அபிதான சிந்தாமணி

கிரகணம் 487 கிரகணம் மற் செய்கிறது. அது தான சூரியகிரக னில், நேரே கிழக்கு மேற்காக இருப்பது ணம் என்னப்படும். சூரியனும் சந்திர கடிகாமண்டலம், அதிலிருந்து இருபத்தி னும் நேராக வருவது அமாவாசையின் னாலு பாகைக்குத் தெற்கும் வடக்கும் முடிவிலான தால் அது சந்திராநுஷ்டா பிரிந்திருக்கிறது. அபக்கிரம மண்டலம் னப்படி மாசாந்தம் என்று சொல்லப்படும், அதில் சூரியன் ஸ்திரமாய்ச் சஞ்சரித்து இதனைத் தவிர வேறெந்தத் திதிகளிலுங் வருவதால் அதற்குச் சூரியமார்க்கம் சூரியகிரகணம் வரமாட்டாது. இவ்வாறே என்று பெயர் கூறப்படும். அச் சூரிய சந்திர கிரகணமாவது - சந்திரன் சூரிய மார்க்கத்தில் தத்தம் கிரகமார்க்கங்களை னுக்கு ஆறு இராசி தாண்டி நேராகப் இரண்டு சந்தியில் பொருத்திவைக்கவும், பிரிந்து வருகிறபோது சந்திரனுடைய இரண்டு சந்தியில் பிரித்துவைக்கவும் மேற்புறம் இருளாகவும் நாம் காணும் செய்கிறது. எவ்வகையெனின்? செவ் மறுபுறம் பிரகாசமாகவும் வரும். அந்தச் வாயின் பூர்வபா தன் செவ்வாயின் மார்க் சமயத்தில் சூரியனுடைய ஒளி பூமியின் கத்தை ஆதித்தமார்க்கத்துடன் ருஷபம் மறுபுறத்தில் இல்லாதபடியால் பெரிய பத்தாவது பாகையிலும், இரண்டாவது தாகிய பூச்சாயை உண்டாகும். அப்போது 'பா தன் விருச்சிகம் பத்தாவது பாகையி சந்திரன் பூச்சாயைக்கு நேராக அதிலே லும், பொருத்தி வைக்கிறார்கள். சிங்கம் மறைந்து வெளியில் வருகிற வரையில் பத்தாவது பாகையில் ஒன்றரைப்பாகை சந்திரனை நாம் காணமாட்டோம். அது க்கு வடக்கும், கும்பம் பத்தாவது பாகை தான் சந்திரகிரகணம். இவ்வகை சூரிய யில் ஒன்றரைப்பாகைக்குத் தெற்கும், னுக்கு ஆறு ராசி பிரிந்து பூச்சாயைக்கு பிரித்துவைக்கிறார்கள். புதனுடைய் பூர்வ நேராகச் சந்திரன் வருவது பூரணையின் பா தன் புதபாதத்தை ஆதித்தமார்க்கத்து முடிவிலான தால் அதற்குச் சந்திராநுஷ் டன் மேஷம் இருபதாவது பாகையிலும், டானப்படி பக்ஷாந்தம் என்று கூறப்படும், இரண்டாவது பா தன் துலை இருபதாவது இதனைத் தவிர வேறெந்தத் திதிகளிலும் பாகையிலும், பொருத்தி வைக்கிறார்கள். சந்திரகிரகணம் உண்டாகமாட்டாது. இவ் கடகம் இருபதாவது பாகையில் இரண்டு வாறே அங்காரகாதி நக்ஷத்திர கிரகணம் பாகைக்கு வடக்கும், மகரம் இருபதாவது களை நிச்சயித்தல் வேண்டும். அன்றி பாகையில் இரண்டு பாகைக்குத் தெற்கும் ஒன்றுக்கொன்று நேரே தடுத்து வரும்போ பிரித்து வைக்கிறார்கள். குருவினுடைய தும் கிரகணம் நிச்சயிக்கலாம். இதனாலே பூர்வபா தன் குருவினுடைய மார்க்கத்தை சந்திரன் பூச்சாயையிலே பிரவேசித்து ஆதித்திய மார்க்கத்துடன் மிதுனம் இருப மறைந்து தன் கிரகணத்தை உண்டு பண் தாவ துபாகையிலும், இரண்டாவது பா தன் ணிக் கொள்ளுகிறான் என்றும், உபரிபா தனுசு இருபதாவது பாகையிலும் பொ கத்தில் வரும் சூரியனை மறைத்துச் சூரிய ருத்தி வைக்கிறார்கள். கன்னி