதேவதை - 1 . இந்து தேசத்து இந்துக் யுடைவேண்ட ஆகாயத்தி லிருந்து நல்லு கள் வீட்டில் கொண்டாடப்பட்ட தெய் டைகள் விழுந்தன இதைக்கண்ட பாக வம் . சிலர் சிவமூர்த்தி முதலிய திருவுருப் வதர்கள் அன்பரைப் புகழ்ந்தனர் . பின்பு பேதங்களையும் வைணவர் விஷ்ணு பேதங் தாசர் கண்ண னது சரித்திரம் நடத்தினர் . களையும் மற்றவர்களிற் சிலர் கும்பம் ஓர் நாள் த்வா தசநாமம் தரித்த பைராகி வேம்பு புடைவை முதலிய வைத்துக் யின் பாத தீர்த்தங் கொள்ளக் கண்டோர் கொண்டும் பூசிப்பர் . இவரைநோக்கி நீர் பிணத்தைக் கழுவிய 2 . கிராமத்தில் நோயணுகாது காக்குங் நீருண்டீர் ஆதலால் வேதமோத அருகரல் மாரி . லீர் என்றிகழக் கேட்டு அப் பிணத்தைப் 3 . குடியிருக்கும் மனையில் தேவதை பிழைப்பிக்கக் கண்ணனை வேண்டிப் இருந்து குடும்பத்தைக் காக்க வேண்டு பிழைப்பித்தனர் . கண்டோரிவரிடத்தன்பு மெனக் குடும்பிகள் பூசிக்கும் தெய்வம் பூண்டு பணிந்தனர் . . ( உல - . ) கீரிதேயு ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமரன் . கிருகத்தரின் கிருத்யா கிருத்யங்கள் - இவை கிரிபத்திரை - அனுமித்திரன் தேவி சாக்ஷ | இல்லறத்துணைவியுடன் கூடிய கிரகத்தன் சமனுவின் தாய் சாக்ஷச மனுவைக் ஒழுகவேண்டிய ஒழுக்கங்களாம் . பிழைப் காண்க . பிற்காக விகடமும் குற்சித வார்த்தையும் கிரியா - நவசத்திகளி லொருத்தி . பேசக்கூடாது . தனக்குக் கிடைத்த மட் சிரியாசக்தி - இது ஞானசத்தியில் ஆயிரத் டில் திருப்தி அடைய வேண்டியது . அவ ' தொருகூறாய்ப் பஞ்சகிருதயத்தை நடத் னவன் ஜாதிக்குக் கூறிய நித்யகருமங்களை துஞ் சிவசக்தி . ( சதா . ) மறவாமாற் செய்தல் வேண்டும் . பாட் '