அபிதான சிந்தாமணி

அட்டதிக்கஜம் நது அணிகலன்கள் போன், நாவாகனம், பெருமிதம் தக்ஷன் குமரிகளாகிய பதின்மரில் வசு வளைந்தவுருவம், பொன்னிறம், கையிற் என்பவளுக்குப் பிறந்தவர்கள் எனவும் கதாயுதம் உடையனாயிருப்பன். கூறுவர். இவர்கள் வசிட்ட ஓமதேனு ஈசானர், ருஷபாரூடம், மூவிலைச் வைத் திருடி அவரால் மனிதப் பிறவி சூலம், சர்ப்பாபாணம், சரத்கால சந்திரவர் பெறச் சபிக்கப்பட்டுச் சந்தனுவின் தேவி ணம், சந்திரமௌலி, முக்கண் உடையரா யாகிய கங்கையிடம் ஜனித்தனர். இவர்க யிருப்பர். (அ. பத்ததி) ளுள் மிகுந்த குற்றவாளியாகிய பிரபாசன், அட்டதிக்கஜம் - ஐராவதம், புண்டரீகம், மற்ற வசுக்களும் பிறந்து தாயால் கங்கை வாமனம், குமுதம், அஞ்சனம், புட்பதங் யில் எறியப்பட்ட தற்குப் பிறகு, தான் பிற தம், சார்வபௌமம், சுப்பிரதீகம், இவற் ந்து, அரசன் தன் பாரியைக் குழந்தை றின் பெண்யானைகள், முறையே அப்பிர யைக் கொல்லாதிருக்கவேண்ட வளர்ந்து மை, கபிலை, பிங்களை, அனுபை, தாம்பிர பீஷ்மாச்சாரியாயினன். (பாரதம்). பாணி, சுபதந்தி, அங்கனை, அஞ்சநாவதி. அட்டவர்க்கம்-"இந்திரவிக்காறெட்டாமம் அட்டமங்கலம்-1. கண்ணாடி, நிறைகுடம், - புலிக்கொன், சொட்செனிசேய் முப்பத் கொடி, சாமரம், தோட்டி, மாசு, விளக்கு, | தொன்பதாம்-இட்டபுதற், கைம்பத்தினா இணைக்கயல். (புராணம்). ன்கு குருக்கா றெட்டோ, டெட்டா மைம் _ 2. கண்ணாடி, பூர்ணகும்பம், ருஷபம், பத்திரண்டுபு தற்காம்" இவ்வாறு அந்தந்தக் இரட்டைவெண்சாமரம், லக்ஷ்மியுரு , ஸ்வ கிரகங்களுக்குச் சொன்ன பாலை அந்தக் ஸ்திகம், சங்கம், தீபம், இவற்றை தக் கிரகங்களிருக்கிற வீடு முதலாகக் யுடையார், ஊர்வசி, மேனகை, ரம்பை, கொண்டு லக்னத்தைத் தொட்டும் எண் திலோத்தமை, சுமுகீ, சுந்தரி, காமினி, ணிப்போடுவது. காமவர்த்தினி என்பவர்களாம். (ஆகமம்). அட்டவித்யேச்வார் - இவர்கள் மாயைக்கு அட்டமணம்- பிரமம், பிரசாபத்தியம், ஆரி) 'மேல் சுத்தவித்தைக்குக் கீழிருக்கும் புவன டம், தெய்வம், காந்தருவம், ஆசுரம், வாசிகள். அநந்தர், சூக்ஷ்மர், சிவோத்தமர், இராக்கதம், பைசாசம். இவற்றின் விரி ஏகநேதார், ஏகருதரர், திரிமூர்த்தி, வை மணத்திற்காண்க. ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி ; இவர்களின், உரு, அட்டமா நாகர்- அநந்தன், வாசுகி, தக்கன், அஷ்டதிக்குப்பாலகர் எண்மரின் நிறம், கார்க்கோடகன், பதுமன், மகாபதுமன், ஒருமுகம், அஞ்சலி அத்தம், முக்கண், சங்கபாலன், குளிகன். சந்திரசடாமகுடம், சூலம், கண்ணாடி அட்டழர்த்தம் - பிருதிவி முதலிய ஐந்து யுடைமை. | பூதங்களிலும் சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா அட்டாங்க இருதயம் - வாகபடரால் வட முதலிய