அபிதான சிந்தாமணி

அட்டகன் 33 அட்டதிக்குப்பாலகர் அட்டகன் - விச்வாமித்திரன் குமாரர்களில் மசையக் கண்டனர். சாரஸ்வதனோத, மா ஒருவன். மசையாதிருத்தல் கண்டு பாடத்தைத் (2) யயாதியின் தௌகி த்ரன். யயா திருத்தினர். அநேக பத்தரைக் காண்க தியிடம் தருமங் கேட்டுச்சுவர்க்கமடைந் உரோமமுனியைக் காண்க, உரோமருஷ தவன். (மச்சபுராணம்) ஒருவர் இறந்தால் இவருக்கு ஒருகோண அட்டகோணமகருஷி -1, கண்டு வருஷியின் நிமிரும். இவரைக் ககோடருஷியின் கும புத்திரர். சுப்பிரபையை மணக்க மாமன் ரர் எனவும், தாய் உத்தாலகருஷியின் குமரி சொற்படி குபோனைக்கண்டு அங்கனம் யெனவுங் கூறுவர். இவர் தந்தை, ஒரு நிற்கையில், ஒரு பெண் இவரை மயக்க, புத்தனுடன் வாதிட்டு நீரில் மூழ்குஞ் சமயத் மயங்காது. பிரமசர்யவிரதம் பூண்டிருந்து தில் தந்தைக்கு உதவி செய்ததால் தந்தை மீண்டு தம் பதிக்கே வந்து வதான்ய களிப்புற்று இவரைச் சாமங்க நதியில் முனிவன் பெண்ணை மணந்தவர். மூழ்குவித்துக் கோணலை நிமிர்த்தினர். 2. இவர், தம் தாயுடன் பிறந்தார் கணவ அட்ட சித்தி- அணிமா, மகிமா, கரிமா, இல பாகிய தானவரிடம், வேத முதலிய வுணர் 'கிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், ந்து தம் தந்தையை வெற்றி கொண்ட வசித்துவம் என்பனவாம். அவற்றுள் வந்திகரை வென்று தந்தைக்கு வெற்றி அணிமா - ஆன்மாவைப்போலணுவாதல். கூறிக் களித்தவர். மகிமாடமகத்தாதல், கரிமா - தன்னுடல் 3. இவர், இருந்த இடத்தில் விஷ்ணு , கண்டிப்பின்றாய்க் கண்டிப்புள்ளவற்றை பிரமன், உரோமமகருஷி முதலியோர் யுருவவல்லனாதல். இலகிமா - - இலகுத் வந்து ஆயுட்காலங் கேட்டுச் சென்றனர். | துவமாதல். பிராப்தி - வேண்டுவன 4. இவர் யமுனைக்கரையில் தவம் புரி அடைதல், பிராகாமியம் --நிறையுள்ளானா கையில், தீர்த்தமாடவந்த மந்தாதாவின் தல். ஈசத்துவம்-ஆட்சியுளனாதல். வசித் புதல்வியர் இவாழகைக்கண்டு மணந்து, துவம் - தன் வசமாக்க வல்லவனாதல், இவர் நிற்கக் கோணலிருந்தமை கண்டு அட்டதிக்குப் பாலகர் - இந்திரன், அக்கி, மறுக்க, அதனால் கோபித்து அப்பெண்க யமன், நிருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், ளைக் கூனிகளாகச் சபித்தவர். ஈசானன். 5. இவர், சத்தியவுலகு சென்று பிரம இவர்களின் உருவம் - இந்திரன், ஐரா னைத் தொழ இவரது நிலைகண்டு சரஸ்வதி வதமென்னும் யானைவாகன முடையவ சிரித்தனள். முனிவர் கோபித்துப் பூமி னாய்த் தங்கமயசரீரம் உற்றவனாய்க் கிரீடம் யில் பெண்ணாக வெனச் சபிக்க, அவ்வ ஆயிரங் கண்கள் வச்ராயுத உடையனா கையே காசியரசன் புத்திரியாகப் பிறந்த பிருப்பன். | னள். அரசன், இவளை