இருபதா கிரகணத்தை உண்டுபண்ணுகிறான் என் வது பாகையில் ஒரு பாகைக்கு வடக்கும், றும், அதி நிச்சயமாகவும் யுக்தியாகவும் மீனம் இருபதாவது பாகையில் ஒரு இருக்கையில் நம் புராணங்கள் இராகு பாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்துவைக்கிறார் கேதுக்கள் சந்திரசூரியரை மறைப்பதாக கள். சுக்கிரனுடைய பூர்வபாதன் சுக்கிய விரோதங் கூறியிருப்பது என்னையோ மார்க்கத்தை ஆதித்தமார்க்கத்துடன் இரு வெனில் சமாதானம் கூறுவாம். செவ் ஷபாந்தத்திலும், இரண்டாவது பா தன் வாய் முதலிய ஐந்து கிரகங்களுக்குள் விருச்சிகாந்தத்திலும் பொருத்தி வைக்கி ஒவ்வொன்றிற்கும் அதிர்ஷ்டங்களாக இர றார்கள். சிங்காந்தத்தில் இரண்டு பாகை ண்டு பாதக் கிரகங்கள் உண்டு. அதுபோ க்கு வடக்கும், கும்பாந்தத்தில் இரண்டு லவே சந்திரனுக்கும் இரண்டு பாதக்கிர பாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்து வைக்கிறார் கங்கள் உண்டு - அவற்றின் பூர்வபாதன் கள். சனியினுடைய பூர்வபாதன் சனி இராகு என்றும், இரண்டாவது பாதன் மார்க்கத்தை ஆதித்திய மார்க்கத்துடன் கேது என்றும் சொல்லப்படும், முதல் கடகம் பத்தாவது பாகையிலும், இரண் பா தன் இருந்த ஏழாவது பாதத்தில் இரண் டாவது பாதன் மகரம் பத்தாவது பாகை டாவது பா தன் இருப்பன். இந்தப் பாதக் யிலும் பொருத்தி வைக்கிறார்கள். துலை கிரகங்களுடைய பிரவிர்த்தி என்னவெ பத்தாவது பாகையில் இரண்டு பாகைக்கு
கிரகணம் 487 கிரகணம் மற் செய்கிறது . அது தான சூரியகிரக னில் நேரே கிழக்கு மேற்காக இருப்பது ணம் என்னப்படும் . சூரியனும் சந்திர கடிகாமண்டலம் அதிலிருந்து இருபத்தி னும் நேராக வருவது அமாவாசையின் னாலு பாகைக்குத் தெற்கும் வடக்கும் முடிவிலான தால் அது சந்திராநுஷ்டா பிரிந்திருக்கிறது . அபக்கிரம மண்டலம் னப்படி மாசாந்தம் என்று சொல்லப்படும் அதில் சூரியன் ஸ்திரமாய்ச் சஞ்சரித்து இதனைத் தவிர வேறெந்தத் திதிகளிலுங் வருவதால் அதற்குச் சூரியமார்க்கம் சூரியகிரகணம் வரமாட்டாது . இவ்வாறே என்று பெயர் கூறப்படும் . அச் சூரிய சந்திர கிரகணமாவது - சந்திரன் சூரிய மார்க்கத்தில் தத்தம் கிரகமார்க்கங்களை னுக்கு ஆறு இராசி தாண்டி நேராகப் இரண்டு சந்தியில் பொருத்திவைக்கவும் பிரிந்து வருகிறபோது சந்திரனுடைய இரண்டு சந்தியில் பிரித்துவைக்கவும் மேற்புறம் இருளாகவும் நாம் காணும் செய்கிறது . எவ்வகையெனின் ? செவ் மறுபுறம் பிரகாசமாகவும் வரும் . அந்தச் வாயின் பூர்வபா தன் செவ்வாயின் மார்க் சமயத்தில் சூரியனுடைய ஒளி பூமியின் கத்தை ஆதித்தமார்க்கத்துடன் ருஷபம் மறுபுறத்தில் இல்லாதபடியால் பெரிய பத்தாவது பாகையிலும் இரண்டாவது தாகிய பூச்சாயை உண்டாகும் . அப்போது ' பா தன் விருச்சிகம் பத்தாவது பாகையி சந்திரன் பூச்சாயைக்கு நேராக அதிலே லும் பொருத்தி வைக்கிறார்கள் . சிங்கம் மறைந்து