அபிதான சிந்தாமணி

காளிகூடம் 428 காளியண்ணப்பு - கார முணடாமிடமிருந்த ச் சென் கறை படிந்து கனற்கண்ணிற் பிறந்து காளிதேவர் - ஒரு வீரசைவ அடியவர்.. வெளிப்பட்டது. அவ்வுரு காளமாகிய இவரிடம் சில வேதியர் வந்து தாம் பிறப் விஷக்கறை படிந்து வந்ததால் காளி எனப் பாலுயர்ந்தோர் வேதமோத எமக்கே அதி பெயரடைந்தது. இவ்வகை பிறந்த காளி கார முண்டென் றனர். இதைக் கேட்ட தனது கோபாக்னியால் தாருகனை நீறாக்கி அடியவர், தம்மிடமிருந்த நாயை வேத னள். இவளிடம் பிறந்த கோபத்தீ, குழ மோதுவிக்க, வேதியர் வெட்கிச் சென் ந்தை யுருக்கொண்டழுதது. இதனை நோக் றனர். கிய காளி குழந்தைக்குப் பாலூட்டினள். காளிந்தி - 1. யமுனை நதியிலுள்ள மடு. சிவமூர்த்தி, குழந்தையையும் பாலையும் இதில் உமை வலம்புரிச் சங்கினுருவாய்த் தம்மிலொடுக்கினர். ஒடுங்கிய சிவமூர்த்தி தவம்புரிந்தனள். இம்மடுவில் சௌபரி யிடமிருந்து எட்டுருக்கொண்டு வைரவ 'யின் சாபத்தால் கருடன் வராததினால் மூர்த்தி தோன்றினர். காளியன் எனும் நாகன் சேர்ந்து வாழ்க் 2. மகிடாசுரன் செய்த துன்பத்தைத் தனன். | 'தேவர் சிவமூர்த்தியிடம் கூறினர். அக் 2. சூரியன் புத்ரி, யமுனா தீரத்தில் காலத்துச் சிவமூர்த்திக்குக் கோபமுண் கண்ணனை மணக்கத் தவஞ் செய்து அவ டாயிற்று. அக்கோபம் பெண்ணுருவாய்த் ரை மணந்தவள். இவள் குமார் சோமகன் திரண்டது ; அதுவே காளியுரு என்பர். முதலியோர். இவள் இரத்தபீசன் எனும் அசுரனை ஒரு 3. சுமதியின் பாரி. துளியிரத்தம் கீழ்விழாது ஆகாயம் மேல் - கிருஷ்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி, வாயாகவும் பூமி அடிவாயாகவும் அங்காந்து 5. திடன் பாரி. உண்டு மாய்த்தனள். சிவமூர்த்தியிடம் காளிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று, நிருத்தவ.. தஞ் செய்து தோல்வியடைந்த காளிழத்து - இவள் ஒருதாசி, கவிபாட வள். தக்ஷயாக அதத்தின் பொருட்டு வல்லவள். இவள் மயிலைக்குழந்தை முத இறைவியின் கோபத்தீயிற் பிறந்தவ லியாரையும், பள்ளிக்கொண்டான் எனும் ளென்றுங் கூறுவர். காளனென்னும் வீர பர தவனையும் பாடிப் பரிசு பெற்றவள். பத்திரனை மணந்தவள். இவளுடன் பகை “நெல்லைச்சொன் னாபரணத்தை" என்ற கொண்ட அசுரர், பாம்பு, தேள் முதலிய செய்யுளும், “வள்ளிகொண்டான் மயிலே விஷ ஜெந்துக்களை விட்டுக் கடிக்க ஏவ றிக்கொண்டான் மதிபோலு மலை, வெள் இவள் அவை துன்பஞ் செய்யாமல் மரக் ளிக்கொண்டான் விடையேறிக்கொண் கால்கொண்டு ஆடினள். ஆதலால் இவள் டான் விண்ணவர்க்கமுதம், துள்ளிக்கொ கூத்து மரக்கால் எனப்படும். இவளுக்கு ண்டான் புள்ளிலேறிக்கொண்டான் சுப ஊர்தி, சிங்கம், கொடி, அலகை, படை, சூலம் சோபனஞ்சேர், பள்ளிக்கொண்டான் புக 3. சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி. 