ஒரு வேதியனுக் அகீநி, ஏழு பிரிவினையுடைய சுவாலை, குக் குமரியாகத் தந்தனன். அவ்வேதிய ஜபமாலை, கமண்டலம், சிவப்புவர்ணம், னிடம் வளர்ந்து மற்றொருவனை மணந்து ஜ்வாலாமாலை, சத்தி, ஆயுதம் , நாகாசனம் ஒரு குமரனைப்பெற்று அவனுக்குச் சாரஸ் உடையனாயிருப்பன் வதன் எனப் பெயரிட்டு வேத முதலிய யமன், எருமைவாகனம், தண்டம், பய ஓதுவித்து வந்தனள். இவ்வாறிருக்க ங்கரமான முகம், கபாலம், பாசம், கறுத்த க்ஷாமத்தால் வருந்திய இருடிகள், கங்கா நிறம் உடையனாயிருப்பன். சலம் குடித்துச் சிறிது நாளிருப்போ நிருதி, ரத்தக்கண், பிணவாஹனம், மென்று எண்ணிக் கங்கைக் கரைக்குச் நீலோத்பலநிறம், வாளேந்தியகை, பத்த சென்றனர். அவ்விடம் வேதமோதும் பானங்களையுடைய ராக்ஷஸசேனை உடை சாரஸ்வ தன் படனத்தைக் கேட்டுத் தவ யனாயிருப்பன். றென, சாரஸ்வ தன் நான் கூறுவது தவ வருணன், நாகபாசத்தைத் தரித்தவனா றன்றென்று பிரமனிடஞ் செல்லப், பிர யும், ரத்தப்பிரகாசம், சந்திரனையொத்த மன், புல்லாரண்யம் வந்து அவ்விடமிருந்த வெண்மை, மகராசனம் உடையனா அரசமரத்தைக் காட்டி நீங்கள் ஓதுவ யிருப்பன். தில் தவறுளவானால் தவறொன்றிற்கு மா வாயு, பெருத்தவுரு, பச்சைநிறம், மசையும், தவறிலாதிருக்கின் மரமசையா அசையும் தவஜம், பிராணாதாரபூதம், மான் தென்ன, இருடிகள் ஓதப் பலமுறை மா வாஹனம் உடையனாயிருப்பன்.
அட்டகன் 33 அட்டதிக்குப்பாலகர் அட்டகன் - விச்வாமித்திரன் குமாரர்களில் மசையக் கண்டனர் . சாரஸ்வதனோத மா ஒருவன் . மசையாதிருத்தல் கண்டு பாடத்தைத் ( 2 ) யயாதியின் தௌகி த்ரன் . யயா திருத்தினர் . அநேக பத்தரைக் காண்க தியிடம் தருமங் கேட்டுச்சுவர்க்கமடைந் உரோமமுனியைக் காண்க உரோமருஷ தவன் . ( மச்சபுராணம் ) ஒருவர் இறந்தால் இவருக்கு ஒருகோண அட்டகோணமகருஷி - 1 கண்டு வருஷியின் நிமிரும் . இவரைக் ககோடருஷியின் கும புத்திரர் . சுப்பிரபையை மணக்க மாமன் ரர் எனவும் தாய் உத்தாலகருஷியின் குமரி சொற்படி குபோனைக்கண்டு அங்கனம் யெனவுங் கூறுவர் . இவர் தந்தை ஒரு நிற்கையில் ஒரு பெண் இவரை மயக்க புத்தனுடன் வாதிட்டு நீரில் மூழ்குஞ் சமயத் மயங்காது . பிரமசர்யவிரதம் பூண்டிருந்து தில் தந்தைக்கு உதவி செய்ததால் தந்தை மீண்டு தம் பதிக்கே வந்து வதான்ய களிப்புற்று இவரைச் சாமங்க நதியில் முனிவன் பெண்ணை மணந்தவர் . மூழ்குவித்துக் கோணலை நிமிர்த்தினர் . 