அபிதான சிந்தாமணி

கிரகணம் 188 கிரகணிரோகம் வடக்கும், மேஷம் பத்தாவது பாகையில் இராகுகேதுக்களை, மறைப்பதற்கு ஏது இரண்டுபாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்து வாகக்கூறும். திருஷ்டாந்தம் என்னவெ வைக்கிறார்கள். இவர்களுடைய பாதக் னில், ஒரு சிற்பிசெய்த பிரதிமையைக் கிரகங்களுக்குக் கதி வெகுகாலம் ஆகிற கண்டோர், சிலர் அதனைச் செய்தான் போது ஒருகலை பேதம் வருவதால் அவர்க சிற்பி என்றும், மற்றும் சிலர் அவனது ளுடைய மார்க்கத்திற்கு அதிகபேதம் ஆயுதம் எனவும் கூறுவதுபோல நமது வரமாட்டாதென்பது விசாரித்து அறிய புராணிகர்கள் கர்த்தாக்களாகிய இராகு லாம். சந்திரனுடைய பாதக்கிரகங்களா கேதுக்களை எதுவாகக் கூறி இருக்கின்ற கிய இராகு கேதுக்கள் இருக்கிற இடங் னர். ஆன தால் இது மாறன்றாம். (கிர களில் சந்திரமார்க்கத்தை ஆதித்தமார்க்கத் கண தர்ப்ப ணம்.) துடன் பொருத்துகிறார்கள். முதற்பாத இரகணசூலம்- சந்திரகிரகணமும் சூரி னாகிய இராகு இருக்கிற நான்காம் இரா யகிரகணமும் கிரகத்தாத் தமயமாகில் முன் சியில் நாலரைப்பாகைக்கு வடக்கும், னே உ நாட்கள் தோஷமாம். கிரகத்தோ இரண்டாம்பாதனாகிய கேது இருக்கிற தயமாகில் பின்னே கூ-நாட்கள் தோஷ நான்காம் இராசியில் நாலரைப்பாகைக்குத் மாம். முழுக்கிரகணமாகில் முன் எ-நாட் தெற்கும் பிரித்துவைக்கிறார்கள். இந்தப் களும், பின் எ-நாட்களும் தோஷமாம். பாதக்கிரகங்களுக்குக் கதி இருக்கிறபடி அரைக்கிரகணமாகில் முன்னே கூ-நாட்க யாலே சந்திர மார்க்கம் ஸ்திரம் இல்லாமல் ளும், பின்னே கூ நாட்களும் தோஷமாம், எப்போதும் சஞ்சரித்து வருகிறது. இந் பக்ஷக்கிரகணமாகில் இடையிலுள்ள நாட் தப்படி சூரியமார்க்கத்திலிருந்து தெற்கும் களெல்லாங் கழிக்கப்படும். (விதான.) வடக்கும் பிரித்து வைக்கப்பட்டதற்கு கிரகணபலன் - பூராடம், ஆயில்யம், விக்ஷேபம் என்றும், சந்திர அங்காரகாதி திருவாதிரை, மூலம், சதயம், உத்திராடம், கள் சஞ்சரித்துவருகிற மார்க்கத்திற்கு இரேவதி இவை வருணமண்டல நாட்க விக்ஷேபமண்டலமென்றும், பெயர் சொல் ளாம். கார்த்திகை, விசாகம், பூசம், பூரட் லப்படும். இவ்வாறு சந்திரமார்க்கம் சூரிய 'டாதி, மகம், பூரம், பரணி இவை அக்னி மார்க்கத்துடனே பொருந்தி யிருக்கிற மண்டல நாட்களாம். உரோகணி, அனு மாதத்திலும், அதற்கு முன்பின்னிருக்கிற ஷம், அவிட்டம், கேட்டை, திருவோணம், மாதங்களிலுமாக வருஷத்தில் மூன்றுக் உத்திரட்டாதி இவை பூமண்டலமான குக் குறைவும் எழுக்கு அதிகமும் வரா நாட்களாம். அசுவனி, மிருகசீரிஷம், மல் சந்திரசூரிய கிரகணங்கள் உண்டாம். புனர்பூசம், அத்தம், சித்திரை, சோதி, மற்ற மாதங்களில் மார்க்கத்தினுடைய உத்திரம் வாயு மண்டல நாட்களாம். வரு வித்தாரதினாலே ரவி சந்திரபூச்சாயா ணமண்டலநாளில் கிரகணமுற்றால் நலம் பிம்பங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஸ்பரிசஞ் பூமண்டலம், மத்திமம், வாயு