வெளியில் வருகிற வரையில் பத்தாவது பாகையில் ஒன்றரைப்பாகை சந்திரனை நாம் காணமாட்டோம் . அது க்கு வடக்கும் கும்பம் பத்தாவது பாகை தான் சந்திரகிரகணம் . இவ்வகை சூரிய யில் ஒன்றரைப்பாகைக்குத் தெற்கும் னுக்கு ஆறு ராசி பிரிந்து பூச்சாயைக்கு பிரித்துவைக்கிறார்கள் . புதனுடைய் பூர்வ நேராகச் சந்திரன் வருவது பூரணையின் பா தன் புதபாதத்தை ஆதித்தமார்க்கத்து முடிவிலான தால் அதற்குச் சந்திராநுஷ் டன் மேஷம் இருபதாவது பாகையிலும் டானப்படி பக்ஷாந்தம் என்று கூறப்படும் இரண்டாவது பா தன் துலை இருபதாவது இதனைத் தவிர வேறெந்தத் திதிகளிலும் பாகையிலும் பொருத்தி வைக்கிறார்கள் . சந்திரகிரகணம் உண்டாகமாட்டாது . இவ் கடகம் இருபதாவது பாகையில் இரண்டு வாறே அங்காரகாதி நக்ஷத்திர கிரகணம் பாகைக்கு வடக்கும் மகரம் இருபதாவது களை நிச்சயித்தல் வேண்டும் . அன்றி பாகையில் இரண்டு பாகைக்குத் தெற்கும் ஒன்றுக்கொன்று நேரே தடுத்து வரும்போ பிரித்து வைக்கிறார்கள் . குருவினுடைய தும் கிரகணம் நிச்சயிக்கலாம் . இதனாலே பூர்வபா தன் குருவினுடைய மார்க்கத்தை சந்திரன் பூச்சாயையிலே பிரவேசித்து ஆதித்திய மார்க்கத்துடன் மிதுனம் இருப மறைந்து தன் கிரகணத்தை உண்டு பண் தாவ துபாகையிலும் இரண்டாவது பா தன் ணிக் கொள்ளுகிறான் என்றும் உபரிபா தனுசு இருபதாவது பாகையிலும் பொ கத்தில் வரும் சூரியனை மறைத்துச் சூரிய ருத்தி வைக்கிறார்கள் . கன்னி இருபதா கிரகணத்தை உண்டுபண்ணுகிறான் என் வது பாகையில் ஒரு பாகைக்கு வடக்கும் றும் அதி நிச்சயமாகவும் யுக்தியாகவும் மீனம் இருபதாவது பாகையில் ஒரு இருக்கையில் நம் புராணங்கள் இராகு பாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்துவைக்கிறார் கேதுக்கள் சந்திரசூரியரை மறைப்பதாக கள் . சுக்கிரனுடைய பூர்வபாதன் சுக்கிய விரோதங் கூறியிருப்பது என்னையோ மார்க்கத்தை ஆதித்தமார்க்கத்துடன் இரு வெனில் சமாதானம் கூறுவாம் . செவ் ஷபாந்தத்திலும் இரண்டாவது பா தன் வாய் முதலிய ஐந்து கிரகங்களுக்குள் விருச்சிகாந்தத்திலும் பொருத்தி வைக்கி ஒவ்வொன்றிற்கும் அதிர்ஷ்டங்களாக இர றார்கள் . சிங்காந்தத்தில் இரண்டு பாகை ண்டு பாதக் கிரகங்கள் உண்டு . அதுபோ க்கு வடக்கும் கும்பாந்தத்தில் இரண்டு லவே சந்திரனுக்கும் இரண்டு பாதக்கிர பாகைக்குத் தெற்கும் பிரித்து வைக்கிறார் கங்கள் உண்டு - அவற்றின் பூர்வபாதன் கள் . சனியினுடைய பூர்வபாதன் சனி இராகு என்றும் இரண்டாவது பாதன் மார்க்கத்தை ஆதித்திய மார்க்கத்துடன் கேது என்றும் சொல்லப்படும் முதல் கடகம் பத்தாவது பாகையிலும் இரண் பா தன் இருந்த ஏழாவது பாதத்தில் இரண் டாவது பாதன் மகரம் பத்தாவது பாகை டாவது பா தன் இருப்பன் . இந்தப் பாதக் யிலும் பொருத்தி வைக்கிறார்கள் . துலை கிரகங்களுடைய பிரவிர்த்தி என்னவெ பத்தாவது பாகையில் இரண்டு பாகைக்கு