அபிதான சிந்தாமணி

காவாடி | 420 காவிரிப்பூம்பட்டினம் சென்ற சரநெறிகொடிய தென்று வருந் காவிரிக்கரைகண்டசோழன் - இந்தச் சோ திய தலைவியை அந்நெறி மழைபெய்து ழன் தன் சிற்றரசருக்குக் காவிரியைப் நலனுடையதா யிராகின்றதென்று தோழி பகுத்துக் கொடுத்துக் கரைகட்டும்படி ஆற்றுவிப்பதாக இவர் கூறியது இன்சுவை சொல்ல எல்லாரும் உடன்பட்டுக் கட்டி யதாகும். (நற் - உஎச.) இவர் பாடியனவாக முடித்தனர். அவர்களுள் பிரதாபருத்ரன் நற்றிணையில் உஎச-ம். பாடலொன்றும், என்போன் மூன்று கண்ணுள்ளான் கட் குறுந்தொகையிலொன்றும், அகத்திலைக் 'டாது கட்டளை மறுத்திருந்தனன். சோழன் துமாக எழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் காவிரியின் அணைகளைப் பார்க்கையில் ஒரு றன. | பங்கு குறைவாயிருந்ததைக் கண்டு இது காவாடி - சாவடி தூக்கிச் செல்லும் ஒரு யாவர் பங்கு என்றனன். ஏவலாளர் பிர் வகைச் சாதியார். தாபருத்ரன் பங்கென்று அவன் உரு எழு காவாரி மகருஷிகோத்திரன் - தாமோதரன் திய படத்தையுங் காட்டினர். சோழன் நன் சோழன் வளஞ்சியனுக்காகக் காஞ்சி சிவமூர்த்திக்கும் மூன்று கண் இவனுக்கும் புரத்தில் கலிக்கியமர்ந்தாள் சன்னிதியில் மூன்று கண்ணோ என்று தன்னிடமிருந்த தலையரிந்துகொண்டு கீர்த்திபெற்றவன். வேலினால் ஒரு கண்ணைக் குத்திவிட உட காவிதிப்பட்டம் - பாண்டிநாட்டு உழுவித் னேபிரதாபருத்ரனுக்குக் கண் மறைந்தது. துண்ணும் வேளாளர்க்கு அரசனால் கொடு பிரதாபருத்ரன் அணை கட்டி முடித்துச் சோழனை வேண்டிக் கொண்டனன். க்கப்பட்ட பட்டம். காவிரிப்புனல் கொணர்ந்த சோழன் - காவியன் - சுக்கிரன் குமாரன். சித்திர தன்வனைக் காண்க. காவிரி -1. இவள் பிரமன் மனத்திருந்து காவிரிப்பூம் பட்டினம் - இது சோழநாட் கவேரனுக்குப் புத்திரியாய் நதியுருவடைந் டில் காவிரிகடலுடன் கலக்கும் சங்கமுகத் தவள். இவள், சையமலை (ஸஹ்யபர்வதம், திலிருப்பது. இது துறைமுகப்பட்டினம், விற்பிறந்து துகினத்திற்கும் சேதுவிற்கு இது காவிரியாற்றின் சங்கமுகத்தில் உள்ள மிடையில் ஒன்பதினாயிரம் யோசனை விரி) பட்டினமாதலால் இதற்கு இப்பெயர் வாய்ச் சையசம்பவை கவேரக்கன்னியெ வந்தது. இதைச் சோழர்களுக்கு முன்கர் னப் பெயர்பெற்றனள். இவள் அகத் கந்தன் எனும் அரசன் ஒருவன் ஆண் தியரை மணந் தனள். அகத்தியர் வரத்தால் டிருந்தனன். அதனாலி தற்குக் காகந்தி எல்லாத் தீர்த்தங்களும் வணங்கும் வரம் யென்று ஒரு பெயர். வங்காளத்தின் தலை அடைந்து அகண்டகாவிரி யெனப் பெயர் நகராகிய சம்பாபதியினின்று வந்து குடி பெற்று உலகத்தார் பாபங்களைப் போக்கு யேறிய தமிழர் தங்கள் பழம்பதி மறவர் பவள். அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த திருத்தற் பொருட்டு இதற்கும் அப் பெய் இவளை இந்திரன் வேண்டுகோளால் விநா