இடங்களிலும் அந்தர்யாமியாகிய | மொழியில் செய்யப்பட்ட வைத்திய நூல், சிவமூர்த்தம். இவற்றின் அதிதேவதை |_ இது (கஉO) அத்யாயங்களுடையது. யர்-பவன், சர்வன், ஈசானன், பசுபதி, | அட்டாலை மண்டபம் -திரு ஆலவாயிலில் பீமன், உக்ரன், மகாதேவன், உருத்திரன், இப்பெயருள்ள மண்டபமொன்று பண் இவர்களின் தேவியார் - உஷை, சுகேசி, டைக்காலத்திற் கீழை மதிலைச்சார இருந்த சிவா, சுவாகா, திசை, தீக்ஷை, ரோகணி, தென்று தெரிகிறது ; இக்காலத்து மண் சுவர்ச்சலை. புத்திரர் - சுக்ரன், செவ்வாய், உயூர்த் தெப்பக் குளத்தின் வாயுமூலையில் அநுமான், கந்தன், சுவர்க்கன், சந்தானன், (கசு) கால்களால் ஆகியதோர் மண்டபமாக புதன், சநேச்சுரன். பிரமனுக்கு இவ் இருக்கிறது. இதற்கு வடக்கேயுள்ளது வுருக்கொண்டு சிருட்டித்தொழில் அறி யானைமலை. (திருவிளையாடல்). விக்கவந்த மூர்த்தங்களெனவுங் கூறுவர். அணி-இது, மாடத்திற்குச் சித்திரமும், அட்டவக்கிரன் - ருஷி. ககோலன் புத்திரன் மாநகர்க்குக் கோபுரமும், ஆடமைத்தோள் வித்தாலகனுடைய தௌகித்திரன் தாய். நல்லார்க்கு அணியும்போல் செய்யுளை சுஜாதா, அலங்கரிப்பதான அணியிலக்கணமாம். அட்டவசுக்கள்-அனலன், அணிலன், இது சொல்லணி, பொருளணியென ஆபத்சைவன், சோமன், தான், துருவன், இரண்டாம். பிரத்தியூஷன், பிரபாசன் முதலியவர்கள். அணிகலன்கள் - மக்கள், பொன் வெள்ளி இவர்கள் பிரமன் புத்திரர்கள் எனவும், முதலியவற்றால் அணிந்து கொள்ளும்
அட்டதிக்கஜம் நது அணிகலன்கள் போன் நாவாகனம் பெருமிதம் தக்ஷன் குமரிகளாகிய பதின்மரில் வசு வளைந்தவுருவம் பொன்னிறம் கையிற் என்பவளுக்குப் பிறந்தவர்கள் எனவும் கதாயுதம் உடையனாயிருப்பன் . கூறுவர் . இவர்கள் வசிட்ட ஓமதேனு ஈசானர் ருஷபாரூடம் மூவிலைச் வைத் திருடி அவரால் மனிதப் பிறவி சூலம் சர்ப்பாபாணம் சரத்கால சந்திரவர் பெறச் சபிக்கப்பட்டுச் சந்தனுவின் தேவி ணம் சந்திரமௌலி முக்கண் உடையரா யாகிய கங்கையிடம் ஜனித்தனர் . இவர்க யிருப்பர் . ( . பத்ததி ) ளுள் மிகுந்த குற்றவாளியாகிய பிரபாசன் அட்டதிக்கஜம் - ஐராவதம் புண்டரீகம் மற்ற வசுக்களும் பிறந்து தாயால் கங்கை வாமனம் குமுதம் அஞ்சனம் புட்பதங் யில் எறியப்பட்ட தற்குப் பிறகு தான் பிற தம் சார்வபௌமம் சுப்பிரதீகம் இவற் ந்து அரசன் தன் பாரியைக் குழந்தை றின் பெண்யானைகள் முறையே அப்பிர யைக் கொல்லாதிருக்கவேண்ட வளர்ந்து மை கபிலை பிங்களை அனுபை தாம்பிர பீஷ்மாச்சாரியாயினன் . ( பாரதம் ) . பாணி சுபதந்தி அங்கனை அஞ்சநாவதி . அட்டவர்க்கம் - இந்திரவிக்காறெட்டாமம் அட்டமங்கலம் - 1 . கண்ணாடி நிறைகுடம் - புலிக்கொன் சொட்செனிசேய் முப்பத் கொடி சாமரம் தோட்டி மாசு விளக்கு | தொன்பதாம் - இட்டபுதற் கைம்பத்தினா