'ழேறிக்கொண்டானென்று பார்க்கவென் 4. வாயு ரூபமான சத்தி, இவட்கீசர் றே" என்ற செய்யுளும் இவள் பாடியன. காலர் அல்லது ஈசானர். (தனிப்பாடற்றிரட்டு.) 5. வேதவியாசன் தாய், சத்தியவதிக்கு காளிம்பன் - தொண்டை நாட்டில் திரு 'வேங்கடத் தருகிலிருந்த பிரபு. இவர் வித் காளிகூடம் - ஒரு பட்டணம். வான்களை யா தரித்துக் கவிமாலை பெற்ற காளிங்கர் - திருவள்ளுவர் குறளுக் குரை! வர். ''விடஞ்சூழ ரவினிடை நுடங்கமி. ' யியற்றிய ஆசிரியர்களில் ஒருவர். வாள் வீசி விரையார்வேங், கடஞ்சூழ் ந. காளிங்கன் - காளியனைக் காண்க. டன் காளிம்பன் கதிர்வேல் பாடுமா தங்கி காளிதாசன் - காளிதேவியின் உபாசனா வடஞ்சேர் கொங்கைமலை தாந்தாம் வடிக் பலத்தால் கவியானவன். வடநூல் வல் கணீலமலர் தாந்தாம் , தடந்தோளிரண் லவன். இவனைப் போஜன் சமத்தான டும் வேய் தாந்தாமென்னுந் தன்கைத் தண் வித்வான் என்பர். பின்னும் இப்பெயர் ணுமையே" எனும் செய்யுள் இவர்மீது கொண்ட மற்றொருகவி விக்ரமார்க்கன் பாடப்பட்டது. சமஸ்தானத்திலு மிருந்ததாகக் கூறப்பட் காளியண்ணப்புலவர் - இவர் திருச்செங் டிருக்கிறது. இவர்களது சரித்திரங்களை கோடென்னும் சிவத்தலத்திற் கருகிலு -வட எலிற் காண்க. ள்ள மண்டகப் பாளியெனும் ஊரிலிருந்த ஒரு பெயர்.
காளிகூடம் 428 காளியண்ணப்பு - கார முணடாமிடமிருந்த ச் சென் கறை படிந்து கனற்கண்ணிற் பிறந்து காளிதேவர் - ஒரு வீரசைவ அடியவர் . . வெளிப்பட்டது . அவ்வுரு காளமாகிய இவரிடம் சில வேதியர் வந்து தாம் பிறப் விஷக்கறை படிந்து வந்ததால் காளி எனப் பாலுயர்ந்தோர் வேதமோத எமக்கே அதி பெயரடைந்தது . இவ்வகை பிறந்த காளி கார முண்டென் றனர் . இதைக் கேட்ட தனது கோபாக்னியால் தாருகனை நீறாக்கி அடியவர் தம்மிடமிருந்த நாயை வேத னள் . இவளிடம் பிறந்த கோபத்தீ குழ மோதுவிக்க வேதியர் வெட்கிச் சென் ந்தை யுருக்கொண்டழுதது . இதனை நோக் றனர் . கிய காளி குழந்தைக்குப் பாலூட்டினள் . காளிந்தி - 1 . யமுனை நதியிலுள்ள மடு . சிவமூர்த்தி குழந்தையையும் பாலையும் இதில் உமை வலம்புரிச் சங்கினுருவாய்த் தம்மிலொடுக்கினர் . ஒடுங்கிய சிவமூர்த்தி தவம்புரிந்தனள் . இம்மடுவில் சௌபரி யிடமிருந்து எட்டுருக்கொண்டு வைரவ ' யின் சாபத்தால் கருடன் வராததினால் மூர்த்தி தோன்றினர் . காளியன் எனும் நாகன் சேர்ந்து வாழ்க் 2 . மகிடாசுரன் செய்த துன்பத்தைத் தனன் . | ' தேவர் சிவமூர்த்தியிடம் கூறினர் . அக் 2 . சூரியன் புத்ரி யமுனா தீரத்தில் காலத்துச் சிவமூர்த்திக்குக் கோபமுண் கண்ணனை மணக்கத் தவஞ் செய்து அவ டாயிற்று . அக்கோபம் பெண்ணுருவாய்த் ரை மணந்தவள் . இவள் குமார் சோமகன் திரண்டது ; அதுவே காளியுரு என்பர் . முதலியோர் . இவள் இரத்தபீசன் எனும் அசுரனை ஒரு 3 . சுமதியின் பாரி . துளியிரத்தம் கீழ்விழாது ஆகாயம் மேல் - கிருஷ்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி வாயாகவும் பூமி அடிவாயாகவும் அங்காந்து 5 . திடன் பாரி . உண்டு மாய்த்தனள் . சிவமூர்த்தியிடம் காளிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று நிருத்தவ . . தஞ் செய்து தோல்வியடைந்த காளிழத்து - இவள் ஒருதாசி கவிபாட வள் . தக்ஷயாக அதத்தின் பொருட்டு வல்லவள் . இவள் மயிலைக்குழந்தை முத இறைவியின் கோபத்தீயிற் பிறந்தவ லியாரையும் பள்ளிக்கொண்டான் எனும் ளென்றுங் கூறுவர் . காளனென்னும் வீர பர தவனையும் பாடிப் பரிசு பெற்றவள் . பத்திரனை மணந்தவள் . இவளுடன் பகை நெல்லைச்சொன் னாபரணத்தை என்ற கொண்ட அசுரர் பாம்பு தேள் முதலிய செய்யுளும் வள்ளிகொண்டான் மயிலே விஷ ஜெந்துக்களை விட்டுக் கடிக்க ஏவ றிக்கொண்டான் மதிபோலு மலை வெள் இவள் அவை துன்பஞ் செய்யாமல் மரக் ளிக்கொண்டான் விடையேறிக்கொண் கால்கொண்டு ஆடினள் . ஆதலால் இவள் டான் விண்ணவர்க்கமுதம் துள்ளிக்கொ கூத்து மரக்கால் எனப்படும் . இவளுக்கு ண்டான் புள்ளிலேறிக்கொண்டான் சுப ஊர்தி சிங்கம் கொடி அலகை படை சூலம் சோபனஞ்சேர் பள்ளிக்கொண்டான் புக 3 . சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி . ' ழேறிக்கொண்டானென்று பார்க்கவென் 4 . வாயு ரூபமான சத்தி இவட்கீசர் றே என்ற செய்யுளும் இவள் பாடியன . காலர் அல்லது ஈசானர் . ( தனிப்பாடற்றிரட்டு . ) 5 . வேதவியாசன் தாய் சத்தியவதிக்கு காளிம்பன் - தொண்டை நாட்டில் திரு ' வேங்கடத் தருகிலிருந்த பிரபு . இவர் வித் காளிகூடம் - ஒரு பட்டணம் . வான்களை யா தரித்துக் கவிமாலை பெற்ற காளிங்கர் - திருவள்ளுவர் குறளுக் குரை ! வர் . ' ' விடஞ்சூழ ரவினிடை நுடங்கமி . ' யியற்றிய ஆசிரியர்களில் ஒருவர் . வாள் வீசி விரையார்வேங் கடஞ்சூழ் . காளிங்கன் - காளியனைக் காண்க . டன் காளிம்பன் கதிர்வேல் பாடுமா தங்கி காளிதாசன் - காளிதேவியின் உபாசனா வடஞ்சேர் கொங்கைமலை தாந்தாம் வடிக் பலத்தால் கவியானவன் . வடநூல் வல் கணீலமலர் தாந்தாம் தடந்தோளிரண் லவன் . இவனைப் போஜன் சமத்தான டும் வேய் தாந்தாமென்னுந் தன்கைத் தண் வித்வான் என்பர் . பின்னும் இப்பெயர் ணுமையே எனும் செய்யுள் இவர்மீது கொண்ட மற்றொருகவி விக்ரமார்க்கன் பாடப்பட்டது . சமஸ்தானத்திலு மிருந்ததாகக் கூறப்பட் காளியண்ணப்புலவர் - இவர் திருச்செங் டிருக்கிறது . இவர்களது சரித்திரங்களை கோடென்னும் சிவத்தலத்திற் கருகிலு - வட எலிற் காண்க . ள்ள மண்டகப் பாளியெனும் ஊரிலிருந்த ஒரு பெயர் .