அபிதான சிந்தாமணி

கியான தேவர் 48து கிரகங்கள் பெருமாளைத் தொழுது பசவை உயிர்ப் வேதியர்கள் காணச் சூத்திரனாக வந்த பித்தார். பின்பு அரசன் நாமதேவரைப் பெருமாளுடன் உண்ண, வேதியர்கள் பணிந்து சென்றனன். பின் நாமதேவர் கோபித்துச் சந்திரபாகை தீர்த்த ஸ்நானஞ் காசியடைந்து கபீரர் வீட்டில் நடுராத்திரி செய்து தக்ஷிணை கொடுக்கவென அவ்வாறு யில் செல்லக் கபீரர் மனைவி வந்தபாகவத செய்து கோயிலடையத் திருமால் மீண்டும் ருக்கு உணவளித்தல் வேண்டிக் கடைத் அந்த வேதியருக்கு விருந்தளித்து அவர்க தெருவில் செல்லக் கடைகளில்லாமை ளில் சிலருக்குத் தம் கையால் அமுதூட்ட பால் ஓர் வணிகன் வீடடைந்து உணவுப் எச்சில் முதலிய தம்மேல் தெறிக்க அவ் பொருள்கள் கேட்க அவன் என் எண்ணப் வேதியர்கள் அருவருத்தனர். அதனால் படி நிற்பையேல் பொருள்கள் தருவே திருமால் தன் உண்மை உருகாட்டினர். னென்றுகூற அவ்வாறேயிசைந்து பொரு பின் கியானதேவர் பெருமாளை வணங்கப் ள்களை விருந்தினருக்கு உபசரிக்க அனுப் பெருமாள் நீ இந்த வேதியர்களுக் கெல் பிக் கபீரரிடம் நடந்தவைகூற அவர் தம் லாம் உபதேசஞ்செய்க எனக் கட்டளை மனைவியாரை யழைத்துக்கொண்டு வணி யிட்டனர். பின்பு ஒருநாள் ஞானதேவர் கனை யடைந்தனர். வணிகன் கண்டு ஞா பெருமாளை நோக்கி எனக்குச்சமாதி வேண் னோதயமாய் நான் பல பிறவிகளில் செய்த டுமெனக் கேட்கப்பெருமாள் பாகவதர்களை பாவத்தால் இவ்வகைச் சிந்தித்தேன். யெல்லாம் வரவழைத்து ஞானதேவர்க்குக் என் தீமைகளைப் பொறுக்கவென வேண் கார்த்திகை மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் டிக் கபீசரிடத்தில் விட்டு என்னை. அநுக் திருவோணக்ஷத்திரத்தில் இந்திராயணிக் கிரகிக்க வேண்டுமென அவ்வாறு கருணை கரையில் இயலளிந்தி என்னுமூரில் சித் செய்தனர். அவ்விடமிருந்து ஞானதேவ தேச்வரன் கோயிற்கருகில் சமாதி தந்த ரும் நாமதேவரும் பல தலங்களுந் தரிசி னர். பின்பு நாமதேவரும் ஞானதேவர் த்து மார்வாட தேசஞ்சென்று தாகத்தா பிரிவாற்றாமையால் ஆறுமா தமிருந்து நீங் லே ஓர் கிணற்றின் கரையடைந்து அவ் கினர். பின் நிவர்த்தி தேவருக்குத் திரி விடத்தில் கிணற்றில் இறங்க வழிதெரி யம்பகத்திலும் சோபானுதேவருக்கு ஒரு யாமல் திகைத்து நிற்கையில் நாமதேவர் வருஷத்திற்குப் பின்னும் சமாதி தந்தனர். பெருமாளைத் துதிக்கக் கிணற்று நீர் மேல் கிரகங்கள் - சூரியன், சந்திரன், அங்கார வந்து ஒழுகிற்று. இருவரும் உண்டு கன், புதன், குரு, சுக்ரன், சரி, இராகு, தாகம் தணிந்தனர். பின் இருவரும் நாகே கேதுக்களாம். இவர்களின் முறையே சுரமடைந்து ஹரிபஜனை செய்கையில் புத்திரர், லிங்கம், நிறம், வடிவம், சாதி, அங்கிருந்த வேதியர் நீங்கள் சூத்திரர்கள் பாஷை, குணம், (சரம், ஸ்திரம், உபயம்) 'நீவீர் அகன்றுபோமென்று கோபிக்க இவ் முப்பிணி, திக்கு, லோகம், ரத்தினம், விருவரும் ஹரிபஜனை