மண்டலத்தா செய்வதற்கு நேரிடாமல் கிரகணங்கள் யின் வாயு பீடை. அக்னிமண்டலமாயின் உண்டாகமாட்டா. இராகு கேதுக்களுக் யுத்தம், துர்பிக்ஷமாம். குத் தினமொன்றுக்கு ஏகதேசம் கிரகணபுண்யகாலம் - இராகு கேதுக் மூன்று கலையும் பதினொரு விகலையு மாகிய கள் இருவரும், தேவர்கள் அமுதம் புசித்த வக்கிரகதி உண்டு. இந்த வக்கிரகதிப் காலையில் தாங்களும் தேவவுருக்கொண்டு படி கோள சக்கிரத்தில் அப்பிர தக்ஷி உடனிருப்பதைச் சூரியசந்திரர்கள் திரு ணமாகச் சஞ்சரித்து ஏகதேசம் பத்தொன் மாலுக்குச் சமிக்கையாகக் காட்டினர். பது வருஷம் முடியும்போது எவ்விடத்தி இதனையறிந்த விஷ்ணுமூர்த்தி அவர்களைக் லிருந்து சஞ்சரிப்பதற்குத் தொடங்கி கொலைபுரிந்தனர். அசுரரிருவரும் அமு னரோ அவ்விடத்தில் தாமேவந்து சேரு தம் புசித்த அளவும் தேகம் பெற்றுத் தங் வர். இவ்வாறு இராகு கேதுக்களுடைய களைக் காட்டிக்கொடுத்த சூரியசந்திரர் மார்க்கத்தைப் பொருத்திவைத்துச் சூரிய களை மறைத்து வரும் காலம். இக்காலத் சந்திரர்களுடைய கிரகணத்தை உண்டு - தில் பிதுர்க்களையெண்ணித் தருப்பணாதி பண்ணவும், மார்க்கத்தை விஸ்தாரமாக்கிக் - காரியங்களியற்றின் நற்கதி அடைவர். கிரகணம் இல்லாமலிருக்கும்படியும் செய் கிரகணிரோகம் - அதிசாரரோகத்தில் திரி துவருவதால், நம்முடைய புராணாதிகள் / தோஷ விகற்பத்தால், சுபாவமாகவும்,
கிரகணம் 188 கிரகணிரோகம் வடக்கும் மேஷம் பத்தாவது பாகையில் இராகுகேதுக்களை மறைப்பதற்கு ஏது இரண்டுபாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்து வாகக்கூறும் . திருஷ்டாந்தம் என்னவெ வைக்கிறார்கள் . இவர்களுடைய பாதக் னில் ஒரு சிற்பிசெய்த பிரதிமையைக் கிரகங்களுக்குக் கதி வெகுகாலம் ஆகிற கண்டோர் சிலர் அதனைச் செய்தான் போது ஒருகலை பேதம் வருவதால் அவர்க சிற்பி என்றும் மற்றும் சிலர் அவனது ளுடைய மார்க்கத்திற்கு அதிகபேதம் ஆயுதம் எனவும் கூறுவதுபோல நமது வரமாட்டாதென்பது விசாரித்து அறிய புராணிகர்கள் கர்த்தாக்களாகிய இராகு லாம் . சந்திரனுடைய பாதக்கிரகங்களா கேதுக்களை எதுவாகக் கூறி இருக்கின்ற கிய இராகு கேதுக்கள் இருக்கிற இடங் னர் . ஆன தால் இது மாறன்றாம் . ( கிர களில் சந்திரமார்க்கத்தை ஆதித்தமார்க்கத் கண தர்ப்ப ணம் . ) துடன் பொருத்துகிறார்கள் . முதற்பாத இரகணசூலம் - சந்திரகிரகணமும் சூரி னாகிய இராகு இருக்கிற நான்காம் இரா யகிரகணமும் கிரகத்தாத் தமயமாகில் முன் சியில் நாலரைப்பாகைக்கு வடக்கும் னே நாட்கள் தோஷமாம் . கிரகத்தோ இரண்டாம்பாதனாகிய கேது இருக்கிற தயமாகில் பின்னே கூ - நாட்கள் தோஷ நான்காம் இராசியில் நாலரைப்பாகைக்குத் மாம் . முழுக்கிரகணமாகில் முன் - நாட் தெற்கும் பிரித்துவைக்கிறார்கள் . இந்தப் களும் பின் - நாட்களும் தோஷமாம் . பாதக்கிரகங்களுக்குக் கதி