இணைக்கயல் . ( புராணம் ) . ன்கு குருக்கா றெட்டோ டெட்டா மைம் _ 2 . கண்ணாடி பூர்ணகும்பம் ருஷபம் பத்திரண்டுபு தற்காம் இவ்வாறு அந்தந்தக் இரட்டைவெண்சாமரம் லக்ஷ்மியுரு ஸ்வ கிரகங்களுக்குச் சொன்ன பாலை அந்தக் ஸ்திகம் சங்கம் தீபம் இவற்றை தக் கிரகங்களிருக்கிற வீடு முதலாகக் யுடையார் ஊர்வசி மேனகை ரம்பை கொண்டு லக்னத்தைத் தொட்டும் எண் திலோத்தமை சுமுகீ சுந்தரி காமினி ணிப்போடுவது . காமவர்த்தினி என்பவர்களாம் . ( ஆகமம் ) . அட்டவித்யேச்வார் - இவர்கள் மாயைக்கு அட்டமணம் - பிரமம் பிரசாபத்தியம் ஆரி ) ' மேல் சுத்தவித்தைக்குக் கீழிருக்கும் புவன டம் தெய்வம் காந்தருவம் ஆசுரம் வாசிகள் . அநந்தர் சூக்ஷ்மர் சிவோத்தமர் இராக்கதம் பைசாசம் . இவற்றின் விரி ஏகநேதார் ஏகருதரர் திரிமூர்த்தி வை மணத்திற்காண்க . ஸ்ரீகண்டர் சிகண்டி ; இவர்களின் உரு அட்டமா நாகர் - அநந்தன் வாசுகி தக்கன் அஷ்டதிக்குப்பாலகர் எண்மரின் நிறம் கார்க்கோடகன் பதுமன் மகாபதுமன் ஒருமுகம் அஞ்சலி அத்தம் முக்கண் சங்கபாலன் குளிகன் . சந்திரசடாமகுடம் சூலம் கண்ணாடி அட்டழர்த்தம் - பிருதிவி முதலிய ஐந்து யுடைமை . | பூதங்களிலும் சூரியன் சந்திரன் ஆன்மா அட்டாங்க இருதயம் - வாகபடரால் வட முதலிய இடங்களிலும் அந்தர்யாமியாகிய | மொழியில் செய்யப்பட்ட வைத்திய நூல் சிவமூர்த்தம் . இவற்றின் அதிதேவதை | _ இது ( கஉO ) அத்யாயங்களுடையது . யர் - பவன் சர்வன் ஈசானன் பசுபதி | அட்டாலை மண்டபம் - திரு ஆலவாயிலில் பீமன் உக்ரன் மகாதேவன் உருத்திரன் இப்பெயருள்ள மண்டபமொன்று பண் இவர்களின் தேவியார் - உஷை சுகேசி டைக்காலத்திற் கீழை மதிலைச்சார இருந்த சிவா சுவாகா திசை தீக்ஷை ரோகணி தென்று தெரிகிறது ; இக்காலத்து மண் சுவர்ச்சலை . புத்திரர் - சுக்ரன் செவ்வாய் உயூர்த் தெப்பக் குளத்தின் வாயுமூலையில் அநுமான் கந்தன் சுவர்க்கன் சந்தானன் ( கசு ) கால்களால் ஆகியதோர் மண்டபமாக புதன் சநேச்சுரன் . பிரமனுக்கு இவ் இருக்கிறது . இதற்கு வடக்கேயுள்ளது வுருக்கொண்டு சிருட்டித்தொழில் அறி யானைமலை . ( திருவிளையாடல் ) . விக்கவந்த மூர்த்தங்களெனவுங் கூறுவர் . அணி - இது மாடத்திற்குச் சித்திரமும் அட்டவக்கிரன் - ருஷி . ககோலன் புத்திரன் மாநகர்க்குக் கோபுரமும் ஆடமைத்தோள் வித்தாலகனுடைய தௌகித்திரன் தாய் . நல்லார்க்கு அணியும்போல் செய்யுளை சுஜாதா அலங்கரிப்பதான அணியிலக்கணமாம் . அட்டவசுக்கள் - அனலன் அணிலன் இது சொல்லணி பொருளணியென ஆபத்சைவன் சோமன் தான் துருவன் இரண்டாம் . பிரத்தியூஷன் பிரபாசன் முதலியவர்கள் . அணிகலன்கள் - மக்கள் பொன் வெள்ளி இவர்கள் பிரமன் புத்திரர்கள் எனவும் முதலியவற்றால் அணிந்து கொள்ளும்