செய்ய நாகேசர் தானியம், புஷ்பம், சமித்து, சுவை, இவர்பக்கந் திரும்பினர். இதனால் வேதிய வாகனம், முதலிய வருமாறு : சூரியன் - ரெல்லாம் வியப்புற்று நாமதேவரை வண காலன், ஆண், செகப்பு, சமனர், க்ஷத்திரி ங்கிப் பொறுத்தருளவேண்டு மென்றனர், யர், சமஸ்கிருதம், குரூரர், ஸ்திரம், தாம பின்னர் பண்டரிபுரமடைந்து திருமாலை தன், பித்தம், நடு, தம்பாக்கு, மாணிக்கம், வணங்கத் திருமால் அவருக்குத் துளப் கோதுமை, செந்தாமரை, எருக்கு, கார்ப்பு, மணிந்து கண்ணீர்மாற்றி மலர்மகளிடத்து தேர். சந்திரன் - கலைஞானபா தன், நாமன் விரதபூர்த்திக்கு வேதியர்க்கு விருந் பெண், வெள்ளை, குறுமை, வைசியன், தளிக்க வெனக் கட்டளையிட்டுப் பெருமா தமிழ், சௌமியர், சரம், சத்வம், சிலேத் ளும் பின்சென்று சந்திரபாகை தீர்த்தக் மம், தென்கிழக்கு, ஈயம், முத்து, நெல், கரையிலிருந்த வேதியரை நோக்கி நாமன் வெள்ளல்லி, முருக்கு, தித்திப்பு, விமா செய்யும் விருந்திற்கு வருகவென வழை னம். செவ்வாய் - கரேசன், ஆண், த்து அவருக்கு முந்திக் கோயிலையடையத் செகப்பு, குறியர், ஷத்திரியர், மந்திரம், திருமகள் அஷ்டசித்திகளைக் கொண்டு குரூரர், சாம், பித்தம், தெற்கு, செம்பு, வேண்டியவைகளைச் செய்ய நாமரும் மங் பவளம், துவரை, செண்பகம், கருங்காலி, களஸ்நானஞ்செய்து மந்திரமோதி விருந் துவர்ப்பு, அன்னம். புதன் - அர்த்த தளித்து விரத முடித்தனர். பின்பு அந்த பிரகாணன், அலி, பச்சை, நெடுமையம்,
கியான தேவர் 48து கிரகங்கள் பெருமாளைத் தொழுது பசவை உயிர்ப் வேதியர்கள் காணச் சூத்திரனாக வந்த பித்தார் . பின்பு அரசன் நாமதேவரைப் பெருமாளுடன் உண்ண வேதியர்கள் பணிந்து சென்றனன் . பின் நாமதேவர் கோபித்துச் சந்திரபாகை தீர்த்த ஸ்நானஞ் காசியடைந்து கபீரர் வீட்டில் நடுராத்திரி செய்து தக்ஷிணை கொடுக்கவென அவ்வாறு யில் செல்லக் கபீரர் மனைவி வந்தபாகவத செய்து கோயிலடையத் திருமால் மீண்டும் ருக்கு உணவளித்தல் வேண்டிக் கடைத் அந்த வேதியருக்கு விருந்தளித்து அவர்க தெருவில் செல்லக் கடைகளில்லாமை ளில் சிலருக்குத் தம் கையால் அமுதூட்ட பால் ஓர் வணிகன் வீடடைந்து உணவுப் எச்சில் முதலிய தம்மேல் தெறிக்க அவ் பொருள்கள் கேட்க அவன் என் எண்ணப் வேதியர்கள் அருவருத்தனர் . அதனால் படி நிற்பையேல் பொருள்கள் தருவே திருமால் தன் உண்மை உருகாட்டினர் . னென்றுகூற அவ்வாறேயிசைந்து பொரு பின் கியானதேவர் பெருமாளை வணங்கப் ள்களை விருந்தினருக்கு உபசரிக்க அனுப் பெருமாள் நீ இந்த வேதியர்களுக் கெல் பிக் கபீரரிடம் நடந்தவைகூற அவர் தம் லாம் உபதேசஞ்செய்க எனக் கட்டளை மனைவியாரை யழைத்துக்கொண்டு வணி யிட்டனர் . பின்பு ஒருநாள் ஞானதேவர் கனை யடைந்தனர் . வணிகன் கண்டு ஞா பெருமாளை நோக்கி எனக்குச்சமாதி வேண் னோதயமாய் நான் பல பிறவிகளில் செய்த டுமெனக் கேட்கப்பெருமாள் பாகவதர்களை