2 . இவர் தம் தாயுடன் பிறந்தார் கணவ அட்ட சித்தி - அணிமா மகிமா கரிமா இல பாகிய தானவரிடம் வேத முதலிய வுணர் ' கிமா பிராப்தி பிராகாமியம் ஈசத்துவம் ந்து தம் தந்தையை வெற்றி கொண்ட வசித்துவம் என்பனவாம் . அவற்றுள் வந்திகரை வென்று தந்தைக்கு வெற்றி அணிமா - ஆன்மாவைப்போலணுவாதல் . கூறிக் களித்தவர் . மகிமாடமகத்தாதல் கரிமா - தன்னுடல் 3 . இவர் இருந்த இடத்தில் விஷ்ணு கண்டிப்பின்றாய்க் கண்டிப்புள்ளவற்றை பிரமன் உரோமமகருஷி முதலியோர் யுருவவல்லனாதல் . இலகிமா - - இலகுத் வந்து ஆயுட்காலங் கேட்டுச் சென்றனர் . | துவமாதல் . பிராப்தி - வேண்டுவன 4 . இவர் யமுனைக்கரையில் தவம் புரி அடைதல் பிராகாமியம் - - நிறையுள்ளானா கையில் தீர்த்தமாடவந்த மந்தாதாவின் தல் . ஈசத்துவம் - ஆட்சியுளனாதல் . வசித் புதல்வியர் இவாழகைக்கண்டு மணந்து துவம் - தன் வசமாக்க வல்லவனாதல் இவர் நிற்கக் கோணலிருந்தமை கண்டு அட்டதிக்குப் பாலகர் - இந்திரன் அக்கி மறுக்க அதனால் கோபித்து அப்பெண்க யமன் நிருதி வருணன் வாயு குபேரன் ளைக் கூனிகளாகச் சபித்தவர் . ஈசானன் . 5 . இவர் சத்தியவுலகு சென்று பிரம இவர்களின் உருவம் - இந்திரன் ஐரா னைத் தொழ இவரது நிலைகண்டு சரஸ்வதி வதமென்னும் யானைவாகன முடையவ சிரித்தனள் . முனிவர் கோபித்துப் பூமி னாய்த் தங்கமயசரீரம் உற்றவனாய்க் கிரீடம் யில் பெண்ணாக வெனச் சபிக்க அவ்வ ஆயிரங் கண்கள் வச்ராயுத உடையனா கையே காசியரசன் புத்திரியாகப் பிறந்த பிருப்பன் . | னள் . அரசன் இவளை ஒரு வேதியனுக் அகீநி ஏழு பிரிவினையுடைய சுவாலை குக் குமரியாகத் தந்தனன் . அவ்வேதிய ஜபமாலை கமண்டலம் சிவப்புவர்ணம் னிடம் வளர்ந்து மற்றொருவனை மணந்து ஜ்வாலாமாலை சத்தி ஆயுதம் நாகாசனம் ஒரு குமரனைப்பெற்று அவனுக்குச் சாரஸ் உடையனாயிருப்பன் வதன் எனப் பெயரிட்டு வேத முதலிய யமன் எருமைவாகனம் தண்டம் பய ஓதுவித்து வந்தனள் . இவ்வாறிருக்க ங்கரமான முகம் கபாலம் பாசம் கறுத்த க்ஷாமத்தால் வருந்திய இருடிகள் கங்கா நிறம் உடையனாயிருப்பன் . சலம் குடித்துச் சிறிது நாளிருப்போ நிருதி ரத்தக்கண் பிணவாஹனம் மென்று எண்ணிக் கங்கைக் கரைக்குச் நீலோத்பலநிறம் வாளேந்தியகை பத்த சென்றனர் . அவ்விடம் வேதமோதும் பானங்களையுடைய ராக்ஷஸசேனை உடை சாரஸ்வ தன் படனத்தைக் கேட்டுத் தவ யனாயிருப்பன் . றென சாரஸ்வ தன் நான் கூறுவது தவ வருணன் நாகபாசத்தைத் தரித்தவனா றன்றென்று பிரமனிடஞ் செல்லப் பிர யும் ரத்தப்பிரகாசம் சந்திரனையொத்த மன் புல்லாரண்யம் வந்து அவ்விடமிருந்த வெண்மை மகராசனம் உடையனா அரசமரத்தைக் காட்டி நீங்கள் ஓதுவ யிருப்பன் . தில் தவறுளவானால் தவறொன்றிற்கு மா வாயு பெருத்தவுரு பச்சைநிறம் மசையும் தவறிலாதிருக்கின் மரமசையா அசையும் தவஜம் பிராணாதாரபூதம் மான் தென்ன இருடிகள் ஓதப் பலமுறை மா வாஹனம் உடையனாயிருப்பன் .