இருக்கிறபடி அரைக்கிரகணமாகில் முன்னே கூ - நாட்க யாலே சந்திர மார்க்கம் ஸ்திரம் இல்லாமல் ளும் பின்னே கூ நாட்களும் தோஷமாம் எப்போதும் சஞ்சரித்து வருகிறது . இந் பக்ஷக்கிரகணமாகில் இடையிலுள்ள நாட் தப்படி சூரியமார்க்கத்திலிருந்து தெற்கும் களெல்லாங் கழிக்கப்படும் . ( விதான . ) வடக்கும் பிரித்து வைக்கப்பட்டதற்கு கிரகணபலன் - பூராடம் ஆயில்யம் விக்ஷேபம் என்றும் சந்திர அங்காரகாதி திருவாதிரை மூலம் சதயம் உத்திராடம் கள் சஞ்சரித்துவருகிற மார்க்கத்திற்கு இரேவதி இவை வருணமண்டல நாட்க விக்ஷேபமண்டலமென்றும் பெயர் சொல் ளாம் . கார்த்திகை விசாகம் பூசம் பூரட் லப்படும் . இவ்வாறு சந்திரமார்க்கம் சூரிய ' டாதி மகம் பூரம் பரணி இவை அக்னி மார்க்கத்துடனே பொருந்தி யிருக்கிற மண்டல நாட்களாம் . உரோகணி அனு மாதத்திலும் அதற்கு முன்பின்னிருக்கிற ஷம் அவிட்டம் கேட்டை திருவோணம் மாதங்களிலுமாக வருஷத்தில் மூன்றுக் உத்திரட்டாதி இவை பூமண்டலமான குக் குறைவும் எழுக்கு அதிகமும் வரா நாட்களாம் . அசுவனி மிருகசீரிஷம் மல் சந்திரசூரிய கிரகணங்கள் உண்டாம் . புனர்பூசம் அத்தம் சித்திரை சோதி மற்ற மாதங்களில் மார்க்கத்தினுடைய உத்திரம் வாயு மண்டல நாட்களாம் . வரு வித்தாரதினாலே ரவி சந்திரபூச்சாயா ணமண்டலநாளில் கிரகணமுற்றால் நலம் பிம்பங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஸ்பரிசஞ் பூமண்டலம் மத்திமம் வாயு மண்டலத்தா செய்வதற்கு நேரிடாமல் கிரகணங்கள் யின் வாயு பீடை . அக்னிமண்டலமாயின் உண்டாகமாட்டா . இராகு கேதுக்களுக் யுத்தம் துர்பிக்ஷமாம் . குத் தினமொன்றுக்கு ஏகதேசம் கிரகணபுண்யகாலம் - இராகு கேதுக் மூன்று கலையும் பதினொரு விகலையு மாகிய கள் இருவரும் தேவர்கள் அமுதம் புசித்த வக்கிரகதி உண்டு . இந்த வக்கிரகதிப் காலையில் தாங்களும் தேவவுருக்கொண்டு படி கோள சக்கிரத்தில் அப்பிர தக்ஷி உடனிருப்பதைச் சூரியசந்திரர்கள் திரு ணமாகச் சஞ்சரித்து ஏகதேசம் பத்தொன் மாலுக்குச் சமிக்கையாகக் காட்டினர் . பது வருஷம் முடியும்போது எவ்விடத்தி இதனையறிந்த விஷ்ணுமூர்த்தி அவர்களைக் லிருந்து சஞ்சரிப்பதற்குத் தொடங்கி கொலைபுரிந்தனர் . அசுரரிருவரும் அமு னரோ அவ்விடத்தில் தாமேவந்து சேரு தம் புசித்த அளவும் தேகம் பெற்றுத் தங் வர் . இவ்வாறு இராகு கேதுக்களுடைய களைக் காட்டிக்கொடுத்த சூரியசந்திரர் மார்க்கத்தைப் பொருத்திவைத்துச் சூரிய களை மறைத்து வரும் காலம் . இக்காலத் சந்திரர்களுடைய கிரகணத்தை உண்டு - தில் பிதுர்க்களையெண்ணித் தருப்பணாதி பண்ணவும் மார்க்கத்தை விஸ்தாரமாக்கிக் - காரியங்களியற்றின் நற்கதி அடைவர் . கிரகணம் இல்லாமலிருக்கும்படியும் செய் கிரகணிரோகம் - அதிசாரரோகத்தில் திரி துவருவதால் நம்முடைய புராணாதிகள் / தோஷ விகற்பத்தால் சுபாவமாகவும்