பாவத்தால் இவ்வகைச் சிந்தித்தேன் . யெல்லாம் வரவழைத்து ஞானதேவர்க்குக் என் தீமைகளைப் பொறுக்கவென வேண் கார்த்திகை மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் டிக் கபீசரிடத்தில் விட்டு என்னை . அநுக் திருவோணக்ஷத்திரத்தில் இந்திராயணிக் கிரகிக்க வேண்டுமென அவ்வாறு கருணை கரையில் இயலளிந்தி என்னுமூரில் சித் செய்தனர் . அவ்விடமிருந்து ஞானதேவ தேச்வரன் கோயிற்கருகில் சமாதி தந்த ரும் நாமதேவரும் பல தலங்களுந் தரிசி னர் . பின்பு நாமதேவரும் ஞானதேவர் த்து மார்வாட தேசஞ்சென்று தாகத்தா பிரிவாற்றாமையால் ஆறுமா தமிருந்து நீங் லே ஓர் கிணற்றின் கரையடைந்து அவ் கினர் . பின் நிவர்த்தி தேவருக்குத் திரி விடத்தில் கிணற்றில் இறங்க வழிதெரி யம்பகத்திலும் சோபானுதேவருக்கு ஒரு யாமல் திகைத்து நிற்கையில் நாமதேவர் வருஷத்திற்குப் பின்னும் சமாதி தந்தனர் . பெருமாளைத் துதிக்கக் கிணற்று நீர் மேல் கிரகங்கள் - சூரியன் சந்திரன் அங்கார வந்து ஒழுகிற்று . இருவரும் உண்டு கன் புதன் குரு சுக்ரன் சரி இராகு தாகம் தணிந்தனர் . பின் இருவரும் நாகே கேதுக்களாம் . இவர்களின் முறையே சுரமடைந்து ஹரிபஜனை செய்கையில் புத்திரர் லிங்கம் நிறம் வடிவம் சாதி அங்கிருந்த வேதியர் நீங்கள் சூத்திரர்கள் பாஷை குணம் ( சரம் ஸ்திரம் உபயம் ) ' நீவீர் அகன்றுபோமென்று கோபிக்க இவ் முப்பிணி திக்கு லோகம் ரத்தினம் விருவரும் ஹரிபஜனை செய்ய நாகேசர் தானியம் புஷ்பம் சமித்து சுவை இவர்பக்கந் திரும்பினர் . இதனால் வேதிய வாகனம் முதலிய வருமாறு : சூரியன் - ரெல்லாம் வியப்புற்று நாமதேவரை வண காலன் ஆண் செகப்பு சமனர் க்ஷத்திரி ங்கிப் பொறுத்தருளவேண்டு மென்றனர் யர் சமஸ்கிருதம் குரூரர் ஸ்திரம் தாம பின்னர் பண்டரிபுரமடைந்து திருமாலை தன் பித்தம் நடு தம்பாக்கு மாணிக்கம் வணங்கத் திருமால் அவருக்குத் துளப் கோதுமை செந்தாமரை எருக்கு கார்ப்பு மணிந்து கண்ணீர்மாற்றி மலர்மகளிடத்து தேர் . சந்திரன் - கலைஞானபா தன் நாமன் விரதபூர்த்திக்கு வேதியர்க்கு விருந் பெண் வெள்ளை குறுமை வைசியன் தளிக்க வெனக் கட்டளையிட்டுப் பெருமா தமிழ் சௌமியர் சரம் சத்வம் சிலேத் ளும் பின்சென்று சந்திரபாகை தீர்த்தக் மம் தென்கிழக்கு ஈயம் முத்து நெல் கரையிலிருந்த வேதியரை நோக்கி நாமன் வெள்ளல்லி முருக்கு தித்திப்பு விமா செய்யும் விருந்திற்கு வருகவென வழை னம் . செவ்வாய் - கரேசன் ஆண் த்து அவருக்கு முந்திக் கோயிலையடையத் செகப்பு குறியர் ஷத்திரியர் மந்திரம் திருமகள் அஷ்டசித்திகளைக் கொண்டு குரூரர் சாம் பித்தம் தெற்கு செம்பு வேண்டியவைகளைச் செய்ய நாமரும் மங் பவளம் துவரை செண்பகம் கருங்காலி களஸ்நானஞ்செய்து மந்திரமோதி விருந் துவர்ப்பு அன்னம் . புதன் - அர்த்த தளித்து விரத முடித்தனர் . பின்பு அந்த பிரகாணன் அலி பச்சை நெடுமையம்