ரிட்டனா தனா லிதற்குச் சம்பாபதியென யகர் காகவுருக்கொண்டு உருட்ட, நதியுரு ஒரு பெயருண்டு. இதற்குப் புகார் என வாய்ப் பிரவகித்தனள். தொல்காப்பிய ஒரு பெயரும் உண்டு. பெரிப்ளஸ் எனும் ரைக்காண்க. இவளே லோபாமுத்திரை, யாத்ரிகனும், டாலமி எனும் யாத்ரிகனும் இதில் அரிச்சந்திரன், அருச்சுநன், சுசீலை, முறையே கமாரம், பேரிஸ் என்று கூறி ஒருபன்றி, மண்டுகம், முதலை முதலியோர் யது இந்நகரத்தையே. இந்தந்தி, கடலுடன் ஸ்நானஞ்செய்து நற்கதிபெற்றனர். கன் சங்கமமாகும் முகத்வராம் தற்காலம் பல னி, காவிரிப்பாவை, நீர்ப்பாவை, சோழர் கிளைகளாகப் பிரிந்திருப்பது போல் பண்டு குலக்கொடி, தமிழ்ப்பாவை யெனவும் பிரிந்திராமல் மரக்கலங்கள் வர நீடாழமாக பெயர் வழங்கும். (காவிரித்தல புராணம்), இருந்தது பற்றிப்புற நாட்டு மரக்கலங்கள் 2, கம்பநாடர் குமரி இவளிடம் சோழ வந்து தங்க வசதியாயிருந்தது. இவ்வாறு ன் மகன் காதல் கொள்ள இவள் கற்புக் இருத்தலையெண்ணிக் கரிகாற்பெருவள்த் கெடுவதினும் சாதல் நலமெனவெண்ணிக் தான், தன்னாடு நிலவளம் பெற்றதேயன் கம்புக்கு துரில் மூழ்கித் தற்கொலை புரி றி வாணிச்யவளம் பெறவெண்ணித் தன் ந்து கொண்டனள். னிராஜதானியாகிய உறையூரைவிட்டு இந் காவிரி அணைகட்டிய சோழன் - சசிசேகரச் நகரத்தை ராஜதானியாக்கிக்கொண்டான். சோழனைக் காண்க. இவன் இப் பட்டினத்தை இரு பிரிவின
காவாடி | 420 காவிரிப்பூம்பட்டினம் சென்ற சரநெறிகொடிய தென்று வருந் காவிரிக்கரைகண்டசோழன் - இந்தச் சோ திய தலைவியை அந்நெறி மழைபெய்து ழன் தன் சிற்றரசருக்குக் காவிரியைப் நலனுடையதா யிராகின்றதென்று தோழி பகுத்துக் கொடுத்துக் கரைகட்டும்படி ஆற்றுவிப்பதாக இவர் கூறியது இன்சுவை சொல்ல எல்லாரும் உடன்பட்டுக் கட்டி யதாகும் . ( நற் - உஎச . ) இவர் பாடியனவாக முடித்தனர் . அவர்களுள் பிரதாபருத்ரன் நற்றிணையில் உஎச - ம் . பாடலொன்றும் என்போன் மூன்று கண்ணுள்ளான் கட் குறுந்தொகையிலொன்றும் அகத்திலைக் ' டாது கட்டளை மறுத்திருந்தனன் . சோழன் துமாக எழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் காவிரியின் அணைகளைப் பார்க்கையில் ஒரு றன . | பங்கு குறைவாயிருந்ததைக் கண்டு இது காவாடி - சாவடி தூக்கிச் செல்லும் ஒரு யாவர் பங்கு என்றனன் . ஏவலாளர் பிர் வகைச் சாதியார் . தாபருத்ரன் பங்கென்று அவன் உரு எழு காவாரி மகருஷிகோத்திரன் - தாமோதரன் திய படத்தையுங் காட்டினர் . சோழன் நன் சோழன் வளஞ்சியனுக்காகக் காஞ்சி சிவமூர்த்திக்கும் மூன்று கண் இவனுக்கும் புரத்தில் கலிக்கியமர்ந்தாள் சன்னிதியில் மூன்று கண்ணோ என்று தன்னிடமிருந்த தலையரிந்துகொண்டு கீர்த்திபெற்றவன் . வேலினால் ஒரு கண்ணைக் குத்திவிட உட காவிதிப்பட்டம் - பாண்டிநாட்டு உழுவித் னேபிரதாபருத்ரனுக்குக் கண் மறைந்தது . துண்ணும் வேளாளர்க்கு அரசனால் கொடு பிரதாபருத்ரன் அணை கட்டி முடித்துச் சோழனை வேண்டிக் கொண்டனன் . க்கப்பட்ட பட்டம் . காவிரிப்புனல் கொணர்ந்த சோழன் - காவியன் - சுக்கிரன் குமாரன் . சித்திர தன்வனைக் காண்க . காவிரி - 1 . இவள் பிரமன் மனத்திருந்து காவிரிப்பூம் பட்டினம் - இது சோழநாட் கவேரனுக்குப் புத்திரியாய் நதியுருவடைந் டில் காவிரிகடலுடன் கலக்கும் சங்கமுகத் தவள் . இவள் சையமலை ( ஸஹ்யபர்வதம் திலிருப்பது . இது துறைமுகப்பட்டினம் விற்பிறந்து துகினத்திற்கும் சேதுவிற்கு இது காவிரியாற்றின் சங்கமுகத்தில் உள்ள மிடையில் ஒன்பதினாயிரம் யோசனை விரி ) பட்டினமாதலால் இதற்கு இப்பெயர் வாய்ச் சையசம்பவை கவேரக்கன்னியெ வந்தது . இதைச் சோழர்களுக்கு முன்கர் னப் பெயர்பெற்றனள் . இவள் அகத் கந்தன் எனும் அரசன் ஒருவன் ஆண் தியரை மணந் தனள் . அகத்தியர் வரத்தால் டிருந்தனன் . அதனாலி தற்குக் காகந்தி எல்லாத் தீர்த்தங்களும் வணங்கும் வரம் யென்று ஒரு பெயர் . வங்காளத்தின் தலை அடைந்து அகண்டகாவிரி யெனப் பெயர் நகராகிய சம்பாபதியினின்று வந்து குடி பெற்று உலகத்தார் பாபங்களைப் போக்கு யேறிய தமிழர் தங்கள் பழம்பதி மறவர் பவள் . அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த திருத்தற் பொருட்டு இதற்கும் அப் பெய் இவளை இந்திரன் வேண்டுகோளால் விநா ரிட்டனா தனா லிதற்குச் சம்பாபதியென யகர் காகவுருக்கொண்டு உருட்ட நதியுரு ஒரு பெயருண்டு . இதற்குப் புகார் என வாய்ப் பிரவகித்தனள் . தொல்காப்பிய ஒரு பெயரும் உண்டு . பெரிப்ளஸ் எனும் ரைக்காண்க . இவளே லோபாமுத்திரை யாத்ரிகனும் டாலமி எனும் யாத்ரிகனும் இதில் அரிச்சந்திரன் அருச்சுநன் சுசீலை முறையே கமாரம் பேரிஸ் என்று கூறி ஒருபன்றி மண்டுகம் முதலை முதலியோர் யது இந்நகரத்தையே . இந்தந்தி கடலுடன் ஸ்நானஞ்செய்து நற்கதிபெற்றனர் . கன் சங்கமமாகும் முகத்வராம் தற்காலம் பல னி காவிரிப்பாவை நீர்ப்பாவை சோழர் கிளைகளாகப் பிரிந்திருப்பது போல் பண்டு குலக்கொடி தமிழ்ப்பாவை யெனவும் பிரிந்திராமல் மரக்கலங்கள் வர நீடாழமாக பெயர் வழங்கும் . ( காவிரித்தல புராணம் ) இருந்தது பற்றிப்புற நாட்டு மரக்கலங்கள் 2 கம்பநாடர் குமரி இவளிடம் சோழ வந்து தங்க வசதியாயிருந்தது . இவ்வாறு ன் மகன் காதல் கொள்ள இவள் கற்புக் இருத்தலையெண்ணிக் கரிகாற்பெருவள்த் கெடுவதினும் சாதல் நலமெனவெண்ணிக் தான் தன்னாடு நிலவளம் பெற்றதேயன் கம்புக்கு துரில் மூழ்கித் தற்கொலை புரி றி வாணிச்யவளம் பெறவெண்ணித் தன் ந்து கொண்டனள் . னிராஜதானியாகிய உறையூரைவிட்டு இந் காவிரி அணைகட்டிய சோழன் - சசிசேகரச் நகரத்தை ராஜதானியாக்கிக்கொண்டான் . சோழனைக் காண்க . இவன் இப் பட்டினத்தை இரு பிரிவின